Sidebar

Меню

 

Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., отм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г.

Цел
СС 35 определя принципите за отчитане на информацията за преустановяваните дейности.

Обхват
1. Този стандарт се прилага за всички преустановявани дейности във всички предприятия.
Определения
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Преустановявана дейност - компонент, от който предприятието съгласно определен план се освобождава чрез:
а) продажба в една отделна сделка, раздробяване или разпределяне на собствеността на компонента между собствениците на предприятието;
б) разпродажба/ликвидация на активите на компонента и уреждане на пасивите му индивидуално (на части);
в) изоставяне на компонента.
Примери за дейности, които не удовлетворяват непременно критериите за преустановявани дейности, обаче в комбинация с други обстоятелства могат да ги удовлетворят:
- постепенно или плавно спиране на производствена линия или клас от услуги;
- преустановяване, дори ако е относително внезапно, на няколко продукта в рамките на продължаваща производствена линия;
- преместване на производствена или пазарна дейност от едно място на друго;
- закриване на машини, оборудване и съоръжения, за да се постигне повишаване на производителността или снижаване на разходите;
- продаване на дъщерно предприятие, чиито дейности са подобни на тези на предприятието майка или на други дъщерни предприятия.
Компонент - обособена част от предприятие или от дейността на предприятие, която може да бъде разграничена като отделна:
а) структурна единица - по отраслов или по географски признак;
б) производствена единица - от дадена дейност или от цялостната дейност на предприятието;
в) финансово-счетоводна единица, подлежаща на отделно отчитане, контрол, документиране и т.н.; приема се, че това условие е налице, когато:
- производствените активи и пасиви на компонента могат пряко да му бъдат приписани;
- приходите (брутните постъпления) от компонента могат пряко да му бъдат приписани;
- голяма част от оперативните разходи на компонента могат пряко да му бъдат приписани.
Събитие за първоначално оповестяване на преустановявана дейност - по-рано възникналото от следните събития:
а) предприятието е влязло в обвързващо споразумение за продажба по същество на всички активи от активите, приписвани на преустановяваната дейност; или
б) управляващият орган или собствениците на предприятието са одобрили подробен официален план за преустановяването на дейност и планът е оповестен.
Признаване и оценка
3. При вземане на решение кога и как да се признаят и оценят промените в активите, пасивите, приходите, разходите и паричните потоци, отнасящи се до преустановяваната дейност, предприятията прилагат принципите и критериите, заложени в съответните счетоводни стандарти. Този стандарт не установява каквито и да е принципи за признаване и оценка.
По-важните стандарти, които е вероятно да се приложат, са:
а) СС 36 - Обезценка на активи;
б) СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи, като се има предвид, че преустановяваните дейности се разглеждат като разновидност на преструктуриране;
в) СС 19 - Доходи на персонала, особено по отношение на обезщетенията за съкращаване на персонал, и т.н.
Първоначално оповестяване
4.1. Предприятието включва в своите финансови отчети информация, отнасяща се до преустановяваната дейност, започвайки с финансовите отчети за периода, в който събитието на първоначалното оповестяване възниква.
4.2. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет, се оповестява следната информация:
а) описание на преустановяваната дейност;
б) отраслов и/или географски сектор, в който преустановяваната дейност се отчита;
в) датата и същността на събитието на първоначално оповестяване;
г) датата или периодът, в който преустановяването се очаква да завърши, ако е известна или определима;
д) балансовите стойности на активите и пасивите, които ще бъдат освободени;
е) сумите на приходите, разходите и печалбата преди данъчно облагане или загубата от обичайните дейности и съответните разходи за данъци, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период;
ж) сумите на нетните парични потоци от обичайните, инвестиционните и финансовите дейности, приписани на преустановяваната дейност през текущия отчетен период.
4.3. Когато събитието на първоначалното оповестяване възниква след нормативно определената дата на изготвяне на годишния финансов отчет, но преди датата на официалното му одобряване за публикуване, първоначалното оповестяване се извършва по реда на СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и включва оповестяванията, изброени в т. 4.2 от този стандарт.
Други оповестявания
5. Когато предприятие се освобождава от активи или урежда пасиви, приписвани на преустановяваната дейност, или влиза в обвързващо споразумение за продажба на такива активи или за уреждане на такива задължения, то включва в годишния си финансов отчет следната информация:
5.1. За събитията, възникнали в отчетния период, за който се отнася годишният финансов отчет:
а) каквато и да е печалба или загуба преди данъчно облагане и разходите за данъци от печалбата;
б) нетната продажна цена (включително след изваждане на очакваните разходи по продажбата) и балансовата стойност на нетните активи, както и очакваното разпределение във времето за получаване на съответните парични потоци.
5.2. За събитията, възникнали в отчетния период след този, за който се отнася годишният финансов отчет, но преди датата на официалното му одобрение за публикуване, оповестяването се извършва по реда на СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, и включва информацията, изброена в т. 5.1 от този стандарт.
Осъвременяване на оповестяванията
6. В допълнение към изброените оповестявания предприятието включва в годишните си финансови отчети, следващи периода, в който възниква събитието на първоначалното оповестяване, описание на каквито и да са значителни промени в сумата или разпределението във времето на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите, приписвани на преустановяваната дейност, както и събитията, пораждащи тези промени.
6.1. Оповестяванията продължават в годишните финансови отчети за периодите напред, включително за периода, в който преустановяването е завършено. Преустановяването е завършено, когато планът по същество е изпълнен или изоставен, въпреки че плащанията може все още да не са приключили.
6.2. Когато предприятие изостави или се оттегли от план, който преди това е отчетен като план за преустановявана дейност, този факт и неговият ефект се оповестяват.
Отделно оповестяване за всяка преустановявана дейност
7. Всяко оповестяване, изисквано от този стандарт, се представя отделно за всяка преустановявана дейност.
Представяне на оповестяванията
8. Оповестяванията, изисквани от този стандарт, се представят или в приложението към годишния финансов отчет, или във всички части на годишния финансов отчет. Сумата на печалбата преди данъчно облагане или загубата, призната върху освобождаването на активите или уреждането на пасивите, приписвани на преустановяваната дейност, се показва отделно във всички части на годишния финансов отчет.
Повторно отчитане на предишни периоди
9. Сравнителната информация за предходни периоди, която е представена в годишните финансови отчети, изготвени след събитието на първоначално оповестяване, се обработва повторно, за да се отделят продължаващите и преустановяваните активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци по начин, подобен на посочения в този стандарт. Приложение № 2 илюстрира прилагането на тази точка.
Оповестяване в междинни финансови отчети
10. В приложението към междинните финансови отчети се описват всички значими дейности или събития от края на последния годишен финансов отчет, отнасящи се до преустановяваната дейност, и всякакви съществени промени в сумата или времевото разпределение на паричните потоци, отнасящи се до активите и пасивите за освобождаване или уреждане.
Уточнения относно преустановяваните дейности
11.1. Преустановяваната дейност не се представя като извънредна статия в годишния финансов отчет на предприятието.
11.2. Преструктуриране, сделка или събитие, което не отговаря на определението за преустановявана дейност в този стандарт, не се третира като преустановявана дейност.
Приложение № 1 към СС 35

Примерни оповестявания

Предприятие “Х” има три сектора А, Б и С. Сектор С (звено конфекция) е считан за несъвместим с дългосрочното направление на дейността на предприятието и съответно ръководството е решило да се освободи от него. На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите на предприятие “Х” гласува одобрението (в устава на предприятието е дадена възможност управителният орган да одобрява такъв вид преструктурирания в дейността на предприятието) на освобождаването от сектор С и го съобщава публично. На същата дата балансовата стойност на нетните активи на сектор С е 90 единици (ед.) (активи 105 ед. минус пасиви 15 ед.), като нетната възстановителна стойност на активите е определена на 85 ед. и съответно предприятието признава загуба преди данъчно облагане в размер 20 ед. от обезценка. На 31 декември 2001 г. балансовата стойност на нетните активи на сектор С е 70 ед. (активи 85 ед. минус пасиви 15 ед.) и не са налице по-нататъшни загуби от обезценка на активи между 15 ноември и 31 декември, към която дата се съставя годишният финансов отчет на предприятието.
На 30 септември 2002 г., когато балансовата стойност на нетните активи на сектор С продължава да бъде 70 ед., предприятието подписва юридически обвързващ договор да продаде сектор С. Продажбата се очаква да бъде завършена до 31 януари 2003 г. Възстановителната стойност на нетните активи съгласно договора е 60 ед. и базирайки се на тази сума, предприятието отчита допълнителна загуба от обезценка в размер 10 ед. В допълнение договорът за продажба задължава предприятието да съкрати определен брой персонал, зает в сектор С, понасяйки очакваните 30 ед. разходи по съкращението, които трябва да бъдат платени до 30 юни 2003 г.
Сектор С продължава да действа през 2002 г., като на 31 декември 2002 г. балансовата стойност на нетните активи на сектор С е вече 30 ед. (активи 75 ед. минус пасиви 45 ед.). Размерът на корпоративния данък е 30 на сто.
В приложението към годишния финансов отчет за 2001 г.
На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите оповестява план да се освободи от сектор С (звено конфекция). Освобождаването е съвместимо с дългосрочната стратегия на предприятието да съсредоточи дейността си в областта на производството и дистрибуцията на храни и напитки и да се лиши от несвързаните дейности. Предприятието активно търси купувач за сектор С и се надява да извърши продажбата до края на 2002 г. Към 31 декември 2001 г. балансовата стойност на активите е 85 ед. и на пасивите 15 ед. През 2001 г. сектор С понася производствена загуба преди данъчно облагане от 2 ед. със свързана последваща данъчна изгода за предприятието в размер 1 ед. През 2001 г. изходящите парични потоци от сектор С от производствени дейности са 4 ед., от инвестиционни дейности - 7 ед., и от финансови дейности - 3 ед.

Годишен финансов отчет за 2002 г.
А. Счетоводен баланс към 31 декември 2002 г.
Балансовата стойност на активите на преустановяваната дейност е 75 ед.
Балансовата стойност на пасивите на преустановяваната дейност е 45 ед.
Б. Отчет за приходите и разходите за 2002 г.

Показатели Продължаващи дейности
(сектори А и Б)
Преустано-
вявани дейности (сектор С)
Предприя-
тието като цяло
2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г. 2002 г. 2001 г.
Приходи 100 90 40 50 140 140
Производствени разходи (60) (65) (30) (27) (90) (92)
Загуби от обезценка     (10) (20) (10) (20)
Провизии     (30)   (30)  
Печалба преди данъци от производствени дейности 40 25 (30) 3 10 28
Разходи за лихви (20) (10) (5) (5) (25) (15)
Печалба/загуба преди данъчно облагане 20 15 (35) (2) (15) 13
Разходи за данъци (6) (7) 10 1 4 6
Печалба/загуба след данъчно облагане от обичайни дейности 14 8 (25) (1) (11) 7

Отчетът за приходите и разходите може да бъде представен и по следния начин:

Продължаващи дейности (сектори А и Б): 2002 г.  2001 г.
Приходи 100 90
Производствени разходи (60) (65)
Печалба преди данъци от производствени дейности 40 25
Разходи за лихви (20) (10)
Печалба преди данъчно облагане 20 15
Разходи за данъци от печалбата (6) (7)
Печалба след данъчно облагане 14 8
Преустановявани дейности (сектор С):  2002 г.  2001 г.
Приходи 40 50
Производствени разходи (30) (27)
Загуби от обезценка (10) (20)
Провизии за съкращаване на персонал (30)  
Печалба/загуба преди данъци от производствени дейности (30) 3
Разходи за лихви (5) (5)
Печалба/загуба преди данъчно облагане (35) (2)
Разходи за данъци от печалбата 10 1
Печалба/загуба след данъчно облагане (25) (1)
Общо за предприятието  2002 г.  2001 г.
Печалба/загуба от обичайни дейности (11) 7

Като алтернатива на предшестващите представяния на отчета за приходите и разходите се разрешава оповестяване в приложението към годишния финансов отчет.

В. Отчет за паричния поток за 2002 г.
Паричните потоци, отнасящи се до продължаващите и преустановяваните дейности, биха могли да бъдат отделени в самия отчет за паричния поток за 2002 г. Алтернативно се разрешава оповестяване в приложението към годишния финансов отчет. Вариантите за представяне в отчета за паричния поток могат да бъдат подобни на формите, показани за отчета за приходите и разходите, т.е. в отделни колони или последователно с междинни сборове.

Г. Приложение към годишния финансов отчет за 2002 г.
На 15 ноември 2001 г. Съветът на директорите оповестява план за освобождаване от сектор С (звено конфекция). На 30 септември 2002 г. предприятието подписва договор да продаде сектор С на предприятие “У” за 60 ед. Предприятието решава да се освободи от сектор С, защото неговите дейности са в областите встрани от главната отраслова област (производството и дистрибуцията на храни и напитки), формираща дългосрочното му направление. Коефициентът на възвръщаемост на сектор С не е равен с тези на другите два сектора през периода. Активите на сектор С са преоценени (намалени) с 10 ед. (преди данъчната изгода от 3 ед.) до тяхната възстановителна стойност. Предприятието признава провизия за съкращаване на персонал от 30 ед. (преди изгодата от облагане от 9 ед.) да бъде платена до 30 юни на заетите лица, които ще бъдат съкратени като резултат от продажбата. Процесът на продаване на сектор С е завършен до 31 януари 2003 г. Предприятието признава активите на свързаните с това отсрочени данъци от 4 ед., тъй като управителният му орган вярва, че е вероятно продължаващите дейности на сектори А и Б да формират достатъчно облагаема печалба, за да позволи да бъде използвана изгодата от отложения данък от този актив.
Годишен финансов отчет за 2003 г.
Годишният финансов отчет за 2003 г. или приложението към него се съставя по начин, подобен на посочения за 2002 г., като се имат предвид изискванията на т. 6 от този стандарт.
Приложение № 2 към СС 35

Класификация на дейностите от предишни периоди

Това приложение не е част от стандарта, а само илюстрира прилагането му.
Сравнителната информация за предишните периоди, която е представена във финансовите отчети, изготвени след събитието на първоначално оповестяване, подлежи на повторна обработка, за да се отделят продължаващите от преустановяваните активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.
В предприятие са настъпили следните промени:
а) дейности А, Б, В и Г продължават в годините 1 и 2;
б) през година 3 дейност Г е преустановена (одобрена за продажба и действително продадена);
в) през година 4 дейност Б е преустановена (одобрена за продажба и действително продадена) и е придобита дейност Д;
г) през година 5 е придобита дейност Е.
При условие че одобряването на продажбите и придобиванията са извършени след датата на публикуване на годишния финансов отчет за предходната година, класификацията би била следната:
Годишен финансов отчет за година 3

Година 2
(сравнителна)
Година 3
(отчетна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А   А  
Б   Б  
В   В  
  Г   Г

Годишен финансов отчет за година 4

Година 3
(сравнителна)
Година 4
(отчетна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А   А  
  Б   Б
В   В  
  Г    
    Д  

Годишен финансов отчет за година 5

Година 4
(сравнителна)
Година 5
(отчетна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А   А  
  Б    
В   В  
Д   Д  
    Е  

При условие че одобряването на продажбите и придобиванията са извършени преди датата на публикуване на годишния финансов отчет за предходната година, класификацията би била следната:
Годишен финансов отчет за година 3

Година 2
(сравнителна)
Година 3
(отчетна)
Продължаващи Преустановявани Продължаващи Преустановявани
А   А  
  Б   Б
В   В  
  Г   Г

Ако поради каквато и да е причина петгодишните сравнителни финансови отчети са подготвени в година 5, класификацията на продължаващи и преустановявани дейности би била следната:
Годишен финансов отчет за година 5

Година 1
сравнителна
Година 2
сравнителна
Година 3
сравнителна
Година 4
сравнителна
Година 5
отчетна
Продъл
жаващи
Преуста
новява-
ни
Продъл
жаващи
Преуста
новява-
ни
Продъл
жаващи
Преуста
новява-
ни
Продъл
жаващи
Преуста
новява-
ни
Продъл
жаващи
Преуста
новява-
ни
А   А   А   А   А  
  Б   Б   Б   Б    
В   В   В   В   В  
  Г   Г   Г        
            Д   Д  
                Е  

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 17.10.2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ДВ, БР. 30 ОТ 2005 Г.)
(Обн. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г.)

§ 24. СС 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ се отменя.

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит