Меню

(десета отделна директива по смисъла на чл. 16 (1) от Директива 89/391/ ЕИО)

Официален вестник, № L 348 от 28 ноември 1992 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

Имайки предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и в частност член 118а от него,
Имайки предвид предложението на Комисията, изработено след съгласуване с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд1,
В сътрудничество с Европейския парламент2,
Имайки предвид мнението на Икономическия и социален комитет3,
Отчитайки, че съгласно член 118а от Договора, Съветът приема чрез директиви минималните изисквания за насърчаване подобряванията, особено на работната среда, с цел да се закриля здравето и безопасността на работниците;
Отчитайки, че тази Директива не допуска каквото и да е намаляване на степента на достигнатата закрила в отделните държави-членки, които са задължени съгласно Договора да насърчават подобряването на условията на труд и хармонизирането им, като се запазва постигнатото в тази област;
Отчитайки, че при условията по член 118а от Договора посочените директиви следва да споменат налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би могъл да задържи създаването и развитието на малки и средни предприятия;
Отчитайки, че съгласно Решение 74/325/ЕИО4, изменено с Акта за присъединяване от 1985 г., при подготовката на предложения в тази област Комисията се консултира с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд;
Отчитайки, че Хартата на Общността за основните социални права на работниците, приета от Европейския съвет Страсбург на 9 декември 1989 г. от държавните глави или правителствените ръководители на 11 държави-членки, в частност алинея 19, постановява, че:
“На всеки работник трябва да бъдат осигурени задоволителни безопасни и здравословни условия в работната среда. Необходимо е да се предприемат подходящи мерки с цел постигане на по-нататъшно хармонизиране на условията в тази област при запазване на  постигнатия напредък”;
Отчитайки, че за прилагането на Хартата на Общността за основните социални права на работниците Комисията е включила сред своите цели в програмата си за действие приемането от Съвета на Директива за закрилата на бременните работнички при работа;
Отчитайки, че член 15 от Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. относно въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците при работа5 предвижда, че особено застрашените рискови групи трябва да бъдат закриляни срещу специфичните за тях опасности;
Отчитайки, че бременните работнички, работничките-родилки или кърмачки трябва да бъдат смятани в много отношения за особено рискова група и трябва да се предприемат мерки по отношение на тяхната безопасност и здраве;
Отчитайки, че закрилата на безопасността и здравето на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки не трябва да се отразява неблагоприятно върху жените на пазара на труда, нито да нарушава директивите относно равенството в третирането на мъжете и жените;
Отчитайки, че някои видове дейности може да представляват за бременните работнички, за работничките-родилки или кърмачки специфичен риск, свързан с излагане на опасни фактори, процеси или условия на труд; отчитайки, че поради това такива рискове трябва да бъдат оценени и резултатът от оценката им да бъде съобщен на работничките и/или на техни представители;
Отчитайки освен това, че ако изводът от такава оценка е съществуване на риск за безопасността или здравето на работничките, следва да се приемат разпоредбите за закрила на такива работнички;
Отчитайки, че бременните работнички и работничките-кърмачки не трябва да извършват дейности, които са оценени като изложени на риск от определени особено опасни фактори или условия на труд, застрашаващи безопасността и здравето им;
Отчитайки, че следва да бъдат установени разпоредба бременните работнички, работничките-родилки или кърмачки да не полагат нощен труд, когато това е необходимо за тяхната безопасност и здраве:
Отчитайки, че поради уязвимостта на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки е наложително да им се предоставя право на отпуск по майчинство от най-малко 14 последователни седмици преди и/или след раждането, като задължителният период на отпуска по майчинство е най-малко 2 седмици преди и/или след раждането;
Отчитайки, че рискът от уволнение е свързан с тяхното състояние може да окаже вредно въздействие върху физическото и умственото състояние на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки отчитайки, че е необходимо да се приемат разпоредби за забрана на такова уволнение;
Отчитайки, че мерките за организацията на труда, свързани със закрилата на здравето на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки няма да постигнат целта си, ако не се придружават със запазване на правата, свързани с трудовия договор, включително запазване на възнаграждението и/или право на надлежно обезщетение;
Отчитайки наред с това, че разпоредбите относно отпуска по майчинство не биха постигнали целта си, ако не са придружени със запазване на правата, свързани с трудовия договор и/или право на надлежно обезщетение;
Отчитайки, че понятието надлежно обезщетение в случая на отпуск по майчинство трябва да се разглежда като технически отправна точка за определяне на минималното ниво на закрила и по никакъв начин не трябва да води до аналогия между бременност и болест,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

РАЗДЕЛ I
ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Цел
1. Целта на тази Директива, която е десетата самостоятелна Директива по смисъла на член 16 (1) от Директива 89/391/ЕИО, е да се приложат мерки за насърчаване подобряването на безопасните и здравословни условия на труд на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки.
2. Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО, с изключение на член 2 (2), се прилагат изцяло по всички въпроси по алинея 1, без това да влияе на по-строги и/или специфични разпоредби на тази Директива.
3. Тази Директива не трябва да води до намаляване нивото на закрила, предоставяна на бременните работнички, на работничките-родилки или кърмачки, в сравнение с положението, което съществува във всяка държава-членка, към деня на приемане на тази Директива.

Член 2
Определения
За целите на тази Директива:
(a) “бременна работничка” означава бременна работничка, която е уведомила работодателя си за своето състояние, съгласно националното законодателство и/или националната практика;
(b) “работничка-родилка” означава работничка-родилка, която наскоро е родила дете по смисъла на националното законодателство и/или националната практика и е уведомила работодателя си за своето състояние, съгласно националното законодателство и/или националната практика;
(c) “работничка-кърмачка” означава работничка, която кърми детето си по смисъла на националното законодателство и/или националната практика и е уведомила работодателя си за своето състояние, съгласно националното законодателство и/или националната практика.

РАЗДЕЛ II
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3
Основни насоки
След консултации с държавите-членки и подпомагана от Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд, Комисията изготвя основни насоки за оценяването на химичните, физичните и биологичните фактори и промишлени процеси, смятани за вредни за безопасността или здравето на работничките по смисъла на член 2.
Основните насоки, посочени в изречение първо, се отнасят и до движения и пози, психична и физическа умора и други видове физически и психичен стрес, свързани с работата, изпълнявана от работничките по смисъла на член 2.
Целта на основните насоки по алинея 1 е да послужат за основа на оценката по член 4 (1).
За тази цел държавите-членки, предоставят тези основни насоки на вниманието на всички работодатели и всички работнички и/или техни представители в съответната държава-членка.

Член 4
Оценка и уведомяване
1. За всички дейности, които могат да създадат примерен риск от излагане на въздействие на факторите, процесите или условията на труда, неизчерпателния списък на които се съдържа в Приложение I, работодателят непосредствено или чрез службите за закрила и превенция по член 7 от Директива 89/391/ЕИО, оценява характера, степента и продължителността на въздействието върху работничките по смисъла на член 2 н съответното предприятие и/или учреждение, с цел:
- да се оцени всеки риск за безопасността или здравето и всяко възможно въздействие върху бременността или кърменето от работничките по смисъла на член 2,
- да се реши какви мерки трябва да бъдат предприети.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работничките по смисъла на член 2 в съответното предприятие и/или учреждение и тези, които може да се окажат в едно от състоянията по член 2 и/или техните представители се уведомяват за резултатите от оценката по алинея 1 и за всички мерки относно безопасните и здравословни условия на труд, които ще бъдат предприети.

Член 5
Действие според резултатите от оценката
1. Без да се засягат разпоредбите на член 6 от Директива 89/391/ЕИО, ако резултатите от оценката по член 4 (1) разкриват риск за безопасността или здравето или могат да се отразят на бременността или кърменето от работничка по смисъла на член 2, работодателят предприема необходимите мерки за премахване излагането на тази работничка на такива рискове чрез временно приспособяване на условията на труда и/или работното време.
2. Ако приспособяването на условията на труда и/или но работното време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката на друга работа.
3. Ако преместването й на друга работа е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, на съответната работничка се предоставя отпуск, съгласно националното законодателство и/или националната практика за целия период, необходим за закрила на нейната безопасност и здраве.
4. Разпоредбите на този член се прилагат буквално в случая, когато работничка, извършваща дейност, забранена съгласно член 6, забременее или започне да кърми и информира работодателя си за това.

Член 6
Забрана за излагане на въздействието на риск
В допълнение към общите разпоредби относно закрилата на работниците, в частност тези, свързани с допустимите граници на професионален риск:
1. бременни работнички по смисъла на член 2 (а) при никакви обстоятелства не могат да бъдат задължавани да изпълняват дейности, за които оценката е установила риск от излагане на факторите и условията на труда, изброени в Приложение II, раздел А, което би застрашило безопасността или здравето;
2. работнички-кърмачки по смисъла на член 2 (c) при никакви обстоятелства не могат да бъдат задължавани да изпълняват дейности, за които оценката е установила риск от излагане на факторите и условията на труд, изброени в Приложение II, раздел В, което би застрашило безопасността или здравето.

Член 7
Нощен труд
1. Държавите-членки, предприемат необходимите мерки, за да осигурят работничките по член 2 да не бъдат задължавани по време на тяхната бременност и през пределен период след раждането да полагат нощен труд, който се определя от националния орган, компетентен по безопасността и здравето и се установява, съгласно установените от държавите-членки, процедури, с медицинско свидетелство, удостоверяващо, че това е необходимо за безопасността или здравето на съответната работничка.
2. Мерките по алинея 1 трябва да включват възможност, съгласно националното законодателство и/или националната практика, за:
(a) прехвърляне на дневна работна смяна; или
(b) освобождаване от работа или удължаване на отпуска по майчинство, когато такова прехвърляне е технически или обективно неосъществимо или не  е оправдано да се изисква поради основателни причини.

Член 8
Отпуск но майчинство
1. Държавите-членки, предприемат необходимите мерки работничките по смисъла на член 2 да имат право на непрекъснат отпуск по майчинство с продължителност най-малко 14 седмици преди и/или  след раждане в съответствие с националното законодателство и/или практика.
2. Отпускът по майчинство, предвиден в алинея 1, трябва да включва задължителен отпуск от най-малко две седмици преди и/или след раждането в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Член 9
Освобождаване от работа за медицински  прегледи преди раждане
Държавите-членки, предприемат необходимите мерки, за да осигурят бременните работнички по смисъла на член 2 (a) да имат право, в съответствие с националното законодателство и/или практика, на освобождаване от работа без загуба на възнаграждението, за прегледи преди раждане, ако е необходимо тези прегледи да се извършват през работно време.

Член 10
Забрана за уволнение
С цел да се гарантира на работничките по смисъла на член 2 упражняването на техните права на закрила на здравето и безопасността, както са признати в този член, се предвижда, че:
1. Държавите-членки, предприемат необходимите мерки за забрана на уволнението на работнички по смисъла на член 2 за периода от началото на бременността до края на отпуска по майчинство по член 8 (1), освен в изключителни случаи, несвързани с тяхното състояние, които са позволени от националното законодателство и/или практика и, когато това се прилага, след като компетентната власт е дала своето съгласие;
2. Ако работничка по смисъла на член 2 е уволнена през периода по точка 1, работодателят трябва писмено да посочи надлежни основателни причини за нейното уволнение;
3. Държавите-членки, предприемат необходимите мерки за закрила на работничките по смисъла на член 2 от последиците на уволнение, което е незаконно по силата на точка 1.

Член 11
Трудови права
С цел да се гарантира на работничките по смисъла на член 2 упражняването на техните права на защита на здравето и безопасността им, признати в този член, се предвижда, че:
1. в случаите по членове 5, 6 и 7 трудовите права на работничките по смисъла на член 2, свързани с трудовия договор, включително запазването на възнаграждението и/или правото на надлежно обезщетение, трябва да бъдат осигурени в съответствие с националното законодателство и/или националната практика;
2. в случая по член 8 трябва да се осигури следното:
(a) правата, свързани с трудовия договор на работничките по смисъла на член 2, без тези по буква (b) по-долу;
(b) запазване на възнаграждението и/или правото на надлежно обезщетение на работничките по смисъла на член 2;
3. обезщетението по точка 2 (b) се смята надлежно, ако гарантира доход най-малко равен на този, който съответната работничка би получила в случай на прекъсване на работата си по причини, свързани със здравословното й състояние, до максималния размер, определен от националното законодателство;
4. държавите-членки, могат да поставят правото на възнаграждение или на обезщетение по точки 1 и 2 (b), в зависимост от това дали съответната работничка отговаря на условията за такива обезпечения, установени в националното законодателство.
Тези условия не могат по никакъв начин да предвиждат предварителен трудов стаж повече от 12 месеца непосредствено преди предполагаемата дата на раждане.

Член 12
Защита на правата
Държавите-членки, въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими, за да се позволи на работниците, които се смятат засегнати поради неизпълнение на задълженията, произтичащи от тази Директива, да предявят претенциите си по съдебен ред (и/или, съгласно националните закони и/или практика) след отнасяне към други компетентни власти.

Член 13
Изменения в приложенията
1. Строго технически осъвременявания на Приложение I в резултат на техническия прогрес, промени в международното регулиране или уточнения и постижения в областта на действие на тази Директива се приемат съгласно процедурата, установена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.
2. Приложение II може да бъде осъвременявано само съгласно процедурата, установена в член 118а от Договора.

Член 14
Заключителни разпоредби
1. Държавите-членки, въвеждат закони, подзаконови актове и административни разпоредби за привеждане в съответствие с тази Директива не по-късно от две години след приемането й или за осигуряване на въвеждането от двете страни в трудовия процес на необходимите разпоредби чрез колективни споразумения, като от държавите-членки, се изисква да предприемат всички необходими мерки, за да им се позволи по всяко време да гарантират резултатите, предвидени в тази Директива. Те незабавно уведомяват Комисията за своите действия.
2. Когато държавите-членки, приемат мерките по алинея 1, те трябва да съдържат позовавания на тази Директива или да бъдат придружени от такова позоваване при тяхното обнародване. Начините за такова позоваване се определят от държавите-членки.
3. Държавите-членки, представят на Комисията текстовете на основните разпоредби на националното право, които вече са приели или приемат в регулираната от тази Директива област.
4. На всеки пет години държавите-членки, докладват пред Комисията за практическото прилагане на разпоредбите на тази Директива, като посочват становищата на двете страни по колективните трудови правоотношения.
Независимо от това, четири години след нейното приемане държавите-членки, докладват за първи път пред Комисията за практическото прилагане на тази Директива, като отбелязват становищата на на двете страни по колективните трудови правоотношения.
Комисията информира Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност, хигиена и здравословни условия на труд.
5. Комисията предоставя на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет периодични доклади за прилагането на тази Директива, като се съобразява с алинеи 1, 2 и 3.
6. Съветът преразглежда тази Директива на основата на оценка, изготвена въз основа на докладите по изречение второ на алинея 4 и ако възникне нужда на предложение, направено от Комисията през последните пет години след приемането на Директивата.

Член 15
Настоящата директивата е адресирана до държавите-членки.

Приета в Люксембург на 19 октомври 1992 година.

______________
1 ОВ, № C 281 от 9 ноември 1990 г., с. 3 и № C 25 от 1 февруари 1991 г., с. 9.
2 ОВ, № C 19 от 28 януари 1991 г., с. 177 и № C 150 от 15 юни 1992 г., с. 99.
3 ОВ, № C 41 от 18 февруари 1991 г., с. 29.
4 ОВ, № L 185 от 9 юли 1974 г., с. 15.
5 ОВ, № L 183 от 29 юни 1989 г., с. 1.

Приложение I

 

ПРИМЕРЕН СПИСЪК на факторите, процесите и условията на труд по член 4*

А. ФАКТОРИ
1. Физически фактори, които причиняват ембрионални увреждания и/или могат да причинят отделяне на плацентата и по-специално:
(a) шок, вибрация или движение;
(b) обработка на товари, съдържаща рискове, в частност от дорзално-лумбален характер;
(c) шум;
(d) йонизиращо лъчение*;
(e) нейонизиращо лъчение;
(f) изключително високи стойности на студ или горещина;
(g) движения или пози, придвижване - както вътре в, така и извън предприятието, умствена или физическа умора и други физически натоварвания, свързани с дейността на работничката по смисъла на член 2 от Директивата.
2. Биологични фактори
Биологични фактори от рискова група 2, 3 и 4 по смисъла на член 2 (d), точки 2, 3 и 4 от Директива 90/679/ЕИО1, за които е известно, че тези фактори или терапевтичните мерки, изисквани за такива фактори, застрашават здравето на бременните жени и на плода и доколкото още не фигурират в Приложение II.
3. Химични реактиви
Следните химични вещества, за които е известно, че застрашават здравето на бременните жени и на плода и доколкото още не фигурират в Приложение II:
(a) вещества с означения R 40, R 45, R 46 и R 47 съгласно Директива 67/548/ЕИО2 и доколкото не фигурират в Приложение II;
(b) химични вещества по Приложение I към Директива 90/394/ЕИО3;
(c) живак и живачни съединения;
(d) антимитотични препарати;
(e) въглероден окис;
(f) известни химични вещества с позната и опасна перкутанна абсорбция.

В. ПРОЦЕСИ
Промишлени процеси, изброени в Приложение I към Директива 90/394/ЕИО.

С. УСЛОВИЯ НА ТРУД
Подземна работа в мини.

____________
 

Приложение II

ПРИМЕРЕН СПИСЪК на факторите и условията на труд по член 6

А. БРЕМЕННИ РАБОТНИЧКИ ПО СМИСЪЛА   НА ЧЛЕН 2 (a)
1. Фактори
(a) Физически фактори
Работа в хипербарна атмосфера, т. е. пространства под налягане и подводно гмуркане.
(b) Биологични фактори: следните биологични фактори:
- токсоплазма,
- вирус на рубеола,освен, когато е доказано, че бременните работнички са надлежно защитени срещу такива фактори чрез имунизация.
(c) Химични реактиви
Олово и оловни деривати, доколкото тези реактиви могат да бъдат поети от човешкия организъм.
2. Условия на труд
Подземна работа в мини.

В. РАБОТНИЧКИ-КЪРМАЧКИ ПО СМИСЪЛА  НА ЧЛЕН 2 (c)
1. Фактори
(a) Химични вещества
Олово и оловни деривати, доколкото тези вещества могат да бъдат абсорбирани от човешкия организъм.
2. Условия на труд
Подземна работа в мини.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪВЕТА И КОМИСИЯТА относно член 11 (3) от Директива 92/85/ЕИО,  включено в протокола от заседание 1608 на Съвета

(Люксембург, 19 октомври 1992 г.)

 

СЪВЕТЪТ И КОМИСИЯТА ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ:

 “Определянето на нивото на помощите по член 11 (2) (b) и (3) трябва да се съобразява по чисто технически причини, с помощта, която работничката би получила в случай на прекъсване на дейността й по причина, свързана със здравословното й състояние.Такова съобразяване по никакъв начин не означава, че бременността и раждането се приравняват на болест.
Националното законодателство по обществено осигуряване на всички държави-членки, предвижда изплащане на обезщетение при отсъствие от работа поради болест. Връзката с това обезщетение в избраната формулировка има за цел да служи само като конкретна, фиксирана сума, която трябва да се съобразява във всички държави-членки, при определяне на минималния размер на дължимото обезщетение за майчинство. Доколкото в отделните държави-членки, се изплащат обезщетения, надвишаващи предвидените в тази Директива, тези обезщетения, разбира се, се запазват. Това е ясно от член 1 (3) от Директивата.”

____________
* Вж. Директива 80/836/ЕВРАТОМ (ОВ, № L 246 от 17 септември 1980 г., с. 1).
1 ОВ, № L 374 от 31 декември 1990 г, с. 1.
2 ОВ, № L 1964 от 16 август 1967 п, с. I. Директива, изменена за последен път чрез Директива 90/517/ЕИО (ОВ, № L 287 от 19 октомври 1980 г., с. 37).
3 ОВ, № L 196 от 26 юли 1990 г., с. 1.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...