Sidebar

Меню

ЧАСТ 1.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
1. За целите на тази конвенция терминът "несъстоятелност" означава състоянието, при което съгласно националното законодателство и практика е открита процедура за установяване активите на работодателя, с оглед колективните му разплащания с неговите кредитори.
2. За целите на тази конвенция държавите - членки на Организацията, могат да разширят прилагането на термина "несъстоятелност" и към други случаи, при които вземанията на работниците не могат да бъдат изплатени поради финансовото положение на работодателя, например когато размерът на активите на работодателя е признат за недостатъчен, за да оправдае откриването на процедура за обявяване в несъстоятелност.
3. Степента, в която активите на работодателя са предмет на процедурата по точка 1,следва да бъде определена от националното законодателство или практика.

Член 2
Разпоредбите на тази конвенция следва да се прилагат чрез законодателството или по друг начин в съответствие с националната практика.

Член 3
1. Всяка държава членка, която ратифицира тази конвенция, следва да поеме задълженията по част II, предвиждащи защита на вземанията на работниците с привилегия, или задълженията по част III, предвиждащи защита на вземанията на работниците от гарантираща институция, или задълженията по двете части. Този избор трябва да се посочи в декларация, която се прилага към ратификацията.
2. Всяка държава членка, която първоначално е приела задълженията по част II или част III на тази конвенция, може впоследствие чрез декларация, изпратена до Генералния директор на Международното бюро по труда, да разшири действието на конвенцията, като приеме и другата част.
3. Всяка държава - членка на Организацията, която поема задължения по двете части на тази конвенция, може след консултации с представителните организации на работодателите и работниците да ограничи прилагането на част III само до някои категории работници и за някои отрасли на икономиката. Това ограничение следва да бъде посочено в декларацията по приемането.
4. Всяка държава - членка на Организацията, която е ограничила съгласно предходната алинея приемането на задълженията по част III, следва в първия доклад по чл. 22 от Устава на Международната организация на труда да изложи причините, поради които ограничава прилагането й. В следващите доклади тя следва да предоставя информация за евентуалното разширяване на защитата по част II на конвенцията за други категории работници или за други отрасли на икономиката.
5. Всяка държава членка, която поема задълженията по част II и част III на тази конвенция, може след консултации с представителните организации на работодателите и работниците да изключи от обхвата на част II вземанията, защитени съгласно част III.
6. Поемането от държава - членка на Организацията, на задълженията по част II на тази конвенция прекратява по право (ipso jure) задълженията по чл. 11 от Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г.
7. Всяка държава членка, която поема само задълженията по част III на тази конвенция, може чрез декларация до Генералния директор на Международното бюро по труда да прекрати задълженията си по чл. 11 от Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г. по отношение на вземанията, защитени съгласно част III.

Член 4
1. Съобразно изключенията, предвидени в следващата точка, въведените ограничения съгласно член 3, точка 3 на тази конвенция се прилагат за всички наети работници и всички отрасли на икономиката.
2. Компетентният орган може след консултации с представителните организации на работодателите и работниците да изключи от част II или част III, както и от двете части на тази конвенция определени категории работници, по-специално държавните служители поради особеното естество на тяхното правоотношение, или когато съществуват други гаранции, предоставящи защита, еднаква с тази, произтичаща от конвенцията.
3. Всяка държава - членка на Организацията, която ползва предвидените изключения в предходната алинея, трябва в своите доклади по чл. 22 от Устава на МОТ да предоставя информация относно тези изключения и да излага причините за тях.

ЧАСТ II.
ЗАЩИТА НА ВЗЕМАНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ С ПРИВИЛЕГИЯ ЗАЩИТЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Член 5
В случай на несъстоятелност на работодателя вземанията на работниците, произтичащи от заетостта им, следва да бъдат защитени с привилегия, така че да бъдат изплатени от активите на несъстоятелния работодател, преди непривилегированите кредитори да могат да искат изплащането на техните дялове.

Член 6
Привилегията следва да се отнася най-малко до вземанията на работниците от:
а) работна заплата, отнасяща се за определен период не по-кратък от 3 месеца, предшестващи обявяването в несъстоятелност или прекратяването на трудовото отношение;
б) платените отпуски, които се полагат за положен труд през годината, в която е обявена несъстоятелността или е настъпило прекратяването на трудовото отношение, както и за предходната година;
в) суми, дължими при други отсъствия от работа, за които се полага заплащане, отнасящи се за определен период не по-кратък от 3 месеца, предшестващи обявяването в несъстоятелност или прекратяването на трудовото отношение;
г) обезщетения при напускане на работа, които се полагат на работниците при прекратяване на трудовото отношение.

Член 7
Ограничения
1. Националното законодателство може да ограничи защитата чрез привилегия за вземанията на работниците до определен размер, който не следва да бъде по-нисък от социално приемливото равнище.
2. Когато привилегията за вземанията на работниците е ограничена по този начин, размерът трябва при необходимост да бъде осъвременяван с цел да се поддържа неговата реална стойност.

Член 8
Ред на привилегията
1. Националното законодателство следва да постави вземанията на работниците в по-предна позиция спрямо другите привилегировани вземания и по-специално спрямо вземанията на държавата и тези на системата на социално осигуряване.
2. Когато вземанията на работниците са защитени от гарантираща институция съгласно част III на тази конвенция, тези вземания могат да бъдат поставени след привилегиите при вземания на държавата и системата на социално осигуряване.

Част III.
ЗАЩИТА НА ВЗЕМАНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ ГАРАНТИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ

Член 9
Общи принципи
Плащането на вземанията на работниците, дължими от работодателя, следва да бъде обезпечено от гарантираща институция, когато то не може да бъде извършено от работодателя поради неговата несъстоятелност.

Член 10
При прилагането на тази конвенция всяка държава членка може след консултации с представителните организации на работодателите и работниците да предприеме подходящи мерки с цел избягване на възможни злоупотреби.

Член 11
1. Организацията, управлението, функционирането и финансирането на гарантиращите институции следва да се определят съгласно член 2.
2. Предходната точка не пречи на държавата членка съобразно своите особености и потребности да разрешава на застрахователни дружества осъществяването на защитата по член 9, при условие че предоставят достатъчни гаранции.

Член 12
Вземания, защитени от гарантиращата институция
Вземанията на работниците, защитени съгласно тази част от конвенцията, следва да обхващат най-малко вземанията от:
а) работни заплати за определен период не по-кратък от 8 седмици, предшестващи обявяването в несъстоятелност или прекратяването на трудовото отношение;
б) вземанията за платени отпуски, полагащи се за определен период не по-кратък от 6 месеца, предшестващи обявяването в несъстоятелност или прекратяването на трудовото отношение;
в) вземанията, дължими за други отсъствия от работа, за които се полага заплащане, за определен период не по-кратък от 8 седмици, предшестващи обявяването в несъстоятелност или прекратяването на трудовото отношение;
г) обезщетения при напускане на работа, които се дължат на работниците поради прекратяване на трудовото отношение.

Член 13
1. Вземанията на работниците, защитени съгласно тази част от конвенцията, могат да бъдат ограничени до определен размер, който не трябва да бъде по-малък от социалния минимум.
2. Когато защитените вземания са ограничени по този начин, размерът им при необходимост трябва да бъде осъвременяван с цел да се поддържа неговата реална стойност.

Член 14
Заключителни разпоредби
Тази конвенция ревизира до степента, предвидена в член 3, точки 6 и 7 от нея, Конвенцията относно закрилата на работната заплата от 1949 г., като последната остава открита за ратификация от държавите членки.

Член 15
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на Генералния директор на Международното бюро по труда и регистрирани от него.

Член 16
1. Тази конвенция ще обвързва само държавите - членки на Международната организация на труда, когато ратификацията на същата е регистрирана от генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Организацията, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. Впоследствие конвенцията ще влиза в сила за всяка държава - членка на Организацията, 12 месеца след регистрирането на ратификацията й.

Член 17
1. Всяка държава - членка на Организацията, която ратифицира конвенцията, може да я денонсира след изтичането на срок 10 години след датата на първоначалното й влизане в сила чрез съобщение до Генералния директор на Международното бюро по труда и регистрирано от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след регистрирането му.
2. Всяка държава - членка на Организацията, ратифицирала конвенцията, която в срок една година след изтичането на периода от 10 години по предходната точка не използва възможността, предвидена в този член, да я денонсира, след това ще бъде обвързана от нов период от 10 години и впоследствие ще може да я денонсира при изтичането на всеки 10 години при условията, предвидени в този член.

Член 18
1. Генералният директор на Международното бюро по труда официално ще уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрирането на всички ратификации и денонсации, които са му съобщени от държавите - членки на Организацията.
2. Като уведоми официално държавите членки за регистрирането на ратификацията на втората страна членка, за която е уведомен, генералният директор ще информира държавите - членки на Организацията, за датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 19
Съгласно член 102 от Устава на Организацията на Обединените нации и във връзка с регистрирането генералният директор на Международното бюро по труда ще предоставя на Генералния секретар на ООН подробна информация за всички ратификации и за всички съобщения за денонсиране, които е регистрирал съгласно предходните членове.

Член 20
Когато счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда, ще представя на Генералната конференция по труда доклад относно прилагането на тази конвенция и ще определя дали въпросът за нейното пълно или частично ревизиране следва да бъде включен в дневния ред на конференцията.

Член 21
1. В случай че Конференцията приеме нова конвенция, която ревизира напълно или частично тази, освен ако новата конвенция предвижда друго:
а) ратификацията от държава - членка на Организацията, на новата ревизираща конвенция води по право, независимо от разпоредбата на член 17 до непосредственото денонсиране на тази конвенция, при положение че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратификация от държавите - членки на Организацията.
2. Тази конвенция във всички случаи ще остане в сила в тази форма и съдържание за всички държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 22
Английският и френският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика