Sidebar

Меню

 

Генералната Конференция на Международната организация на труда, свикана във Филаделфия на своята 26-та сесия, прие на десетия ден от май 1944 г. тази Декларация за целите и задачите на Международната организация на труда, както и за принципите, от които трябва да се ръководи политиката на нейните членове.

I.
Конференцията отново потвърждава основните принципи, върху които е създадена Организацията, а именно:
a) трудът не е стока;
b) свободата на печата и на сдружаване е необходимо условие за постоянен прогрес;
c) бедността, където и да съществува, представлява опасност за напредъка на всички;
d) борбата срещу мизерията трябва да се води неуморно във всяка държава и чрез постоянни и съгласувани международни усилия, в които представителите на работодателите и на трудещите се, като сътрудничат на равноправна основа с представителите на правителството, участват в свободни дискусии и във вземането на решения с демократичен характер, за да съдействат за общото благо.

II.
Убедена, че опитът изцяло потвърди обосноваността на заявлението, което се съдържа в Устава на Международната организация на труда, според който траен мир може да се установи само върху основата на социалната справедливост, Конференцията потвърждава:
a) всички хора независимо от тяхната раса, вяра или пол имат право да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и достойнство, в икономическа сигурност и с равни възможности;
b) създаването на условията, които позволяват, да се постигне този резултат, трябва да бъде основната цел на всяка национална и международна политика;
c) всички програми за развитие и взетите национални или международни мерки в икономическата и във финансовата област трябва да бъдат преценявани от тази гледна точка и приемани само, когато са от естество да съдействат, а не да възпрепятстват постигането на тази основна цел;
d) Международната организация на труда трябва да проучва и да разглежда в светлината на тази основна цел в международен план всички програми за развитие, както и мерките от икономически и финансов характер;
e) като изпълнява задачите, които са й поверени, Международната организация на труда, като държи сметка за всички икономически и финансови фактори, има правото да включва в своите решения и препоръки всички разпоредби, които сметне за подходящи.
 

III.
Конференцията признава тържествено задължението на Международната организация на труда да подпомага в различните държави на света осъществяването на програми за:
a) пълна заетост и повишаване на жизненото равнище;
b) заетост на трудещите се в работи, от изпълнението на които те изпитват удовлетворение да отдадат изцяло своите умения, навици и познания и да дават най-голям принос за общото благо;
c) постигане на тази цел, осъществяване чрез съответни гаранции за всички заинтересувани на възможности за образование и средства, които улесняват движението, включително и миграцията на работната сила и заселването;
d) възможност на всички за справедливо участие в постиженията на прогреса при заплащането на труда и в печалбите, продължителността на работното време и другите условия на труд, за определяне на заплата, необходима за жизнения минимум на всички, които работят и имат нужда от такава защита;
e) действително признаване на правото за колективни преговори и сътрудничество между работодателите и работната сила за постоянното подобряване на организацията на производството, както и сътрудничеството между работодателите и трудещите се в изработването и прилагането на социалната и икономическата политика;
f) разширяване на мерките на общественото осигуряване, за да се осигури основен доход за всички, които имат нужда от такава защита, както и пълно медицинско обслужване;
g) подходяща защита на живота и здравето на всички трудещи се във всички дейности;
h) защита на децата и майчинството;
i) подходящо равнище на хранене, на жилище и средства за отдих и култура;
j) гаранция за равни възможности в образователната и професионалната област.
 

IV.
Убедена, че по-пълното и по-разширеното използване на производствените ресурси в света, необходими за осъществяването на целите, изброени в тази Декларация, може да бъде осигурено от ефикасни действия в международен и национален план, чрез мерки, които разширяват производството и потреблението, предотвратяват тежките колебания в икономиката, за постигането на икономически и социален напредък в области, които не са достатъчно развити, за осигуряването на по-голяма стабилност на световните цени на суровините и на хранителните стоки, за съдействие за разширяване на обема и стабилизиране на международната търговия, Конференцията обещава пълното сътрудничество на Международната организация на труда с всички международни организации и органи, на които може да бъде поверена част от отговорността за тази голяма задача, както и за подобряване на здравето, образованието и благосъстоянието на всички народи.

V.
Конференцията утвърждава, че всички изложени принципи в тази Декларация са напълно приложими за всички народи по света и ако в методите за прилагането им трябва да се държи сметка за степента на социалното и икономическото развитие на всеки народ, тяхното постепенно прилагане към народите, които са още зависими, както и към тези, които вече сами се управляват, интересува целия цивилизован свят.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари и февруари:
1. 24 - 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари и февруари:
1. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Нели Печева, Вержиния Заркова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика