Меню

 

Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г.

Цел
СС 13 определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност.

Обхват

1. Този стандарт се прилага от предприятията, които са обявени в ликвидация или в несъстоятелност.
Счетоводно отчитане при ликвидация
2. Към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация се извършва счетоводно приключване по реда, предвиден в счетоводното законодателство за отчетен период.
Изготвят се счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал за периода от началото на отчетния период до датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация. Счетоводният баланс се трансформира в "Начален баланс при ликвидация".
Изисквания при изготвяне на "Начален баланс при ликвидация"
3.1. Извършва се инвентаризация на активите и пасивите.
3.2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3.3. Разчетите в чуждестранна валута се трансформират в левове по централния курс на Българската народна банка към датата на съдебното решение за обявяване на предприятието в ликвидация.
3.4. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3.5. Финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и се отчитат като други резерви.
3.6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3.7. Изготвя се счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт с надпис "Начален баланс при ликвидация", в който колоната "Предходна година" не се попълва.
3.8. На заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към наименованието на предприятието се добавя "в ликвидация".
Финансови отчети на предприятие в ликвидация
4.1. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4.2. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Преустановява се начисляването на амортизации, когато с амортизируемите активи не се извършва стопанска дейност.
4.3. Когато в процеса на ликвидация се извършва стопанска дейност, за нея се организира отделно счетоводно отчитане съгласно счетоводното законодателство.
4.4. Стопанската дейност на предприятие в ликвидация може да е свързана със:
а) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на клиентски поръчки, поети преди обявяването му в ликвидация;
б) производствената дейност на предприятието във връзка с приключването на договорни взаимоотношения, поети преди обявяването му в ликвидация;
в) производствената дейност на предприятието по приключване на незавършеното производство към датата на обявяването му в ликвидация;
г) отдаването на активи под наем в процеса на ликвидация и т. н.
4.5. Финансовият резултат за стопанската дейност се отчита отделно.
4.6. В края на отчетния период, ако производството по ликвидация не е приключило, предприятието в ликвидация изготвя финансов отчет, който включва:
а) счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт;
б) отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 към този стандарт;
в) отчет за приходите и разходите съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети за стопанската дейност, осъществявана от предприятието в ликвидация;
г) отчет за паричния поток съгласно приложение № 3 към този стандарт;
д) приложение съгласно СС 1 - Представяне на финансовите отчети.
4.7. Данните за предходния отчетен период се попълват само ако през този период предприятието е било в производство по ликвидация. В началото на всеки отчетен период резултатът от ликвидацията от предходния отчетен период се приключва в ликвидационния капитал.
4.8. В приложението към финансовия отчет се оповестяват сумите на задълженията към кредиторите, които са получили и които не са получили своите вземания през отчетния период.
Краен ликвидационен баланс
5.1. След удовлетворяване на кредиторите се съставя краен ликвидационен баланс.
Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се посочва в крайния ликвидационен баланс. Прилагат се документите, с които се доказва, че е извършено разпределение между съдружниците, съответно между акционерите.
5.2. Когато при съставянето на крайния ликвидационен баланс активите не са били достатъчни, за да се постигне удовлетворяване на кредиторите, разликата се посочва в баланса като задължение и като загуба.
5.3. При заличаване на предприятието в ликвидация от търговския регистър в съда ликвидаторите предават в държавния архив счетоводните документи, които подлежат на съхранение.
Счетоводно отчитане при прекратяване на производството по ликвидация
6.1. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието изготвя "Краен ликвидационен баланс".
6.2. Към датата на прекратяване на производството по ликвидация предприятието трансформира салдата по сметките от "Крайния ликвидационен баланс" в начални салда по сметки, които се използват в действащото предприятие.
6.3. От датата на прекратяване на производството по ликвидация се възстановява отчитането на:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) амортизации на амортизируемите активи съгласно изискванията на СС 4 - Отчитане на амортизациите;
б) неуредените разчети във валута, които към датата на съдебното решение за обявяване в ликвидация са били трансформирани в левове;
в) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) изкупените собствени акции и дялове, невнесен капитал;
г) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
д) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
е) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
ж) резервите по видове;
з) другите вземания и задължения, ако не са погасени по давност.
Счетоводно отчитане при постановяване на решение за откриване на производство по несъстоятелност
7.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато молбата за откриване на производството по несъстоятелност се подава от собственика (длъжника), той извършва инвентаризация на активите и пасивите.
Оценката на активите и пасивите по справедливата им стойност се отчита в съответствие с възприетата политика при прилагането на друг стандарт, уреждащ въпросите относно оценките.
7.2. Когато производството по несъстоятелност е открито по молба на кредитор, при встъпване в длъжност синдикът извършва инвентаризация на активите и пасивите на предприятието.
7.3. След датата, на която започва производството по несъстоятелност, на заглавната страница на всички елементи на финансовия отчет към името на фирмата на предприятието се добавя "в производство по несъстоятелност".
7.4. Счетоводството на предприятие, за което е открито производство по несъстоятелност, се осъществява при спазване на изискванията за действащо предприятие.
Счетоводно отчитане при постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност
8. Към и след датата, на която предприятието е обявено в несъстоятелност, се прилагат процедурите, предвидени в този стандарт, за предприятие в производство по ликвидация.
Преходна разпоредба
9. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Предприятията, които към 31 декември 2007 г. прилагат този стандарт, не прилагат измененията и допълненията в него, които влизат в сила от 1 януари 2008 г.

Приложение № 1 към СС 13
(изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ............................ в ликвидация
към ...........................
 

А к т и в

П а с и в

 Раздели, групи, статии 

Сума в хил. лв.

    Раздели, групи, статии 

Сума в хил. лв.

текуща година

Предходна година

текуща година

Предходна година

а

1

2

а

1

2

А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ     А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ    
I. Парични средства и парични еквиваленти     I. Задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Други     Необезпечени    
ВСИЧКО I.:     ВСИЧКО I.:    
II. Краткосрочни вземания     II. Краткосрочни задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Обезпечение;     Необезпечени    
Други          
ВСИЧКО II.:     ВСИЧКО II.:    
III. Материални запаси     III. Дългосрочни задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечени    
Други     Необезпечени    
ВСИЧКО III:     ВСИЧКО III:    
IV. Финансови активи     Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ    
Блокирани за обезпечение;     I. Основен капитал    
Други     II. Финансов резултат от ликвидацията    
ВСИЧКО IV:     III. Финансов резултат от стопанската дейност    
 

 

  IV. Резерви    
ОБЩО РАЗДЕЛ А:     Други резерви    
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ     ВСИЧКО IV:    
I. Дълготрайни материални активи     ОБЩО РАЗДЕЛ Б:    
Блокирани за обезпечение;        

 

Други    
ВСИЧКО I.:    
II. Дълготрайни нематерилни активи    
Блокирани за обезпечение;    
Други    
ВСИЧКО II.:    
III. Дълготрайни финансови активи    
Блокирани за обезпечение;    
Други    
ВСИЧКО III:    
IV. Дългосрочни вземания    
Блокирани за обезпечение;    
Други    
ВСИЧКО IV:     СУМА НА ПАСИВА    
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:     В т.ч. сума на:    
СУМА НА АКТИВА     Обезпечени задължения    
В т.ч. сума на:     Необезпечени задължения    
Блокирани за обезпечение;     Обезпечен ликвидационен капитал    
Други     Необезпечен ликвидационен капитал    
В. УСЛОВНИ АКТИВИ:     В. УСЛОВНИ ПАСИВИ:    
     
Дата: ............................. Съставител: .......................... Ръководител: ......................

 

Приложение № 2 към СС 13

 ОТЧЕТ
За приходите и разходите
(двустранен)
на .......................................... в ликвидация
за ..........................................
 

   НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Сума (хил.лв.)

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Сума (хил.лв.)

Текуща  година

Предходна година

Текуща година

Предходна година

а

1

2

А

1

2

I. РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА     I. ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯТА    
Държавни разходи     Приходи от продажби на:    
Разходи за издръжка на ликвидаторите     а/ дълготрайни материални активи    
Разходи за персонала     б/ дълготрайни нематериални активи    
Разходи за осребряване на имуществото     в/ материални запаси    
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/     Финансови приходи    
Разходи за издръжка на собствениците     Други приходи    
Финансови разходи     ВСИЧКО ЗА ГРУПА I:    
Други разходи, свързани с ликвидацията          
ВСИЧКО ЗА I:    
II. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ    
III. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА     II. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ    
IV. ПЕЧАЛБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ     III. ЗАГУБА ОТ ЛИКВИДАЦИЯ    
ВСИЧКО (I+III+IV)     ВСИЧКО (I+III)    
Дата: .......................... Съставител:..................... Ръководител: .....................

Приложение № 3 към СС 13

 О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................в ликвидация (в хил. лв)
 

Наименование на паричните потоци

Текущ период

Предходен период

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Постъпления

Плащания

Нетен поток

а

1

2

3

4

5

6

А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията            
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, свързани с финансови институции            
Парични потоци, свързани с държавни органи            
Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори            
Парични потоци, свързани със собствениците            
Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)            
Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията            
Парични потоци, свързани с контрагенти            
Парични потоци, свързани с финансови активи            
Парични потоци, свързани с разчети с персонала            
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденти и други подобни            
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики            
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата            
Други парични потоци от ликвидационна дейност            
Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията            
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)            
Г. Парични средства в началото на периода            
Д. Парични средства в края на периода            
Дата: ........................... Съставител: ..................... Ръководител: ......................

Акценти

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...

Брой No 3 на месечните списания

Брой No 3 на месечните ни списания – печатни и електронни, са вече при своите абонати.

Прочети още...