Меню

ЗУТ

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облигационното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството
Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.)
Спиране и удължаване на сроковете в производствата по ЗУТ по време на извънредното положение и след неговата отмяна
Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра
Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Актуални въпроси на успройството на територията, строителството и кадастъра
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд