Меню

Член 1
1. С оглед приложението на настоящата Конвенция терминът "мини" означава всяко предприятие, както държавно, така и частно, чиято цел е добиването на вещества от недрата на земята и което включва човешки труд под земята.
2. Разпоредбите на настоящата Конвенция за приемането на работа или за извършване на подземна работа в мините се отнасят също и за приемане на работа или извършване на подземна работа в кариерите.

Член 2
1. За приемане на работа или за извършване на подземна работа в мините на лица на възраст под 21 години се изисква щателен медицински преглед, както и периодични прегледи поне веднаж в годината с цел да се установи годността им за работа.
2. Разрешава се обаче приемането на други мерки относно медицинския контрол на младежите между 18 и 21 години, когато компетентният орган смята, след съответно медицинско заключение, че тези мерки са еднакви или по-ефикасни от тези, които се изискват от параграф 1 и след като е консултирал най-представителните организации на работодателите и работниците и е получил тяхното съгласие.

Член 3
1. Предвидените в член 2 медицински прегледи трябва:
а) да се извършват под отговорността и наблюдението на квалифициран лекар, утвърден от компетентния орган;
б) да бъдат удостоверени по съответен начин.
2. Рентгенова снимка на белите дробове се прави при първоначалния медицински преглед, а също и при следващите прегледи, ако от медицинска гледна точка това се счита за необходимо.
3. Предвижданите медицински прегледи по настоящата Конвенция не са за сметка на младите работници, техните родители или настойници.

Член 4
1. Всички необходими мерки, включително въвеждането на съответни санкции, трябва да се вземат от компетентния орган за обезпечаване ефикасното приложение на разпоредбите на настоящата Конвенция.
2. Всеки член на Организацията, който ратифицира настоящата Конвенция, се задължава да разполага със съответна инспекционна система за контролиране приложението на разпоредбите на Конвенцията или да потвърди, че съответна инспекция се извършва.
3. Националното законодателство трябва да определи лицата, натоварени да осигурят изпълнението на разпоредбите на настоящата Конвенция.
4. Работодателят трябва да води регистри, които ще бъдат на разположение на инспекторите и които ще посочват за всяко лице под 21 години, което е прието на подземна работа или извършва такава:
а) дата на раждане, удостоверена по надлежния начин, когато това е възможно;
б) сведения за характера на изпълняваната работа;
в) свидетелство, удостоверяващо годността за труд, без да съдържа медицински данни.
5. Работодателят, по искане на представителите на работниците, предоставя на тяхно разположение сведенията, упоменати в параграф 4.

Член 5
Компетентните органи във всяка страна, преди да определят общата политика по приложение на настоящата Конвенция и преди да регламентират изпълнението на нейните разпоредби, трябва да проведат консултации със заинтересуваните най-представителни организации на работодателите и на работниците.

Член 6
Официалните ратификации на настоящата Конвенция се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и се регистрират от него.

Член 7
1. Настоящата Конвенция обвързва само членовете на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от Генералния директор.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ретификациите на два члена са били регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие, тази Конвенция влиза в сила за всеки член 12 месеца след датата, когато нейната ратификация бъде регистрирана.

Член 8
1. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичане на един срок от 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила чрез един акт, съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането произвежда действие една година след като е било регистрирано.
2. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, който в срок от една година след изтичане на периода от 10 години, посочен в предходния параграф, не се възползува от възможността за денонсиране, предвидена в настоящия член, се обвързва за нов период от 10 години и впоследствие може да денонсира настоящата Конвенция след изтичане на всеки период от 10 години при условията, предвидени в настоящия член.

Член 9
1. Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава официално на всички членове на Международната организация на труда регистрирането на всички ратификации и и денонсации, които са му съобщени от членовете на Организацията.
2. Като съобщава официално на членовете на Организацията регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, Генералният директор обръща вниманието на членовете на Организацията върху датата, от която настоящата Конвенция влиза в сила.

Член 10
Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава на Генералния секретар на ООН за регистриране, съгласно чл. 102 от Устава на ООН, пълни сведения по повод всички ратификации и всички актове на денонсиране, които е регистрирал съгласно предишните членове.

Член 11
Административният съвет на Международното бюро на труда всеки път, когато прецени за необходимо, представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и проучва, ако е нужно, включването в дневния ред на Конференцията, въпроса за нейната обща или частична ревизия.

Член 12
1. В случай, когато Конференцията приеме нова конвенция, която пълно или частично ревизира настоящата и доколкото новата конвенция не разпорежда друго:
а) ратификацията от един член на новата ревизираща конвенция води по право до незабавно денонсиране на настоящата Конвенция, въпреки член 8 по-горе, при условие, че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция, настоящата Конвенция престава да бъде открита за ратификация от членовете.
2. Настоящата Конвенция ще остане във всички случаи в сила по своята форма и съдържание за членовете, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 13
Френският и английският текст на настоящата Конвенция имат еднаква сила.
Горният текст представлява автентичния текст на Конвенцията, надлежно приета от Генералната конференция на Международната организация на труда на 49-та й сесия, състояла се в Женева и приключила на 23 юни 1965 година.
В уверение на което положиха своите подписи на двадесет и четвъртия ден от месец юни 1965 година.
Председател на Конференцията: Генерален директор на Международното
С. Хашим Раза бюро на труда:
Давид А. Морс

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...