Меню

Член 1
Всяка държава член, която ратифицира тази конвенция, трябва по спешност да предприеме незабавни и ефективни мерки за осигуряване забраната и ликвидирането на най-тежките форми на детския труд.

Член 2
За целите на тази конвенция терминът "дете" ще се прилага за всички лица под 18-годишна възраст.

Член 3
За целите на тази конвенция изразът "най-тежките форми на детския труд" обхваща:
(а) всички форми на робство или практики, подобни на робство, такива като търговия и трафик на деца, крепостничество заради дългове и крепостничество изобщо, както и насилствен или принудителен труд, включително насилствено или принудително набиране на деца за използването им във военни конфликти;
(b) използването, доставянето или предлагането на деца за проституция, за производство на порнография или порнографски изяви;
(c) използването, доставянето или предлагането на деца за незаконни дейности, в частност за производство и трафик на наркотици, определени в съответните международни договори;
(d) работа, която по своето естество или при обстоятелствата, при които се упражнява, е възможно да увреди здравето, безопасността и морала на децата.

Член 4
1. Видовете работа, посочени в чл. 3, буква "d", трябва бъдат определени от национални закони или постановления или от компетентната власт след консултация със заинтересуваните организации на работодателите и на работниците и служителите, вземайки предвид съответните международни стандарти, в частност § 3 и 4 от Препоръката относно най-тежките форми на детския труд от 1999 г.
2. Компетентната власт след консултация със заинтересуваните организации на работодателите и на работниците и служителите трябва да откриe къде се упражнява така определеният вид работа.
3. Списъкът на определените видове работа съгласно § 1 на този член трябва да бъде периодично преглеждан и при необходимост ревизиран в консултация със заинтересуваните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Член 5
Всяка държава член след консултация с организациите на работодателите и на работниците и служителите трябва да изгражда или определя съответни механизми за наблюдаване прилагането на разпоредбите, осигуряващи ефекта на тази конвенция.

Член 6
1. Като приоритет всяка държава член трябва да разработи и внедри програми за действие за приоритетно ликвидиране на най-тежките форми на детския труд.
2. Тези програми за действие трябва да бъдат разработени и изградени в консултация със съответните правителствени институции и с организациите на работодателите и на работниците и служителите, вземайки предвид вижданията и на други заинтересувани групи.

Член 7
1. Всяка държава член трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури ефективно внедряване и спазване на разпоредбите на тази конвенция, включително и прилагане на наказателни санкции или където е необходимо - други санкции.
2. Всяка държава член, вземайки предвид значителната роля на образованието за ликвидиране на детския труд, трябва да вземе ефективни и срочни мерки за:
(а) предотвратяване ангажирането на деца в най-тежките форми на детския труд;
(b) предвиждане на необходимата и подходяща пряка помощ за отстраняване на децата от най-тежките форми на детския труд и осигуряване на тяхната рехабилитация и социална интеграция;
(c) осигуряване на безплатно основно образование и когато е възможно и подходящо професионално обучение за всички деца, отстранени от най-тежките форми на детския труд;
(d) установяване на децата, изложени на специален риск, и осъществяване на директен контакт с тях; и
(е) вземане под внимание на особеното положение на момичетата.
3. Всяка държава член трябва да определи компетентната власт, отговорна за ефективното привеждане в изпълнение на разпоредбите на тази конвенция.

Член 8
Държавите членки трябва да предприемат подходящи мерки за взаимопомощ относно ефективното привеждане в изпълнение на разпоредбите на тази конвенция чрез подобряване на международното сътрудничество и/или съдействие, включително подкрепа за социално и икономическо развитие, програми за изкореняване на бедността и всеобщо образование.

Член 9
Официалните ратификации на тази конвенция трябва да бъдат съобщавани на генералния директор на Международното бюро на труда за регистрация.

Член 10
1. Тази конвенция обвързва единствено държавите - членки на Международната организация на труда, чиито ратификации са регистрирани от генералния директор на Международното бюро на труда.
2. Тя ще влезе в сила 12 месеца, след като ратификациите на две държави членки бъдат регистрирани от генералния директор.
3. Впоследствие тази конвенция ще влезе в сила за всяка държава член 12 месеца след датата, на която нейната ратификация е била регистрирана.

Член 11
1. Държава член, която е ратифицирала тази конвенция, може да я денонсира след изтичането на десет години от датата на първоначалното й влизане в сила с акт, изпратен до генералния директор на Международното бюро на труда и регистриран от него. Денонсирането ще влезе в сила една година след датата на регистрирането му.
2. Всяка държава член, ратифицирала тази конвенция и която в срок от една година след изтичането на периода от десет години по предходната алинея не използва възможността за денонсиране, предвидена в този член, ще бъде обвързана за нов период от десет години и впоследствие ще може да денонсира тази конвенция при изтичането на всеки период от десет години съгласно условията, предвидени в този член.

Член 12
1. Генералният директор на Международното бюро на труда трябва да уведомява всички държави - членки на Международната организация на труда, за всички регистрирани ратификации и актове за денонсиране, които са му съобщени от държавите - членки на организацията.
2. Като уведомява държавите - членки на организацията, за регистрирането на втората ратификация, която му е съобщена, генералният директор трябва да насочи вниманието им върху датата, на която тази конвенция трябва да влезе в сила.

Член 13
Генералният директор на Международното бюро на труда трябва да представи на генералния секретар на Организацията на обединените нации за регистриране в съответствие с чл. 102 от Устава на Организацията на обединените нации пълна информация относно всички ратификации и актове за денонсиране, които той е регистрирал в съответствие с предходните членове.

Член 14
Всеки път, когато сметне за необходимо, Административният съвет на Международното бюро на труда трябва да представя на Генералната конференция доклад за прилагането на тази конвенция и ще преценява дали трябва да се включи в дневния ред на конференцията въпросът за нейната цялостна или частична ревизия.

Член 15
1. В случай, че конференцията приеме нова конвенция, която изцяло или частично ревизира тази конвенция, и ако новата ревизираща конвенция не предвижда друго:
(а) ратификацията на новата ревизираща конвенция от една държава член ще доведе по право, независимо от чл. 11, до денонсиране на тази конвенция при условие и когато новата ревизираща я конвенция влезе в сила;
(b) от датата на влизане в сила на новата ревизираща я конвенция тази конвенция ще престане да бъде открита за ратифициране от държавите - членки на Международната организация на труда.
2. Тази конвенция ще остане във всички случаи в сила по своята форма и съдържание за всички държави членки, които са я ратифицирали, но които не са ратифицирали новата ревизираща я конвенция.

Член 16
Английският и френският текст на тази конвенция имат еднаква сила.
Това е автентичният текст на Конвенцията, приета единодушно от Генералната конференция на Международната организация на труда по време на нейната 87-а редовна сесия, състояла се в Женева и завършила на 17 юни 1999 г.
В уверение на горното поставихме своите подписи на осемнадесетия ден на месец юни на 1999 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...