Sidebar

Меню

Член 1
1. С оглед приложението на настоящата Конвенция терминът "мини" означава всяко предприятие, както държавно, така и частно, чиято цел е добиването на вещества от недрата на земята и което включва човешки труд под земята.
2. Разпоредбите на настоящата Конвенция за приемането на работа или за извършване на подземна работа в мините се отнасят също и за приемане на работа или извършване на подземна работа в кариерите.

Член 2
1. За приемане на работа или за извършване на подземна работа в мините на лица на възраст под 21 години се изисква щателен медицински преглед, както и периодични прегледи поне веднаж в годината с цел да се установи годността им за работа.
2. Разрешава се обаче приемането на други мерки относно медицинския контрол на младежите между 18 и 21 години, когато компетентният орган смята, след съответно медицинско заключение, че тези мерки са еднакви или по-ефикасни от тези, които се изискват от параграф 1 и след като е консултирал най-представителните организации на работодателите и работниците и е получил тяхното съгласие.

Член 3
1. Предвидените в член 2 медицински прегледи трябва:
а) да се извършват под отговорността и наблюдението на квалифициран лекар, утвърден от компетентния орган;
б) да бъдат удостоверени по съответен начин.
2. Рентгенова снимка на белите дробове се прави при първоначалния медицински преглед, а също и при следващите прегледи, ако от медицинска гледна точка това се счита за необходимо.
3. Предвижданите медицински прегледи по настоящата Конвенция не са за сметка на младите работници, техните родители или настойници.

Член 4
1. Всички необходими мерки, включително въвеждането на съответни санкции, трябва да се вземат от компетентния орган за обезпечаване ефикасното приложение на разпоредбите на настоящата Конвенция.
2. Всеки член на Организацията, който ратифицира настоящата Конвенция, се задължава да разполага със съответна инспекционна система за контролиране приложението на разпоредбите на Конвенцията или да потвърди, че съответна инспекция се извършва.
3. Националното законодателство трябва да определи лицата, натоварени да осигурят изпълнението на разпоредбите на настоящата Конвенция.
4. Работодателят трябва да води регистри, които ще бъдат на разположение на инспекторите и които ще посочват за всяко лице под 21 години, което е прието на подземна работа или извършва такава:
а) дата на раждане, удостоверена по надлежния начин, когато това е възможно;
б) сведения за характера на изпълняваната работа;
в) свидетелство, удостоверяващо годността за труд, без да съдържа медицински данни.
5. Работодателят, по искане на представителите на работниците, предоставя на тяхно разположение сведенията, упоменати в параграф 4.

Член 5
Компетентните органи във всяка страна, преди да определят общата политика по приложение на настоящата Конвенция и преди да регламентират изпълнението на нейните разпоредби, трябва да проведат консултации със заинтересуваните най-представителни организации на работодателите и на работниците.

Член 6
Официалните ратификации на настоящата Конвенция се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и се регистрират от него.

Член 7
1. Настоящата Конвенция обвързва само членовете на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от Генералния директор.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ретификациите на два члена са били регистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие, тази Конвенция влиза в сила за всеки член 12 месеца след датата, когато нейната ратификация бъде регистрирана.

Член 8
1. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичане на един срок от 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила чрез един акт, съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането произвежда действие една година след като е било регистрирано.
2. Всеки член, ратифицирал настоящата Конвенция, който в срок от една година след изтичане на периода от 10 години, посочен в предходния параграф, не се възползува от възможността за денонсиране, предвидена в настоящия член, се обвързва за нов период от 10 години и впоследствие може да денонсира настоящата Конвенция след изтичане на всеки период от 10 години при условията, предвидени в настоящия член.

Член 9
1. Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава официално на всички членове на Международната организация на труда регистрирането на всички ратификации и и денонсации, които са му съобщени от членовете на Организацията.
2. Като съобщава официално на членовете на Организацията регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, Генералният директор обръща вниманието на членовете на Организацията върху датата, от която настоящата Конвенция влиза в сила.

Член 10
Генералният директор на Международното бюро на труда съобщава на Генералния секретар на ООН за регистриране, съгласно чл. 102 от Устава на ООН, пълни сведения по повод всички ратификации и всички актове на денонсиране, които е регистрирал съгласно предишните членове.

Член 11
Административният съвет на Международното бюро на труда всеки път, когато прецени за необходимо, представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и проучва, ако е нужно, включването в дневния ред на Конференцията, въпроса за нейната обща или частична ревизия.

Член 12
1. В случай, когато Конференцията приеме нова конвенция, която пълно или частично ревизира настоящата и доколкото новата конвенция не разпорежда друго:
а) ратификацията от един член на новата ревизираща конвенция води по право до незабавно денонсиране на настоящата Конвенция, въпреки член 8 по-горе, при условие, че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция, настоящата Конвенция престава да бъде открита за ратификация от членовете.
2. Настоящата Конвенция ще остане във всички случаи в сила по своята форма и съдържание за членовете, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 13
Френският и английският текст на настоящата Конвенция имат еднаква сила.
Горният текст представлява автентичния текст на Конвенцията, надлежно приета от Генералната конференция на Международната организация на труда на 49-та й сесия, състояла се в Женева и приключила на 23 юни 1965 година.
В уверение на което положиха своите подписи на двадесет и четвъртия ден от месец юни 1965 година.
Председател на Конференцията: Генерален директор на Международното
С. Хашим Раза бюро на труда:
Давид А. Морс

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит