Меню

ГПК

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на Гражданския процес
Присъствен семинар и уебинар - Граждански процес
Присъствен семинар и уебинар - Граждански процес
Закон и практика – Пролет 2021
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС. Законодателни промени. Практически въпроси. Тълкувателна практика на ВКС
Закон и практика – Есен 2020
Закон и практика – Пролет 2020
Човешки ресурси. Трудови отношения. Социално осигуряване. Пролет 2020
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Промените в Гражданския процесуален кодекс
Актуални проблеми на изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд
Практически въпроси на Гражданския процес. Проблеми на правоприлагането. Нова тълкувателна дейност на Върховния касационен съд
Продължаване на индивидуалното принудително изпълнение при открито производство по несъстоятелност
Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
Актуални въпроси на облигационното и търговското право
Граждански процесуален кодекс
Семинар по граждански процес
Граждански процес. Изпълнително производство. Въззивно производство. Касационно обжалване. Промените в Гражданския процесуален кодекс
Семинар по граждански процес