Sidebar

Меню

Член 1
1. С оглед приложението на настоящата Конвенция терминът "мини" означава всяко предприятие, както държавно, така и частно, чиято цел е добиването на вещества от недрата на земята и което включва човешки труд под земята.
2. Разпоредбите на настоящата Конвенция за приемането на работа или за извършване на подземна работа в мините се отнасят също и за приемане на работа или извършване на подземна работа в кариерите.

Член 2
1. За приемане на работа или за извършване на подземна работа в мините на лица на възраст под 21 години се изисква щателен медицински преглед, както и периодични прегледи поне веднаж в годината с цел да се установи годността им за работа.
2. Разрешава се обаче приемането на други мерки относно медицинския контрол на младежите между 18 и 21 години, когато компетентният орган смята, след съответно медицинско заключение, че тези мерки са еднакви или по-ефикасни от тези, които се изискват от параграф 1 и след като е консултирал най-представителните организации на работодателите и работниците и е получил тяхното съгласие.

Член 3
1. Предвидените в член 2 медицински прегледи трябва:
а) да се извършват под отговорността и наблюдението на квалифициран лекар, утвърден от компетентния орган;
б) да бъдат удостоверени по съответен начин.
2. Рентгенова снимка на белите дробове се прави при първоначалния медицински преглед, а също и при следващите прегледи, ако от медицинска гледна точка това се счита за необходимо.
3. Предвижданите медицински прегледи по настоящата Конвенция не са за сметка на младите работници, техните родители или настойници.

Член 4
1. Всички необходими мерки, включително въвеждането на съответни санкции, трябва да се вземат от компетентния орган за обезпечаване ефикасното приложение на разпоредбите на настоящата Конвенция.
2. Всеки член на Организацията, който ратифицира настоящата Конвенция, се задължава да разполага със съответна инспекционна система за контролиране приложението на разпоредбите на Конвенцията или да потвърди, че съответна инспекция се извършва.
3. Националното законодателство трябва да определи лицата, натоварени да осигурят изпълнението на разпоредбите на настоящата Конвенция.
4. Работодателят трябва да води регистри, които ще бъдат на разположение на инспекторите и които ще посочват за всяко лице под 21 години, което е прието на подземна работа или извършва такава:
а) дата на раждане, удостоверена по надлежния начин, когато това е възможно;
б) сведения за характера на изпълняваната работа;
в) свидетелство, удостоверяващо годността за труд, без да съдържа медицински данни.
5. Работодателят, по искане на представителите на работниците, предоставя на тяхно разположение сведенията, упоменати в параграф 4.

Член 5
Компетентните органи във всяка страна, преди да определят общата политика по приложение на настоящата Конвенция и преди да регламентират изпълнението на нейните разпоредби, трябва да проведат консултации със заинтересуваните най-представителни организации на работодателите и на работниците.

Член 6
Официалните ратификации на настоящата Конвенция се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и се регистрират от него.

Член 7
1. Настоящата Конвенция обвързва само членовете на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от Генералния директор.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ретификациите на два члена са били регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие, тази Конвенция влиза в сила за всеки член 12 месеца след датата, когато нейната ратификация бъде регистрирана.

Член 8
1. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичане на един срок от 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила чрез един акт, съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането произвежда действие една година след като е било регистрирано.
2. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, който в срок от една година след изтичане на периода от 10 години, посочен в предходния параграф, не се възползува от възможността за денонсиране, предвидена в настоящия член, се обвързва за нов период от 10 години и впоследствие може да денонсира настоящата Конвенция след изтичане на всеки период от 10 години при условията, предвидени в настоящия член.

Член 9
1. Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава официално на всички членове на Международната организация на труда регистрирането на всички ратификации и и денонсации, които са му съобщени от членовете на Организацията.
2. Като съобщава официално на членовете на Организацията регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, Генералният директор обръща вниманието на членовете на Организацията върху датата, от която настоящата Конвенция влиза в сила.

Член 10
Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава на Генералния секретар на ООН за регистриране, съгласно чл. 102 от Устава на ООН, пълни сведения по повод всички ратификации и всички актове на денонсиране, които е регистрирал съгласно предишните членове.

Член 11
Административният съвет на Международното бюро на труда всеки път, когато прецени за необходимо, представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и проучва, ако е нужно, включването в дневния ред на Конференцията, въпроса за нейната обща или частична ревизия.

Член 12
1. В случай, когато Конференцията приеме нова конвенция, която пълно или частично ревизира настоящата и доколкото новата конвенция не разпорежда друго:
а) ратификацията от един член на новата ревизираща конвенция води по право до незабавно денонсиране на настоящата Конвенция, въпреки член 8 по-горе, при условие, че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция, настоящата Конвенция престава да бъде открита за ратификация от членовете.
2. Настоящата Конвенция ще остане във всички случаи в сила по своята форма и съдържание за членовете, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 13
Френският и английският текст на настоящата Конвенция имат еднаква сила.
Горният текст представлява автентичния текст на Конвенцията, надлежно приета от Генералната конференция на Международната организация на труда на 49-та й сесия, състояла се в Женева и приключила на 23 юни 1965 година.
В уверение на което положиха своите подписи на двадесет и четвъртия ден от месец юни 1965 година.
Председател на Конференцията: Генерален директор на Международното
С. Хашим Раза бюро на труда:
Давид А. Морс

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика