Sidebar

Меню

Член 1
1. За целите на тази конвенция терминът "частно бюро по труда" означава всяко физическо или юридическо лице независимо от публичните власти, което предоставя една или повече от следните услуги във връзка с пазара на труда:
а) услуги по съчетаване на предложения за работа и молби за наемане, като частната агенция по труда не е страна в трудовите правоотношения, които могат да възникнат в резултат на тях;
б) услуги, състоящи се в наемане на работници с оглед те да бъдат на разположение на трета страна, която може да бъде физическо или юридическо лице (наричано по-долу "ползващо предприятие"), възлагащо им задачи или осъществяващо надзор при изпълнението на такива;
в) други услуги, свързани с търсенето на работа, определени от компетентния орган след консултации с представителните организации на работодателите и работниците, като предоставянето на информация, които не включват съчетаването на специфични предложения за работа и молби за наемане.
2. За целите на тази конвенция терминът "работници" включва търсещите работа лица.
3. За целите на тази конвенция терминът "обработване на личните данни на работниците" означава събирането, съхраняването, комбинирането, съобщаването или всяко друго използване на информацията, свързана с определен или определяем работник.

Член 2
1. Тази конвенция се прилага за всички частни бюра (агенции) по труда.
2. Тази конвенция се прилага за всички категории работници и всички видове стопанска дейност. Тя не се прилага при набирането и настаняването на работа на моряците.
3. Една от целите на тази конвенция е да разреши действията на частните бюра (агенции) по труда, както и да защити работниците, използващи техните услуги, в рамките на съответните разпоредби.
4. След консултации със съответните представителни организации на работодателите и работниците държавата може:
а) да забрани, при специфични обстоятелства, частните бюра (агенции) по труда да действат по отношение на определени категории работници и отрасли на икономическа дейност при предоставяне на една или повече услуги, посочени в член 1, алинея 1;
б) да изключи, при специфични обстоятелства, работниците от определени отрасли на икономическа дейност или съответни части от тях от обсега на конвенцията или някои нейни разпоредби, при условие че адекватната защита на съответните работници се гарантира по друг начин.
5. Държава членка, която ратифицира тази конвенция, следва да посочи в своите доклади по член 22 от Устава на Международната организация на труда всяка забрана или изключване, от които се възползва на основание предишната алинея 4, както и да представи причините за това.

Член 3
1. Правният статут на частните бюра (агенции) по труда трябва да се определи в съответствие с националните закони и практика след консултации с представителните организации на работодателите и работниците.
2. Държавата членка следва да определи условията, при които действат частните бюра (агенции) по труда при система за лицензиране или удостоверяване, освен ако те се регулират или определят по друг начин от съответния закон или практика.

Член 4
Следва да се предприемат мерки за гарантиране, че на работниците, наемани от частните бюра (агенции) по труда, които предоставят услугите по член 1, не се отнема свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне.

Член 5
1. С цел да се насърчи равенството на възможностите и третирането по отношение достъпа до заетост и различните длъжности (професии) държавата членка трябва да гарантира, че частните бюра (агенции) по труда се отнасят към работниците, без да ги дискриминират въз основа на расата, цвета, пола, религията, политическите убеждения, националния или социалния произход или по друг начин, съгласно националния закон и практика, както и по отношение възраст или нетрудоспособност.
2. Алинея 1 на този член не следва да се прилага по такъв начин, че да пречи на частните бюра (агенции) по труда да предоставят специални услуги или целеви програми, предназначени да подпомагат работниците в най-неблагоприятно положение (най-уязвимите) при търсенето на работа.

Член 6
Обработването на личните данни на работниците от частните бюра (агенции) по труда трябва да бъде:
а) правено по начин, който защитава тези данни и гарантира уважение към личния живот на работниците, в съответствие с националния закон и практика;
б) ограничено до въпроси, свързани с квалификацията и професионалния опит на заинтересуваните работници, и всякаква друга информация, пряко свързана с тези въпроси.

Член 7
1. Частните бюра (агенции) по труда не следва да събират пряко или косвено, нито изцяло или отчасти такси или други плащания от работниците.
2. В интерес на заинтересуваните работници след консултации с представителните организации на работодателите и работниците компетентният орган може да въведе изключения от разпоредбата на алинея 1 по-горе по отношение на определени категории работници, както и специфични видове услуги, които се осъществяват от частните бюра (агенции) по труда.
3. Държава членка, която е въвела изключения по алинея 2 по-горе, в докладите си по член 22 от Устава на Международната организация на труда предоставя информация за такива изключения и представя причините за това.

Член 8
1. Държава членка след консултации с представителните организации на работодателите и работниците следва да приеме всички необходими и подходящи мерки както в рамките на нейната юрисдикция, така и ако е възможно, в сътрудничество с други страни членки, за да гарантира адекватна защита и предотвратяване на злоупотреби спрямо работниците мигранти, които са наети или настанени на работа на територията й от частни бюра (агенции) по труда. Тези мерки трябва да включват закони или подзаконови актове, които да предвиждат наказания, включително забраняване на тези частни бюра, използващи недобросъвестни практики или извършващи злоупотреби.
2. Когато работниците се набират в една страна, за да работят в друга, заинтересуваните държави членки следва да обсъждат сключването на двустранни споразумения с цел да се избягнат злоупотреби и недобросъвестни практики при набирането, настаняването на работа и заетостта.

Член 9
Държавата членка трябва да вземе мерки за гарантиране, че частните бюра (агенции) по труда не използват и не предоставят детски труд.

Член 10
Компетентният орган следва да гарантира, че за разглеждане на жалбите за твърдени злоупотреби и недобросъвестни практики, свързани с осъществяваните от частните бюра (агенции) по труда дейности, съществуват адекватен механизъм и процедури, в които участват, ако е възможно, представителните организации на работодателите и работниците.

Член 11
Държавата членка в съответствие с националните закони и практика трябва да предприема необходимите мерки за гарантиране адекватна защита за работниците, наети от частните бюра (агенции) по труда, както е описано в член 1, алинея 1, буква "б", по отношение на:
а) свободата на сдружаване;
б) колективното договаряне;
в) минималните заплати;
г) работното време и другите условия на труд;
д) задължителните плащания от социалното осигуряване;
е) достъпа до обучение;
ж) безопасните и здравословните условия на труда;
з) компенсиране в случай на трудови злополуки и професионални заболявания;
и) компенсиране в случай на несъстоятелност и защита на исканията на работниците;
к) защита при майчинство и обезщетения, а също и за защита на родителството и обезщетения за това.

Член 12
Държавата членка следва да определи и разпредели в съответствие с националните закони и практика отговорностите на частните бюра (агенции) по труда, които предоставят услугите по член 1, алинея 1, буква "б", както и на предприятията ползватели във връзка със:
а) свободата на сдружаване;
б) колективното договаряне;
в) минималните заплати;
г) работното време и другите условия на труд;
д) задължителните плащания от социалното осигуряване;
е) достъпа до обучение;
ж) безопасните и здравословните условия на труда;
з) компенсиране в случай на трудови злополуки и професионални заболявания;
и) компенсиране в случай на несъстоятелност и защита на исканията на работниците;
к) защита при майчинство и обезщетения, а също и за отглеждане на дете и обезщетения за това.

Член 13
1. Държавата членка в съответствие с националните закони и практика и след консултации с представителните организации на работодателите и работниците следва да формулира, установява и периодично да преразглежда условията за насърчаване сътрудничеството между публичните бюра по труда и частните агенции по труда.
2. Условията, описани в алинея 1, трябва да се основават на принципа публичните власти да имат крайната отговорност за следното:
а) формулиране на политиката по пазара на труда;
б) използване и контролиране използването на обществените фондове, предназначени за прилагането на тази политика.
3. Частните бюра (агенции) по труда следва през периоди, определени от компетентния орган, да предоставят на този орган изискваната от него информация, като се вземе под внимание поверителният характер на такава информация:
а) за да може компетентният орган да се запознае със структурата и дейностите на частните бюра (агенции) по труда в съответствие с националните условия и практики;
б) за статистически цели.
4. Компетентният орган трябва да събира и периодично да публикува тази информация.

Член 14
1. Разпоредбите на тази конвенция следва да се прилагат посредством законите и подзаконовите актове или други средства, съответстващи на националната практика, като съдебни решения, арбитражни решения или колективни споразумения.
2. Надзорът за прилагането на разпоредбите на тази конвенция следва да се гарантира чрез службите за инспекция на труда или други компетентни публични органи.
3. В случай на нарушение на тази конвенция следва да се предвидят и ефективно налагат съответни мерки, включително наказания.

Член 15
Тази конвенция не засяга по-благоприятните разпоредби, които се прилагат по другите международни трудови конвенции спрямо работниците, набирани, настанявани на работа или наети от частни бюра (агенции) по труда.

Член 16
Тази конвенция ревизира Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда (ревизирана) от 1949 г. и Конвенцията относно платените бюра (агенции) по труда от 1933 г.

Член 17
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на Генералния директор на Международно бюро по труда и регистрирани от него.

Член 18
1. Тази конвенция ще обвързва само онези държави - членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са били регистрирани от Генералния директор на Международното бюро по труда.
2. Тя ще влезе в сила 12 месеца след датата, на която ратификациите на две държави членки са били регистрирани от Генералния директор.
3. Следователно тази конвенция трябва да влезе в сила за всяка държава членка 12 месеца след датата, на която нейната ратификация е била регистрирана.

Член 19
1. Държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичане на десет години от датата, на която конвенцията за първи път влиза в сила, чрез съобщение до Генералния директор на Международното бюро по труда за регистрация. Такова денонсиране няма да има действие до една година след датата, на която то е регистрирано.
2. Всяка държава членка, която е ратифицирала тази конвенция, но не упражни в рамките на годината, следваща изтичането на споменатия десетгодишен период, правото на денонсиране, дадено с този член, ще бъде обвързана за нов период от десет години, а след това може да денонсира тази конвенция след изтичане на всеки период от десет години при условията, предвидени в този член.

Член 20
1. Генералният директор на Международното бюро по труда трябва да уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за регистрацията на всички ратификации и денонсации, за които са съобщили членовете на Организацията.
2. При уведомяване на държавите - членки на Организацията, за регистрацията на втората ратификация Генералният директор следва да обърне внимание на държавите - членки на Организацията, за датата, на която конвенцията ще влезе в сила.

Член 21
Генералният директор на Международното бюро по труда трябва да изпрати на Генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистрация в съответствие с член 102 от Устава на ООН подробна информация за всички ратификации и актове на денонсиране, регистрирани от Генералния директор, съгласно разпоредбите на предходните членове.

Член 22
По всяко време, когато се счете за необходимо, Административният съвет на Международното бюро по труда следва да представя на Генералната конференция доклад за действието на тази конвенция и да разглежда необходимостта от включване в дневния ред на конференцията на въпроса за нейното ревизиране изцяло или отчасти.

Член 23
1. Ако конференцията приеме нова конвенция, ревизираща тази конвенция изцяло или отчасти, освен ако новата конвенция предвижда друго, следва:
а) ратификацията от държава членка на новата ревизираща конвенция по право (ipso jure) да включва незабавна денонсация на тази конвенция независимо от разпоредбите на член 19, ако и когато новата ревизираща конвенция влезе в сила;
б) от датата, когато новата ревизираща конвенция влезе в сила, тази конвенция да престане да бъде открита за ратификация от страна на държавите членки.
2. Тази конвенция във всички случаи трябва да остане в сила в нейната настояща форма и съдържание за онези държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 24
Английският и френският текст на тази конвенция имат еднаква сила.

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд

14 – 16 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на облигационното и търговското право

21 – 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Машев, Тотка Калчева, Бистра Николова, Проф. д-р Георги Димитров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Актуални въпроси на гражданския процес. Заповедно производство. Изпълнителен процес. Касационно обжалване. Съдебни такси и разноски. Призоваване.

11 – 13 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев
Цена: 318.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

18 – 20 април 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Борислав Белазелков, Проф. д-р Валентина Попова, Диана Митева, Мариана Обретенова
Цена: 318.00 лв.

Актуални въпроси на административния процес

9 – 11 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Юлия Ковачева, Галина Солакова
Цена: 318.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

17 – 18 май 2018 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Мариана Кацарова, Борислав Белазелков
Цена: 690.00 лв.

Данъци и счетоводство – пролет 2018

19 – 22 юни 2018 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова
Цена: 690.00 лв.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

26 – 29 юни 2018 г.
КК "Ривиера", Хотел "Нимфа" 4*
Лектори: Екип от водещи експерти на ИА "ГИТ"
Цена: 690.00 лв.

Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

Втората половина на юли 2018 г.
СЕВЕРНА ИСПАНИЯ, Барселона – Лерида - Сарагоса – Памплона – Сан Себастиян – Билбао – Сантандер – Сантиляна дел Мар – Хихон – Овиедо – Ла Коруня – Сантяго де Компостела – Саламанка – Мадрид
Лектори: Велин Филипов
Цена: Около 2 400.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика