Меню

 

Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г.

Цел
СС 8 определя изискванията за представяне и счетоводно третиране на определени статии от отчета за приходите и разходите, така че всички предприятия да подготвят и представят отчетите си за приходите и разходите на съпоставима база. Този стандарт изисква класифицирането и отчитането на определени пера като пера от обичайна дейност и като извънредни. Той определя и счетоводното третиране на промените в счетоводните стойности, промените в счетоводната политика и коригирането на фундаменталните грешки.

Обхват

1. Този стандарт се прилага при представянето на печалбите или загубите, свързани с обичайната дейност и извънредните статии в отчета за приходите и разходите, отразяването в отчета на промените в приблизителните счетоводни оценки, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика.
Определения
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Извънредни статии - приходи или разходи, получени в резултат на събития или операции, които са ясно разграничени от обичайната (типичната, свойствената) дейност на предприятието, поради което не се очаква те да се повтарят често или постоянно.
Обичайна дейност - дейностите, които предприятието предприема, и тези, които са свързани или произтичат от предприетите дейности, и такива, които допринасят за развитие на предприятието. Тя може да бъде основна, финансова и инвестиционна.
Фундаментални грешки - грешки, които са от такова значение, че финансовият отчет за един или повече предходни периоди вече не може да се счита за достоверен към датата на неговото публикуване.
Счетоводна политика - съвкупност от конкретни принципи, бази, установени правила и практики, приети от предприятието при изготвянето и представянето на финансовите отчети съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансовите отчети.
Печалба или загуба за отчетния период
3.1. Признатите за отчетния период приходи и разходи се включват в отчета за приходите и разходите при определяне на печалбата или загубата за отчетния период, освен ако друг стандарт изисква или позволява друго.
3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:
а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и
б) извънредните статии.
Извънредни статии
4.1. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В отчета за приходите и разходите се отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът на всяка извънредна статия се оповестява допълнително в приложението.
4.2. Извънредните статии текущо се отчитат като извънредни приходи и извънредни разходи.
4.3. Като извънредни статии се представят:
а) балансовата стойност на принудително отчуждените активи;
б) балансовата стойност на отписаните активи и пасиви вследствие на природни и други бедствия;
в) сумата на получените застрахователни обезщетения.
Печалба или загуба от обичайната дейност
5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато естеството на приходните или разходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайната дейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството и размерът на такива статии трябва да се оповести в приложението.
Промени в приблизителните счетоводни стойности
6.1. Използването на разумни приблизителни стойности при изготвянето на финансовите отчети е основно изискване, което осигурява тяхната достоверност.
6.2. Приблизителните стойности подлежат на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на които се базират, или в резултат на допълнително натрупан опит или последващо развитие.
6.3. Ефектът от промяната на приблизителните счетоводни стойности се включва при определянето на печалбата или загубата, както следва:
а) за периода на промяната - ако промяната засяга само този период;
б) за периода на промяната и бъдещите периоди - ако промяната засяга и тях.
6.4. Ефектът от промяната на приблизителната счетоводна стойност се включва в същата статия на отчета за приходите и разходите, която е била използвана за приблизителната стойност преди това.
6.5. Ефектът върху бъдещи периоди, ако има такъв, се признава, когато тези бъдещи периоди настъпят.
6.6. Предприятието оповестява естеството и размера на промяната на приблизителната счетоводна стойност, която оказва значителен ефект през текущия период или се очаква да окаже значителен ефект през бъдещи периоди.
Фундаментални грешки
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли.
7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години.
7.1.3. Предприятието трябва да оповести:
а) естеството на фундаменталната грешка;
б) размера на корекцията (преизчислението) по позиции за текущия период и за предходния период;
в) размера на корекцията (преизчислението) по позиции, свързани с периоди, предходни на предходния период;
г) факта, че сравнителната информация е била преизчислена.
Допустим алтернативен подход
7.2.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се включва в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.
7.2.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, сякаш фундаменталната грешка е била коригирана през периода, през който е направена. Тези отчети се прилагат към годишния финансов отчет като елемент от приложението.
7.2.3. Предприятието трябва да оповести:
а) изготвянето на проформа финансов отчет;
б) стойностния размер на фундаменталната грешка, който е повлиял върху печалбата или загубата от текущ период;
в) размера на корекцията за всеки период, за който е представена информация във финансовия отчет.
Промени в счетоводната политика
8.1. Промени в счетоводната политика се извършват само когато това се изисква по закон, от счетоводни стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието.
8.2. Не е промяна на счетоводната политика:
а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от случилите се преди това събития или сделки, и
б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това или са били незначителни.
Препоръчителен подход
8.3.1. Промяната в счетоводната политика се прилага с обратна сила. Всяка корекция вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде преизчислена. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за приходите и разходите за предходния период се посочва като корекция на неразпределената печалба (непокритата загуба).
8.3.2. Промяната в счетоводната политика се прилага без обратна сила, когато корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали години не може да бъде надеждно определена.
Допустим алтернативен подход
8.4.1. Промяната в счетоводната политика трябва да се прилага с обратна сила, освен ако сумата, която се отнася за предходни години, не е определима в разумни граници. Всяка корекция вследствие на промяна на счетоводната политика трябва да се включи в другите приходи или разходи при определянето на печалбата или загубата за текущия период.
8.4.2. Изготвят се проформа отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, в които позициите от предходния и текущия период се посочват във вид, като че ли новата счетоводната политика е била прилагана винаги.
Промяна в счетоводната политика в резултат на изменение в счетоводните стандарти
8.5. (нов - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Промяната в счетоводната политика, произтичаща от приемането на нов или от изменението или допълнението на съществуващ счетоводен стандарт, се отчита съгласно изискванията, посочени в новия или в изменения счетоводен стандарт, ако такива са определени. Когато в съответния счетоводен стандарт не са определени изисквания за отчитане на промяната в счетоводната политика, тя се отчита съгласно изискванията на този стандарт.
Оповестяване
9. Когато дадена промяна в счетоводната политика има съществен ефект върху текущия или върху предходен период или може да има съществен ефект върху следващи периоди, предприятието оповестява:
а) причината за промяната;
б) сумата на корекцията за текущия и за предходния период;
в) сумата на корекцията, отнасящата се за периоди, предхождащи периода, включен в сравнителната информация;
г) фактът, че сравнителната информация е била преизчислена или че това е практически неизпълнимо.

Пример към СС 8

Примерът не е част от стандарта.
Целта на примера е да илюстрира прилагането на определени изисквания от стандарта.
Извънредни статии
"Стела" ООД използва сграда и земя за осъществяване на производството на продукт "А".
Съгласно решение на съда сградата и земята се отчуждават в полза на действителния им собственик считано от 1 май 2001 г. "Стела" ООД няма възможност да продължи производството на продукт "А", поради което продава тази дейност.
Отчетната стойност на земята към датата на отчуждаването е 700 лв., на сградата - 2700 лв., с начислена амортизация 1300 лв.
Разликата между приходите и разходите от продажбата на дейността по производството на продукт "А" е 300 лв. печалба.
Извънредните статии ще се представят по следния начин в отчета за приходите и разходите:
 

“Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с отразени извънредни статии

Показатели

Текуща година

Предходна година

Печалба (загуба) от обичайната дейност

6 000

5 000

Извънредни разходи, в т.ч

2 100

 
- Загуба от отписване на земя

700

 
- Загуба от отписване на сграда

1400

 
Извънредни приходи, в т.ч

300

 
- Печалба от продажба на дейност - производство на продукт "А"

300

 
Счетоводна печалба /загуба/

4 200

5 000

Разходи за данъци от печалбата

840

1 000

Печалба /загуба/

3 360

4 000

Фундаментална грешка
През 2001 г. "Стела" ООД е установила, че по повод продажбата на стоки през 2000 г. е изписана отчетна стойност за тях в размер 82 000 хил. лв. вместо 80 000 хил. лв.
Грешката е в размер 2000 хил. лв., данъчният норматив е 20 на сто.

I. Препоръчителен подход за отразяване на фундаментална грешка

“Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с представено отразяване на грешката

( препоръчителен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115 000

105 000

Отчетна стойност на продадените стоки

89 000

82 000

Корекция  

- 2 000

Печалба от обичайната дейност

26 000

23 000

Корекция  

+ 2 000

Разходи за данъци от печалбата

5 200

4 600

Корекция  

+ 400

Печалба

20 800

18 400

Корекция  

+ 1 600

 

“Стела” ООД

Извлечение от преизчисления отчет за приходите и разходите след коригиране на грешката

(препоръчителен подход )

Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115 000

105 000

Отчетна стойност на продадените стоки

89 000

80 000

Печалба от обичайната дейност

26 000

25 000

Разходи за данъци от печалбата

5 200

5 000

Печалба

20 800

20 000

 

“Стела” ООД

Извлечение от баланса с представено отразяване на грешката

(препоръчителен подход)

Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

100 000

95 600

Основен капитал

50 000

50 000

Корекция

+ 2 000

+ 2 000

Неразпределена печалба

18 400

 
        Корекция

+ 2000

 

-400

 
Печалби и загуби от текущия период

20 800

18 400

  Корекция  

+1600

Задължения за данъци от печалбата

5 200

4 600

  Корекция

+400

+400

Други пасиви

5 600

22 600

Сума на актива:

100 000

95 600

Сума на пасива:

100 000

95 600

Корекция

+ 2 000

+ 2 000

Корекция

+ 2 000

+ 2 000

 

“Стела” ООД

Извлечение от баланса след отразяване на грешката

(препоръчителен подход)

Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

102 000

97 600

Основен капитал

50 000

50 000

      Неразпредена печалба

20 000

 
Печалби и загуби от текущия период

20 800

20 000

Задължения за данъци от печалбата

5 600

5 000

Други пасиви

5 600

22 600

Сума на актива:

102 000

97 600

Сума на пасива:

102 000

97 600

 
II. Допустим алтернативен подход за отразяване на фундаментална грешка

Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите с представено текущо отразяване на грешката като други приходи

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115 000

105 000

Отчетна стойност на продадените стоки

89 000

82 000

Други приходи

-

-

Корекция

+ 2 000

 
Печалба от обичайната дейност

28 000

23 000

в т.ч. от корекция

+2 000

 
Разходи за данъци от печалбата

5 600

4 600

в т.ч. от корекция

+ 400

 
Печалба

4 600

18 400

в т.ч. от корекция

+1 600

 

 

“Стела” ООД

Извлечение от преизчисления - проформа отчет за приходите и разходите след отразяване на грешката

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Приходи от продажби

115 000

105 000

Отчетна стойност на продадените стоки

89 000

80 000

в т.ч. от грешката  

- 2 000

Други приходи

-

-

в т.ч. от грешката

- 2 000

 
Печалба от обичайната дейност

26 000

25 000

в т.ч. от грешката

- 2 000

+ 2 000

Разходи за данъци от печалбата

5 200

5 000

в т.ч. от грешката

- 400

+ 400

Печалба

20 800

20 000

в т.ч. от грешката

- 1 600

+ 1 600

 

“Стела” ООД

Извлечение от баланса за текущата година с отразяване на грешката в увеличение на стоките

(допустим алтернативен подход)

Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

100 000

95 600

Основен капитал

50 000

50 000

Корекция

+ 2000

  Неразпределена печалба

18 400

 
      Печалби и загуби от текущия период

22 400

18 400

в т.ч. от корекция на грешката

+ 1600

 
Задължения за данъци от печалбата

5 600

4 600

в т.ч. от корекция на грешката

+400

 
      Други пасиви

5 600

22 600

Сума на актива:

102 000

95 600

Сума на пасива:

102 000

95 600

в т.ч. от корекция

+ 2 000

  в т.ч. от корекция

+2 000

 

 

“Стела” ООД

Извлечение от преизчисления проформа баланс

(допустим алтернативен подход)

Актив

Текуща година

Предходна година

Пасив

Текуща година

Предходна година

Стоки

102 000

97 600

Основен капитал

50 000

50 000

в т. ч. от корекция на грешката  

+ 2000

Неразпределена печалба

20 000

 
      в т.ч. от корекция на грешката

+1600

 
Печалби и загуби от текущия период

20 800

20 000

в т.ч. от корекция на грешката

/-1600/

+1600

Задължения за данъци от печалбата

5600

5000

в т.ч. от корекция на грешката

-400

 +400

 +400

Други пасиви

5 600

22 600

Сума на актива:

102 000

97 600

Сума на пасива:

102 000

97 600

в т.ч. от корекция на грешката  

+2 000

в т.ч. от корекция на грешката  

+2 000

Счетоводна политика

През текущата година "Стела" ООД е променила счетоводната си политика по отношение на амортизациите.
Преизчислението за предходната година показва, че са начислени амортизации в по-малко с 800 лв.
I. Препоръчителен подход за отразяване на промените в счетоводната политика

“Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите преди отразяване на изменението на счетоводната политика и с посочване на начина на отразяване на изменението на счетоводната политика

(препоръчителен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Разходи за амортизации

3 600

2 100

Приходи за дейността

8 900

7 100

от промяна в счетоводната политика  

/+800/

Други разходи

4 400

3 900

Всичко разходи:

8 000

6 000

Всичко приходи:

8 900

7 100

от промяна на счетоводната политика  

/+800/

Счетоводна печалба

900

1 100

Счетоводна загуба

-

-

от промяна на счетоводната политика  

/-800/

Разходи за данъци

180

220

 

-

-

от промяна на счетоводната политика  

/-160/

Печалба:

720

880

Загуба:

-

-

от промяна на счетоводната политика  

/-640/

Забележка. В конкретния случай промяната в счетоводната политика не се отразява за текущата година в отчета за приходите и разходите, а само в счетоводния баланс като корекция на неразпределената печалба и на натрупаната амортизация.

Фирма “Стела” ООД

Извлечение от счетоводния баланс преди отразяване на промяната в счетоводната политика и с посочване на начина за отразяване на изменението на счетоводната политика

(препоръчителен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Отчетна стойност Коректив Балансова стойност

а

1

2

3

4

а

1

2

Дълготрайни активи

51 000

7 000

44 000

40 000

Основен капитал

50 000

50 000

от изменение на счетоводната политика  

/+800/

/-800/

/-800/

     
Други активи

13 000

 

13 000

12 000

Неразпределена печалба

880

50 000

          от изменение на счетоводната политика

/-800/

 
Печалби и загуби от текущия период

720

880

от изменение на счетоводната политика  

/-640/

Задължения за данъци от печалбата

180

220

от изменение на счетоводната политика  

/-160/

Други пасиви

5 220

900

Сума на актива:

64 000

7 000

57 000

52 000

Сума на пасива:

57 000

52 000

В т.ч. от изменение на счетоводната политика  

/+800/

/-800/

/-800/

В т.ч. от изменение на счетоводната политика

/-800/

/800/

 

“Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите

след отразяване на промяната в счетоводната политика

(препоръчителен подход)

Показатели

Текуща

 година

Предходна

 година

Показатели

Текуща

 година

Предходна

година

Разходи за  амортизации

3 600

2 900

Приходи за дейността

8 900

7 100

Други разходи

4 400

3 900

     
Всичко  разходи:

8 000

6 800

Всичко приходи:

8 900

7 100

Счетоводна печалба

900

300

Счетоводна загуба

-

-

Разходи за данъци от печалбата

180

60

 

-

-

Печалба:

720

240

Загуба:

-

-

 

“Стела”ООД

Извлечение от счетоводния баланс след отразяване на промяната в счетоводната политика

(препоръчителен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Отчетна стойност

Коректив

Балансова стойност

Дълготрайни активи

51 000

7 800

43 200

39 200

Основен капитал

50 000

50 000

Други активи

13 000

 

13 000

12 000

Неразпределена печалба

80

-

          Печалби и загуби  от текущия период

720

240

          Задължения за данъци от печалбата

180

60

          Други пасиви

5220

900

Сума на актива:

64 000

7 800

56 200

51 200

Сума на  пасива:

56 200

51 200

Забележка. При промяна на счетоводната политика корекцията на задължението за данъци е за сметка на неразпределената печалба.

II. Допустим алтернативен подход за отразяване на промяната в счетоводната политика

“Стела” ООД

Извлечение от отчета за приходите и разходите за текущата година с текущо отразена корекция в увеличение на другите разходи от промяната на счетоводната политика

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща Година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Разходи за амортизации

3 600

2 100

Приходи за дейността

8 900

7 100

Други разходи

5 200

3 900

Всичко приходи

8 900

7 100

Всичко разходи:

8 800

6 000

Счетоводна печалба

-

-

Счетоводна печалба

100

1 100

     
Разходи за данъци от печалбата

20

220

     
Печалба:

80

880

Загуба:

-

 

 

“Стела” ООД

Извлечение от счетоводния баланс за текущата година с текущо отразена корекция от промяна на счетоводната политика в увеличение на другите разходи

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Отчетна стойност Коректив Балансова стойност
Дълготрайни активи

51 000

7 800

43 200

40 000

Основен капитал

50 000

50 000

Други активи

13 000

 

13 000

12 000

Неразпределена печалба

880

-

          Печалби и загуби от текущия период

20

880

Задължения за данъци от печалбата

80

220

Други пасиви

5 220

900

Сума на актива:

64 000

7 800

56 200

52 000

Сума на пасива:

56 200

52 000

 

“Стела” ООД

Извлечение от преизчисления проформа отчет за приходите и разходите за текущата година с отразена промяна на счетоводната политика

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Разходи за амортизации

3 600

2 900

Приходи за дейността

8 900

7 100

В т.ч. от промяна в счетоводната политика  

/+800/

     
Други Разходи

4 400

3 900

     
В т.ч. от промяна в счетоводната политика

/-800/

       
Всичко разходи:

8 000

6 800

Всичко приходи:

8 900

7 100

В т.ч. от промяна в счетоводната политика

/-800/

/+800/

     
Счетоводна печалба

900

300

Счетоводна загуба

-

-

В т.ч. от промяна на счетоводната политика

/+800/

/-800/

     
Разходи за данъци

180

60

 

-

-

В т.ч. от промяна на счетоводната политика

/+160/

/-160/

     
Печалба:

720

240

Загуба:

-

-

В т.ч. от промяна на счетоводната политика

/+640/

/-640/

     

 

“Стела” ООД

Извлечение от преизчисления проформа счетоводен баланс за текущата година след отразяване на влиянието на промените в счетоводната политика

(допустим алтернативен подход)

Показатели

Текуща година

Предходна година

Показатели

Текуща година

Предходна година

Отчетна стойност

Коректив

Балансова стойност

Дълготрайни активи

51 000

7 800

43 200

39 200

Основен капитал

50 000

50 000

В т.ч. от промяна на счетоводната политика      

/-800/

Неразпределена печалба

80

 
Други активи

13 000

 

13 000

12 000

В т.ч. от промяна на счет. политика

/-800/

 
          Печалби и загуби от текущия период

720

240

В т.ч. от промяна на счетоводната политика

/+640/

/-640/

Задължения за данъци от печалбата

180

60

В т.ч. от промяна на счет. политика

/+160/

/-160/

Други пасиви

5 220

900

Сума на актива:

64 000

7 800

56 200

51 200

Сума на пасива:

56 200

51 200

Акценти

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...

Брой No 3 на месечните списания

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Прочети още...