Sidebar

Меню

Член 1
Термините "параход за емигранти" и "емигрант" при приложението на настоящата конвенция, ще бъдат определени за всяка страна от компетентните власти на тая страна.

Член 2
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да възприеме принципа, при спазване на по-долните разпореждания, че официалната служба, натоварена да се грижи за покровителството на емигрантите, намиращи се на един параход за емигранти, трябва да бъде учредена само от една държава.
Това разпореждане не пречи, щото друга една държава да може да съпроводи при случай националните си емигранти с един свой представител, пътуващ на нейни средства, като наблюдател и при условие, че не ще се намесва в дейността на официалния инспектор.

Член 3
Ако на един параход за емигранти е поставен официален инспектор на емигрантите, то той ще бъде назначаван по общо правило, от правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът. При все това, този инспектор може да бъде назначен и от друго правителство по силата на едно споразумение, сключено между правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, и едно или повече правителства, чиито поданици се намират между емигрантите на парахода.

Член 4
Установяването на практическите познания и необходимите професионални и морални качества, на които трябва да отговаря един официален инспектор, се оставя в грижа на правителството, което ще го назначава.
Един официален инспектор не може по никакъв начин да бъде пряко или косвено във връзка с корабовладелеца или параходното дружество, нито пък да зависи от тях.
Това разпореждане на пречи, щото едно правителство да може като изключение и вследствие на безусловна необходимост, да назначи корабния лекар, като официален инспектор.

Член 5
Официалният инспектор следи за спазването на правата, които имат емигрантите по закона на страната, под чието знаме е параходът или по всеки друг закон, който би бил приложим по международните договори и по договорите за транспорта.
Правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, ще съобщава на официалния инспектор, каквато и да бъде неговата народност, текстовете на действащите закони и правилници, които се отнасят до емигрантите, както и действащите международни съглашения и договори, относно същия обект, които ще са били съобщени на въпросното правителство.

Член 6
Властта на капитана на парахода не се ограничава с настоящата конвенция. Официалният инспектор в никой случай не ще навлиза във властта на капитана и той ще се занимава само да бди за приложението на законите, правилниците, съглашенията и договорите, които се отнасят пряко до защитата и благоденствието на емигрантите на парахода.

Член 7
В 8-дневен срок след пристигането в предназначеното пристанище, официалният инспектор ще направи рапорт до правителството, под чието знаме е параходът, а това последното ще изпрати по един екземпляр от този рапорт на другите заинтересовани правителства, които са изразили вече желание за това.
Копие от този рапорт ще бъде съобщаван от официалния инспектор и на капитана на парахода.

Член 8
Официалните ратификации на настоящата конвенция при условията, предвидени в гл. ХIII от Версайлския договор и в съответните глави от другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар при Обществото на народите, който ще ги зарегистрира.

Член 9
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като бъдат зарегистрирани от Главния секретар ратификациите на два члена на Международната организация на труда.
Тя ще обвързва само членовете, чиито ратификации бъдат зарегистрирани в Секретарията. Впоследствие тази конвенция ще влиза в сила за всеки член от датата, когато неговата ратификация ще бъде зарегистрирана в Секретарията.

Член 10
Щом като ратификациите на два члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите ще съобщи това обстоятелство на всички членове на Международната организация на труда. Той ще им съобщава също така зарегистрирването на ратификациите, които ще му бъдат съобщавани впоследствие от всички други членове на организацията.

Член 11
При положенията, изтъкнати в чл. 9, всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно до 1 януари 1928 г. и да вземе такива мерки, каквито ще бъдат необходими за да бъдат приложени тези разпореждания в действителност.

Член 12
Всеки член на Межд. организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в колониите си, владенията или протекторатите, съгласно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове от другите договори за мир.

Член 13
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от 10 г. след първоначалното влизане в сила на конвенцията, с акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането влиза в сила една година след зарегистрирването му в Секретарията.

Член 14
Управителният съвет на М. О. Т. ще трябва най-малко един път на всеки 10 г. да представлява на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и да реши, ако има нужда, да впише в дневния ред на конференцията въпроса за ревизията или изменението на въпросната конвенция.

Член 15
Френският и английският текстове са еднообразни.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика