Меню

ВКС

Заглавие
Менителничноправни отношения
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021
Търговски дружества
Учебен уебинар в Zoom – Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения
Актуални въпроси на собствеността и ползването на земеделските земи
Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд
Практически въпроси на Гражданския процес. Проблеми на правоприлагането. Нова тълкувателна дейност на Върховния касационен съд
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Граждански процесуален кодекс
Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
Коментар на Тълкувателно решение № 1/2016 г. от 30.01.2017 г. на ВКС
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 08
Семинар по граждански процес
Семинар по търговско право
Семинар по облигационно право