Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2021 г., кн. 05

Голяма част от дистанционните продажби на стоки, които се доставят както от една държава членка до друга, така и от трети територии или трети държави до Общността, се улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства. Поради това и за да се гарантира ефективното и ефикасно събиране на данъка върху добавената стойност (ДДС), както и за намаляване на административната тежест за продавачите, данъчните администрации и потребителите на стоките, е необходимо в събирането на ДДС върху тези продажби да се включват данъчно задължени лица, които улесняват дистанционните продажби на стоки чрез използването на такъв електронен интерфейс.

1. Същност
На основание чл. 14а от Директива 2006/112/ЕО, когато данъчно задължено лице (ДЗЛ) улеснява чрез използването на електронен интерфейс (например пазар, платформа, портал или други подобни средства) следните доставки на стоки, по които получатели са данъчно незадължени лица:

  • дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети страни под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 евро, или
  • доставките на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, неустановено в рамките на Общността, на данъчно незадължено лице,
    се счита, че стоките е получило и доставило самото ДЗЛ, което улеснява доставката.

По силата на чл. 14а, ал. 6 ЗДДС данъчно задълженото лице, когато улеснява извършването на доставките на стоки чрез електронен интерфейс (тези, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1-3 от закона), ще се яви и доставчик, и получател, тъй като законът приема, че са налице едновременно две доставки:

  • доставка на стока между основния доставчик и данъчно задълженото лице, управляващо електронния интерфейс, което се явява получател по нея; законът приема, че по тази доставка стоката не се превозва; по силата на чл. 35а ЗДДС доставката е облагаема с нулева ставка на данъка (когато е с място на изпълнение в България); това означава, че на основния доставчик се предоставя правото да приспада като данъчен кредит данъка, който е заплатил при закупуването или вноса на доставяните стоки. За целта доставчикът следва винаги да бъде регистриран за целите на ДДС в държавата членка, в която е придобил или внесъл стоките;

……..

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант

_______

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 05/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина