Търсене
Close this search box.

Правила за защита на личните данни

„Издателски комплекс Труд и право“ ООД

Уважаеми клиенти и партньори,
Ние с Вас сме в активен диалог вече толкова години.

Благодарим Ви, че проявявате интерес и ни се доверявате:
– че получавате и ползвате нашите издателски и експертни продукти;
– че участвате в тяхното създаване.

„Издателски комплекс Труд и право“ ООД и НКЦ „Решение” са ангажирани с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство, ние:
„Издателски комплекс Труд и право“ ООД, ЕИК: 121109107, адрес: София, пл. „Македония” № 1 и
НКЦ „Решение” ООД
, ЕИК: 121457462, адрес: София, пл. „Македония” № 1,
се явяваме Съвместни Администратори на лични данни.

В това си качество, ние сме длъжни да Ви информираме:
– какви лични данни събираме;
– за какви цели ги използваме;
– как и в какви срокове съхраняваме данните;
– на какви правни основания ги обработваме;
– кои са Получателите на личните данни извън ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД;
– длъжни сме да Ви гарантираме правото на достъп, на коригиране, на изтриване на Вашите данни и правото да бъдете „забравени”.

1. „Издателски комплекс Труд и право“ ООД и НКЦ „Решение” ООД събират и съхраняват лични данни по повод и във връзка със своята дейност:
– издаване и разпространение на печатни издания и компютърни информационни продукти;
– организиране и провеждане на професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

2. Предмет на събиране и обработка са следните лични данни:
– Основни лични данни – имена и адрес по местожителство.
– Комуникационни лични данни – телефон, e-mail.
– Информация за сферата, в която работите – длъжност, месторабота, адрес по месторабота.
– Основни данни по договори – при продажба на клиенти и при покупка от доставчици, като данни за идентификация на страните и данни за доставка.

3. Ние събираме и обработваме споменатите лични данни за следните цели и на следните правни основания:
– за изпълнение на поетите договорни задължения при покупка и продажба на продукти и услуги – чл. 6, пар. 1, буква „б” от ОРЗД;
– за представяне на нашите издателски продукти и учебни семинари;
 – изпращане на Електронен бюлетин;
 – изпращане на информационни съобщения;
 – изпращане на покани за учебни семинари.
– за „пряка” връзка с Вас – съвместна дейност и кореспонденция, запитвания и анкети – чл. 6, пар. 1, буква „а” от ОРЗД;
– за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни – чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД.

4. Как и в какви срокове съхраняваме данните.
– Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява на собствен сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Някои от базата данни – на партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители, съобразно законовите изисквания. Лични данни по повод реализацията на нашите издателски и експертни продукти, се събират и съхраняват и от упълномощените ни търговски представители, на основание сключени споразумения.
– Осигурена е защита и конфиденциалност на личните данни.

Информацията за личните данни не се предоставя на трети страни, извън посочените Обработващи лични данни.

– Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения.

5. На кого споделяме или разкриваме Вашите лични данни.

Личните данни, които събираме и обработваме при електронните заявки и покупка на наши продукти, както и личните данни, свързани с представянето на продуктите ни, се споделят и предоставят:
– на партньорската фирма М2 Дизайн ЕООД, ЕИК 175357355, адрес: София, ул. „Орел” 2, ап. 26 – наш системен администратор. С фирмата има сключено споразумение в качеството й на Обработващ лични данни.
– На нашите упълномощени търговски представители – в качеството им на Обработващи лични данни.

6. Вие, като субект на лични данни, имате право:
право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
– право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.
В  и НКЦ „Решение” ООД не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
 „Издателски комплекс Труд и право“ ООД и НКЦ „Решение” ООД не предават личните данни в трети държави или международни организации.

9. Значение на предоставените личните данни.
С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да отеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.
За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

10. От какви източници получаваме лични данни.
Обработваните от „Издателски комплекс Труд и право“ ООД и НКЦ „Решение” ООД лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от юридическите лица – ползватели на нашите продукти.

За контакти:
– Администратор: „Издателски комплекс Труд и право“ ООД, ЕИК: 121109107, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 93.
– Администратор: НКЦ „Решение”, ЕИК: 121457462, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 76.

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина