Sidebar

Меню

Член 1
По смисъла на тази конвенция терминът "представителни организации" означава най-представителните организации на работодателите и работниците, които имат право на свободно сдружаване.

Член 2
1. Всяка държава членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да осъществява процедурите, гарантиращи ефективни консултации между представителите на правителството, работодателите и работниците по въпросите, отнасящи се до дейността на МОТ, упоменати в чл. 5, ал. 1 по-долу.
2. Всяка страна определя характера и формата на процедурите, посочени в ал. 1 на този член, в съответствие с националната практика след консултации с представителните организации, където такива съществуват и където подобни процедури все още не са установени.

Член 3
1. За целите на осъществяване процедурите, предвидени в тази конвенция, представителите на работодателите и работниците следва да бъдат избирани свободно от своите представителни организации, където такива съществуват.
2. Работодателите и работниците следва да бъдат представени на равна основа във всички органи, с посредничеството на които се осъществяват консултации.

Член 4
1. Компетентният държавен орган носи отговорност за административното осигуряване на процедурите, предвидени в тази конвенция.
2. За финансиране на необходимото обучение на участниците в такива процедури се набелязват подходящи мерки между компетентния държавен орган и представителните организации, където такива съществуват.

Член 5
1. Целта на процедурите, предвидени в тази конвенция, е провеждане на консултации по отношение на:
а) отговорите на правителствата на въпросници, свързани с дневния ред на Международната конференция на труда, и по коментарите по предлаганите текстове, които ще се обсъждат от конференцията;
б) предложенията, направени пред компетентния орган или органи на държавата, във връзка с представянето на конвенциите и препоръките, съгласно чл. 19 от Устава на МОТ;
в) повторното разглеждане на съответни интервали на нератифицираните конвенции и препоръки, за да се обсъди какви мерки могат да се предприемат за насърчаване тяхното прилагане и, когато е възможно, ратифициране;
г) въпросите, възникващи във връзка с докладите, които следва да се представят на Международното бюро на труда съгласно чл. 22 от Устава на МОТ;
д) предложенията за денонсиране на ратифицирани конвенции.
2. За да се осигури съответното обсъждане на въпросите, посочени в ал. 1 на този член, следва да се провежда консултация на определени интервали, за които е постигнато съгласие, но не по-малко от веднъж в годината.

Член 6
Компетентният орган издава годишен доклад за осъществяване на процедурите, предвидени в тази конвенция, когато се счете за необходимо, и след консултации с представителните организации, където такива съществуват.

Член 7
Официалните ратификации на тази конвенция ще бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро по труда и регистрирани от него.

Член 8
1. Тази конвенция ще обвързва само държавите членки на Международната организация на труда, когато ратификацията на същата е регистрирана от генералния директор.
2. Тя ще влезе в сила дванадесет месеца след като ратификациите на две държави членки на организацията бъдат регистрирани от генералния директор.
3. Впоследствие конвенцията ще влиза в сила за всяка държава членка на организацията 12 месеца след регистрирането на ратификацията й.

Член 9
1. Всяка държава членка на организацията, която ратифицира конвенцията, може да я денонсира след изтичането на срок от 10 години след датата на първоначалното й влизане в сила, чрез съобщение до генералния директор на Международното бюро по труда и регистрирано от него. Денонсирането ще влезе в сила 1 година след регистрирането му.
2. Всяка държава членка на организацията, ратифицирала конвенцията, която в срок от една година след изтичането на периода от 10 години по предходната алинея, не използва възможността, предвидена в този член да я денонсира, ще бъде обвързана от нов период от десет години и впоследствие ще може да я денонсира при изтичането на всеки 10 години при условията, предвидени в този член.

Член 10
1. Генералният директор на Международното бюро по труда официално ще уведомява всички държави членки на Международната организация на труда за регистрирането на всички ратификации и денонсации, които са му съобщени от държавите членки на организацията.
2. Като уведоми официално държавите членки за регистрирането на ратификацията на втората страна членка, за която е уведомен, генералният директор ще информира държавите членки на организацията за датата, от която конвенцията влиза в сила.

Член 11
Съгласно чл. 102 от Устава на ООН и във връзка с регистрирането генералният директор на Международното бюро по труда ще предостави на генералния секретар на ООН подробна информация за всички ратификации и за всички съобщения за денонсиране, които е регистрирал съгласно предходните членове.

Член 12
При необходимост Административният съвет на МБТ ще представя на генералната конференция по труда доклад относно прилагането на тази конвенция и ще определя дали въпросът за нейното пълно или частично ревизиране трябва да бъде включен в дневния ред на конференцията.

Член 13
1. В случай че конференцията приеме нова конвенция, която ревизира напълно или частично настоящата, и ако новата конвенция не предвижда друго:
а) ратификацията от държава членка на организацията на новата ревизираща конвенция води по право, независимо от разпоредбата на чл. 9, до непосредственото денонсиране на тази конвенция при положение, че новата ревизираща конвенция е влязла в сила;
б) от датата на влизане в сила на новата ревизираща конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратификация от държавите членки на организацията.
2. Тази конвенция във всички случаи ще остане в сила в настоящата форма и съдържание за всички държави членки, които са я ратифицирали, но не са ратифицирали ревизиращата конвенция.

Член 14
Английският и френският текстове на тази конвенция имат еднаква сила.
Това е автентичният текст на конвенцията, приета по надлежния ред от Генералната конференция на МОТ по време на редовната 61 сесия, състояла се в Женева и завършила на двадесет и третия ден от месец юни 1976 г.
В уверение на горното поставихме своите подписи на двадесет и третия ден от месец юни 1976 г.

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит