Меню

Частни съдебни изпълнители - Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители

Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., Обн. ДВ. бр. 35 от 28.04.2006 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 12.03.2013 г., доп. ДВ. бр. 63 от 1.08.2014 г., изм. ДВ. бр. 90 от 31.10.2014 г., изм. ДВ. бр. 100 от 18.12.2015 г.

Раздел I.
Обикновени такси
1. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.
2. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника, набавяне на данни, документи, книжа и други, както и за определяне начина на изпълнение от частния съдебен изпълнител, се събира такса 50 лв.
3. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.
4. За изпращане по пощата на призовка, препис от жалба, уведомление и книжа се събира такса 10 лв.
5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изготвяне и връчване от съдебния изпълнител или от негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), се събира такса 20 лв.
6. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.
7. За издаване на препис от документ, съставен от частен съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.
8. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.
Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв.
9. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, се събира такса 15 лв.
Забележка. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира такса 15 лв. независимо от броя на запорите.
10. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.
11. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.
12. За изготвяне на сметка за размера на дълга от частния съдебен изпълнител се събира такса 30 лв.
13. За изготвяне и предявяване на разпределение се събира такса 30 лв.
14. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За овластяване на взискателя по чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв.
15. За извършване продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.
16. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв.
Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.
17. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.
18. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.
19. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози (ЗОЗ) се събира такса 20 лв.

Раздел II.
Пропорционални такси
20. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса в размер 1,5 на сто върху по-малката сума от цената на описаната вещ/ценните книжа и от паричното вземане, но не по-малко от 50 лв.
Забележки:
1. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това, дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.
2. Таксата се събира и при опис на вещи по реда на чл. 557 ГПК.
3. За извършване на опис на имущество в срока за доброволно изпълнение такса не се събира.
21. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ, се събира такса в размер 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
Забележка. След публична продан или продажба таксата е за сметка на купувача.
22. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса в размер 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
Забележки:
1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.
2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.
3. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.
23. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса в размер 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв.
Забележка. Таксата е за сметка на купувача.
24. За извършване на публична продан на делбен имот или на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса в размер 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
Забележка. При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.
25. За пазене на описано или дадено в обезпечение имущество се събира такса, както следва:
а) когато имуществото не носи доход - от 50 до 100 лв. за календарен месец;
б) когато освен пазене се осъществява и управление на имуществото - 20 на сто върху брутния месечен доход от имуществото за периода на пазенето, но не по-малко от 50 лв.
26. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:
а) до 100 лв. - 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. - 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
Забележки:
1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от съдебния изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
4. В размера на паричното вземане не се включват авансовите такси.
5. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя, надвишаващи една десета от вземането.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., спряно изпълнение с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г., обявена за нищожна с Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)
27. За изпълнение на обезпечителни мерки извън случаите по раздел I се събират таксите, предвидени за съответните действия в този раздел.
27а. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Максималният размер на пропорционалните такси не може да надвишава:
1. една десета от вземането - в случаите по т. 20 и 26;
2. една десета от цената на имота/вещите - в случаите по т. 21 до 24 включително.

Раздел III
Допълнителна такса
28. За извършване от частния съдебен изпълнител на действие по индивидуално принудително изпълнение в неработното му време, в почивни или празнични дни се събира допълнителна такса в размер 50 на сто от таксата за съответното действие.
Забележка. Допълнителна такса не се събира за извършване на действията по т. 20 - 24.

Раздел IV
Авансови такси
29. Взискателят внася авансово в размерите, определени в тарифата за съответното действие:
а) обикновените такси;
б) пропорционалните такси, с изключение на таксата по т. 26;
в) допълнителната такса;
г) допълнителните разноски.
Забележки:
1. Когато частният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
2. Не се дължат авансово субсидираните такси по раздел V.

Раздел V
Субсидирани такси
30. Субсидирани са авансовите такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово правоотношение.
Забележки:
1. Таксите по този раздел се предявяват от частния съдебен изпълнител за изплащане от бюджета на съответния окръжен съд с писмено заявление, в което се посочват: трите имена и регистрационният номер на частния съдебен изпълнител, адресът на кантората, номерът на изпълнителното дело, основанието и размерът на дължимата субсидирана такса и банковите сметки, по които да се извърши преводът, номерът, страните и предметът на делото, по което е издаден изпълнителният лист, съдът, който го е издал.
2. Частният съдебен изпълнител възстановява по бюджета на съда субсидираната такса, след като бъде събрана от длъжника.

Раздел VI.
Допълнителни разноски
31. Допълнителни разноски са разходите за:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) получаване на информация и документи, свързани с длъжника и/или неговото имущество;
б) банкови такси и комисиони;
в) осигуряване на достъп, отваряне и затваряне на помещения;
г) транспорт, пренасяне и охрана на иззети вещи;
д) вещи лица;
е) пазачи;
ж) преводачи и тълковници;
з) премахване, унищожаване и запечатване на вещи;
и) придвижване на частния съдебен изпълнител извън населеното място, където е неговата кантора - по 0,50 лв. на километър, но не повече от 30 лв. за едно действие, независимо дали то е изпълнено с едно или повече посещения;
к. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) заплащане на пощенски и/или куриерски услуги.
Забележка. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Допълнителните разноски са за сметка на длъжника, когато за тях е издаден документ по Закона за счетоводството.

Раздел VII
Плащане на таксите
32. При възлагане на частен съдебен изпълнител от друг район да извърши действие по чл. 18, ал. 6 ЗЧСИ таксата, определена за съответното действие в тарифата, се получава от него.
33. Таксите, предвидени в тарифата, се плащат от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното изпълнително действие.
34. Таксите и разноските по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 78, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители .

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 24 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Нотариуси - Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

 

Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г.

 

I. Обикновени нотариални такси

(в лв.)

1. За извършване:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативни протоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа без определен материален интерес

30

б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20

в) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б"

20

г) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на договори за доброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд

20

д) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон

50

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) В случаите, когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.

 

2. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчни завещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа

10

Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

 

3. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземплярите за връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи

20

Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и за връчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 – 58 от Гражданския процесуален кодекс . Когато връчването се извършва служебно по силата на закон, събира се половината от таксата по т. 3.

 

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница

10

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи.

2

5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:

 

а) за първия подпис

б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"

5

в) за всеки следващ подпис

2

г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис

10

д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"

 

Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

 

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница

3

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница

2

7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:

 

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

2

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице

10


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес

Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително

101 - 1000 лв

1001 - 10 000 лв.

10 001 - 50 000 лв.

50 001 - 100 000 лв.

100 001 - 500 000 лв.

над 500 000 лв.

30

30 + 1,5 на сто за горни цата над 100 лв.

43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.


9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
10. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6 , като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.
11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.
Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.
12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10 , но не по-малко от 25 лв.
13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:
за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.

III. Нотариални такси според изразходваното време

(лв./час)

14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За устен правен съвет или консултация

8

15. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните

15

16. За справки, набавяне на документи, книжа и др.

5

Забележка. Таксите по т. 14 , 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.

 


IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи
17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.
Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.
18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.
19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.
20. За изготвяне:
а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8 ;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.
Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.
21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.
22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.
Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.

V. Допълнителна нотариална такса
23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто;
б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто;
в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто;
г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто;
д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 13 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(ДВ, бр. 5 от 1999 г.)
§ 2. За доброволните делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, извършени до влизането в сила на това постановление, таксата по буква "г" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 15 ЮНИ 1999 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.

Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

Агенция по вписванията - Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 22.07.2008 г., изм. ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 77 от 29.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 104 от 27.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 27 от 15.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 14.02.2014 г., изм. ДВ. бр. 106 от 23.12.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 99 от 12.12.2017 г., доп. ДВ. бр. 110 от 29.12.2020 г.

Раздел I.
Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница. Когато заявяването се извършва по електронен път, таксата е в размер 5 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., предишен текст на чл. 2, доп. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на търговско дружество и на молба за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване, се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За извършване на отбелязване (включително на актовете по чл. 17 от Правилника за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира половината от таксата по чл. 2, изчислена върху сумата, за която се иска отбелязване, заличаване или подновяване, а ако такава не е посочена в искането - върху сумата, за която е направено първоначалното вписване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията, от заинтересовано лице по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията или на основание съдебно решение, се дължи такса в размер 10 лв.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За извършване на отбелязвания и за заличавания (допълнителни обстоятелства по смисъла на Закона за особените залози) и за подновяване на вписване въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър, се събира половината от таксата по ал. 1.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) (1) За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса в размер един лв. за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница.
(2) За справка, извършвана чрез отдалечен достъп до Информационната система, се събира такса в размер един лв. за всяка справка.
(3) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г.) Когато чрез отдалечен достъп до Информационната система се предоставя копие на документ, се събира такса в размер 2,50 лв.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 7 работни дни - 5 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 3 работни дни - 10 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) за издаване в срок до 8 работни часа - 25 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни - 30 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) При неспазване на сроковете по ал. 1 и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по ал. 2 - 10 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.

Раздел II.
Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ

Чл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва:

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) политическа партия

55 лв.;

6. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

9. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

10. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) религиозна организация

55 лв.;

11. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно юридическо лице

35 лв.;

12. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване

10 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно представителство (на международна организация, на чуждестранно радио/телевизия, на чуждестранна агенция по печата, на чуждестранна авиокомпания, дипломатическо представителство, консулско представителство)

55 лв.;

14. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) търговско представителство

65 лв.;

15. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

25 лв.;

16. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт

10 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ

10 лв.;

18. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) пенсионен фонд

55 лв.;

19. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

20. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) друг субект, невключен в т. 1 - 19

10 лв.

 

 


(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 9. (1) За вписване на промени в обстоятелствата, които налагат издаването на нова карта за идентификация, се събират такси, както следва:

1. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

2. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

3. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) политическа партия

30 лв.;

6. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

7. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

8. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

9. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

10. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) религиозна организация

30 лв.;

11. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно юридическо лице

25 лв.;

12. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) дружество по Закона за задълженията и договорите и осигурителна каса по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване

10 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) чуждестранно представителство (на международна организация; на чуждестранно радио/телевизия; на чуждестранна агенция по печата; на чуждестранна авиокомпания; дипломатическо представителство; консулско представителство)

30 лв.;

14. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) търговско представителство

35 лв.;

15. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

15 лв.;

16. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт

10 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) субект по чл. 3, ал. 1, т. 9 - 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ

10 лв.;

18. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) пенсионен фонд

30 лв.;

19. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

 

20. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) друг субект, невключен в т. 1 - 19

10 лв.

 

 


(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на регистрационно удостоверение и на карта за идентификация.

Чл. 10. За вписване на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова карта за идентификация, се събира такса 10 лв.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) За издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация се събира такса 10 лв.

Чл. 12. За издаване на копие или дубликат на регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв.

Чл. 13. За издаване на удостоверение за вписани обстоятелства (характеристики) се събират такси, както следва:
1. за удостоверение по приложение № 1:
а) за първа страница 5 лв.;
б) за всяка следваща страница 2 лв.;
2. за удостоверение по приложение № 2:
а) за първа страница 8 лв.;
б) за всяка следваща страница 2 лв.;
3. за удостоверение по приложение № 3 - 2 лв.

Чл. 14. За извличане, обработка и предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.

Чл. 15. За актуализиране на информацията по чл. 14 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Чл. 16. (1) За търсене и предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ за повече от един субект се събират такси, както следва:

1. за всеки критерий за търсене

1 лв.;

2. за всеки субект, отговарящ на

 

критериите на търсене

0,10 лв.;

3. за всяка характеристика на

 

субект, отговарящ на критериите

 

на търсене

0,20 лв.

 

 

Таксата се определя по формулата:

Т = (Кт x 1 + Бс x (0,10 + Хс x 0,20)) x Кб,

където:
Кт е броят на критериите за търсене;
Бс - броят на субектите, отговарящи на критериите на търсене;
Хс - броят на характеристиките на субект, отговарящ на критериите на търсене;
Кб - коефициентът, определен от броя на субектите, отговарящи на критериите на търсене, определен съгласно таблицата:

Брой субекти, отговарящи на критериите на търсене

Коефициент

От 0 до 50

1,5

От 51 до 100

1

От 101 до 500

0,3

От 501 до 1000

0,25

От 1001 до 3000

0,2

От 3001 до 5000

0,13

От 5001 до 10 000

0,08

От 10 001 до 20 000

0,04

Над 20 001

0,03

(2) Минималният предплатен лимит за използване на услугите по електронен път е 10 лв. Клиентът ползва услугите до изчерпване на лимита.

Раздел II "а".
Такси, събирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на едноличен търговец

30 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество; на командитно дружество

100 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност; на еднолично дружество с ограничена отговорност

110 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество

360 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции

360 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност

1300 лв.;

7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец

340 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

100 лв.

10. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на сдружение; на фондация

50 лв.

11. (нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел

50 лв.

 

12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на европейско дружество

360 лв.

13. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял

40 лв.;

14. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие

80 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

30 лв.;

16. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи

80 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

180 лв.;

18. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел

50 лв.

19. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

20. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път

40 лв.

 

 

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец

15 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на събирателно дружество и на командитно дружество

50 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност

55 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество и на еднолично акционерно дружество

180 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на командитно дружество с акции

180 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност

650 лв.;

7. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

8. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на клон на чуждестранен търговец

170 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на европейско обединение по икономически интереси и на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси

50 лв.;

10. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на сдружение; на фондация

25 лв.;

11. (нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел

25 лв.;

12. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на европейско дружество

180 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог или запор на дружествен дял

20 лв.;

14. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на залог на търговско предприятие

40 лв.;

15. на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец

15 лв.;

16. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на прехвърляне на предприятие във всички останали случаи

40 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на преобразуване на търговско дружество, включително на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България

90 лв.;

18. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел

25 лв.;

19. (отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

20. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път

20 лв.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на капитала на търговско дружество - 30 лв.;

2. на други обстоятелства - 30 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за промяна на вписани обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) на капитала на търговско дружество - 15 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) на други обстоятелства - 15 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

4. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност се събира такса в размер 180 лв.

(6) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.) По заявление за издаване на удостоверение за законосъобразност, подадено по електронен път, се събира такса в размер 90 лв.

Чл. 16б. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се събира такса в размер 40 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за обявяване на актове в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 16в. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за запазване на фирма или наименование се събира такса в размер 40 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По заявление за запазване на фирма или наименование, подадено по електронен път, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 16г. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., предишен текст на чл. 16г, изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За издаване на удостоверение или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка, се заплаща такса в размер 5 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За предоставяне на оригинални електронни документи по ал. 1 се събира такса в размер 2,50 лв. за първа страница и по 1,50 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За предоставяне на цялата база данни от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и за актуализация на обстоятелствата в нея се събира годишна такса в размер 100 лв.

Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) По реда на чл. 16, ал. 1 се събира такса за предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец, за юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел;
2. визуализиране на партидите и:
а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци или клонове на чуждестранни търговци по фирми, юридически лица с нестопанска цел или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел по наименования;
б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци или клонове на чуждестранни търговци, юридически лица с нестопанска цел или клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел;
в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец, юридическо лице с нестопанска цел или клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел по първа буква или цифра от фирмата или наименованието;
г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Минималният предплатен лимит за използване на услуга по ал. 1 е в размер 100 лв.
(3) За абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по фирменото дело на определен търговец или юридическо лице с нестопанска цел се събира такса в размер 0,40 лв. за всяко вписване, заличаване и обявяване.

Раздел II. "б"
Такси, събирани по Семейния кодекс (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За извършване на устни справки, предоставени присъствено в службата по регистрация, се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или по акт за сключен граждански брак - 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка по т. 1 - 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. - за всяка следваща.
(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до централния електронен регистър по чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс, се събира такса 1 лв.

Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите, се събира такса 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.
(2) Когато с едно заявление се иска удостоверение за регистрирания режим на имуществените отношения на повече от едно лице или по повече от един акт за сключен граждански брак, се издават отделни удостоверения, за всяко от които се събира таксата по ал. 1.

Чл. 16и. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по регистрация се представя заверено копие от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от заявителя."

Раздел III.
Плащане

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Таксите по раздели I, II, IIа и ІІб постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 4, букви "в" и "о" от Закона за държавните такси, чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ, чл. 12, ал. 1 от Закона за търговския регистър и чл. 19, ал. 4 от Семейния кодекс.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПРОЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 9 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.)

§ 4. По висящите производства, по които са събрани такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, не се довнасят такси.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
(Обн. - ДВ, бр. 104 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 8 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

§ 4. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 13 от 2014 г., в сила от 14.02.2014 г.)

§ 13. За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси.
§ 14. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 427 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

§ 2. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 99 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Приложение № 1 към чл. 13, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

са вписани следните обстоятелства (данните са по последен документ):

1. Единен идентификационен код: ...................................................

2. Пълно наименование:

...............................................................................................................

3. Документ за създаване/промяна:

...............................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление:

...............................................................................................................

5. Управляващ (управляващи):

...............................................................................................................

6. Активност:

...............................................................................................................

(развиващ дейност; в производство по несъстоятелност; в несъстоятелност; в ликвидация; неактивен)

 

Настоящото удостоверение се издава на:

..............................................................................................................,

за да послужи пред: ............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

 

Приложение № 2 към чл. 13, т. 2

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

са вписани следните обстоятелства:

1. Единен идентификационен код: ...................................................

2. Документ за създаване:

...............................................................................................................

3. Документ (документи) за промяна:

...............................................................................................................

4. Документ за прекратяване:

...............................................................................................................

5. Пълно наименование:

...............................................................................................................

6. Търговско наименование:

...............................................................................................................

(търговско на кирилица)

...............................................................................................................

(търговско на латиница)

7. Активност:

...............................................................................................................

(развиващ дейност; в производство по несъстоятелност; в несъстоятелност; в ликвидациям неактивен)

8. Срок на съществуване:

...............................................................................................................

9. Седалище и адрес на управление:

...............................................................................................................

10. Адрес за кореспонденция:

...............................................................................................................

11. Управляващ (управляващи)/представляващ (представляващи):

...............................................................................................................

12. Размер на капитала: ........................................................ хил.лв.,

брой дялове/акции: ......................................................, стойност на

1 дял/акция .................. лв.

13. Съдружници/акционери-учледители:

...............................................................................................................

14. Колективен орган на управление:

...............................................................................................................

15. Предмет на дейност/функции:

...............................................................................................................

16. Разпределение на собствеността: ........................................... %

17. Принадлежност/принципал:

...............................................................................................................

 

Настоящото удостоверение се издава на: ........................................,

за да послужи пред .............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 3 към чл. 13, т. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

Службата по вписванията - гр. ........................................................,

към Агенцията по вписванията удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за:

...............................................................................................................

не е вписан субект единен идентификационен код .........................

Наименование:

...............................................................................................................

 

Настоящото удостоверение се издава на: ........................................,

за да послужи пред .............................................................................

 

Дата: .................

Служба по вписванията: ....................................

(име и фамилия)

(подпис и печат)

Адвокати - Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Издадена от Висшия адвокатски съвет, Обн. ДВ. бр. 64 от 23.07.2004 г., изм. ДВ. бр. 2 от 9.01.2009 г., изм. ДВ. бр. 43 от 8.06.2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 28.03.2014 г., изм. ДВ. бр. 10 от 5.02.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 25.10.2016 г., изм. ДВ. бр. 41 от 23.05.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 7 от 22.01.2019 г., изм. ДВ. бр. 45 от 15.05.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 31.07.2020 г.

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ се определя по свободно договаряне въз основа на писмен договор с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в тази наредба минимален размер за съответния вид помощ.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) При липса на писмен договор размерът на възнаграждението се определя от адвокатския съвет по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
(2) В случаите по чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата полагащото се адвокатско възнаграждение се определя от съда или органите на досъдебното производство съгласно тази наредба.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) Възнагражденията за процесуално представителство се дължат за всяка инстанция, включително и при връщане на делото за ново разглеждане.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията се определят съобразно вида и броя на предявените искове, за всеки един от тях поотделно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.

Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно допълнението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) Когато се постигне доброволно уреждане на спора или делото приключи със спогодба, помирение или споразумение или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска, внесеното възнаграждение не се връща.

Чл. 4. Когато клиентът се откаже без основателни причини от сключения договор, внесеното от него възнаграждение не се връща.

Чл. 5. Адвокатите могат да оказват безплатна правна помощ на:
1. материално затруднени лица;
2. лица, които имат право на издръжка;
3. близки и роднини, както и на юристи.

Раздел II.
Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата (Загл. доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.)

Чл. 6. Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 30 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за писмена консултация - 60 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за проучване на дело с даване на мнение по него - 300 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията - 50 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 50 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство - 300 лв.;
7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за съставяне на завещание - 150 лв.;
8. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
а) (отм., предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес до 1000 лв. - 70 лв.
б) (предишна б. "в", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
в) (предишна б. "г", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
г) (предишна б. "д", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
д) (предишна б. "е", изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) за учредяване и регистриране на:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) едноличен търговец - 150 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) събирателно дружество - 180 лв.;
в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) командитно дружество - 200 лв.;
г) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
д) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) акционерно дружество - 600 лв.;
е) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) кооперативно сдружение - 400 лв.;
ж) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) жилищностроителна кооперация - 250 лв.;
з) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
и) (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.);
10. (зал. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., заличаването отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9;
11. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 400 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;
12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) за уговорена почасова консултантска дейност - 60 лв. на час;
13. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент - 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.

Раздел III
Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) По дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ или към момента на определяне на възнаграждението по реда на чл. 2.;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв., а за развод по взаимно съгласие - 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се прилага и ал. 4;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за бащинство и оспорване на бащинство - 600 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за други неоценяеми искове - 600 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 500 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) по дело за издръжка - 300 лв.;
7. (нова - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) в производства по частни жалби - 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната, но не по-малко от предвиденото в чл. 11;
8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение - 500 лв.;
10. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството - 800 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 41 от 2017 г., в сила от 23.05.2017 г.) при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) при интерес над 10 000 000 лв. - 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 1/2 от предвиденото по ал. 2, но не по-малко от 400 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза. За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за делба само на земеделски земи възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по искове по чл. 75, 76 и 108 ЗС възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна според правилата на ал. 2, но не по-малко от 600 лв.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 84 от 2016 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал. 3 и 4ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 84 от 2016 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За защита по административни дела възнаграждението се определя съобразно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 4 и ал. 2
(1) (Отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5. при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. - 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. - 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7. при интерес над 10 000 000 лв. - 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
(2) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес:
1. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър - 900 лв.;
2. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за дела по Кодекса за социално осигуряване - 350 лв.;
3. (отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи - 400 лв.
4. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за националната стандартизация - 350 лв.;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя - 1000 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за българските лични документи - 400 лв.;
7. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители - 500 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 500 лв.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 84 от 2016 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искова молба и писмен отговор по искова молба, на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба, без процесуално представителство, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 600 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 500 лв.
(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв. Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е не по-малко от 500 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалби до Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и за изготвяне на искане за преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз в Люксембург без процесуално представителство възнаграждението е не по-малко от 1200 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба по Закона за обществените поръчки, писмен отговор, възражение по такава жалба без процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията или Върховния административен съд възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на възражение пред контролиращ орган или жалба до съд по финансови корекции по проекти, свързани с разходване на европейски средства или оперативни програми без процесуално представителство, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаг­раждението, определено по реда на чл. 8, но не по-малко от 300 лв.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. - 200 лв., и за вземания над 1000 лв. - 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 - 7;
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот - 1/2 от съответните възнаграждения по чл. 7, ал. 2 на база стойността на имота;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън посочените в т. 2 и 3 - 200 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) за обжалване на действията на съдебен изпълнител - 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание - 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 300 лв.

Раздел IV
Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) Възнаграждението за процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство е в размерите по чл. 13, ал. 1, а при извършване на процесуални действия в различни дни - по 100 лв. за всеки ден.

Чл. 13. (1) За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:
1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 5 години лишаване от свобода - 600 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 10 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
6. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) доживотен затвор - 4000 лв.;
7. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 500 лв.;
8. (отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство по пълномощие - 600 лв.
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на гражданския ищец или гражданския ответник - възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2.
(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдимия, частния тъжител или частния обвинител по няколко обвинения възнаграждението по ал. 1, предвидено за най-тежкото обвинение, се увеличава с 1/2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При защита на повече от едно лице възнаграждението за всяко защитавано лице се определя по реда на ал. 1.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 100 лв.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на въззивна или касационна жалба без процесуално представителство възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 13.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 200 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание - 400 лв.

Чл. 17. Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 на базата на половината от размера на санкцията, съответно обезщетението, но не по-малко от 50 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) Ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2 върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.

Раздел V
(Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г.)
Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в самостоятелните съдебни процедури по Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по глава IX, глава X и глава XI от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Указа за борба с дребното хулиганство минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по делегация, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За правна помощ и процесуално представителство, защита и съдействие на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 300 лв.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производство по мярка за неотклонение, когато адвокатът не е ангажиран с цялото дело, минималното възнаграждение е 600 лв.

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за кумулация минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2020 г.) За подготовка на искането по чл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.

Чл. 31. (1) (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., предишен текст на чл. 31, изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За защита в производства по възобновяване на наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело без явяване в съдебно заседание минималното възнаграждение е в размер 3/4 от минималното възнаграждение по ал. 1.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., отм. относно изменението с бр. 28 от 2014 г. с Решение № 13062 от 03.10.2019 г. и Решение № 5419 от 08.05.2020 на ВАС - ДВ, бр. 45 от 2020 г., в сила от 15.05.2020 г.) За защита в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл. 457, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни минималното възна­г­раждение е 300 лв.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5 минималното възна­г­раждение е 500 лв.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за убежището и бежанците минималното възнаграждение е 400 лв.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За представителство и съдействие в процедура по медиация по граждански и търговски дела минималното възнаграждение е в размер 1/3 от предвидените в чл. 7 възнаграждения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За непредвидените в тази наредба случаи възнаграждението се определя по аналогия.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., прогласен за нищожен с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 10 от 2016 г., в сила от 05.02.2016 г.)

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) За нерегистрираните по Закона за данъка върху добавената стойност адвокати размерът на възнагражденията по тази наредба е без включен в тях данък върху добавената стойност, а за регистрираните дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото от клиента адвокатско възнаграждение, като се дължи съобразно разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност.

§ 2б. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2016 г.) При договаряне с клиенти юридически лица - болници, социални домове за деца, за възрастни хора или за хора с увреждания, с преобладаващо обществено финансиране, които в кръга на своята дейност обслужват неограничен обществен интерес, адвокатът, съответно адвокатският съвет при условията на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, може да договаря възнаграждения под определения в настоящата наредба минимум за конкретен вид работа, но не по-малко от 1/4 от него.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Тази наредба е приета с решение на Висшия адвокатски съвет от 9.VII.2004 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 36 и 38 от Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 55 от 2004 г.) и отменя Наредба № 1 от 1999 г. за размера на минималните адвокатски възнаграждения (ДВ, бр. 93 от 1999 г.).
Председател: Траян Марковски

МВР - Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Приета с ПМС № 53 от 26.02.1998 г., Обн. ДВ. бр. 27 от 10.03.1998 г., изм. ДВ. бр. 9 от 2.02.1999 г., доп. ДВ. бр. 33 от 9.04.1999 г., изм. ДВ. бр. 78 от 3.09.1999 г., изм. ДВ. бр. 43 от 26.05.2000 г., изм. ДВ. бр. 65 от 8.08.2000 г., изм. ДВ. бр. 86 от 20.10.2000 г., попр. ДВ. бр. 27 от 21.03.2001 г., изм. ДВ. бр. 106 от 7.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 108 от 14.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 24 от 14.03.2003 г., изм. ДВ. бр. 34 от 15.04.2003 г., доп. ДВ. бр. 39 от 25.04.2003 г., изм. ДВ. бр. 106 от 5.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 111 от 22.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 15 от 24.02.2004 г., изм. ДВ. бр. 24 от 23.03.2004 г., изм. ДВ. бр. 32 от 20.04.2004 г., попр. ДВ. бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. ДВ. бр. 52 от 27.06.2006 г., изм. ДВ. бр. 16 от 20.02.2007 г., изм. ДВ. бр. 21 от 9.03.2007 г., попр. ДВ. бр. 26 от 27.03.2007 г., изм. ДВ. бр. 32 от 17.04.2007 г., изм. ДВ. бр. 75 от 18.09.2007 г., изм. ДВ. бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. ДВ. бр. 27 от 10.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 18 от 5.03.2010 г., изм. ДВ. бр. 75 от 24.09.2010 г., изм. ДВ. бр. 2 от 7.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. ДВ. бр. 51 от 5.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 3.04.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2012 г., изм. ДВ. бр. 38 от 23.04.2013 г., изм. ДВ. бр. 50 от 17.06.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 5.09.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 6 от 23.01.2015 г., изм. ДВ. бр. 29 от 21.04.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 57 от 28.07.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 23.08.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 21.03.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 11.05.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 49 от 12.06.2018 г., изм. ДВ. бр. 75 от 11.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 86 от 6.10.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 29.12.2020 г., доп. ДВ. бр. 69 от 20.08.2021 г.

Раздел I.
Такси по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.) (1) За издаване на разрешения, удостоверения и документи за извършване на дейности с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се събират следните такси:
1. за издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 5000 лв.;
2. за промяна на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 200 лв.;
3. за допълване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 500 лв.;
4. за издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 1000 лв.;
5. на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели - 500 лв.;
6. за издаване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 2000 лв.;
7. за промяна на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 100 лв.;
8. за допълване на разрешение за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия - 300 лв.;
9. за издаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата - 100 лв.;
10. за промяна на разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата - 20 лв.;
11. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 100 лв.;
12. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
13. за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
14. за промяна на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 5 лв.;
15. за издаване на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 20 лв.;
16. за промяна на разрешение за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия - 5 лв.;
17. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 500 лв.;
18. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
19. за издаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 200 лв.;
20. за промяна на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
21. за издаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 500 лв.;
22. за промяна на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
23. за издаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица - 200 лв.;
24. за промяна на разрешение за употреба на пиротехнически изделия от физически лица - 20 лв.;
25. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
26. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 5 лв.;
27. за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 300 лв.;
28. за промяна на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел - 30 лв.;
29. за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях - 20 лв.;
30. за промяна на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях - 5 лв.;
31. за издаване на разрешение за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
32. за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
33. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
34. за издаване на разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически лица - 20 лв.;
35. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 50 лв.;
36. за издаване на документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически лица - 20 лв.;
37. за издаване на документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз - 50 лв.;
38. за издаване на разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка - 300 лв.;
39. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 50 лв.;
40. за издаване на разрешение за еднократно транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава членка от физически лица и юридически лица с нестопанска цел - 20 лв.;
41. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за издаване на предварително писмено съгласие за транспортиране на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с издадено от друга държава членка разрешение за транспортиране от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел - 60 лв., а за физически лица - 20 лв.;
42. за издаване на разрешение за транспортиране при внос/износ на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 100 лв.;
43. за издаване на разрешение за внос и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица - 20 лв.;
44. за издаване на разрешение за транзитен превоз на огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 200 лв.;
45. за издаване на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 300 лв.;
46. за промяна на разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци - 30 лв.;
47. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на Европейски паспорт за огнестрелно оръжие - 110 лв.;
48. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на предварително писмено одобрение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси в друга държава членка - 20 лв.;
49. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища - 300 лв.;
50. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за административна промяна в разрешението за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 5 лв.
(2) За извършване на следните дейности от Министерството на вътрешните работи се събират следните такси:
1. за извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека - 10 лв.;
2. за извършване на технически преглед и издаване на удостоверение за годност за употреба на огнестрелно оръжие - 10 лв.;
3. за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелно оръжие - 20 лв.;
4. за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 92 лв., и за всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса - 22 лв.
(3) При издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие за служебни цели на служители на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, с предмет на дейност охрана, или при промяна на издадено разрешение се събират съответните такси по ал. 1, т. 29 или 30.
(4) За подновяване на разрешение, удостоверение или документ за извършване на дейности по този раздел се събират съответните такси, предвидени за първоначалното им издаване.
(5) За издаване на дубликат на разрешения, документи и удостоверения по ал. 1 се заплаща такса в размер 5 лв.

Раздел II
(Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)
Такси по Закона за задграничните паспорти

Чл. 2 - 6. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Раздел III
(Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)
Такси по Указа за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България

Чл. 7 - 9. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Раздел IV
Такси по Закона за чужденците в Република България
(Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Органите за граничен паспортен контрол събират такси за издаване на визи по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България, в размерите, определени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2000 г. и бр. 49 от 2002 г.).

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България, с изключение на случаите по чл. 10б се събират следните такси:
1. до 6 месеца - 200 лв.;
2. до 1 година - 500 лв.
(2) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.
(3) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) За продължаване срока на пребиваване в Република България на чужденец, влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим по сериозни лични причини, се събира такса в размер на равностойността на 30 eвро в български левове, изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4 и чл. 33р, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 150 лв.
(2) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24в от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 100 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24б, 24и, 24к и 33л от Закона за чужденците в Република България със срок до 1 година се събира такса в размер 110 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24м от Закона за чужденците в Република България се събира такса 7 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 33к, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България със срок до 4 години се събира такса 150 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 33к от Закона за чужденците в Република България със срок до 4 години се събира такса 110 лв.

(7) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Срокът, за който се събират таксите по ал. 1 - 6, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., нов, бр. 81 от 2008 г.) (1) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), от физическото лице се събира такса в размер 10 лв.
(2) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 4 - 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим от физическото или юридическото лице, извършващо дейност по Търговския закон, от юридическото лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от представителството на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец - член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Република България през последните пет години, се събира такса 150 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 и 2 се събира такса 10 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За разрешаване право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 25г от Закона за чужденците в Република България се събира такса 7 лв.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.) За разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 110 лв.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., отм., бр. 15 от 2004 г.).

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ посочените в ал. 1 събития и факти за чужденци, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.
(3) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1 и 2 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 74 от 2014 г.) Чужденците от български произход, чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.), и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 19. Не се събират такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. (нова - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци, извършващи дейност в Република България по линия на безвъзмездната помощ, оказвана от чуждестранни правителствени и международни организации.
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) по чл. 10, ал. 1 и 3 - от чужденци, които не могат да напуснат страната по независещи от тях обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и неотложна медицинска помощ, удостоверени с документи от съответните компетентни органи;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) от чужденци, влезли в страната с валидна виза или по безвизов режим, на които се продължава срокът на пребиваване по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства;
9. (нова - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) от членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.

Раздел V
Такси по Закона за движението по пътищата

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) .

Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 2 лв.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 2 лв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания" към свидетелството за управление на моторно превозно средство се събира такса 4 лв.

Чл. 22. За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г.).

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство, се събира такса 300 лв.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За първоначална регистрация на пътно превозно средство, за промяна в регистрацията на пътно превозно средство със смяна на табели с регистрационен номер и за възстановяване регистрацията на пътно превозно средство с прекратена регистрация се събира такса, както следва:
1. за автомобили - 35 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета - 30 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства - 28 лв.
(2) За издаване на транзитни или временни табели с регистрационен номер се събира такса, както следва:
1. за автомобили - 25 лв.;
2. за ремаркета и полуремаркета - 20 лв.;
3. за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни моторни превозни средства - 15 лв.
(3) За промяна в регистрацията на пътно превозно средство без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 20 лв.
(4) За издаване на разрешение за временно движение без смяна на табели с регистрационен номер се събира такса 10 лв.
(5) За издаване на трета табела за багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер, се събира такса 10 лв.
(6) За спиране от движение на пътно превозно средство по желание на собственика и за прекратяване регистрацията на пътно превозно средство по желание на собственика се събира такса 5 лв.
(7) За пускане в движение на временно спряно от движение пътно превозно средство се събира такса, както следва:
1. пускане в движение без извършване на преглед за техническа изправност - 5 лв.;
2. пускане в движение с извършване на преглед за техническа изправност - 10 лв.
(8) За извършване на идентификация на пътно превозно средство по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 9 лв. за всяко превозно средство.
(9) За извършване на идентификация на пътно превозно средство на територия, обслужвана от съответното звено "Пътна полиция" при ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти, освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.
(10) За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на съответното звено "Пътна полиция" при ОДМВР освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 5 лв. на брой монтирана регистрационна табела.
(11) За извършване на монтаж на табели с регистрационен номер извън пункта за регистрация на територия, различна от региона на постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или от адреса на регистрация - за стопанските субекти, освен таксите по ал. 1, 3 или 4 се събира такса 40 лв. на брой ППС.
(12) За възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство се събира такса 80 лв.

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 27 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:
1. за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство (част 1 или част 2) - 12 лв.;
2. за право на ползване на табели с регистрационен номер на пътно превозно средство от търговци по смисъла на Търговския закон, извършващи внос и продажба на превозни средства (временни табели с регистрационен номер) - 650 лв.;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв.;
4. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.;
5. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) за право на ползване на табели с регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събират следните такси:
1. за регистрационен номер по ал. 1, т. 3 - 300 лв.;
2. за регистрационен номер по ал. 1, т. 4 - 200 лв.;
3. за регистрационен номер по ал. 1, т. 5 - 1000 лв.;
4. за регистрационен номер извън случаите на ал. 1, т. 3, 4 и 5 - 100 лв.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на удостоверение се събират следните такси:
1. с данни на водач на моторно превозно средство - 5 лв.;
2. с данни за пътни превозни средства - 5 лв. за всяко пътно превозно средство.
(2) За издаване на справка за издирвано превозно средство се събира такса 5 лв.
(3) За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на моторно превозно средство се събира такса 50 лв.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За издаване на обобщени справки (по вид, марка, търговско наименование, категория, вид гориво или възраст) за броя на регистрираните пътни превозни средства за период или водените на отчет пътни превозни средства към конкретна дата се събира такса 50 лв. за всяка справка.
(5) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1, 2 и 4 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) Освобождават се от такси по чл. 25 пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и от такси по чл. 25, ал. 1 пътни превозни средства на дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) (1) За изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, се събират следните такси:
1. (отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)
2. по проекти за строителство и реконструкция на пътища - 150 лв.;
3. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) по проекти за строителство и ремонтни работи, както и по проекти и схеми за временно разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - 80 лв.;
4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г.) по проекти за изграждане на търговски и други трайно обслужващи пътното движение обекти - 400 лв.
(2) За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар се събира такса 50 лв.

Раздел VI
Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За извършване на проверка по внесени искания от заинтересовани лица за издаване на сертификати за съответствие на обектите с правилата и нормите за пожарна безопасност, становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения и други документи, когато това е предвидено в нормативен акт, и становища за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация и за издаване на искания документ или решение за отказ за издаването му се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за обществено обслужващи сгради:
а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на образованието: учебни заведения (основни, средни, висши и др.), детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории, сгради, лаборатории и центрове за научноизследователска дейност и научно-техническа информация - 50 лв. плюс 0,10 лв./кв.м разгъната застроена площ (РЗП);
б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ (за индивидуална практика за първична медицинска помощ, за групова практика за първична медицинска помощ), амбулатории за специализирана медицинска помощ (за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински центрове, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове, диагностично-консултативни центрове), самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; многопрофилни и специализирани болници, университетски болници, военни и затворнически болници; родилни домове; центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, диализни центрове и тъканни банки; психиатрични болници; заведения за социални грижи; детски консултации; балнеосанаториуми и др. санаториални заведения; лабораторно-клинични заведения; самостоятелни поликлиники; ветеринарни лечебници; - 30 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;
в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на културата и изкуството: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии и ателиета, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. - 30 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;
г) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) с култово и религиозно предназначение: храмове за богослужение, манастири, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове - 50 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;
д) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за административно обслужване: административни и офисни сгради, банкови и небанкови финансови институти и офиси, обменни бюра, административнообслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. - 100 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;
е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите: търговски центрове, базари, покрити пазари и навеси, открити пазари и тържища, универсални и специализирани магазини, аптеки и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, панаирни палати, казина, дискотеки, сгради за битови услуги, компютърни и интернет зали, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене (ресторанти, закусвални, кафе-сладкарници и др.), общежития, обществени бани и сауни, хотели, мотели, хижи, почивни домове, къщи за отдих, квартири, ваканционни бунгала и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
ж) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на транспорта и съобщенията: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, паркинги (покрити и открити) и гаражи, автоработилници и сервизи, автомивки, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
з) (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) спортни сгради и съоръжения за всички видове спорт: - лека атлетика, спортни и гимнастически игри, плувни и гребни спортове, стрелба, ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм, спортове с развлекателен характер (яхтклубове и аероклубове), зали за волейбол, баскетбол, хандбал, борба и др., стадиони, тенис игрища, фитнес центрове и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
и) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на озеленяването: зоологически и ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения и гробищни паркове - 150 лв.;
к) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) развлекателни и увеселителни паркове: атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове и голф игрища - 350 лв.;
л) (предишна б. "к", изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ-(пропан-бутан, метан) станции:
аа) бензиностанции и нафтоснабдителни пунктове, автомобилни газостанции за пропан-бутан или за компресиран природен газ - 150 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;
бб) комплекси автоснабдителни станции за зареждане на автомобили със светли горива (бензин и дизелово гориво), с пропан-бутан, с компресиран природен газ - 250 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа (за светли горива, за втечнен пропан-бутан, за природен газ или комбинирана - за светли горива и втечнен пропан-бутан) плюс 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;
м) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горими газове:
аа) бази за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти - 500 лв.;
бб) бази за преработка, съхранение и търговия с горими газове - 800 лв.;
вв) жп наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 150 лв. за всеки хидрант;
гг) жп наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 200 лв. за всеки хидрант;
дд) авто наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 100 лв. за всеки хидрант;
ее) авто наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 150 лв. за всеки хидрант;
жж) пълначни и складове за бутилки с горими газове - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за жилищни сгради и гаражни клетки в жилищни сгради:
а) за жилищни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
б) за гаражни клетки в жилищни сгради - 10 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения:
а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;
б) (отм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) селскостопански и животновъдни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "В" - 150 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;
г) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 100 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;
д) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) съоръжения и инсталации с производствено предназначение:
аа) от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 100 лв.;
бб) от категория по пожарна опасност "В" - 80 лв.;
вв) от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 50 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за инфраструктурни строежи, обекти и съоръжения:
а) пътна инфраструктура:
аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) автомагистрали, пътища и улици - 100 лв. плюс 1 лв./км за всяка една от лентите на пътното платно;
бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;
вв) мостове - 150 лв.;
гг) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;
дд) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) светофарни уредби - 50 лв.;
б) железопътна инфраструктура:
аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) жп линии - 100 лв. плюс 1 лв./км за всеки коловоз;
бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) контактна жп мрежа - 50 лв. плюс 3 лв./км;
вв) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;
гг) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) мостове - 150 лв.;
дд) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;
в) съоръжения към пристанища:
аа) кейове - 150 лв. на едно кейово място;
бб) жп коловози, вътрешни пътища, открити и закрити складове, терминали, силози, резервоари - определените по тарифата такси за съответните съоръжения, сгради и обекти;
вв) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари - 100 лв.;
г) летища:
аа) самолетни писти за граждански полети, съоръжения за осветяване, сигнализация - 300 лв.;
бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хангари - 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;
вв) диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик - 300 лв.;
гг) самолетни писти на летища за агротехническа защита, спортни и учебни летища - 200 лв.;
д) метрополитени:
аа) метростанции - 500 лв.;
бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) подземни и надземни метропътища с комуникациите към тях - 100 лв./км;
е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) преносни и разпределителни проводи:
аа) транзитни електропроводи и далекопроводи (извън урбанизираните територии):
- до 110 kV - 100 лв. плюс 0,80 лв./км;
- над 110 kV - 100 лв. плюс 1,00 лв./км;
бб) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) електропроводи в урбанизираните територии:
- електропроводи за различно напрежение: до 20 kV; от 20 kV до 100 kV; над 110 kV - 80 лв. + 0,02 лв./м;
- контактна мрежа на трамваен и тролейбусен транспорт - 50 лв. плюс 0,03 лв./м;
вв) (попр. - ДВ, бр. 26 от 2007 г.) електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори:
- над 1000 kVA - 500 лв.;
- от 401 до 1000 kVA - 300 лв.;
- до 400 kVA - 100 лв.;
- ветрогенератор - 100 лв.;
гг) преносни линии, оптични кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на далекосъобщенията:
- извън урбанизираните територии - 50 лв. плюс 1,00 лв./км;
- в населени места - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;
- базови станции на мобилните комуникационни оператори - 50 лв.;
дд) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването:
- транзитни магистрални газопроводи с максимално работно налягане, по-високо от 1,6 мРа - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;
- разпределителни газопроводи с максимално работно налягане до 1,6 мРа в урбанизираните територии и съоръженията към тях, включващи газомерните табла на отклоненията към консуматорите - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;
- промишлени газови инсталации и котелни помещения - 300 лв.;
- газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради - 200 лв.;
- газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради - 100 лв.;
- компресорни станции - 400 лв.;
- газорегулиращи станции - 200 лв.;
- газоизмервателни станции и газорегулаторни пунктове - 100 лв.;
- газови хранилища - 500 лв.;
ее) преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалими течности и горими течности:
- магистрални нефтопроводи и продуктопроводи - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;
- продуктопроводи в урбанизираните територии - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;
жж) преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването - 100 лв.;
зз) преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите:
- проводи от водоизточника до водоснабдителния резервоар за населеното място - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;
- главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа; канализационни колектори за отпадни води; главни и второстепенни канализационни клонове; дренажни канализации в урбанизираните територии - 50 лв. плюс 3,00 лв./км;
ж) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хидротехнически съоръжения:
аа) язовири, водоеми за напояване и за питейно-битови нужди - 150 лв.;
бб) пречиствателни станции за отпадни води - 300 лв.;
вв) корекции на реки, подпорни стени и укрепителни диги - 80 лв.;
гг) станции за хлориране на води - 50 лв.;
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за устройствени планове - 100 лв.
6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
11. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
21. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
22. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
23. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
24. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
25. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
26. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За извършване на проверка по внесени искания от заинтересовани лица за издаване на становища за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност и за издаване на искания документ или решение за отказ за издаването му се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) по цялата документация на инвестиционния проект:
а) за строежите по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 - 50 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;
б) за устройствените планове по ал. 1, т. 5 - таксата по ал. 1;
2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) по отделни части на инвестиционния проект (архитектурно-строителна, водопровод и канализация, електрически инсталации, газови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, машинно-технологична и др.), както и за специални части на инвестиционния проект (пожароизвестяване, пожарогасене, огнезащита на конструкция и др.) - 20 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) по инвестиционен проект за извършване на основен ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство - 10 на сто от таксата по т. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за комплекс от сгради, обекти и съоръжения и за сгради със смесено предназначение (жилищни сгради с търговска, общественообслужваща и/или административно-битова част и др.) се определя като сбор от таксите за отделните сгради, обекти и съоръжения.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за сгради, обекти и съоръжения, които не са посочени в ал. 1, се определя, като те се приравнят към съответната категория по пожарна опасност.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) При повторно искане за проверка и издаване на съответния документ след отстраняване на забележките, дадени при първоначалната проверка, таксата по ал. 1 - 4 се намалява с 50 на сто, а при всяко следващо искане - с 25 на сто от първоначалната такса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становища за въвеждане в експлоатация на строежи и съоръжения по ал. 1 таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой или определената такса за съответния строеж/съоръжение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Максималният размер на таксите, събирани по ал. 1 - 6 за един обект, е 10 000 лв., а минималният - 20 лв.
(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на становище за допустимост на строителен продукт и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи - 176 лв.;
2. за издаване на административен акт - 124 лв.
(9) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2015 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на дубликат на документ по ал. 1, 2, 6 и 8 се събира такса 5 лв.
(12) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат с увеличение 50 на сто, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 7 работни дни.
(13) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на документи по ал. 1 - 11 за обекти и строежи - собственост на Министерството на вътрешните работи, не се събира държавна такса.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г., попр. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) За издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за пожарогасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи - 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 280 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
аа) за разглеждане на представените документи - 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи - 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 948 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за спасителна дейност:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи - 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 280 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
аа) за разглеждане на представените документи - 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи - 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 948 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи - 177 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 160 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
аа) за разглеждане на представените документи - 188 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 320 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи - 456 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 670 лв.;
4. (нова - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за сервизно обслужване на противопожарни уреди:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи - 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 280 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) в обекти на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
аа) за разглеждане на представените документи - 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи - 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 948 лв.;
5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения:
а) в един обект:
аа) за разглеждане на представените документи - 185 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 280 лв.;
б) в обекти на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
аа) за разглеждане на представените документи - 225 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 540 лв.;
в) в обекти на територията на цялата страна:
аа) за разглеждане на представените документи - 475 лв.;
бб) при издаване на разрешение - 948 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За промяна на условията, при които е издадено разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, се събират следните такси:
1. за промяна в разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 5 на територията на обект или на територията на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - 90 лв.;
2. за промяна в разрешение за извършване на дейностите по ал. 1, т. 1 - 5 в обекти на територията на цялата страна - 188 лв.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.) За издаване на разрешение и за промяна на условията, при които е издадено разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1 таксата се определя като сбор от таксите за всяка дейност поотделно.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.) За издаване на дубликат на разрешение се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на протокол за класификация на строителен продукт и за издаване на административен акт се събират следните такси:
1. за протокол за класификация по устойчивост на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи - 193 лв.;
б) за издаване на протокол - 87 лв.;
2. за протокол за класификация по реакция на огън на строителен продукт:
а) за разглеждане на представените документи - 98 лв.;
б) за издаване на протокол - 85 лв.
(2) За издаване на дубликат на протокол по ал. 1 се събира такса 5 лв.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За извършване на проверка по внесено искане от заинтересовано лице за издаване на документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, и за издаване на административен акт се събират следните такси:

1. за физически лица - 53 лв.;
2. за юридически лица:
а) за разглеждане на представените документи - 117 лв.;
б) за издаване на административен акт - 33 лв.
(2) За издаване на дубликат на документ за правоспособност (сертификат) по ал. 1 се събира такса 5 лв.

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене се събират следните такси:
1. за разглеждане на представените документи - 241 лв.;
2. за издаване на административен акт - 131 лв.
(2) За издаване на дубликат на административен акт по ал. 1, т. 2 се събира такса 5 лв.

Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2000 г., предишен текст на чл. 32а - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., предишен чл. 31б - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишен текст на чл. 31в - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., предишен чл. 31г - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) За издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и за предоставяне на информация по искане на юридически лица на небюджетна издръжка и на граждани се събират следните такси:
1. за проверка и издаване на служебна бележка, удостоверение, справка и заверено копие от документ:
а) за първа страница - 2,50 лв.;
б) за всяка следваща - 1,00 лв.;
2. за предоставяне на документ в електронен вид (CD, дискета) - таксата по т. 1.

Чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., предишен текст на чл. 32б - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишен чл. 31в - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишен чл. 31г - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г., предишен чл. 31д - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) За издаване на удостоверителни документи се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на препис-извлечение (копие) от присъда, мотиви, обвинителен акт по наказателни дела от общ характер и "Народен съд"

 

 

2,50 лв.

2. за издаване на документ дубликат

1,50 лв.

3. за издаване на документ за конфискация на имущество

3,00 лв.

4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) за проверка и издаване на удостоверение, служебна бележка и заверен препис от документ, несвързан с наказателното производство от общ характер:

 

а) за първа страница

2,50 лв.

б) за всяка следваща страница

1,00 лв.

(2) За предоставяне документи на граждани се събират следните такси:

1. за копиране на архивен документ

 

на хартиен носител А4:

 

а) нормална услуга

0,25 лв.;

б) бърза услуга

0,38 лв.;

в) експресна услуга

0,50 лв.;

 1. за микрофилмиране на архивен документ (заснемане, проявяване и фиксиране на черно-бели негативи - 35 мм):
  а) за първите 10 кадъра - по 0,42 лв. за 1 кадър;
  б) за останалите - по 0,30 лв. за 1 кадър;
 2. за фотокопиране на архивен документ (черно-бели снимки):
  а) формат 13/18 см:

- нормална услуга

- 0,60 лв.;

- бърза услуга

- 0,90 лв.;

- експресна услуга

- 1,20 лв.;

б) формат 18/24 см:

- нормална услуга

- 1,00 лв.;

- бърза услуга

- 1,50 лв.;

- експресна услуга

- 2,00 лв.;

в) формат 30/40 см:

- нормална услуга

- 2,50 лв.;

- бърза услуга

- 3,75 лв.;

- експресна услуга

- 5,00 лв.;

 1. за предоставяне на архивни документи за заснемане на филм - 150 лв. за 1 час.
 2. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за сканиране на архивни документи на CD - 3,50 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка на копие на архивни документи - 0,25 лв. на страница.

(4) Срокът за изпълнение на услугата е 10 работни дни за нормална, 3 работни дни за бърза и 24 часа за експресна услуга.

 

Чл. 31ж. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За изготвяне на експертна оценка за съгласуване на проекти на сигнално-охранителни и известителни системи в случаите, предвидени в нормативен акт, се събират следните такси:
1. за контролни устройства до 60 зони - 213 лв.;
2. за контролни устройства от 61 до 150 зони - 392 лв.;
3. за контролни устройства от 151 до 350 зони - 482 лв.;
4. за контролни устройства над 350 зони - 572 лв.
(2) За изготвяне на експертна оценка по ал. 1 при извършване на частична реконструкция и преустройство се събира такса в размер 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(3) При повторно искане за изготвяне на експертна оценка по ал. 1 след отстраняването на забележките, дадени при първоначалната експертна оценка, се събира такса в размер 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1, а при всяко искане след повторното за изготвяне на експертна оценка по ал. 1 се събира такса в размер 25 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.

Раздел VII.
Такси за български граждани по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на документ за самоличност се събират следните такси:
1. за лична карта:
а) със срок на валидност 4 години на лице от 14- до 18-годишна възраст - 13 лв.;
б) със срок на валидност 10 години на лице от 18- до 58-годишна възраст - 18 лв.;
в) за безсрочна лична карта на лице, навършило 58-годишна възраст - 11 лв.;
г) на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 2 лв.;
2. за паспорт:
а) на лице до 14-годишна възраст:
аа) за първи паспорт - 10 лв.;
бб) за следващ паспорт - 20 лв.;
б) за паспорт на лице от 14- до 58-годишна възраст - 40 лв.;
в) за паспорт на лице от 58- до 70-годишна възраст - 20 лв.;
г) за паспорт на лице над 70-годишна възраст - 10 лв.;
д) за паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.;
е) за дипломатически паспорт - 45 лв.;
ж) за служебен паспорт - 45 лв.;
з) за моряшки паспорт - 40 лв.;
и) за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност - 15 лв.;
3. за документ за самоличност, заместващ паспорта:
а) (отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)
б) за служебен открит лист за преминаване на границата - 40 лв.;
в) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България - 50 лв.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първа лична карта лицата от 14- до 16-годишна възраст.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 33а. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За бързо издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.
(2) За експресно издаване на лична карта, на паспорт, дипломатически паспорт, на служебен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и на временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За бързо издаване на лична карта и/или паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина и по искане на лицето услугата се извършва в срок до 60 дни, съответната такса се заплаща с увеличение два пъти.
(2) Издаването на документи по реда на ал. 1 се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина се предлага услугата "препращане чрез куриерска фирма", лицето е заявило желание за ползване на тази услуга и е заплатило за нея.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:
1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58- до 70-годишна възраст - 11 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) При заявена ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение три пъти, когато услугата по искане на лицето се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси, след като представят документи, издадени от компетентните органи, от които да е видно, че тези обстоятелства са доказани. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или с използваните при преминаването български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(3) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел VII. "а"
Такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз - за издаване на временно удостоверение, се събира такса 7 лв.
(2) При искане на лицето за издаване на удостоверение за продължително пребиваване или за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване на картов носител се събира такса 18 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2013 г.) Таксата по ал. 2 се събира и за издаване на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство", на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС с отбелязване "бенефициент съгласно чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" и на "карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на продължително или постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на ЕС, който не е гражданин на ЕС и който е упражнил правото си на свободно придвижване.

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За бързо издаване на документите по чл. 45а съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по чл. 45а лицата до 16-годишна възраст.
(2) Освобождават се от заплащане на такса за издаване на документ по чл. 45а лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.

Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи по този раздел, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
(2) При издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.
(2) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения.

Чл. 45з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 45и. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) От заплащане на посочените в този раздел такси се освобождават членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в Република България във връзка със службата им в тях.

Раздел VIII.
Такси за чужденци по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се събира такса 45 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се събира и за издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ, дългосрочно пребиваващ или постоянно пребиваващ чужденец - член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на Европейския съюз.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) За издаване на временно разрешение за пребиваване на чужденец - притежател на Синя карта на ЕС, издадена от друга държава - членка на ЕС, и на членовете на неговото семейство се събира такса 25 лв.

Чл. 46в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.) (1) За издаване на "Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза" на чужденец, получил право на пребиваване на основание чл. 24м или 25г от Закона за чужденците в Република България, се събира такса 18 лв., като услугата се извършва в срок до 30 дни.
(2) За бързо издаване на документа по ал. 1 съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) .

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на български личен документ на чужденец с предоставена особена закрила се събират следните такси:
1. за карта на бежанец - 30 лв.;
2. за карта на чужденец с хуманитарен статут - 30 лв.;
3. за карта на чужденец, получил убежище - 40 лв.;
4. за удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - 50 лв.;
5. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - 50 лв.;
6. за удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище - 55 лв.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство се събира такса 50 лв.
(2) За издаване на временно удостоверение за напускане на Република България се събира такса 40 лв.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на временна карта на чужденец се събира такса 45 лв.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, на чужденец, получил убежище, на лице без гражданство и на чужденец с хуманитарен статут със срок на валидност 12 месеца на лице, от което е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност, се събира такса 18 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) Таксите по чл. 46, чл. 48, чл. 48а, ал. 1 и чл. 48б се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За експресно издаване на документ по чл. 46 съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок 3 работни дни от деня след приемане на заявлението.
(2) Експресно издаване на документ за пребиваване на постоянно или дългосрочно пребиваващ чужденец се допуска само когато заявлението е подадено в дирекция "Миграция" - МВР.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на дипломатическа карта се събира такса 30 лв.
(2) За издаване на консулска карта се събира такса 35 лв.
(3) За издаване на карта на административно-технически персонал се събира такса 30 лв.
(4) За издаване на карта на обслужващ персонал се събира такса 40 лв.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) За издаване на свидетелство за управление на МПС се събира такса 25 лв.
(2) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Освобождават се от заплащане на такси:
1. чужденци на основата на реципрочност и на международни договори, по които Република България е страна;
2. чужденци, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ; тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи; когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси;
3. чужденци - членове на семейството на български гражданин, навършили 70-годишна възраст - за издаване на документа разрешение за пребиваване;
4. (нова - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица, които влизат и пребивават в страната във връзка със службата им в тях.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
(2) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения документ.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел IX
(Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.)
Такси по Закона за частната охранителна дейност

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 3000 лв.;
8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област - 500 лв.;
б) на територията на цялата страна - 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв.

Раздел X.
Такси по Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка по чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на документи, издадени от Министерството на вътрешните работи, с цел легализирането им се събират следните такси:
а) за първата страница - 2 лв.;
б) за всяка следваща страница - 1 лв.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по чл. 58 се заплащат с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни.

Раздел ХI
(Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм., бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм., бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) По смисъла на тарифата "Зависими лица" са лицата по § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен § 1 - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Не се събират такси за издаване на образци (спесимени) на български лични документи, на диплянки и на други разяснителни печатни материали по издаването им. В тези случаи се изготвя разходен протокол, утвърден от министъра на вътрешните работи и от министъра на финансите.

  § 3. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г., предишен § 2 - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (1) Събираните такси по раздели VII и VIII постъпват по отделна набирателна сметка на Министерството на вътрешните работи и се използват за:
  1. покриване на разходи, свързани с издаването на българските документи за самоличност;
  2. покриване на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.
  (2) Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.

  § 4. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2001 г., предишен § 2а - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2016 г.) Набирателната сметка по § 3, ал. 1 се закрива считано от 1 март 2002 г., като салдото към 28 февруари 2002 г. се прехвърля по бюджета на Министерството на вътрешните работи.
  (2) Погасяването на задълженията през 2002 г. на Министерството на вътрешните работи към фирмите - изпълнителки по договора за издаването на българските документи за самоличност, се извършва от бюджета на Министерството на вътрешните работи чрез обособяването на отделен платежен код, определен в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) Събраните през 2002 г. такси по раздели VII и VIII постъпват и се разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
(Обн. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(Обн. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

§ 47. До създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни таксите за бланки на заявления и за издаване на български лични документи се определят и събират по досегашния ред.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 2 от 2011 г.)

§ 3. По висящите производства за издаване или подновяване на разрешения, удостоверения или документи по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, по които до влизането в сила на постановлението са внесени дължимите такси по досегашния раздел І, допълнителни такси не се събират.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Обн. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(Обн. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., в сила от 04.10.2011 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 29 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 27 от 2012 г., в сила от 03.04.2012 г.)

§ 36. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)

§ 8. Параграфи 2, 3, 4 и 5 влизат в сила от 1 януари 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

§ 10. Навсякъде в тарифата думите "Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столично управление "Пожарна безопасност и защита на населението" се заменят с "Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 16 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 6 от 2015 г., в сила от 23.01.2015 г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 16 МАРТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 21.03.2017 г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 4 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 39 от 2018 г., в сила от 11.05.2018 г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 12.06.2018 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 2018 г., в сила от 12.10.2018 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 86 от 2020 г., в сила от 06.10.2020 г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила на 1 януари 2021 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 ОТ 16 АВГУСТ 2021 Г.ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 69 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2021 г.

Още статии ...

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...