Sidebar

Меню

Част I
Задължения на страните

Член 1
Настоящата Конвенция има приложение за:
а) търговските заведения;
б) заведенията, институциите и администрациите, в които работниците са заети главно в канторска работа;
в) в зависимост от това, доколкото те не са подчинени на националното законодателство и на други разпореждания, отнасящи се до хигиената в промишлеността, в мините, в транспорта или земеделието, за всички служби от други заведения, институции или администрации, в които работниците са заети главно в търговска или канторска работа.

Член 2
Компетентната власт може, след консултация с директно заинтересуваните организации на работодателите и работниците, ако такива съществуват, да изключи от действието на цялата Конвенция или от някои нейни разпореждания определени категории заведения, институции, администрации или служби, посочени в чл. 1, когато обстоятелствата и условията на заетост са такива, че приложението на Конвенцията като цяло или на отделни нейни разпореждания не е подходящо.

Член 3
Във всички случаи, когато не е сигурно, че настоящата Конвенция се прилага за дадено заведение, институция или администрация, въпросът ще бъде решен било от компетентната власт, след консултация със заинтересуваните представителни организации на работодателите и на работниците, ако такива съществуват, било по всякакъв друг начин в съгласие с националното законодателство или практика.

Член 4
Всеки член, който е ратифицирал настоящата Конвенция, се задължава:
а) да възприеме и да поддържа в сила законодателство, което да осигурява приложението на общите принципи, съдържащи се в част II;
б) да осигурява, доколкото националните условия позволяват това, приложението на разпорежданията на рекомендацията по хигиената в търговията и канторите - 1964 г., или на еквивалентни разпореждания.

Член 5
Законодателството, което дава ход на разпорежданията на настоящата Конвенция, трябва да бъде прието след консултация със заинтересуваните представителни организации на работодателите и на работниците, ако такива съществуват. По същия начин ще се постъпва и за цялото законодателство, което дава ход в рамките на националните условия на разпорежданията на рекомендацията върху хигиената в търговията и канторите - 1964 г., или на еквивалентни разпореждания.

Член 6
1. Посредством съответни инспекционни служби или по друг начин ще следва да се вземат съответни мерки за осигуряване приложението на законодателството, визирано в чл. 5.
2. Ако средствата, чрез които е даден ход на разпорежданията на настоящата Конвенция, позволяват това, ефективното приложение на това законодателство трябва да бъде осигурено чрез въвеждане на съответна система на санкции.

Част II
Общи принципи

Член 7
Всички помещения, използувани от работниците, както и екипировката на тези помещения трябва да бъдат поддържани чисти и в добро състояние.

Член 8
Всички помещения, използувани от работниците, трябва да бъдат проветрявани естествено или чрез изкуствена вентилация, или по двата начина заедно, за да може да се обезпечи достатъчно количество пречистен въздух.

Член 9
Всички помещения, използувани от работниците, трябва да бъдат достатъчно осветлявани; в работните помещения осветлението трябва да бъде по възможност естествено.

Член 10
В помещенията, използувани от работниците, трябва да се поддържа по възможност най-подходяща и най-равномерна температура, доколкото обстоятелствата позволяват това.

Член 11
Всички работни помещения, както и допълнителните помещения трябва да бъдат съоръжени по начин, щото здравето на работниците да не бъде изложено на никакво вредно въздействие.

Член 12
На разположение на работниците трябва да се предостави в достатъчно количество вода за пиене или друго полезно за здравето питие.

Член 13
Съответни отходни места и инсталации за миене трябва да бъдат предвидени в достатъчно количество и поддържани в добро състояние.

Член 14
На разположение на работниците трябва да бъдат предоставени места за сядане в достатъчно количество и да им се предостави възможността да ги използуват разумно.

Член 15
За да се даде възможност на работниците да сменяват работните си дрехи и да ги съхраняват или да ги изсушават по време на работа, трябва да се предвидят необходимите инсталации и да се поддържат в добро състояние.

Член 16
Подземните помещения и помещенията без прозорци, където се изпълнява нормална работа, следва да отговарят на съответни хигиенни норми.

Член 17
Работниците трябва да бъдат защитени със съответни практически приспособления против неудобни способи, против нездравословни, отровни или опасни вещества от каквото и да е естество. Когато характерът на работата изисква това, компетентната власт трябва да предписва употребата на индивидуална защитна екипировка.

Член 18
Шумът и вибрациите, които са от естество да упражнят вредно въздействие върху работниците, трябва да бъдат намалявани до минимум със съответни практически мероприятия.

Член 19
Всяко заведение, институция, администрация или служба, по отношение на които се прилага настоящата Конвенция, в зависимост от важността им и от предполагаемите рискове, следва:
а) било да притежава собствена здравна служба или здравен пункт за първа помощ;
б) било да притежава съответна здравна служба или здравен пункт за първа помощ заедно с други заведения, институции, администрации или служби;
в) било да притежава един или няколко шкафа, аптечен пункт или помагала за първа помощ.

Част III
Заключителни разпоредби

Член 20
Ратификациите на настоящата Конвенция ще се съобщават на Генералния директор на Международното бюро на труда и ще се регистрират от него.

Член 21
1. Настоящата Конвенция обвързва само онези държави - членки на Международната организация на труда, чиято ратификация е зарегистрирана от Генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след като ратификациите на две държави-членки бъдат зарегистрирани от Генералния директор.
3. Впоследствие Конвенцията ще влиза в сила по отношение на всяка държава-членка дванадесет месеца след датата на регистрирането на нейната ратификация.

Член 22
1. Всяка държава-членка, която е ратифицирала настоящата Конвенция, може да я денонсира след изтичането на един период от десет години от датата на влизането й в сила посредством съответен акт, който да бъде съобщен на Генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането влиза в сила една година след регистрирането му.
2. Всяка държава-членка, ратифицирала настоящата Конвенция, която в срок от една година от изтичането на упоменатия в горния параграф период от десет години не се е възползувала от правото на денонсиране, предвидено от настоящия член, ще се обвърже за нов период от десет години и впоследствие ще може да денонсира настоящата Конвенция при изтичането на всеки десетгодишен период съгласно условията, предвидени в настоящия член.

Член 23
1. Генералният директор на Международното бюро на труда ще уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрациите на ратификациите и денонсиранията, съобщени му от държавите - членки на Организацията.
2. След като уведоми държавите - членки на Организацията, за регистрирането на втората ратификация, за което бъде известен Генералният директор, ще съобщи на членовете на Организацията датата на влизането в сила на настоящата Конвенция.

Член 24
Генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми Генералния секретар на Обединените нации съгласно чл. 102 от Хартата на Обединените нации за всички ратификации денонсирани, зарегистрирани от него съгласно горните членове, с оглед тяхното регистриране от Генералния секретар на ООН.

Член 25
Винаги, когато счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на Генералната конференция доклад за приложението на настоящата Конвенция и ще разгледа дали е уместно да се впише в дневния ред на Конференцията въпросът за пълното й или частично ревизиране.

Член 26
1. В случай, че Конференцията приеме нова конвенция, ревизираща напълно или частично настоящата, и ако новата конвенция не разпорежда иначе:
а) ратифицирането от страна на една държава - членка на ревизиращата конвенция, ще води с пълно право, независимо от горния член 22, до незабавното денонсиране на настоящата Конвенция при условие новата ревизираща конвенция да е влязла в сила;
б) от датата на влизането в сила на новата ревизираща конвенция настоящата Конвенция ще престане да бъде открита за ратификация от страна на държавите-членки.
2. Настоящата Конвенция ще остане обаче в сила в настоящата си форма и съдържание за онези държави-членки, които са я ратифицирали и които няма да ратифицират ревизиращата.

Член 27
Френският и английският текстове на настоящата Конвенция са еднакво достоверни.
Горният текст е автентичният текст на Конвенцията, приета надлежно от Генералната конференция на Международната организация на труда на четиридесет и осмата й сесия, състояла се в Женева и обявена за закрита на 9 юли 1964 година.
В уверение на което поставиха подписите си на тринадесети юли 1964 година.
Председател на Конференцията: Андре Агилар Модсли
Генерален директор на Международното бюро на труда:
Давид А. Морз

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика