Меню

 

Генералната Конференция на Международната организация на труда, свикана във Филаделфия на своята 26-та сесия, прие на десетия ден от май 1944 г. тази Декларация за целите и задачите на Международната организация на труда, както и за принципите, от които трябва да се ръководи политиката на нейните членове.

I.
Конференцията отново потвърждава основните принципи, върху които е създадена Организацията, а именно:
a) трудът не е стока;
b) свободата на печата и на сдружаване е необходимо условие за постоянен прогрес;
c) бедността, където и да съществува, представлява опасност за напредъка на всички;
d) борбата срещу мизерията трябва да се води неуморно във всяка държава и чрез постоянни и съгласувани международни усилия, в които представителите на работодателите и на трудещите се, като сътрудничат на равноправна основа с представителите на правителството, участват в свободни дискусии и във вземането на решения с демократичен характер, за да съдействат за общото благо.

II.
Убедена, че опитът изцяло потвърди обосноваността на заявлението, което се съдържа в Устава на Международната организация на труда, според който траен мир може да се установи само върху основата на социалната справедливост, Конференцията потвърждава:
a) всички хора независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа сигурност и с равни възможности;
b) създаването на условията, които позволяват, да се постигне този резултат, трябва да бъде основната цел на всяка национална и международна политика;
c) всички програми за развитие и взетите национални или международни мерки в икономическата и във финансовата област трябва да бъдат преценявани от тази гледна точка и приемани само, когато са от естество да съдействат, а не да възпрепятстват постигането на тази основна цел;
d) Международната организация на труда трябва да проучва и да разглежда в светлината на тази основна цел в международен план всички програми за развитие, както и мерките от икономически и финансов характер;
e) като изпълнява задачите, които са й поверени, Международната организация на труда, като държи сметка за всички икономически и финансови фактори, има правото да включва в своите решения и препоръки всички разпоредби, които сметне за подходящи.
 

III.
Конференцията признава тържествено задължението на Международната организация на труда да подпомага в различните държави на света осъществяването на програми за:
a) пълна заетост и повишаване на жизненото равнище;
b) заетост на трудещите се в работи, от изпълнението на които те изпитват удовлетворение да отдадат изцяло своите умения, навици и познания и да дават най-голям принос за общото благо;
c) постигане на тази цел, осъществяване чрез съответни гаранции за всички заинтересувани на възможности за образование и средства, които улесняват движението, включително и миграцията на работната сила и заселването;
d) възможност на всички за справедливо участие в постиженията на прогреса при заплащането на труда и в печалбите, продължителността на работното време и другите условия на труд, за определяне на заплата, необходима за жизнения минимум на всички, които работят и имат нужда от такава защита;
e) действително признаване на правото за колективни преговори и сътрудничество между работодателите и работната сила за постоянното подобряване на организацията на производството, както и сътрудничеството между работодателите и трудещите се в изработването и прилагането на социалната и икономическата политика;
f) разширяване на мерките на общественото осигуряване, за да се осигури основен доход за всички, които имат нужда от такава защита, както и пълно медицинско обслужване;
g) подходяща защита на живота и здравето на всички трудещи се във всички дейности;
h) защита на децата и майчинството;
i) подходящо равнище на хранене, на жилище и средства за отдих и култура;
j) гаранция за равни възможности в образователната и професионалната област.
 

IV.
Убедена, че по-пълното и по-разширеното използване на производствените ресурси в света, необходими за осъществяването на целите, изброени в тази Декларация, може да бъде осигурено от ефикасни действия в международен и национален план, чрез мерки, които разширяват производството и потреблението, предотвратяват тежките колебания в икономиката, за постигането на икономически и социален напредък в области, които не са достатъчно развити, за осигуряването на по-голяма стабилност на световните цени на суровините и на хранителните стоки, за съдействие за разширяване на обема и стабилизиране на международната търговия, Конференцията обещава пълното сътрудничество на Международната организация на труда с всички международни организации и органи, на които може да бъде поверена част от отговорността за тази голяма задача, както и за подобряване на здравето, образованието и благосъстоянието на всички народи.

V.
Конференцията утвърждава, че всички изложени принципи в тази Декларация са напълно приложими за всички народи по света и ако в методите за прилагането им трябва да се държи сметка за степента на социалното и икономическото развитие на всеки народ, тяхното постепенно прилагане към народите, които са още зависими, както и към тези, които вече сами се управляват, интересува целия цивилизован свят.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...