Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка

Дайджест „Труд и право“, 2020 г., кн. 06

Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация за периода от 14.05. до 14.06.2020 г., във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката, Инспекцията по труда напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при възобновяване на дейността или на част от нея.

Трудовото законодателство задължава работодателите при нововъзникнал риск, какъвто е коронавирусът, да направят актуализация на оценката на риска и да планират и прилагат мерки за минимизирането му.

Друго задължение на работодателите е да запознаят работещите с актуализираната оценка на риска и планираните мерки.

Важно е предприеманите мерки да бъдат съобразени и с другите специфични за производството рискове, за да се гарантира, че те няма да повишат опасността за живота и здравето на работещите поради други причини.

Предвид спецификата на риска от разпространението на коронавирус е препоръчително в актуализацията на оценката на риска да участва и лекарят от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя. Условията, при които службата ще участва в актуализацията, зависят от уговореното от работодателя с нея. Инспекцията по труда обаче напомня на работодателите, че законодателството е вменило на тях цялата отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа, както и контрола по спазване на въведените правила и мерки. Работодателите сами преценяват дали да възложат тази дейност на външни организации и експерти, или могат да се справят със собствени сили.

На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи, или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.

По отношение на превенцията на разпространението от коронавируса на работните места е издадена Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. В заповедта има конкретно разписани мерки, които работодателите следва да предприемат, както и алгоритъм за дезинфекционните мероприятия и инструкции за хигиена на ръцете.

В помощ на работодателите има и разработени препоръки и насоки както от български, така и от международни институции и здравни органи, включително и на Европейския съюз, изготвени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, с които следва да бъдат съобразени мерките.

Към последните са приложени и достъпни онлайн добри практики от различни държани. Основните препоръки остават спазването на дистанция и високата лична хигиена, като работата от вкъщи остава една от най-ефективните мерки.

Повече информация може да бъде намерена и в специално създадената рубрика на сайта на ИА „ГИТ“ – „В помощ на работодатели и работещи при извънредна ситуация“, на адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=231.

Работодателите могат да предприемат както технически, така и организационни мерки, за част от които Инспекцията по труда разпространи информация още при обявяването на извънредното положение.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина