Меню

ЗОП

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на обществените поръчки – Пролет 2022
Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020
Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки
Правни аспекти на принципите за възлагане на обществени поръчки
Закон и практика – Пролет 2020
Промените в Закона за обществените поръчки. Практически аспекти по прилагането на централизираната електронна платформа. Решения на КЗК и ВАС
Новите положения при обществените поръчки
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 16 юни 2018 г.
Действие на промените в правната уредба на обществените поръчки от 1 март 2019 г. Правни аспекти на бъдещата централизирана електронна платформа. Практика на КЗК и ВАС
Актуални въпроси на обществените поръчки
Закон и практика - Пролет 2017
Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
Актуални въпроси на обществените поръчки. Последни изменения в Закона за обществените поръчки. Процедури. Обжалване. Контрол. Практика на Комисия за защита на конкуренцията и Върховния административен съд
Семинар по обществени поръчки