Sidebar

Меню

Член 1
Термините "параход за емигранти" и "емигрант" при приложението на настоящата конвенция, ще бъдат определени за всяка страна от компетентните власти на тая страна.

Член 2
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да възприеме принципа, при спазване на по-долните разпореждания, че официалната служба, натоварена да се грижи за покровителството на емигрантите, намиращи се на един параход за емигранти, трябва да бъде учредена само от една държава.
Това разпореждане не пречи, щото друга една държава да може да съпроводи при случай националните си емигранти с един свой представител, пътуващ на нейни средства, като наблюдател и при условие, че не ще се намесва в дейността на официалния инспектор.

Член 3
Ако на един параход за емигранти е поставен официален инспектор на емигрантите, то той ще бъде назначаван по общо правило, от правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът. При все това, този инспектор може да бъде назначен и от друго правителство по силата на едно споразумение, сключено между правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, и едно или повече правителства, чиито поданици се намират между емигрантите на парахода.

Член 4
Установяването на практическите познания и необходимите професионални и морални качества, на които трябва да отговаря един официален инспектор, се оставя в грижа на правителството, което ще го назначава.
Един официален инспектор не може по никакъв начин да бъде пряко или косвено във връзка с корабовладелеца или параходното дружество, нито пък да зависи от тях.
Това разпореждане на пречи, щото едно правителство да може като изключение и вследствие на безусловна необходимост, да назначи корабния лекар, като официален инспектор.

Член 5
Официалният инспектор следи за спазването на правата, които имат емигрантите по закона на страната, под чието знаме е параходът или по всеки друг закон, който би бил приложим по международните договори и по договорите за транспорта.
Правителството на държавата, под чието знаме се намира параходът, ще съобщава на официалния инспектор, каквато и да бъде неговата народност, текстовете на действащите закони и правилници, които се отнасят до емигрантите, както и действащите международни съглашения и договори, относно същия обект, които ще са били съобщени на въпросното правителство.

Член 6
Властта на капитана на парахода не се ограничава с настоящата конвенция. Официалният инспектор в никой случай не ще навлиза във властта на капитана и той ще се занимава само да бди за приложението на законите, правилниците, съглашенията и договорите, които се отнасят пряко до защитата и благоденствието на емигрантите на парахода.

Член 7
В 8-дневен срок след пристигането в предназначеното пристанище, официалният инспектор ще направи рапорт до правителството, под чието знаме е параходът, а това последното ще изпрати по един екземпляр от този рапорт на другите заинтересовани правителства, които са изразили вече желание за това.
Копие от този рапорт ще бъде съобщаван от официалния инспектор и на капитана на парахода.

Член 8
Официалните ратификации на настоящата конвенция при условията, предвидени в гл. ХIII от Версайлския договор и в съответните глави от другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар при Обществото на народите, който ще ги зарегистрира.

Член 9
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом като бъдат зарегистрирани от Главния секретар ратификациите на два члена на Международната организация на труда.
Тя ще обвързва само членовете, чиито ратификации бъдат зарегистрирани в Секретарията. Впоследствие тази конвенция ще влиза в сила за всеки член от датата, когато неговата ратификация ще бъде зарегистрирана в Секретарията.

Член 10
Щом като ратификациите на два члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите ще съобщи това обстоятелство на всички членове на Международната организация на труда. Той ще им съобщава също така зарегистрирването на ратификациите, които ще му бъдат съобщавани впоследствие от всички други членове на организацията.

Член 11
При положенията, изтъкнати в чл. 9, всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да приложи разпорежданията на чл. чл. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно до 1 януари 1928 г. и да вземе такива мерки, каквито ще бъдат необходими за да бъдат приложени тези разпореждания в действителност.

Член 12
Всеки член на Межд. организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в колониите си, владенията или протекторатите, съгласно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове от другите договори за мир.

Член 13
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от 10 г. след първоначалното влизане в сила на конвенцията, с акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането влиза в сила една година след зарегистрирването му в Секретарията.

Член 14
Управителният съвет на М. О. Т. ще трябва най-малко един път на всеки 10 г. да представлява на Общата конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и да реши, ако има нужда, да впише в дневния ред на конференцията въпроса за ревизията или изменението на въпросната конвенция.

Член 15
Френският и английският текстове са еднообразни.

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит