Меню

Член 1.
Върху всеки колет или предмет, тежащ хиляда килограма (един метрически тон) или повече бруто тегло, зарегистриран в границите на територията на всеки член, ратифицирал настоящата конвенция и предназначен да бъде транспортиран по море или по друг вътрешен воден път, ще трябва, преди да бъде натоварен, да има означено теглото му, отбелязано от външна страна, ясно и по траен начин.
В извънредни случаи, при които е мъчно да се определи точното тегло, националното законодателство може да разреши да се означава приблизителното тегло.
Задължението да се бди за спазването на това постановление е в тежест само на правителството на страната, от която колетът или предметът е изпратен, но не и на правителството на всяка друга страна, през която този колет би преминал, за да достигне до своето назначение.
На националните законодателства принадлежи да решат дали задължението да се означи теглото по горния начин е в тежест на изпращача или на другиго.

Член 2.
Официалните ратификации на настоящата конвенция, направени при условията, предвидени в част ХIII на Версайлския договор и на съответните части на другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и ще бъдат зарегистрирани от него.

Член 3.
Настоящата конвенция обвързва само онези членове на Международната организация на труда, чиято ратификация е зарегистрирана в Секретарията.
Тя влиза в сила дванадесет месеца след като ратификациите най-малко на двама членове бъдат зарегистрирани от Главния секретар.

Член 4.
Щом като ратификациите на двама членове на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите съобщава това на всички членове на Международната организация на труда. Той също така им съобщава зарегистрирането на ратификациите, които впоследствие ще му бъдат съобщени от всеки друг член на организацията.

Член 5.
Всеки член, ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира след изтичането на десет години от датата на първоначалното влизане в сила на конвенцията, с акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането добива сила една година след зарегистрирането му в Секретарията.
Всеки член, ратифицирал настоящата конвенция, който в срок от една година след изтичането на периода, упоменат в предшестващата алинея, не се възползва от правото на денонсиране, се обвързва за нов период от десет години и може да денонсира конвенцията само след изтичането на нови десет години, при условията, предвидени в настоящия член.

Член 6.
При изтичането на всеки период от 10 години, считан от първоначалното влизане в сила на настоящата конвенция, Административният съвет на Международното бюро на труда представя на Общата конференция рапорт за приложението на настоящата конвенция и решава дали е необходимо да се впише в дневния ред на конференцията въпросът за цялата или частичната й ревизия.

Член 7.
В случай, че международната конференция възприеме една нова конвенция с цялостна или частична ревизия на настоящата конвенция, ратифицирането на новата конвенция от страна на един член влече по право денонсирането на настоящата конвенция, въпреки срока, упоменат в чл. 5, под условие, новата конвенция да е влязла в сила.
От датата на влизането в сила на новата конвенция, настоящата конвенция не може да бъде ратифицирана.
Настоящата конвенция, обаче, остава в сила (по форма и съдържание) за членовете, които не са ратифицирали новата конвенция.

Член 8.
Френският и английският текстове на настоящата конвенция се считат за идентични.
Предшестващият текст е автентичният текст на проекто-конвенцията, надлежно приета от Общата конференция на Международната организация на труда на ХII-та й сесия, която се състоя в Женева и която е била обявена за приключена на 21 юни 1929 г.
В удостоверение на горното 15 август 1929 год. сложиха подписите си:
Председател на конференцията: д-р Браунс
Директор на Международното бюро на труда:
Алберт Тома
II. Изпълнението на настоящия указ възлагаме на Нашия Министър на народното стопанство.
Издаден в София на 30 август 1934 година.
На първообразния със собствената на Негово Величество ръка написано:
"БОРИС III"
Приподписал,
Председател на Министерския съвет и Министър на правосъдието:
К. Георгиев
Първообразният указ е облечен с държавния печат и зарегистриран под № 3698 на 4 септември 1934 година.
Пазител на държавния печат,
Председател на Министерския съвет и Министър на правосъдието:
К. Георгиев

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...