Меню

 

(Извлечение)

Преамбюл
Имайки предвид, че всеобщ и траен мир може да бъде установен само на основата на социалната справедливост;
Имайки предвид, че съществуват условия на труда, които съдържат за голям брой хора несправедливост, мизерия и лишения, което поражда такова недоволство, че всеобщият мир и хармония са в опасност, и имайки предвид, че е необходимо бързо да се подобрят тези условия, като например уредбата на работното време, определянето на максимална продължителност на работния ден и на работната седмица, набирането на работната сила, борбата срещу безработицата, гарантирането на работна заплата, която осигурява удовлетворителни условия на живот, закрилата на трудещите се срещу общи и професионални заболявания и трудови злополуки, закрилата на децата, юношите и жените, пенсиите за старост и за инвалидност, защитата на интересите на трудещите се, които работят в чужбина, утвърждаването на принципа “за равен труд, равна заплата”, утвърждаването на принципа за синдикалната свобода, организирането на професионалното и техническото обучение и приемането на други подобни мерки;
Имайки предвид, че неприемането от която и да е държава на действително хуманен режим на работа създава пречки за усилията на другите държави, които желаят да подобрят съдбата на трудещите се в собствените им страни,
Високите Договарящи Страни, движени от чувството за справедливост и хуманност, както и от желанието да осигурят траен световен мир и за да достигнат изложените цели в този преамбюл, одобряват този Устав на Международната организация на труда:

ГЛАВА ПЪРВА
ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 1
Учредяване

1. Създава се постоянна организация за осъществяване на програмата, изложена в преамбюла на този Устав и в Декларацията относно целите и задачите на Международната организация на труда, приета във Филаделфия на 10 май 1944 г., чийто текст е приложение към този Устав.

Членове
2. Членове на Международната организация на труда са държавите, които са били членове на Организацията към 1 ноември 1945 г., и всички други държави, които ще станат нейни членове съобразно разпоредбите на ал. 3 и 4 на този член.
3. Всеки първоначален член на Организацията на Обединените нации и всяка държава, приета за член на Организацията на Обединените нации по решение на Общото събрание съобразно разпоредбите на Устава на Организацията на Обединените нации, може да стане член на Международната организация на труда, като съобщи на Генералния директор на Международното бюро на труда, че приема официално задълженията, които произтичат от Устава на Международната организация на труда.
4. Генералната конференция на Международната организация на труда може също така да приема членове на Организацията с мнозинство две трети от присъстващите делегати на сесията, от които две трети от присъствалите и гласувалите правителствени делегати. Приемането по този ред става действително, след като новоприетата държава съобщи на Генералния директор на Международното бюро на труда официалното приемане на задълженията, които произтичат от Устава на Организацията.

Оттегляне
5. Никоя държавачленка на Международната организация на труда, не може да се оттегли от нея, без да уведоми предварително за намерението си Генералния директор на Международното бюро на труда. Предварителното уведомяване влиза в сила след две години от датата на получаването му от Генералния директор при положение, че към тази дата държавата е изпълнила всички свои финансови задължения, произтичащи от членството й. Когато някоя държавачленка на Организацията, е ратифицирала международна конвенция на труда, оттеглянето й не засяга валидността на ратификацията за предвидения от конвенцията период и на произтичащите от конвенцията или свързаните с нея задължения.

Приемане отново
6. В случаите, когато някоя държава е прекратила членството си в Организацията, приемането й отново се извършва съобразно ал. 3 и 4 на този член.

Член 2
Органи
Постоянната организация се състои от:
а) Генерална конференция на представителите на държавитечленки;
b) Административен съвет, съставен съобразно чл. 7;
c) Международно бюро на труда под ръководството на Административния съвет.

Член 3
Конференция
Сесии и делегати
1. Генералната конференция на представителите на държавитечленки се всеки път, когато е наложително, но наймалко един път в годината. Тя се състои от четири представители на всяка от държавитечленове, двама от които са делегати на правителството и другите двама представляват съответно работодателите и трудещите се на всяка държавачленка на Организацията.
Технически съветници
2. Всеки делегат може да бъде придружаван от технически съветници, чийто брой може да бъде наймного по двама за всеки отделен въпрос, включен в дневния ред на сесията. Когато въпросите, които се разглеждат на Конференцията, се отнасят до жените, поне едно от определените лица като технически съветници трябва да бъде жена.
Представителство на територии извън метрополията
3. Всяка държавачленка, която отговаря за международните отношения на територии извън метрополията, може да определи допълнителни технически съветници на своите делегати:
a) определени от него лица като представители на съответната територия по въпроси, които са от пряка компетентност на властите на тази територия;
b) определени от него лица, за да подпомагат делегатите по въпросите, отнасящи се до териториите, които не се управляват сами.
4. За територия, намираща се под съвместната власт на две или повече държавичленки на Организацията, могат да бъдат определени лица, за да подпомагат делегатите на тези държави.
Определяне на неправителствените представители
5. Държавитечленки на Организацията, се задължават да определят неправителствените делегати и техническите им съветници съгласувано с найпредставителните професионални организации на работодателите и на трудещите се на съответната страна, ако такива организации съществуват.
Статут на техническите съветници
6. Техническите съветници могат да вземат думата само по искане на делегата, към който са прикрепени, и със специалното разрешение на Председателя на Конференцията; те не могат да участвуват в гласуването.
7. Делегат може чрез писмено заявление, отправено до Председателя на Конференцията, да посочи един от техническите си съветници като свой заместник, който в това си качество може да участва в разискванията и гласуванията.
8. Имената на делегатите и на техните технически съветници се съобщават на Международното бюро на труда от правителството на всяка държавачленка.
Пълномощия на делегатите и на техническите съветници
9. Пълномощията на делегатите и на техните технически съветници се проверяват от Конференцията, която може с мнозинство две трети от гласовете на присъстващите делегати да откаже да признае делегат или технически съветник, който тя сметне, че не е избран съобразно този член.

Член 4
Право на гласуване
1. Всеки делегат има право да гласува индивидуално по всички въпроси, които се обсъждат на Конференцията.
2. В случаите, когато някоя държавачленка на Организацията, не е определила един от неправителствените делегати, на който има право, другият неправителствен делегат има право да участвува в разискванията на Конференцията, но няма право да гласува.
3. В случаите, когато Конференцията въз основа на правомощията, които й предоставя чл. 3, откаже да признае един от делегатите на някоя от държавитечленки на Организацията, разпоредбите на този член се прилагат, все едно че този делегат не е бил определян.

Член 5
Място за провеждане на Конференцията
Сесиите на Конференцията се провеждат в място, определено от Административния съвет, освен при решение, взето от самата Конференция на нейна предходна сесия.
 

Член 6
Седалище на Международното бюро на труда
Всяка промяна на седалището на Международното бюро на труда ще бъде решена от Конференцията с мнозинство две трети от действителните гласове на присъствуващите делегати.

Член 7
Административен съвет
Състав
1. Административният съвет се състои от 56 членове:
28 правителствени представители,
14 представители на работодателите и
14 представители на трудещите се.
Правителствени представители
2. От 28те правителствени представители 10 се определят за найразвитите в индустриално отношение държавичленки на Организацията1, а 18  от държавитечленки на Организацията, избрани за това от правителствените делегати на Конференцията, без делегатите на 10те, посочени погоре държави.
Найразвити в индустриално отношение държави
3. Административният съвет определя всеки път, богато е необходимо, кои са найразвитите в индустриално отношение държавичленове на Организацията, и установява за това правила с цел да осигури проучването от безпристрастен комитет на всички въпроси относно определянето на найразвитите в индустриално отношение държавичленки на Организацията, преди Административният съвет да вземе решение по този въпрос. Всяка жалба от държавачленка на Организацията, срещу решението на Административния съвет, което определя найразвитите в индустриално отношение държави, се разглежда от Конференцията, но подадената жалба пред нея не спира прилагането на решението на Административния съвет, докато Конференцията се произнесе.
Представители на работодателите и на трудещите се
4. Лицата, които представляват работодателите и трудещите се, се избират съответно от делегатите на работодателите и от делегатите на трудещите се на Конференцията.
Подновяване на съвета
5. Съставът на Административния съвет се подновява всеки 3 години. Ако поради каквато и да е причина не са се състояли избори за Административен съвет до изтичането на този период, той продължава да изпълнява задълженията си, докато се проведат изборите.
Свободни места, определяне на заместници и други
6. Начинът за попълване на свободните места, за определяне на заместници и други подобни въпроси се решават от Административния съвет с последващо одобрение на Конференцията.
Бюро на Съвета
7. Административният съвет избира от своя състав 1 председател и 2 заместникпредседатели. Между тези 3 лица единият е правителствен представител, а другите двама  представители съответно на работодателите и на трудещите се.
Правилник
8. Административният съвет приема свой правилник и се свиква на сесии по време, което той определя. Специална сесия се свиква всеки път, когато 16 членове на Съвета поискат това с писмена молба.

Член 8
Генерален директор
1. Начело на Международното бюро на труда стои Генерален директор; той се назначава от Административния съвет, от него получава указания и пред него е отговорен за добрата работа на Бюрото, както и за изпълнението на всички други задачи, които могат да му бъдат поверени.
2. Генералният директор или негов заместник присъства на всички заседания на Административния съвет.

Член 9
Персонал
Набиране
1. Персоналът на Международното бюро на труда се назначава от Генералния директор в съответствие с правилата, одобрени от Административния съвет.
2. Генералният директор трябва, доколкото това е съвместимо с грижата за постигане на найголяма ефективност в работата, да назначава в състава на Бюрото лица от различни националности.
3. Известен брой от тези лица трябва да бъдат жени.
Международен характер на функциите
4. Функциите на Генералния директор и на персонала имат изключително международен характер. При изпълнение на своите задължения Генералният директор и персоналът няма да търсят, нито да приемат инструкции от което и да е правителство или от външна на Организацията власт. Те се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с положението им на международни служители, които са отговорни само пред Организацията.
5. Всяка държавачленка на Организацията, се задължава да уважава изключително международния характер на задълженията на Генералния директор и на персонала и да не търси начин да им влияе при изпълнението на техните задачи.

Член 10
Функции на Бюрото
1. Функциите на Международното бюро на труда обхващат събирането и разпространяването на информация по всички въпроси относно международната уредба на положението на трудещите се и на условията на труд и особено изследването на въпросите, които се предлагат за разглеждане от Конференцията, за приемане на международни конвенции, както и извършването на всички специални разследвания, които са му възложени от Конференцията или от Административния съвет.
2. Освен указанията, които Административният съвет може да му даде, Бюрото:
a) подготвя документацията по различни въпроси от дневния ред на сесиите на Конференцията;
b) оказва по молба на правителствата и според възможностите си съответна помощ за подготовка на законодателството на основата на приетите решения от Конференцията, както и за подобряване на административната практика и на системите за инспекция;
c) изпълнява в съответствие с разпоредбите на този Устав задълженията, които му се възлагат относно ефективното спазване на конвенциите;
(d) издава и публикува на различни езици, които Съветът смята за подходящи, изследвания по въпроси относно индустрията и труда, които представляват международен интерес.
3. Бюрото изпълнява и всички други правомощия и функции, които Конференцията или Административният съвет смята за подходящо да му възложи.

Член 11
Отношения с правителствата
Министерствата на държавитечленки на Организацията, които се занимават с въпросите на индустрията и труда, могат да поддържат пряка връзка с Генералния директор чрез представителя на тяхното правителство в Административния съвет на Международното бюро на труда или ако нямат такъв представител  чрез друг квалифициран служител, определен за тази цел от правителството.

Член 12
Отношения с международните организации
1. Международната организация на труда сътрудничи в рамките на този Устав с всички общи международни организации, натоварени да координират дейностите на специализираните международни правителствени организации и със специализираните международни правителствени организации, които имат задачи в сходни области.
2. Международната организация на труда може да взема всички подходящи мерки, за да могат представители на международните правителствени организации да участват в нейните разисквания без право да гласуват.
3. Международната Организация на труда може да взема необходимите мерки, за да се консултира, ако сметне това за желателно, с признати неправителствени международни организации, включително и с международни организации на работодатели, на трудещи се, със земеделски и кооперативни организации.

Член 13
Финансови и бюджетни съглашения
1. Международната организация на труда може да сключи с Обединените нации такива финансови и бюджетни съглашения, каквито сметне за подходящи.
2. До сключването на такива съглашения или, ако в даден момент такива съглашения не са в сила:
a) всяка държавачленка на Организацията, поема разходите за пътуването и пребиваването на своите делегати и технически съветници, както и на своите представители, които участват в сесиите на Конференцията и на Административния съвет;
b) всички други разходи на Международното бюро на труда, на сесиите на Конференцията или на Административния съвет се поемат от Генералния директор на Международното бюро на труда от общия бюджет на Международната организация на труда;
c) разпорежданията относно одобрението на бюджета от Международната организация на труда, както и относно разпределението и получаването на вноските се приемат от Конференцията с мнозинство две трети от гласовете на присъстващите делегати и предвиждат, че бюджетът и съглашенията относно разпределението на разходите между държавитечленки на Организацията, ще бъдат одобрявани от комисия, съставена от правителствени представители.
3. Разходите на Организацията се поемат от държавитечленки в съответствие с действащите съглашения по ал. 1 и 2, б. “c” на този член.
Неизплатени членски вноски
4. Държавачленка на Организацията, която е закъсняла с плащането на членския си внос в бюджета на Организацията, не може да участва в гласуванията на Конференцията, на Административния съвет или на всяка друга Комисия или в изборите за членове на Административния съвет, ако размерът на неизплатените вноски е равен или поголям от членския внос, който дължи за 2 пълни изтекли години. Конференцията може с мнозинство две трети от присъстващите делегати да разреши на тази държава да участва в гласуването, ако установи, че неизплащането на членския внос се дължи на обстоятелства, независещи от нейната воля.
Отговорност на Генералния директор за използването на фондовете
5. Генералният директор на Международното бюро на труда отговаря пред Административния съвет за използването на фондовете на Международната организация на труда.

ГЛАВА ВТОРА
ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 19
Конвенции и препоръки
Решения на Конференцията
1. Когато Конференцията реши да приеме предложения, свързани с въпрос от дневния ред, тя трябва да определи дали да им придаде формата на:
a) международна Конвенция или
b) препоръка, когато по обсъждания въпрос или един от неговите аспекти не може веднага да се приеме конвенция.
Необходимо мнозинство
2. И в двата случая, за да бъде приета конвенция или препоръка в окончателното гласуване, е необходимо мнозинство две трети от гласовете на присъствуващите делегати.
Промени, отговарящи на особените местни условия
3. При изработването на Конвенция или препоръка за всеобщо прилагане Конференцията трябва да вземе под внимание страните, в които климатът, недостатъчното развитие на индустрията или други особени обстоятелства правят съществено различни условията в индустрията, и трябва да предложи такива изменения в тях, които са необходими, за да отговарят на специфичните условия в тези страни.
Автентични текстове
4. Два екземпляра от конвенцията или препоръката се подписват от Председателя на Конференцията и от Генералния директор. Единият от екземплярите се предава в архива на Международното бюро на труда, а другият се връчва на Генералния секретар на Организацията на Обединените нации. Генералният директор изпраща на всяка държавачленка на Организацията, заверен препис от оригинала на конвенцията или препоръката.
Задължения на държавитечленки относно конвенциите
5. Ако се отнася за конвенция:
a) конвенцията се изпраща на всички държавичленки на Организацията, с оглед на нейната ратификация;
b) всяка държавачленка на Организацията, се задължава да представи в срок от 1 година след закриването на сесията на Конференцията (или ако поради изключителни обстоятелства е невъзможно да се спази срокът от 1 година, от момента, когато стане възможно, но в никакъв случай повече от 18 месеца след закриването на сесията на Конференцията) конвенцията на органа на власт или на властите, в компетентността на които влизат въпросите, които урежда, за приемането на закон или на мерки от друг характер;
c) държавитечленки на Организацията, информират Генералния директор на Международното бюро на труда относно взетите мерки въз основа на този член за представянето на конвенцията на компетентната власт или на компетентните власти и му съобщават всички сведения за властта или властите, които са преценени като компетентни, и за приетите от тях решения;
d) държаватачленка на Организацията, която е получила съгласието на компетентната власт или на компетентните власти, съобщава на Генералния директор своята официална ратификация на конвенциите и взема мерките, които са необходими, за да изпълни ефективно разпоредбите на тази конвенция;
e) ако дадена конвенция не получи одобрението на властта или на властите, в компетентността на които са въпросите, които урежда, държаватачленка на Организацията, няма никакво друго задължение, освен да представи през определени периоди по решение на Административния съвет на Генералния директор на Международното бюро на труда доклад за състоянието на своето законодателство и на практиката си по въпросите, които са предмет на конвенцията, като уточнява в каква степен са изпълнени или възнамерява да изпълни разпоредбите на конвенцията по законодателен или по административен път, чрез колективни трудови договори или по всякакъв друг начин, както и да посочи трудностите, които възпрепятстват или забавят ратификацията на съответната конвенция.
Задължения на държавитечленки относно препоръките
6. Ако се отнася за препоръка:
a) препоръката се изпраща на всички държавичленки на Организацията, за да се приложи чрез национален закон или по друг начин;
b) всяка държавачленка на Организацията, се задължава да представи в срок от 1 година след закриването на сесията на Конференцията (или ако поради изключителни обстоятелства е невъзможно да се спази срокът от 1 година, от момента, когато стане възможно, но в никакъв случай повече от 18 месеца след закриването на сесията на Конференцията) препоръката на властта или на властите, в компетентността на които влизат въпросите, които урежда, за приемането на закон или на мерки от друг характер;
c) държавитечленки на Организацията, информират Генералния директор на Международното бюро на труда относно взетите мерки въз основа на този член за представянето на препоръката на компетентната власт или на компетентните власти и му съобщават всички сведения за властта или властите, които са преценени като компетентни, и за приетите от тях решения;
d) освен задължението да представят препоръката на компетентната власт или на компетентните власти държавитечленки на Организацията, нямат никакво друго задължение с изключение на задължението да представят през определени периоди по решение на Административния съвет на Генералния директор на Международното бюро на труда доклад за състоянието на своето законодателство и на практиката си по въпросите, които са предмет на препоръката, като уточняват в каква степен са изпълнени или възнамеряват да изпълнят разпоредбите на препоръката, както и измененията на разпоредбите, които изглеждат или могат да изглеждат необходими, за да им позволят да я приемат или да я прилагат.
Действие на конвенциите и на препоръките върху поблагоприятни разпоредби
8. В никакъв случай приемането конвенция или препоръка от Конференцията или ратифицирането на конвенция от някоя държавачленка на Организацията, не може да се разглежда като накърняваща който и да е закон, съдебно решение, обичай или съглашение, което осигурява поблагоприятни условия на заинтересуваните трудещи се от предвидените в конвенцията или в препоръката.

Член 20
Регистриране в Организацията  на Обединените нации
Всяка ратифицирана конвенция се съобщава от Генералния директор на Международното бюро на труда на Генералния секретар на Организацията на Обединените нации, за да бъде регистрирана в съответствие с разпоредбите на чл. 102 на Устава на Организацията на Обединените нации, но тя обвързва само държавитечленки на Организацията, които са я ратифицирали.

Член 21
Проекти за конвенции,  неприети от Конференцията
1. Проект за конвенция, който при окончателното гласуване не е получил мнозинство две трети от подадените гласове от присъстващите делегати, може да бъде предмет на особена конвенция между държавитечленки на Организацията, които са изявили желание за това.
2. Всяка така сключена конвенция се съобщава от заинтересуваните правителства на Генералния директор на Международното бюро на труда и на Генералния секретар на Организацията на Обединените нации за регистриране съобразно разпоредбите на  чл. 102 от Устава на Организацията на Обединените нации.

Член 22
Годишни доклади върху ратифицираните конвенции
Всяка държавачленка на Организацията, се задължава да представя на Международното бюро на труда годишен доклад относно взетите от нея мерки за изпълнение на конвенциите, към които се е присъединила. Тези доклади се изготвят по форма и съдържат данни, определени от Административния съвет.

Член 23
Разглеждане и представяне на докладите
1. Генералният директор представя на найблизката сесия на Конференцията резюме от информациите и докладите, които са му били изпратени от държавитечленки на Организацията, съобразно чл. 19 и 22.
2. Всяка държавачленка на Организацията, изпраща на признатите представителни организации по чл. 3 копие от информациите и докладите, представени на Генералния директор съобразно чл. 19 и 22.

______________
* Уставът на МОТ е приет през 1919 г. В него са правени следните изменения: през 1922 г., в сила от 4 юни 1934 г., през 1945 г., в сила от 26 септември 1946 г.; през 1946 г., в сила от 20 април 1948 г.; през 1953 г., в сила от 20 май 1954 г.; през 1962 г., в сила от 22 май 1963 г., и през 1972 г,, в сила от 1 ноември 1974 г. (бел. съст.).

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...