Sidebar

Меню

Член 1.
Всеки член на М. О. Т., който ратифицира настоящата конвенция се задължава да гарантира на пострадалите от професионални болести или на техните наследници, едно обезщетение основано върху общите принципи на националното законодателство, относно обезщетението при злополука.
Размерът на това обезщетение да не бъде по-малък от тоя, който предвижда националното законодателство за обезщетение, вследствие злополука. Съгласно това разпореждане всеки член ще бъде свободен, като определя в своето национално законодателство условията, които регламентират изплащането на обезщетението на болестите, за които се касае и като прилага за тези болести своето законодателство относно обезщетенията при злополука, да възприеме измененията и приложенията, които биха му се показали удобни.

Член 2.
Всеки член на М. О. Т., който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да счита като професионална болест болестите също и отравянията, причинени от вписаните в следната таблица вещества, когато тези болести или отравяния се явяват у работници, които работят в съответните индустрии или професии, вписани в казаната таблица и произлизат при работа в предприятия, подчинени на националното законодателство.

Таблица

Лист на болестите и отровните вещества

  Лист на индустриите и съответните професии

Отравяне от олово, неговите сплави
или състави, с непосредствени последици от това отравяне.
Преработване на рудите съдържащи олово. Също оловения прах в цинковите фабрики. Смесване стар цинк и олово. Фабрикацията на предмети от топено олово или от оловени силавове. Полиграфни индустрии. Фабрикуване и поправяне на акумулаторите. Приготвяне и употребяване на емайл, съдържащ олово. Полироване посредством оловни стърготини или оловена глеч. Бояджийски работи относно приготовлението или манипулацията  на мазилки, маджун или бои, съдържащи оловени пигменти.
Отравяния от живака, неговите съединения и неговите амалгами с преките последствия от това отравяне. Обработване живачни руди. Фабрикуване съединенията на живака. Фабрикуване на апарати за мерене  и за лаборатория. Приготовляване на основните материали в шапкарството. Позлатяване на огън. Употребяване на живачни помпи за фабрикуване на лампи до нажежаване. Фабрикуване на фитили, напоени с живачен фулминат.
Инфекция от антракс. Работници в съприкосновение с животни, заболели от антракс. Манипулация с животински остатъци. Товарене, разтоварване и  пренасяне на стоки.

Член 3.
Официалното ратифициране на настоящата конвенция при условията, предвидени в глава ХIII на Версайлския договор и в съответните глави на другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 4.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като ратификациите от два члена на М. О. Т. бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обединява само членовете, ратификацията на които ще бъде зарегистрирана в Секретарията.
Отпосле, тази конвенция ще влезе в сила за всеки член от датата, когато неговото ратифициране ще бъде зарегистрирано в Секретарията.

Член 5.
Веднага, щом ратификацията от два члена на М. О. Т. ще бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще нотифицира също и зарегистрирането на ратификациите, които ще му бъдат съобщени отпосле от всички други членове на организацията.

Член 6.
Под резерва на разпорежданията на чл. 4 всеки член, който одобрява настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. 1 и 2 най-късно до 1.I.1927 г. и да вземе мерки, които ще са необходими за прилагане на тия разпореждания.

Член 7.
Всеки член на М. О. Т., който одобри настоящата конвенция, се задължава да я приложи в своите колонии, владения и протекторати, съобразно нарежданията на чл. 421 от Версайлския договор и на съответните членове от другите договори за мир.

Член 8.
Всеки член, който е одобрил настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от 5 години, от датата на влизането в сила на конвенцията, чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането ще стане действително само след една година от зарегистрирането му в Секретарията.

Член 9.
Управителният съвет при М. Б. Т. ще трябва най-малко един път на 10 години да представи на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши дали да се вписва в дневния ред на конференцията въпроса за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 10.
Френския и английския текстове на настоящата конвенция са идентични един с друг.
Препоръчване относно обезщетението при професионалните заболявания (1925)
Общата конференция на М. О. Т. при обществото на народите, свикана в Женева от Управителния съвет на М. Б. Т. и събрана там на 19 май 1925 г. на 7-та си сесия,
след като реши да приеме разните предложения, относно обезщетението при професионалните заболявания, въпрос, влизащ в първата точка от дневния ред на сесията, и
след като реши тези предложения да вземат форма на препоръчване, прие на 10 юни 1925 год. следното препоръчване, което предлага на изучаване от членовете на М. О. Т., с цел да го осъществят под форма на национален закон или по друг начин, съобразно с нарежданията на глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави на другите договори за мир;
Като признава, че всяка страна има възможността да установи в националното си законодателство една по-пълна таблица за болестите отколкото тая, съдържаща се в чл. 2 на конвенцията, относно обезщетенията при проф. заболявания,
Конференцията препоръчва:

Членовете да определят една проста процедура в националните си законодателства, ако още такава няма, посредством която може да бъде ревизирана таблицата за болестите, считани като професионални болести.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика