Sidebar

Меню

Член 1.
Настоящата конвенция се прилага по отношение на всички морски кораби, зарегистрирани в държавата на един от членовете, който е ратифицирал настоящата конвенция и по отношение на корабопритежателите, капитаните и моряците на тези кораби.
Тя не се прилага:
по отношение на военните кораби,
по отношение на държавните кораби, които нямат търговско предназначение,
по отношение на параходите, предназначени за национална крайбрежна служба,
по отношение на яхтите,
по отношение на корабите, познати под наименованието "Indian country craft",
по отношение на плавателните съдове, предназначени за риболов,
по отношение на плавателните съдове с бруто тонаж по-малко от 100 тона или 30 м куб., както и по
отношение на кораби, предназначени за "home trade", с по-малък тонаж от този, установен за особения режим на тези кораби от националното законодателство, което е в сила в момента на приемането на настоящата конвенция.

Член 2.
С оглед на приложението на настоящата конвенция, следващите изрази трябва да се разбират, както следва:
а) терминът "кораб" подразбира всеки кораб или плавателен съд, от какъвто и да е вид, бил той частна или обществена собственост, употребяван обикновено за морско плаване;
б) терминът "моряк" подразбира всяко лице, работещо или ангажирано на борда, в каквото и да било качество и вписано в списъка на екипажа, с изключение на капитаните, пилотите, учениците на параходите - училища и на младиците, когато са обвързани със специален договор (contrat d`apprentissage); той изключва екипажите на военните кораби и другите лица, които са на постоянна държавна служба;
в) терминът "капитан" подразбира всяко началстващо лице, носещо отговорност за кораба, с изключение на пилотите;
г) терминът "кораб" предназначен за "home trade" се отнася до корабите, предназначени за търговски сношения между пристанищата на дадена държава и пристанищата на една съседна държава, в определените от националното законодателство географически граници.

Член 3.
Всеки моряк, дебаркиран през време на пътуването или в края на контракта, има право да бъде върнат, било в отечеството си, било в порта, в който е бил ангажиран, било в порта, от който е тръгнал корабът, съгласно предписанията на националното законодателство, което трябва да предвиди необходимите постановления за тази цел, като предвиди специално в чия тежест става възвръщането.
Възвръщането се счита за осигурено, когато на моряка се намери една сносна служба на борда на някой параход, който се отправя за един от пунктовете, изброени в предшестващия член.
Счита се за възвърнат онзи моряк, който е дебаркиран, било в отечеството му, било в порта, в който е бил ангажиран или в някой съседен порт, било в порта, от който е тръгнал корабът.
Националното законодателство, или при липса на законни постановления - договорът за наем на работа ще определи условията, при които чуждестранният моряк ще има право да бъде възвърнат, когато той е ангажиран в една чужда страна. Постановленията на предшестващите членове остават всетаки приложими по отношение на моряка, ангажиран в собственото му отечество.

Член 4.
Разноските по възвръщането не могат да бъдат в тежест на моряка, ако е бил изоставен поради:
а) злополука, станала при обслужването на кораба;
б) корабокрушение;
в) болест, която не се дължи нито на негова вина, нито на някоя грешка от негова страна;
г) уволняване поради причини, за които той не е отговорен.

Член 5.
Разноските по възвръщането трябва да включват всички разходи за транспорта, квартирата и храната на моряка, през време на пътуването. Те трябва, също така, да включват разходите за поддържането на моряка до момента, определен за отпътуването му.
Когато морякът е възвърнат, като член на някой екипаж, той има право на възнаграждение, за извършената от него работа, през време на пътуването.

Член 6.
Публичната власт на страната, в която е зарегистриран корабът, е длъжна да следи за възвръщането на всички моряци в случаите, когато настоящата конвенция е приложима по отношение на тях, без разлика на националност; ако е необходимо, тя ще направи предварителни разходи за възвръщането.

Член 7.
Официалните ратификации на настоящата конвенция ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него, съобразно условията, предвидени в част ХIII на Версайлския договор и съответните части на другите договори за мир.

Член 8.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като ратификациите на двама члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обвърже само членовете, чиито ратификации бъдат зарегистрирани в Секретарията.
В последствие тази конвенция ще влезе в сила за всеки член на датата, на която ратификацията му бъде зарегистрирана в Секретарията.

Член 9.
Щом като ратификациите на двама члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите ще нотифицира това на всички членове на Международната организация на труда. Той ще им нотифицира, също така зарегистрирването на ратификациите, които ще му бъдат съобщени впоследствие от всички други членове на организацията.

Член 10.
Под резервата на постановленията на чл. 8, всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да приложи постановленията на чл. чл. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 най-късно на 1 януари 1928 г. и да вземе съответни мерки, за да направи действителни тези постановления.

Член 11.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я прилага в колониите, владенията и протекторатите си, съобразно постановленията на чл. 421 от Версайлския договор и на съответните членове от другите договори за мир.

Член 12.
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира, с изтичането на един период от десет години считан от датата на първоначалното влизане в сила на конвенцията, чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането ще произведе своите последици една година след зарегистрирването му в Секретарията.

Член 13.
Административният съвет на Международното бюро на труда ще трябва, най-малко един път всеки десет години да представи на Общата конференция един рапорт за приложението на настоящата конвенция и ще реши, дали е необходимо да се впише в дневния ред на конференцията въпросът за ревизията или за видоизменението на казаната конвенция.

Член 14.
Френският и английският текстове на настоящата конвенция ще се считат за автентични.
Предшестващият текст е автентичният текст на проекто-конвенцията, надлежно приета от Общата конференция на Международната организация на труда на деветата й сесия, която се е състояла в Женева и която е била обявена за приключена на 24 юни 1926 г.
В уверение на което сложиха подписите си на 26 юли 1926 г.
Председател на конференцията:
Бърнхам
Директор на Международното бюро на труда:
Алберт Тома

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит