Меню

 

Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г.

Цел
СС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.

Обхват

1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.
1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.
Определения
2. В този стандарт се използва определение със следното значение:
Предприятия с нестопанска дейност - сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.
Текущо счетоводно отчитане
3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.
3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.
3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.
3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.
3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.
3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
Счетоводен баланс
4.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети.
4.2. В статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.
Отчет за приходите и разходите
5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.
5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:
а) разходи за регламентирана дейност, и
б) административни разходи.
5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.
Отчет за паричния поток
6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на СС 7 - Отчети за паричните потоци.
Отчет за собствения капитал
7. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети.
Приложение
8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие със СС 1 - Представяне на финансови отчети.
8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети.

Приложение № 1 към СС 9
(Отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Приложение № 2 към СС 9
 

ОТЧЕТ

за приходите и разходите (двустранен)

на .................................

за ..................................

 

Наименование на разходите

Сума в хил. лв.

Наименование на приходите

Сума в хил. лв.

текуща година

предходна година

текуща година

предходна година

а

1

2

а

1

2

I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА    
А. Разходи за регламентирана дейност     А. Приходи от регламентирана дейност    
1. Дарения     1. Приходи от дарения под условие    
2. Други разходи     2. Приходи от дарения без условие    
Всичко А:     3. Членски внос    
Б. Административни разходи     4. Други приходи    
Общо I:     Общо I:    
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ     II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ    
3. Разходи за лихви     5. Приходи от лихви    
4. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти     6. Приходи от съучастия    
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
5. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове     8. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
6. Други разходи по финансови операции     9. Други приходи от финансови операции    
Общо II:     Общо II:    
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ     III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ    
IV. ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ     IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
V. ОБЩО РАЗХОДИ     V. ОБЩО ПРИХОДИ    
VI. РЕЗУЛТАТ     VI. РЕЗУЛТАТ    
Всичко (V+VI)     Всичко (V + VI)    
Дата: .....................             Съставител:.........             Ръководител: .................

 Приложение № 3 към СС 9

ОТЧЕТ

за приходите и разходите

(едностранен)

на ............................

за ............................

 

Наименование на приходите и разходите

текуща
година

предходна
година

а

1

2

1. Приходи от дейността    
2. Разходи за дейността    
РЕЗУЛТАТ (1-2)    
3. Финансови приходи    
4. Финансови разходи    
5. Извънредни приходи    
6. Извънредни разходи    
7. Печалба (загуба) от стопанска дейност    
РЕЗУЛТАТ (1-2+3-4+5-6 +(-) 7)    
Дата.......                Съставител:.........               Ръководител:..........

 Приложение № 4 към СС 9

ОТЧЕТ

за паричния поток

на ............................

за .............................

Наименование на потоците

текуща
година

предходна
година

а

1

2

I. Наличност на парични средства в началото на периода    
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от нестопанска дейност    
1. Получени дарения под условие    
2. Получени дарения без условие    
3. Постъпления от членски внос    
4. Постъпления от осигурителни предприятия    
5. Получени обезщетения за застраховане    
6. Постъпления от банкови и валутни операции    
7. Други постъпления    
Всичко постъпления от нестопанска дейност    
Б. Плащания за нестопанска дейност    
1. Изплатени дарения    
2. Изплатени заплати    
3. Изплатени осигуровки    
4. Плащания по банкови и валутни операции    
5. Плащания за услуги    
6. Други плащания    
Всичко плащания за нестопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност    
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ    
А. Постъпления от стопанска дейност    
1 Постъпления от продажба на активи и услуги    
2 Постъпления от клиенти    
3 Постъпления от банкови и валутни операции    
4 Други постъпления    
Всичко постъпления от стопанска дейност    
Б. Плащания за стопанската дейност    
1 Плащания за услуги и за придобити активи    
2 Плащания към доставчици    
3 Изплатени данъци    
4 Плащания по банкови и валутни операции    
5 Други плащания    
Всичко плащания за стопанската дейност    
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност    
IV. Наличност на парични средства в края на периода    
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА    
Дата: ............ Съставител: ............. Ръководител.............

Акценти

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...

Брой No 3 на месечните списания

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Прочети още...