Sidebar

Меню

Член 1.
Всеки член от М. О. Т., който одобрява настоящата конвенция, се задължава да осигури на пострадалите от злополука или на техните наследници обезщетения поне равни на предвидените в настоящата конвенция.

Член 2.
Законите и правилниците върху обезщетенията срещу злополуки при работа трябва да се прилагат за работници, служащи и чираци, заети на работа в предприятията, експлоатациите или заведенията от каквото естество и да са, частни или обществени.
Във всеки случай, всеки член трябва да предвиди в националното си законодателство такива изключения, които ще счита за необходими, колкото се отнася до:
а - лицата, които извършват случайни работи, чужди на предприятието на собственика;
б - домашните работници;
в - членовете от семейството на работодателя, които работят изключително за сметка на последния и живеят под негов покрив;
г - умствените работници, доходът на които превишава една граница, която може да се определи от националното законодателство.

Член 3.
Настоящата конвенция не обхваща:
1. Моряците и рибарите, за които ще последва отделна конвенция;
2. Лицата, които се ползват от един специален режим, най-малко еднакъв на тоя, предвиден в настоящата конвенция.

Член 4.
Настоящата конвенция не се отнася до земеделието, за което остава в сила конвенцията за обезщетение при злополука в земеделието, приета от Международната конференция на труда в III-та й сесия.

Член 5.
Обезщетенията, дължими в случай на злополуки последвани от смърт или в случай на злополуки, влечащи след себе си постоянна неработоспособност, ще бъдат плащани на пострадалия или на наследниците им под форма на пенсия.
Във всеки случай, тези обезщетения биха могли да бъдат платени изцяло или на части под форма на капитал, когато на компетентните власти бъде предоставена съдебна гаранция.

Член 6.
В случай на неработоспособност, обезщетението ще бъде отпуснато най-късно от петия ден след злополуката, било от работодателя, било от едно осигурително учреждение срещу злополуки или от осигурително учреждение срещу болести.

Член 7.
Допълнително обезщетение ще бъде дадено на неработоспособните вследствие на злополуки, които имат нужда от постоянна чужда помощ.

Член 8.
Националните законодателства ще предвидят контролни мерки също и методи за ревизия на обезщетенията, които ще бъдат сметнати, като необходими.

Член 9.
Пострадалите от злополуки ще имат право на медицинска помощ и на такава хирургическа и аптекарска, която ще е необходима вследствие злополуката. Тая медицинска помощ ще бъде в тежест или на работодателя или на осигурителни учреждения срещу злополука или на осигурителни учреждения срещу болест или инвалидност.

Член 10.
Пострадалите от злополуки ще имат право на доставяне или подновяване от работодателя или осигурителя на протези и ортопедически апарати, употребяването на които ще бъде признато за необходимо. Всеки случай националните законодателства ще могат да допуснат, като изключение, заменяването на апарати с даването на пострадалия от злополука едно допълнително обезщетение, определено в момента на отпущането или ревизирането на обезщетението и представляващо приблизителната стойност на доставката и подновяването на тия апарати.
Националните законодателства ще предвидят относно подновяването на апарати необходими контролни мерки, било да се избягват злоупотребления, било да се гарантира предназначението на допълнителното обезщетение.

Член 11.
Националните законодателства ще съдържат разпореждания, които, държейки сметка за особеностите на всяка страна, ще бъдат най-добре пригодени, за да гарантират във всеки случай изплащане обезщетението на пострадалите от злополуки и на техните правоимеющи и да им гарантират срещу неплатежоспособността на работодателя или осигурителя.

Член 12.
Официалните ратификации на настоящата конвенция, съгласно условията, предвидени в глава ХIII от Версайлския договор и съответните глави на другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Секретарията на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 13.
Настоящата конвенция ще влезе в сила от момента, когато бъдат зарегистрирани от Главния секретар ратификациите на два члена от М. О. Т.
Тя ще обединява само членовете, одобрението на които ще бъде зарегистрирано от Секретарията.
Отпосле, тази конвенция ще влиза в сила за всеки член от датата, когато одобрението й ще бъде зарегистрирано в Секретарията.

Член 14.
Веднага щом ратификациите на два члена от М. О. Т. се зарегистрират в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще им нотифицира също зарегистрирането на ратификациите, които ще бъдат допълнително съобщени от всички други членове на организацията.

Член 15.
Съгласно разпорежданията на чл. 13, всеки член, който одобрява настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, най-късно до 1.I.1927 год. и да вземе такива мерки, които ще бъдат необходими, за да се направят осъществими тези разпореждания.

Член 16.
Всеки член на М. О. Т., който одобрява настоящата конвенция се задължава да я приложи в колониите си, владенията или протекторати, съобразно с разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове на другите договори за мир.

Член 17.
Всеки член, който е одобрил настоящата конвенция може да я денонсира след изтичането на един период от 5 години от датата на нейното влизане в сила чрез акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането става действително само 1 година след като е било зарегистрирано в Секретарията.

Член 18.
Управителният съвет при М. Б. Т. ще трябва най-малко веднъж за всеки 10 години, да представи на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши, дали е необходимо да се впише в дневния ред на конференцията въпроса за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 19.
Френският и английският текстове на настоящата конвенция са идентични.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика