Sidebar

Меню

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за наетите лица в следните публични или частни предприятия и заведения:
а) предприятия, в които продуктите се изработват, изменят, почистват, поправят, украсяват, завършват, подготвят за продажба, разрушават или унищожават или в които материалите претърпяват промяна, включително и предприятията в корабостроенето, както и предприятията за производството, трансформирането и предаването на електричество и изобщо на двигателна сила;
b) предприятия, които изключително или основно извършват построяване, реконструкция, поддържане, поправяне, изменение или разрушаване на следните обекти: сгради и постройки, железопътни линии, трамваи, летища, пристанища, докове, вълноломи, съоръжения за защита срещу действието на водните и морските течения, канали, съоръжения за вътрешното, морското или въздушното плаване, пътища, тунели, мостове, виадукти, събирателни и обикновени водосточни тръби, кладенци, съоръжения за напояване и отводняване, телекомуникационни съоръжения, съоръжения за производство и разпределение на електричество и газ, нефтопроводи, инсталации за водоснабдяване, и предприятия, които извършват сходни дейности, както и подготвителните работи и изграждането на основите, предшествуващи дейностите, изброени по-горе;
с) пътнически или товарен транспорт по пътища, жп линии, по морски път или по вътрешен воден път, включително и поддържането на стоки в докове, пристанища, варфове и складове с изключение на ръчното пренасяне;
d) мини, кариери и всякакъв вид добивни индустрии;
е) търговски предприятия, включително пощенските и телекомуникационните услуги;
f) предприятия и администрации, в които основната работа е канцеларска;
g) предприятия за вестници;
h) заведения, които имат за предмет на дейност лечението или настаняването в болници на болни, недъгави, бедни и душевно болни;
i) хотели, ресторанти, пансиони, клубове, кафенета и други заведения, където има консумация;
j) заведения за развлечения и спектакли;
k) предприятия, които имат едновременно търговски и индустриален характер, които не съответствуват напълно на нито една от изброените категории.
2. Във всяка страна компетентната власт трябва след проведени консултации с основните заинтересувани организации на работодателите и на трудещите се, ако такива организации съществуват, да определи разграничителната линия между предприятията и учрежденията, посочени в предходната алинея, и тези, за които тази конвенция не се отнася.
3. Във всяка страна компетентната власт може да изключи от прилагането на тази конвенция:
а) лицата, наети в предприятия и заведения, в които работят само членове на семейството на работодателя;
b) лицата, наети на държавни служби, чиито трудови условия дават право на годишен платен отпуск, времетраенето на който е най-малко равно на това, предвидено в тази конвенция.

Член 2
1. Всяко лице, по отношение на което се прилага тази конвенция, има право след 1-годишна непрекъсната работа на най-малко 6-дневен платен отпуск годишно.
2. Лицата под 16 години, включително и чираците, имат право след 1-годишна непрекъсната работа на най-малко 12-дневен платен отпуск годишно.
3. Не се включват в годишния платен отпуск:
а) официалните и обичайните празнични дни;
b) прекъсванията на работата поради болест.
4. Националното законодателство може да разреши в изключителни случаи разделянето на годишния платен отпуск, но само за тази част от отпуска, която надвишава минималния отпуск, предвиден в този член.
5. Годишният платен отпуск трябва прогресивно да се увеличава съответно с прослужените години по реда, предвиден в националното законодателство.

Член 3
1. Всяко лице, което ползува отпуск по чл. 2 от тази конвенция, трябва да получи през цялото време на този отпуск:
а) обикновеното си възнаграждение, изчислено по начин, определен от националното законодателство, увеличено с равностойността на възнаграждението в натура, ако такова съществува; или
b) възнаграждение, определено от колективен трудов договор.

Член 4
Всяко споразумение за неизползуване или отказ от правото на годишен платен отпуск трябва да се смята за нищожно.

Член 5
Националното законодателство може да предвиди, че всяко лице, което изпълнява платена работа през време на платения си годишен отпуск, може да бъде лишено от възнаграждението си за цялото време на отпуска.

Член 6
Всяко лице, уволнено по причини, зависещи от работодателя, преди да е ползувало полагаемия му се отпуск, трябва да получи за всеки ден от дължимия отпуск по тази конвенция размера на възнаграждението, предвидено в чл. 3.

Член 7
За да се улесни практическото прилагане на тази конвенция, всеки работодател трябва да вписва в регистър по одобрен от компетентната власт начин:
а) датата на постъпване на работа на лицата, наети от работодателя, и годишния отпуск, на който имат право;
b) времето, през което е ползуван платеният годишен отпуск;
с) полученото от всяко лице възнаграждение през време на годишния му платен отпуск.

Член 8
Всяка държава - членка на организацията, която ратифицира тази конвенция, трябва да предвиди санкции, за да осигури нейното прилагане.

Член 9
Нито една от разпоредбите в тази конвенция не засяга закон, съдебно решение, обичай или каквото и да е съглашение между работодателите и трудещите се, които осигуряват по-благоприятни условия от предвидените в конвенцията.

Член 10
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда и регистрирани от него.

Член 11
1. Тази конвенция обвързва само държавите членки, чиято ратификация е регистрирана в Международното бюро на труда.
2. Тя влиза в сила 12 месеца след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат регистрирани от генералния директор.
3. След това конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка 12 месеца от датата, на която нейната ратификация е била регистрирана в Международното бюро на труда.

Член 12
Веднага след като ратификациите на две държави - членки на Международната организация на труда, бъдат официално регистрирани в Международното бюро на труда, генералният директор на Международното бюро на труда ще уведоми за това държавите - членки на Международната организация на труда. Той ще ги уведомява също така за регистрацията на следващите ратификации на другите държави - членки на организацията.

Член 13
Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на 10 години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му в Международното бюро на труда.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда ще представя на генералната конференция доклад за приложението на конвенцията и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
1. В случай, че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата ревизираща я конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държавата членка на новата ревизираща я конвенция води по право независимо от чл. 16 до денонсирането на тази конвенция при условие, че новата ревизираща я конвенция е влязла в сила;
b) от датата на влизането в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане по своята форма и съдържание в сила за държавите членки, които са я ратифицирали и които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 16
Френският и английският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика