Sidebar

Меню

Член 1.
С изключение на случаите, предвидени в разпорежданията на настоящата конвенция, изработването нощем на хляба, на сладки или подобни продукти от брашно, е забранено.
Това запрещение се отнася до труда на всички лица, господари и слуги, които взимат участие във визираното фабрикуване; то не се отнася до домашното приготовление, извършвано от членовете на едно домакинство за свое лично употребление.
Настоящата конвенция не визира фабрикуването на едро на бисквити. Предоставя се на всеки член да определи, след съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, който продукт да се нарича "бисквит".

Член 2.
За прилагане на настоящата конвенция, термина "нощ" значи един период най-малко от 7 часа непрекъснато. Началото и края на този период ще бъдат определени от компетентните власти на всяка страна, след съвещания със заинтересованите господарски и работнически организации, и ще обхване времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран. Когато климатът или сезона позволяват, или след съгласие между заинтересованите господарски и работнически организации, времето между 10 ч. вечер и 4 ч. заран, ще може да замести времето между 11 ч. вечер и 5 ч. заран.

Член 3.
След съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, компетентните власти на всяка страна ще могат да наредят правилници, за да определят следните отклонения от разпорежданията на чл. 1:
а - необходимите постоянни изключения, за извършването на подготвителните и допълнителните работи, в рамките, гдето извършването им е необходимо извън работното нормално време, при условия числото на заетите в тия работи работници, да бъде строго ограничено до най-необходимото и по-младите от 18 год. да не могат да участват;
б - необходимите постоянни изключения да отговарят на нуждите произлезли от особените условия на хлебната индустрия в тропическите страни;
в - необходимите постоянни изключения за гарантиране седмичната почивка;
г - необходимите временни изключения, за да позволят на предприятията да отговарят на извънредните увеличения на работата или, при необходимост, от национално естество.

Член 4.
Ще може да се допусне изключение също от разпорежданията на чл. 1 в случай на станала злополука или неминуема такава, или в случай на извършване спешни работи на машините или инструментите, или в случай на независещи обстоятелства, но само когато е необходимо да се избегне, щото едно сериозно затруднение да не спъне нормалния ход на заведението.

Член 5.
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция ще вземе всичките необходими мерки, за да гарантира чрез най-подходящи средства действителното общо приложение на забраната, предвидена в чл. 1 и ще сближи работодатели и работници и респективните им организации, съобразно препоръчването, възприето от Международната конференция на труда в 5-а сесия (1923).

Член 6.
Разпорежданията на настоящата конвенция ще влязат в сила от 1.I.1927 г.

Член 7.
Официалните ратификации на настоящата конвенция в условията, предвидени в глава ХIII на Версайлския договор и в съответните глави в другите договори за мир, ще бъдат съобщени на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него.

Член 8.
Настоящата конвенция ще влезе в сила щом ратификациите от два члена от М. О. Т. бъдат зарегистрирани от Главния секретар.
Тя ще обединява само членовете, на които ратификацията ще бъде зарегистрирана от Секретарията.
Отпосле тази конвенция ще влезе в сила за всеки член от датата, когато ратифицирането ще бъде зарегистрирано от Секретарията.

Член 9.
Щом като ратификациите от два члена на М. О. Т. бъдат зарегистрирани в Секретарията, Главния секретар на Обществото на народите ще нотифицира този факт на всички членове на М. О. Т. Той ще им нотифицира също зарегистрирането на ратификациите, които допълнително ще му бъдат съобщени от всички други членове на организацията.

Член 10.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да я приложи в своите колонии, владения и протекторати, съобразно разпорежданията на чл. 421 от Версайлския договор и съответните членове на другите договори за мир.

Член 11.
Всеки член, който е ратифицирал настоящата конвенция може да я денонсира след изтичането на един период от 10 години, след датата от влизането в сила на конвенцията чрез един акт, съобщен на Главния секретар на Обществото на народите и зарегистрирани от него. Денонсирането ще стане факт една година след като е било зарегистрирано от Секретарията.

Член 12.
Управителният съвет на Международното бюро на труда ще трябва най-малко един път на 10 години да представи на Главната конференция един рапорт върху приложението на настоящата конвенция и ще реши, ако има основания, да впише в дневния ред на конференцията въпрос за ревизия или видоизменение на казаната конвенция.

Член 13.
Френския и английските текстове на настоящата конвенция са еднообразни.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика