Sidebar

Меню

Раздел I.
Обхват и определения

Член 1
1. Освен ако друго не е предвидено от този член, конвенцията се прилага за всеки кораб по море, държавна или частна собственост, който е регистриран на територията на държавата членка, за която конвенцията е влязла в сила и която се занимава с превоз на товари или пътници с търговска цел или е нает с друга комерсиална цел. За целите на тази конвенция кораб, който е регистриран в регистрите на две държави членки, се приема, че е регистриран на територията на държавата, под чийто флаг плава.
2. Националното законодателство и разпоредби определят кои кораби се смятат за морски кораби за целите на тази конвенция.
3. Тази конвенция се прилага за морските влекачи.
4. Настоящата конвенция не се прилага за плавателни съдове с общ тонаж, по-малък от 500 бруто тона, а също когато не се използват за корабоплаване, плавателни съдове, като например нефтодобивни сонди и нефтени платформи. Решението относно това, до кои плавателни съдове се отнася действието на този параграф, се приема от централния координиращ орган след провеждането на консултации с най-представителните организации на корабособствениците и моряците.
5. В степен, до която централният координиращ орган приеме за разумно, и след провеждането на консултации с представителните организации на собствениците на рибарски лодки и рибарите разпоредбите на тази конвенция се прилагат за търговските мореплавателни рибарски съдове.
6. В случай на неяснота относно това, кои кораби следва да се смятат за използвани за търговски мореплавателни операции или за търговски риболов в открито море за целите на тази конвенция, въпросът ще бъде определен от централния координиращ орган след провеждането на консултации със заинтересованите представителни организации на корабособствениците, на моряците и рибарите.
7. За целите на тази конвенция:
(a) понятието "централен координиращ орган" означава министри, правителствени институции или други официални власти, упълномощени да издават и наблюдават изпълнението на наредбите, заповедите или други инструкции със силата на закон, отнасящи се до инспекция на условията на труд и живот на моряците по отношение на всеки кораб, регистриран на територията на държавата членка;
(b) понятието "инспектор" означава всеки държавен служител или друго официално лице, натоварено с отговорността да инспектира всеки аспект от условията на труд и живот на моряците, както и всяко друго лице, упълномощено по надлежния ред да осъществява инспекция на институция или организация, като е упълномощено за това от централния координиращ орган съгласно чл. 2, параграф 3;
(c) понятието "законови разпоредби" включва освен националното законодателство също и арбитражните решения и колективните споразумения, които са влезли в сила като действащо законодателство;
(d) понятието "моряци" означава хората, наети на каквато и да е длъжност на борда на морски кораб, регистриран на територията на държава, за която е в сила тази конвенция. В случай на неяснота относно това дали дадена категория хора следва да бъде отнесена към моряците за целите на тази конвенция, въпросът се решава от централния координиращ орган след провеждане на консултации със заинтересованите представителни организации на корабособствениците и на моряците;
(e) понятието "условия на труд и живот на моряците" означава условията, които се отнасят до стандартите за поддръжката и чистотата в помещенията за живеене и работа на борда на кораба, минималната възраст, условията за договаряне, храната и обслужването, настаняването на екипажа, набирането и попълването на екипажа, квалификацията, работното време, медицинските прегледи, охраната по труда, медицинските грижи, осигуровките за болест и злополука, социалните осигуровки и свързаните с това въпроси, репатрирането, условията за наемане на работа съгласно националното законодателство и свободата на сдружаване според определението на Конвенцията на Международната организация на труда за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, 1948 г.

Раздел II.
Организация на проверката

Член 2
1. Всяка държава членка, за която тази конвенция е в сила, поддържа система за инспекция на условията на труд и живот на моряците.
2. Централният координиращ орган координира изцяло или частично инспекциите, свързани с условията на труд и живот на моряците, и одобрява принципи, които следва да се спазват.
3. Централният координиращ орган във всички случаи е отговорен за инспекцията на условията на труд и живот на моряците. Той може да упълномощава официални институции или други организации, които признава за компетентни и независими при провеждане на инспекции относно условията на труд и живот на моряците, все едно осъществени от самия централен координиращ орган. Той поддържа и публикува списък на такива институции или организации.

Член 3
1. Всяка държава членка се задължава всички кораби, регистрирани на нейната територия, да бъдат регулярно инспектирани, но през не повече от три години и когато това е целесъобразно, всяка година с цел да проверят дали условията на труд и живот на моряците на борда на морските кораби отговарят на националното законодателство.
2. Ако държава членка получи оплакване или свидетелство, че кораб, регистриран на нейната територия, не съблюдава националното законодателство относно условията на труд и живот на моряците, съответната държава членка предприема мерки за извършване на инспекция на кораба във възможно най-кратки срокове.
3. В случай на съществени изменения в корабната конструкция или помещенията на кораба следва да бъде извършена проверка в рамките на три месеца от извършване на съответните изменения.

Член 4
Всяка държава членка назначава проверяващи инспектори, квалифицирани за изпълнението на тази длъжност, и предприема необходимите мерки да осигури достатъчно на брой инспектори, така че да се спазват изискванията на тази конвенция.

Член 5
1. Инспекторите получават такъв статут и длъжностни задължения, които им гарантират независимост от евентуални промени на правителство или от неприемливи външни прояви на намеса.
2. Инспекторите, упълномощени по надлежния ред, имат правото да:
(a) се качват на борда на кораба, регистриран на територията на държавата членка, и да влизат в съответните помещения, ако това е необходимо за нуждите на проверката;
(b) извършват проучвания, тестове или запитвания, каквито преценят за необходими, така че да се уверят в това, че законовите разпоредби се спазват стриктно;
(c) изискват пропуските да бъдат отстранени; и
(d) когато имат основание да смятат, че пропуските представляват значителна опасност за здравето и безопасността на моряците, да забраняват с възможността за обжалване пред съдебна или административна инстанция корабът да напуска пристанището, докато не бъдат взети необходимите мерки, като корабът следва да не бъде необосновано задържан или забавян.

Член 6
1. При извършване на инспекция или при предприемане на мерки съгласно тази конвенция се полагат всякакви целесъобразни усилия, така че да се избегне необоснованото задържане или забавяне на кораба.
2. Ако кораб бъде необосновано задържан или забавен, корабособственикът или операторът на кораба има право на компенсация за всякакви причинени загуби или вреди. При всеки случай на необосновано задържане или забавяне тежестта на доказателството лежи върху корабособственика или оператора на кораба.

Раздел III.
Глоби

Член 7
1. Глоби, съответстващи на извършени нарушения на законовите разпоредби, които се налагат по преценка на инспекторите или такива за препятстване на инспекторите, при изпълнение на техните задължения се налагат съгласно националното законодателство и решенията за това се изпълняват ефективно.
2. Инспекторите може по собствена преценка да отправят предупреждения и да правят консултации, вместо да налагат или да препоръчват налагането на санкции.

Раздел IV.
Доклади

Член 8
1. Централният координиращ орган поддържа архив с докладите, изготвени от инспекторите при инспекция на условията на труд и живот на моряците.
2. Централният координиращ орган публикува годишен доклад за извършените дейности на инспекция, включително списък с институциите и организациите, упълномощени да извършват инспекции от негово име. Този доклад се публикува в разумни срокове след края на годината, за която се отнася, и във всеки случай в рамките на шест месеца.

Член 9
1. Инспекторите изготвят доклад за всяка извършена от тях проверка и го представят на централния координиращ орган. Копие от доклада, преведен на английски език или на работния език на кораба, се предоставя на капитана на кораба и друго копие се поставя на информационното табло на кораба за информация на моряците или се изпраща на техни представители.
2. В случаите на извършване на проверка, предизвикана от възникването на сериозно произшествие, докладът се изготвя в разумни срокове, но не по-късно от един месец след приключването на проверката.

Раздел V.
Заключителни разпоредби

Член 10
Тази конвенция отменя Препоръката относно инспекцията по труда на моряците, 1926 г.

Член 11
Официалните ратификационни документи на тази конвенция се съобщават на генералния директор на Международното бюро по труда за регистриране.

Член 12
1. Тази конвенция е обвързваща само за държавите - членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са вписани от Генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след датата, на която ратификациите на две държави членки са регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие тази конвенция ще влезе в сила за всяка държава членка дванадесет месеца след датата, на която е регистрирана ратификацията на тази държава.

Член 13
1. Всяка държава членка, ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на период от десет години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до Генералния директор на Международното бюро по труда за регистриране. Такова денонсиране не влиза в сила преди изтичането на една година след датата на регистрирането.
2. Всяка държава членка, ратифицирала тази конвенция, която в рамките на една година след изтичането на десетгодишния период, посочен в предходната алинея на този член, не е упражнила правото си на денонсиране, както това е предвидено в този член, ще остане обвързана за следващ десетгодишен период, след което може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки десетгодишен период по реда, предвиден в този член.

Член 14
1. Генералният директор на Международното бюро по труда уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрирането на всички ратификации и денонсирания, за които е уведомен от държавите - членки на организацията.
2. Когато уведомява държавите - членки на организацията, за регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, Генералният директор довежда до знанието на държавите - членки на организацията, датата, на която конвенцията влиза в сила.

Член 15
Генералният директор на Международното бюро по труда съобщава пълните подробности за всички актове на ратификация и денонсиране, регистрирани от него в съответствие с разпоредбите на предходните членове, на Генералния секретар на Организацията на обединените нации с цел да се регистрират в съответствие с разпоредбите на чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации.

Член 16
Всеки път, когато прецени за необходимо, Административният съвет на Международното бюро по труда представя на Генералната конференция доклад относно прилагането на конвенцията и проучва необходимостта от включването в дневния ред на конференцията на въпроса за нейното цялостно или частично изменение.

Член 17
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, частично или изцяло изменяща тази, тогава, освен ако новата конвенция не предвижда друго:
(a) ратификацията на новата ревизираща конвенция от държава членка денонсира незабавно ipso jure (по право) тази конвенция независимо от предписанията на чл. 13 по-горе, ако и когато новата ревизираща конвенция влезе в сила;
(b) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция тази конвенция престава да бъде открита за ратификация от държавите членки.
2. Във всички случаи тази конвенция остава в сила в сегашния си вид и съдържание за тези държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 18
Английският и френският текст на конвенцията имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика