Sidebar

Меню

Член 1.
С изключение на случаите, предвидени в разпорежданията на настоящата конвенция, изработването нощем на хляба, на сладки или подобни продукти от брашно, е забранено.
Това запрещение се отнася до труда на всички лица, господари и слуги, които взимат участие във визираното фабрикуване; то не се отнася до домашното приготовление, извършвано от членовете на едно домакинство за свое лично употребление.
Настоящата конвенция не визира фабрикуването на едро на бисквити. Предоставя се на всеки член да определи, след съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, който продукт да се нарича "бисквит".

Член 2.
За прилагане на настоящата конвенция, термина "нощ" значи един период най-малко от 7 часа непрекъснато. Началото и края на този период ще бъдат определени от компетентните власти на всяка страна, след съвещания със заинтересованите господарски и работнически организации, и ще обхване времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран. Когато климатът или сезона позволяват, или след съгласие между заинтересованите господарски и работнически организации, времето между 10 ч. вечер и 4 ч. заран, ще може да замести времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран.

Член 3.
След съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, компетентните власти на всяка страна ще могат да наредят правилници, за да определят следните отклонения от разпорежданията на чл. 1:
а - необходимите постоянни изключения, за извършването на подготвителните и допълнителните работи, в рамките, гдето извършването им е необходимо извън работното нормално време, при условия числото на заетите в тия работи работници, да бъде строго ограничено до най-необходимото и по-младите от 18 год. да не могат да участват;
б - необходимите постоянни изключения да отговарят на нуждите произлезли от особените условия на хлебната индустрия в тропическите страни;
в - необходимите постоянни изключения за гарантиране седмичната почивка;
г - необходимите временни изключения, за да позволят на предприятията да отговарят на извънредните увеличения на работата или, при необходимост, от национално естество.

Член 4.
Ще може да се допусне изключение също от разпорежданията на чл. 1 в случай на станала злополука или неминуема такава, или в случай на извършване спешни работи на машините или инструментите, или в случай на независещи обстоятелства, но само когато е необходимо да се избегне, щото едно сериозно затруднение да не спъне нормалния ход на заведението.

Член 5.
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция ще вземе всичките необходими мерки, за да гарантира чрез най-подходящи средства действителното общо приложение на забраната, предвидена в чл. 1 и ще сближи работодатели и работници и респективните им организации, съобразно препоръчването, възприето от Международната конференция на труда в 5-а сесия (1923).

Член 6.
Разпорежданията на настоящата конвенция ще влязат в сила от 1.I.1927 г.

Член 7.
Официалните ратификации на настоящата конвенция в условията, предвидени в глава ХIII на Версайлския договор и в съответните глави в другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 8.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом ратификациите от два члена от М. О. Т. бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обединява само членовете, на които ратификацията ще бъде зарегистрирана от Секретарията.
Отпосле тази конвенция ще влезе в сила за всеки член от датата, когато ратифицирането ще бъде зарегистрирано от Секретарията.

Член 9.
Щом като ратификациите от два члена на М. О. Т. бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще им нотифицира също зарегистрирането на ратификациите, които допълнително ще му бъдат съобщени от всички други членове на организацията.

Член 10.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в своите колонии, владения и протекторати, съобразно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове на другите договори за мир.

Член 11.
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция може да я денонсира след изтичането на един период от 10 години, след датата от влизането в сила на конвенцията чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него. Денонсирането ще стане факт една година след като е било зарегистрирано от Секретарията.

Член 12.
Управителният съвет на Международното бюро на труда ще трябва най-малко един път на 10 години да представи на Главната конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши, ако има основания, да впише в дневния ред на конференцията въпрос за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 13.
Френския и английските текстове на настоящата конвенция са еднообразни.

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит