Sidebar

Меню

Член 1
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да установи методи или пък да запази съществуващите вече методи, позволяващи да се определят минималните размери на надниците на работниците, работещи в индустриите или в част от индустриите (в частност в домашните индустрии), в които не съществуват ефикасни правила за определяне на надниците чрез колективни договори или по друг начин и в които надниците са изключително ниски.
Съгласно настоящата конвенция, терминът "индустрии" подразбира манифактурните индустрии и търговията.

Член 2
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция е свободен да реши, след като се допита до работодателските и работническите организации, ако такива съществуват във въпросната индустрия или част от нея - по отношение на коя индустрия или част от индустрията и в частност, по отношение на кои домашни индустрии или част от тези индустрии, ще се прилагат методите за определяне на минималните надници, предвидени в чл. 1.

Член 3
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, е свободен да установи методите за определяне на минималните надници, както и начините и средствата за тяхното прилагане.
Всетаки,
1) преди да се пристъпи към приложението на методите, по отношение на една индустрия или част от определена индустрия, трябва да бъде взето мнението на представителите на работодателите и работниците, както и на представителите на респективните им организации, ако такива съществуват. Също така трябва да бъде взето мнението на всички други лица, които се явяват в случая специално квалифицирани от професията или службата си и към които компетентната власт би счела за полезно да се отнесе;
2) заинтересуваните работодатели и работници ще трябва да вземат участие в прилагането на методите, под формата и в границите, които могат да бъдат определени от националното законодателство, но във всеки случай по равно число и при еднакви условия;
3) определените минимални размери ще бъдат задължителни за заинтересуваните работодатели и работници; те не ще могат да бъдат намалявани от тях нито с индивидуални съглашения, нито с колективен договор, освен с общо или частично съгласие на компетентната власт.

Член 4
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, трябва да вземе необходимите мерки, посредством една система за контрол и санкции, щото от една страна заинтересуваните работодатели и работници да знаят минималния размер на надниците, които са в сила и, от друга страна, да не се плащат надници по-малки от установения минимален размер.
Всеки работник, по отношение на когото са приложими минималните размери и който е получил надници по-малки от тези размери, трябва да има правото, по съдебен или друг законен път, да изиска да му се изплати сумата, която остава да му се дължи, със срок, който може да бъде определен от националното законодателство.

Член 5
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, трябва ежегодно да представя на Международното бюро на труда едно общо изложение, което да съдържа списъка на индустриите или част от тях, по отношение на които са били приложени методите за определяне на минималните надници, както и начините на приложение на тези методи и техните резултати. Това изложение ще съдържа общи данни за приблизителното число на работниците, предмет на тази регламентация, размерите на установените минимални надници и евентуално, другите най-съществени мерки относно минималните надници.

Член 6
Официалните ратификации на настоящата конвенция, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него при условията, предвидени в част ХIII на Версайлския договор и в съответните части на другите договори за мир.

Член 7
Настоящата конвенция ще обвърже само тези членове на Международната организация на труда, чиито ратификации ще са зарегистрирани в Секретарията.
Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след като ратификациите на двама члена бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Впоследствие, тази конвенция ще влезе в сила по отношение на всеки член, дванадесет месеца след датата, на която ратификацията му е била зарегистрирана.

Член 8
Веднага след като ратификациите на двама члена на Международната организация на труда бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главният секретар на Обществото на народите ще нотифицира това на всички членове на Международната организация на труда. Той също така ще им нотифицира зарегистрирването на ратификациите, които ще му бъдат съобщени впоследствие от всеки друг член на Организацията.

Член 9
Всеки член, ратифицирал настоящата конвенция, може да я денонсира с изтичането на един период от 10 години, считан от датата на първоначалното влизане в сила на конвенцията, чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистриран от него. Денонсирането ще произведе своите последици една година след зарегистрирването му в Секретарията.
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция и който в един срок от една година след изтичането на десетгодишния период, споменат в предшестващия параграф, не се възползва от правото си на денонсиране, предвиден в настоящия член, ще бъде обвързан за един нов период от пет години, като впоследствие ще може да денонсира настоящата конвенция, с изтичането на всеки период от пет години, при условията, предвидени в настоящия член.

Член 10
Всеки десет години, поне веднъж, Административния съвет на Международното бюро на труда ще трябва да представя на конференцията един рапорт за приложението на настоящата конвенция и ще трябва да реши дали е необходимо да се впише в дневния ред на конференцията въпросът за цялостната ревизия или за изменението на казаната конвенция.

Член 11
Французкият и английският текстове на настоящата конвенция ще се считат за автентични.
Предшестващият текст е автентичният текст на проекта за конвенция, надлежно приет от Общата конференция на Международната организация на труда на единадесетата й сесия, която се състоя в Женева и която е била обявена за приключена на 16 юни 1928 г.
В уверение на това сложиха подписите си на 22 юни 1928 г.
Председател на конференцията: Карлос Сааведра Ламас
Директор на Международното бюро на труда:
Алберт Тома

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика