Sidebar

Меню

Член 1
1. За прилагането на тази конвенция:
(a) терминът "моряк" е приложим за всички лица, наети като членове на екипажа на борда на плавателни съдове, каквито и да са те - публична или частна собственост, които извършват морско корабоплаване, с изключение на военните кораби;
(б) терминът "възможности и услуги за благосъстояние" следва да се разбира като предоставяне на културни, развлекателни и информационни възможности и услуги, както и за осигуряване на благосъстоянието на моряците.
2. Всяка държава - членка на организацията, след като се консултира с представителните сдружения на корабопритежателите и на моряците, определя чрез националното си законодателство или чрез разпоредби кои от регистрираните на нейната територия плавателни съдове следва да се считат за съдове за морско корабоплаване за целите на разпоредбите на тази конвенция, отнасящи се до възможностите и услугите за благосъстояние на моряците на борда на плавателния съд.
3. Доколкото това е практически приложимо и след консултация с представителните сдружения на собствениците на риболовни плавателни съдове и на рибарите, компетентните органи прилагат разпоредбите на конвенцията спрямо търговския морски риболов.

Член 2
1. Всяка държава членка, за която тази конвенция е влязла в сила, се задължава да осигури предоставянето на подходящи възможности и услуги за благосъстоянието на моряците както в пристанищата, така и на борда на плавателния съд.
2. Всяка държава членка осигурява необходимите условия за финансиране на възможностите и услугите за благосъстояние на моряците в съответствие с разпоредбите на тази конвенция.

Член 3
1. Всяка държава членка се задължава да осигури в подходящи национални пристанища предоставянето на възможности и услуги за благосъстояние на всички моряци независимо от тяхната националност, раса, цвят на кожата, пол, религия, политически убеждения или социална принадлежност, а също така и независимо от държавата, където е регистриран корабът, на който са наети.
2. Всяка държава членка определя, след като се консултира с представителните сдружения на корабопритежателите и на моряците, кои пристанища следва да се приемат за подходящи за целите на този член.

Член 4
Всяка държава членка се задължава да осигури предоставянето на възможности и услуги за благосъстоянието на всички моряци на борда на всеки морски кораб какъвто и да е той - публична или частна собственост, който е регистриран на нейната територия.

Член 5
Възможностите и услугите за благосъстояние на моряците подлежат на периодично преразглеждане, така че да бъдат подходящи в светлината на променените нужди на моряците в резултат на технически, оперативни и други нововъведения в областта на морското корабоплаване.

Член 6
Всяка държава членка се задължава:
(а) да си сътрудничи с другите държави, членуващи в организацията, с цел да се осигури прилагането на тази конвенция, и
(б) да спомогне за сътрудничеството между страните, които са ангажирани и заинтересовани от подобряване на благосъстоянието на моряците по море и в пристанищата.

Член 7
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 8
1. Конвенцията обвързва само държавите - членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са били регистрирани от генералния директор.
2. Тази конвенция влиза в сила дванадесет месеца след датата, на която генералният директор на организацията е регистрирал ратификациите на две държави членки.
3. Впоследствие конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка дванадесет месеца след датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 9
1. Всяка държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на официалното му регистриране в Международното бюро на труда.
2. Всяка държава членка, която е ратифицирала тази конвенция и която не е упражнила правото си на денонсиране през годината, последваща изтичането на периода от десет години, уреден в предходния параграф, се обвързва за период от още десет години, като може да денонсира тази конвенция след изтичането на всеки десет години при условията на настоящия член.

Член 10
1. Генералният директор на Международното бюро по труда ще уведоми всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрацията на всички ратификации и денонсирания, за които държавите - членки на организацията, са му съобщили.
2. При уведомяването на държавите - членки на организацията, относно регистрацията на втората ратификация, за която е получил съобщение, генералният директор на Международното бюро на труда обръща внимание на държавите - членки на организацията, за датата, на която конвенцията ще влезе в сила.

Член 11
Генералният директор на Международното бюро на труда представя на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране съобразно чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации пълна информация относно всички ратификации и актове за денонсиране, които той е регистрирал съгласно предходните членове.

Член 12
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за прилагането на тази конвенция и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 13
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата конвенция не предвижда друго:
(а) ратификацията от държавата - членка на новата ревизираща конвенция, води по право независимо от разпоредбите на член 9 до незабавното денонсиране на тази конвенция при условие, че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
(b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция конвенцията ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. При всички случаи тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 14
Френският и английският текст на конвенцията имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика