Меню

 

86-та сесия, Женева, юни 1998 г.

Предвид на това, че МОТ бе създадена по силата на убеждението, че социалната справедливост е от съществено значение за осигуряването на всеобщ и траен мир;
Предвид на това, че икономическият растеж е необходим, но не и достатъчен за осигуряване на равнопоставеност, социален напредък и изкореняване на бедността и потвърждавайки необходимостта МОТ да оказва подкрепа на силните социални политики, на справедливостта и на демократичните институции;
Предвид на това, че сега, повече от всякога, МОТ би трябвало да мобилизира всички свои нормативни ресурси и средства за техническо сътрудничество и за изследователска дейност във всички области на своята компетентност и по-специално - в областта на заетостта, професионалното образование и условията на труд, за да се направи необходимото така, че в контекста на една глобална стратегия за икономическо и социално развитие, икономическите и социалните политики да бъдат взаимно подсилващи се компоненти, с цел установяване на широко и устойчиво развитие;
Предвид на това, че МОТ би трябвало да обърне специално внимание на проблемите на хората, които имат специфични социални нужди и по-специално - на безработните и на мигриращите работници, да мобилизира и да насърчава международните, регионалните и националните усилия, насочени към решаване на техните проблеми и да оказва подкрепа на ефикасните политики, имащи за цел създаването на нови работни места;
Предвид на това, че за осигуряване на връзката между социалния прогрес и икономическия ръст, гарантирането на основните принципи и права в труда е от особено голямо значение, тъй като дава възможност на заинтересованите лица свободно и равнопоставено да претендират за своя справедлив дял при разпределянето на благата, за чието създаване са допринесли, както и да постигнат пълна реализация на своя човешки потенциал;
Предвид на това, че МОТ представлява международна организация, овластена по силата на своя Устав и е компетентният орган, който приема и се занимава с международните стандарти в труда и че се ползва с всеобща подкрепа и признание по отношение на насърчаването на основните права в труда като израз на принципите, залегнали в нейния Устав;
Предвид на това, че в условията на непрекъснато нарастваща взаимна икономическа зависимост се налага незабавно да се потвърди отново неизменността на основните принципи и права в труда, съдържащи се в Устава на Организацията, а също и да се насърчи всеобщото им прилагане;

МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТРУДА

1. Припомня:
(а) че, при своето свободно присъединяване към МОТ, всички нейни държави-членки са приели принципите и правата, обявени в нейния Устав и в Декларацията от Филаделфия, и са поели задължението да работят за постигането на общите цели на Организацията с всички сили и средства и съобразно специфичните обстоятелства;
(б) че тези принципи и права са изразени и развити под формата на конкретни права и задължения в Конвенциите, признати за основни както в рамките на Организацията, така и извън нея.
2. Декларира, че всички държави-членки, дори и да не са ратифицирали въпросните Конвенции, имат задължението, произтичащо от самия факт, че членуват в Организацията, да спазват, да насърчават и да реализират добросъвестно и съобразно Устава принципите, отнасящи се до основните права, които са обект на тези Конвенции, а именно:
(а) свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на преговори за сключване на колективен договор;
(б) премахването на всички форми на принудителен или задължителен труд;
(в) ефективното премахване на детския труд;
(г) премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и професиите.
3. Признава задължението на Организацията да подпомага своите държави-членки, в отговор на техните установени и изразени нужди, за постигане на тези цели чрез пълноценно използване на своите уставни, оперативни и бюджетни ресурси, включително и чрез мобилизиране на външна помощ и източници, както и чрез насърчаване на други международни организации, с които МОТ има установени връзки съгласно чл. 12 от нейния Устав, да подпомагат тези усилия:
(а) като предлагат техническо сътрудничество и консултантски услуги за подпомагане на ратифицирането и прилагането на основните Конвенции;
(б) като оказват съдействие на тези държави-членки, които все още не са в състояние да ратифицират всички тези Конвенции или някои от тях, в техните усилия да спазват, да насърчават и да прилагат принципите, отнасящи се до основните права, които представляват обект на тези Конвенции;
(в) като подпомагат държавите-членки в техните усилия за създаване на климат, благоприятстващ икономическото и социалното развитие.
4. Решава, че, за да бъде възможно да се постигне пълният ефект на настоящата Декларация, е необходимо да бъде въведен съдържателен и ефикасен механизъм за нейното прилагане, съгласно мерките, посочени в приложения Анекс, който ще се счита за неразделна част от настоящата Декларация.
5. Набляга на това, че стандартите в областта на труда не би трябвало да се използват за протекционистични търговски цели, и че нищо в настоящата Декларация и в механизма за нейното прилагане не би трябвало да подбужда към такива цели или по някакъв друг начин да бъде използвано за подобни цели; освен това относителните предимства, на която и да е страна, не би трябвало по никакъв начин да бъдат поставяни под въпрос в настоящата Декларация и в механизма за прилагането на Декларацията.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

I. Основна цел
1. Целта на механизма за прилагане, описан по-долу, е да насърчи усилията, полагани от страна на държавите-членки на организацията, за утвърждаването на основните принципи и права, залегнали в Устава на МОТ и в Декларацията от Филаделфия, които принципи и права са отново потвърдени посредством настоящата Декларация.
2. Съгласно тази цел, която има насърчаващ характер, настоящият механизъм ще позволи да се определят тези области, в които подкрепата на Организацията под формата на дейности, свързани с техническото сътрудничество, могат да се окажат полезни за държавите-членки и да им помогнат да въведат тези основни принципи и права. Този механизъм нито се явява заместител на установените механизми за контрол, нито ще възпрепятства тяхното действие. Поради това, специфичните ситуации в областта на действие на тези механизми няма да бъдат разглеждани или преразглеждани в рамките на настоящия механизъм.
3. Двата аспекта на настоящия механизъм, описани по-долу, имат за основа съществуващи процедури: механизмът за годишно отчитане на прилагането, отнасящо се до нератифицираните основни Конвенции, ще доведе единствено до известно приспособяване на сегашните условия за прилагане на чл. 19, ал. 5(е) от Устава, а Цялостният доклад ще даде възможност да се постигнат оптимални резултати от процедурите, осъществени в съответствие с Устава.

II. Механизъм за годишно отчитане на прилагането, отнасящо се до нератифицираните основни Конвенции

А. Цел и обхват
1. Целта на механизма е да се осигури възможност, посредством опростени процедури, които да заместят четиригодишната процедура, въведена от Административния съвет през 1995 г., всяка година да се проследяват усилията, положени в съответствие с Декларацията от страна на тези държави-членки, които все още не са ратифицирали всички основни Конвенции.
2. Отчитането, извършвано всяка година, ще обхваща четирите области на основните принципи и права, посочени в Декларацията.
Б. Условия
1. Отчитането ще се извършва на основата на доклади, изисквани от държавите-членки по силата на чл. 19, ал. 5(е) от Устава. Формулярите за тези доклади ще бъдат съставени по такъв начин, че от правителствата, които не са ратифицирали една или повече на брой от основните Конвенции, да може да се получава информация относно всякакви промени, които евентуално са настъпили в съответните законодателства и практики, като при това строго се спазва чл. 23 от Устава и установената практика.
2. Тези доклади, събрани от Бюрото, ще бъдат разглеждани от Административния съвет.
3. С оглед изготвяне на въведение към събраните доклади, в което да се обърне внимание на определени аспекти, които евентуално изискват по-задълбочено обсъждане, Бюрото ще може да представя тези доклади за разглеждане от група експерти, определени за тази цел от Административния съвет.
4. Би трябвало да се направи преразглеждане на съществуващите процедури, така че да се даде възможност на тези държави-членки, които не са представени в Административния съвет, по най-подходящ начин да му предоставят разясненията, които могат да се окажат необходими или полезни, по време на обсъжданията на Административния съвет, за допълване на информацията, съдържаща се в докладите на тези държави-членки.

III. ЦЯЛОСТЕН ДОКЛАД

А. Цел и обхват
1. Целта на този доклад е да представи една обща динамична картина относно всяка отделна категория от основни принципи и права, наблюдавани по време на изминалия четиригодишен период и да послужи като основа за оценяване на ефективността на помощта, предоставена от Организацията, както и за определяне на приоритетите на предстоящия период под формата на планове за действие в областта на техническото сътрудничество, като целта е най-вече да се мобилизират вътрешните и външните ресурси, необходими за осъществяването на тези планове.
2. Всяка година докладът ще бъде посветен на една от четирите категории основни принципи и права, следващата година - на друга категория и т.н.
Б. Условия
1. Отговорността за изготвянето на доклада се носи от Генералния директор. Докладът ще бъде съставен въз основа на официална информация или на базата на информация, която е била събрана и оценена съгласно утвърдените процедури. Що се отнася до държавите, които не са ратифицирали основните Конвенции, то този доклад ще се базира по-специално на заключенията, направени при горепосоченото годишно отчитане. В случая, когато държавите-членки са ратифицирали въпросните Конвенции, докладът ще се основава, по-специално на докладите, разглеждани по силата на чл. 22 от Устава.
2. Този доклад ще бъде представен пред Конференцията за тристранна дискусия като доклад на Генералния директор. Конференцията може да разгледа този доклад отделно от докладите, представени съгласно чл. 12 от нейния Правилник и може да го подложи на обсъждане на заседание, което изцяло е посветено само на този доклад, или да го обсъди по друг подходящ начин. След това Административния съвет ще има за задача на някоя от следващите сесии да направи изводи от тези обсъждания по отношение на приоритетите и плановете за действие в областта на техническото сътрудничество, които да се осъществят през следващия четиригодишен период.

IV. ПРИЕМА СЕ, ЧЕ:

1. Ще бъдат направени предложения за допълнения и изменения в съответните правилници на Административния съвет и на Конференцията, които са необходими, за да се приложат горните разпоредби.
2. Конференцията своевременно ще разгледа функционирането на този механизъм за прилагане на Декларацията в светлината на придобития опит, за да се оцени дали той адекватно е изпълнил цялостното си предназначение, изложено в част I.

Горният текст представлява текстът на Декларацията на МОТ за основните принципи и права в труда и механизма за нейното прилагане, която е надлежно приета от Генералната конференция на Международната организация на труда на нейната осемдесет и шеста сесия, която се проведе в Женева и която беше закрита на 18-ти юни 1998 г.
В уверение на горното ние полагаме своите подписи днес, на деветнадесетия ден на месец юни 1998 г.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...