Sidebar

Меню

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да поддържа система, която осигурява на изпадналите в принудителна безработица лица, посочени в тази конвенция:
а) "обезщетение", т.е. сума, изплащана за направени вноски от ползувателя по времето на заетостта му чрез присъединяването към една задължителна или доброволна система;
b) "помощ", т.е. плащане, което не е обезщетение или помощ, по силата на общите мерки за подпомагане на бедните, но която може да представлява възнаграждението за работа в обществените дейности, организирани при условията на чл. 9; или
с) комбинация от обезщетения и помощи.
2. При условие, че държавата - членка на организацията, осигурява на всички лица, към които се прилага тази конвенция, обезщетения или помощи, предвидени в ал. 1, тази система може да бъде:
а) задължителна осигуровка;
b) доброволна осигуровка;
с) комбинация от задължителна и доброволна осигуровка;
d) една от посочените по-горе системи, допълнена със система за подпомагане.
3. Националното законодателство определя в случай на нужда условията, при които безработните преминават от режим на обезщетения към режим на подпомагане.

Член 2
1. Тази конвенция се прилага за всички лица, наети на работа срещу работна заплата или друго възнаграждение.
2. Всяка държава - членка на организацията, може да предвиди в своето законодателство изключения, каквито сметне за необходимо, относно:
а) домашните прислужници;
b) работещите надомно трудещи се;
с) трудещите се, заемащи постоянни длъжности, които зависят от правителството, от местните власти или изпълняват служби от обществен интерес;
d) трудещите се, които не изпълняват физически труд, чиито доходи се смятат от компетентната власт за достатъчно високи, за да им позволят сами да се осигуряват при безработица;
e) трудещите се, заети в сезонна работа, когато продължителността на сезона е по-малка от 6 месеца и обикновено не са заети през останалата част от годината с друга работа съобразно тази конвенция;
f) младите трудещите се, които още не са достигнали определена възраст;
g) трудещите се, които са над определена възраст и получават пенсия за изслужено време и старост;
h) лицата, наети на случайна или спомагателна работа, които са защитени от тази конвенция;
i) членовете на семейството на работодателя;
j) особени категории трудещи се, за които специфичните обстоятелства не правят необходимо или възможно прилагането на разпоредбите на тази конвенция.
3. Държавите - членки на организацията, трябва да посочват в своите годишни доклади изключенията относно прилагането на тази конвенция, които са допуснали въз основа на предходната алинея.
4. Тази конвенция не се прилага за моряците, за морските рибари, за земеделските трудещи се, така както тези категории са определени от националното законодателство.

Член 3
В случай на частична безработица обезщетенията или помощите трябва да бъдат изплащани на безработните, чиято заетост е намалена съобразно условията, определени от националното законодателство.

Член 4
Правото на обезщетение или на помощ може да зависи от следните условия, на които трябва да отговаря лицето:
a) да бъде годно за работа и да е на разположение за работа;
b) да бъде вписано в посредническото бюро за настаняване на работа или в друго бюро, одобрено от компетентната власт, и съобразно изключенията и условията, които са предписани от националното законодателство, да посещава редовно това бюро;
c) да спазва всички други разпоредби на националното законодателство с цел да се определи дали изпълнява условията относно отпускането на обезщетение или на помощ.

Член 5
Правото на обезщетение или на помощ може да бъде поставено в зависимост от други условия и изключения в чл. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Условията и изключенията, различни от предвидените в тези членове, трябва да бъдат посочени в годишните доклади за прилагането на тази конвенция, представени от държавите - членки на организацията.

Член 6
Правото на обезщетение или на помощ може да зависи от определен стаж, който обхваща:
a) плащането на определен брой вноски през определен период, предшестващ подаването на молбата за обезщетение или началото на безработицата;
b) заетост, защитена от тази конвенция за определен период, предшестващ подаването на молбата за обезщетение или началото на безработицата; или
c) комбинация от посочените по-горе методи.

Член 7
Правото на обезщетение или на помощ може да бъде поставено в зависимост от изтичането на изчаквателен срок, чиято продължителност и условия за прилагането му се определят от националното законодателство.

Член 8
Правото на обезщетение или на помощ може да бъде поставено в зависимост от посещаването на курс за професионално обучение или на друга форма на обучение.

Член 9
Правото на обезщетение или на помощ може да бъде поставено в зависимост от приемането в организирани обществени работи при условия, определени от националното законодателство.

Член 10
1. Лицето може да бъде лишено от правото на обезщетение или на помощ за известно време, ако откаже да приеме предложената му подходяща работа. Не трябва да се смята за подходяща работата:
a) чието приемане изисква пребиваване в друга област, където няма възможност за осигуряване на подходящи жилищни условия;
b) за която размерът на предлаганото възнаграждение е по-ниско или другите условия са по-неблагоприятни от:
i) тези, които лицето би могло разумно да очаква, като държи сметка за условията, които то обикновено е имало в своята професия в областта, където обикновено е наемано, или от тези, които би получило, ако беше продължило да работи в своята професия и в областта, където обикновено е било наето за последен път;
ii) общото ниво в момента за неговата професия в областта, където е предложена работата (във всички други случаи);
с) мястото, за което е освободено поради спиране на работата, дължащо се на трудов конфликт;
d) която лицето отказва по причина, различна от посочените по-горе, и като се държи сметка за всички обстоятелства, включително и за личното положение на лицето, поради което то не може да се упреква за отказа.
2. Лицето може да бъде лишено от правото на обезщетения или на помощи за определен период, ако:
a) е загубило заетостта си поради пряко спиране на работата, дължащо се на трудов конфликт;
b) е загубило работата си по своя вина или ако я е напуснало доброволно без законни причини;
c) се е опитало чрез измама да получи обезщетение или помощ;
d) за да си намери работа, не се съобразява с указанията на бюрото за настаняване на работа или на друг компетентен орган на власт или ако компетентната власт докаже, че съзнателно или поради небрежност не е използвало разумен случай да постъпи на подходяща работа.
3. Всяко лице, което, като е напуснало работата си, е получило от работодателя си въз основа на трудовия договор компенсация, приблизително равна на загубения доход за определен период, може да бъде лишено от правото на обезщетения и помощи за този период. Обезщетение за уволнение, предвидено от националното законодателство, не може да бъде зачетено като компенсация.

Член 11
Правото на обезщетение или на помощ може да бъде предоставено само за ограничен период, който нормално не трябва да бъде по-малък от 156 работни дни на година и в никакъв случай по-малко от 78 работни дни на година.

Член 12
1. Изплащането на обезщетение не трябва да бъде поставено в зависимост от нуждите на лицето.
2. Правото на помощ може да бъде поставено в зависимост от нуждите на лицето при условия, определени от националното законодателство.

Член 13
1. Обезщетенията трябва да се изплащат в пари, но допълнителни обезпечения, предназначени да улеснят устройването на работа на осигурения, могат да бъдат изплащани и в натура.
2. Помощите могат да бъдат предоставени в натура.

Член 14
Съдилища или други компетентни органи на власт трябва да бъдат създадени съобразно националното законодателство, за да разрешават въпросите, възникнали от исканията за обезщетения или за помощи, предявени от лицата, за които се прилага тази конвенция.

Член 15
1. Лицето може да бъде лишено от правото да получава обезщетение или помощ за целия период, през който пребивава в чужбина.
2. Специален режим може да се предвиди за граничните служители, на които местоработата е в една страна, а живеят в друга.

Член 16
Чужденците трябва да имат право на обезщетения и на помощи при същите условия, както и гражданите на съответната държава. Всяка държава - членка на организацията, може да откаже на гражданите на всяка друга държава, която не е обвързана от тази конвенция, еднакво третиране със своите граждани по отношение на плащания от фондове, за които лицето не е правило вноски.

Член 17
Официалните ратификации на тази конвенция при условията, установени от Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 18
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 19
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 20
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 5 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, ратифицирала тази конвенция, която в срок от една година след изтичането на периода от 5 години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена от този член, ще бъде обвързана за нов период от 10 години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки 5 години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 21
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад относно приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 22
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държавата - членка на новата конвенция, води по право независимо от чл. 20 до денонсирането на тази конвенция, при условие че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 23
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика