Меню

Закон за устройство на територията

Заглавие
Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.)
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика
Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 01
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Семинар по устройство на територията и кадастъра
Актуални промени в правната уредба на устройството на територията
Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър