Меню

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да забрани, освен в предвидените от чл. 2 случаи, употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, при вътрешното боядисване на сградите с изключение на жп гарите и всички индустриални предприятия, в които употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, които съдържат тези пигменти, е обявена за необходима от компетентните власти след консултации с организациите на работодателите и на работниците.
2. Разрешена е употребата на бели пигменти, съдържащи максимум 2 процента олово.

Член 2
1. Разпоредбите на чл. 1 няма да се прилагат нито за декоративното бояджийство, нито за преденето и за очертаването на контурите.
2. Всяко правителство определя разграничителната линия между различните видове бояджийство и урежда употребата на оловен карбонат, оловен сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, с оглед на тези дейности съобразно разпоредбите на чл. 5, 6 и 7 от тази конвенция.

Член 3
1. Забранено е приемането на работа на младежи на възраст под 18 години и на жени в дейности за индустриално бояджийство, които включват употребата на бои, съдържащи оловен сулфат, оловен карбонат и всички продукти, съдържащи тези пигменти.
2. Компетентните власти имат право след консултации с организациите на работодателите и на работниците да разрешат наемането на чираци за професионално обучение в дейностите, забранени от предходната алинея.

Член 4
Забраните, предвидени в чл. 1 и 3, влизат в сила 6 години след датата на закриване на Третата сесия на Международната конференция на труда.

Член 5
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да уреди използуването на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, в дейностите, за които тяхната потреба не е забранена, на основата на следните принципи:
I. a) оловният карбонат, оловният сулфат и всички продукти, съдържащи тези пигменти, могат да бъдат използувани в бояджийството само под формата на тесто или боя, готова за употреба;
b) да взема мерки за отстраняване на опасността, произтичаща от използуването на боята за пулверизиране;
c) да взема мерки, когато това е възможно, за отстраняване на опасността от прашинки, предизвикани при шлифоването и сухото стъргане.
II. a) да взема мерки, за да могат бояджиите да поддържат необходимата чистота по време и след работа;
b) бояджиите трябва да носят работно облекло по време на целия работен ден;
c) да предвиди подходящи мерки, за да се избегне замърсяването на дрехите, които не се носят по време на работа, с употребяваните при боядисването материали.
III. а) случаите на отравяне с олово (сатурнизъм) и предполагаемите случаи на отравяне с олово са предмет на обявяване и на по-късна медицинска проверка, извършена от лекар, определен от компетентната власт;
b) компетентната власт може да изисква медицинско изследване на работниците, когато сметне това за необходимо.
IV. На бояджиите се дават инструкции, свързани със специалните предпазни мерки по отношение на хигиената в тяхната професия.

Член 6
С цел да осигури спазването на уредбата, предвидена в предходните членове, компетентната власт взема всички необходими мерки след консултации с организациите на работодателите и на работниците.

Член 7
Статистически данни, свързани с отравянията от олово при бояджиите, се събират:
a) за заболяванията - чрез обявяване и проверка на всички случаи на заболяване от сатурнизъм;
b) за смъртността - чрез метод, одобрен от официалната статистическа служба на всяка страна.

Член 8
Официалните ратификации на тази конвенция, при установените условия в Устава на Международната организация на труда, ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 9
1. Тази конвенция влиза в сила, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
2. Тя обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 10
Веднага, след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 11
Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите на членове 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 най-късно от 1 януари 1924 г., както и да вземе необходимите мерки за тяхното действително прилагане.

Член 12
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да прилага разпоредбите й в своите колонии, владения или протекторати в съответствие с разпоредбите на чл. 35 на Устава на Международната организация на труда.

Член 13
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила, с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...