Меню

Директива на Съвета 97/81/EО от 15 декември 1997 г. относно Рамково споразумение за работа на непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с обществено участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

 

Официален вестник, № L 014 от 20 януари 1998 г.

 СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

Като взе предвид Споразумението за социалната политика, приложено към Протокола (№ 14) за социалната политика, приложен към Договора за създаване на Европейската общност и по-специално Член 4 (2) от него,
Като взе предвид предложението на Комисията,
(1) Като има предвид, че въз основа на Протокола за социалната политика, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, държавите-членки, с изключение на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия (наричани от тук нататък “Държавите-членки”), желаещи да продължат по очертания в Социалната харта от 1989 г. път, сключиха Споразумение за социалната политика;
(2) Като има предвид, че управлението и работната сила (социалните партньори) могат, в съответствие с Член 4 (2) от Споразумението за социалната политика, да поискат заедно споразуменията на ниво на Общността да се изпълняват посредством решение на Съвета по предложение на Комисията;
(3) Като има предвид, че точка 7 от Хартата на Общността за основните социални права на работниците предвижда, inter alia, “завършването на изграждането на вътрешния пазар да доведе до подобряване на условията за живот и работа на работниците от Европейската общност. Този процес трябва да е резултат от сближаване на тези условия, като се поддържа подобряването им, особено по отношение на (...) формите на заетост, които се различават от безсрочните трудови договори, например срочни трудови договори, работа на непълно работно време, временна работа и сезонна работа”;
(4) Като има предвид, че Съветът не е стигнал до решение по предложението за Директива за някои трудови правоотношения във връзка с нарушаване на конкуренцията1, изменена по-късно2, нито по предложението за Директива за определени трудови правоотношения във връзка с условията за работа3;
(5) Като има предвид, че заключенията от заседанията на Европейския Съвет в Есен подчертават необходимостта да се вземат мерки за насърчаване на заетостта и на равните възможности за жените и мъжете и призова за вземане на мерки за увеличаване растежа на трудовата заетост, по-специално чрез по-гъвкава организация на работата по начин, който е задоволителен, както за работниците, така и по отношение на изискванията за конкурентност;
(6) Като има предвид, че Комисията, в съответствие с Член 3 (2) от Споразумението за социалната политика, се е консултирала с управлението и работната сила (социалните партньори) за възможната ориентация на действията на Общността по отношение на гъвкаво работно време и сигурност на работните места;
(7) Като има предвид, че Комисията, след такива консултация, смята, че предприетото от Общността действие е желано, се консултира още веднъж с управлението и работната сила на ниво на Общността по същността на предвижданото предложение, в съответствие с Член 3 (3) на споменатото споразумение;
(8) Като има предвид, че общите междуотраслови организации, Съюзът на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа (UNICE), Европейският център на предприятията с обществено участие (CEEP) и Европейската конфедерацията на профсъюзите (ETUC) са информирали Комисията в съвместното си писмо от 19 юни 1996 г. за желанието си да започнат процедурата, предвидена в Член 4 на Споразумението за социалната политика; като има предвид, че те са поискали от Комисията, в съвместно писмо от 12 март 1997 г., допълнителни три месеца; като има предвид, че Комисията се е съобразила с тази молба;
(9) Като има предвид, че споменатите междуотраслови организации сключиха на 6 юни 1997 г. Рамково споразумение за работа на непълно работно време; като има предвид, че те са изпратили до Комисията общо искане за изпълнението на това Рамково споразумение чрез Решение на Съвета по предложение на Комисията, в съответствие с Член 4 (2) на споменатото Споразумение;
(10) Като има предвид, че в Резолюцията си от декември 1994 г за перспективите за социална политика на Европейския съюз: принос към икономическата и социалната конвергенция в Съюза4, Съветът поиска от управлението и работната сила, тъй като те, по правило, са по-близки до социалната реалност и до социалните проблеми, да използват възможностите за сключване на споразумения;
(11) Като има предвид, че подписалите Договора страни желаят да сключат рамково споразумение за работа на непълно работно време, като посочат общите принципи и минималните изисквания за частичната заетост; като има предвид, че те са показали желанието си да установят обща рамка за премахване на дискриминацията срещу работниците на непълно работно време и да продължат да развиват потенциала на този вид работа на основа, която е приемлива както за работодателите, така и за работниците;
(12) Като има предвид, че социалните партньори желаят да обърнат особено внимание на работата на непълно работно време, като същевременно посочат, че възнамеряват да разгледат необходимостта от подобни споразумения за други гъвкави форми на работа;
(13) Като има предвид, че в заключенията си от заседанието на Европейския съюз от Амстердам, ръководителите на държавите и правителствата на Европейския съюз приветстваха силно споразумението между социалните партньори за работа на непълно работно време;
(14) Като има предвид, че подходящият инструмент за осъществяване на Рамковото споразумение е Директива в смисъла на Член 189 от Договора; като има предвид, че тази Директива следователно обвързва държавите-членки, спрямо очаквания резултат, като оставя на националните власти правото на избор на формата и методите;
(15) Като има предвид, че в съответствие с изложените в Член 3(b) на Договора принципи на субсидиарност и пропорционалност, целите на настоящата Директива не могат да бъдат достатъчно добре постигнати от държавите-членки и следователно могат да се постигнат по-добре от Общността; като има предвид, че настоящата Директива не се разпростира извън необходимото за постигането на тези цели;
(16) Като има предвид, че с оглед на използваните в Рамковото споразумение термини, които не са конкретно дефинирани в нея, настоящата Директива оставя на държавите-членки, свободата да дефинират тези термини в съответствие с националното им законодателство и практика, както е случаят с другите Директиви за социалната политика, които използват подобни термини при условие, че тези дефиниции съответстват на съдържанието на Рамковото споразумение;
(17) Като има предвид, че Комисията е разработила предложението си за Директива в съответствие със Съобщението си от 14 декември 1993 г. относно приложението на Протокола (№ 14) за социалната политика и Съобщението си от 18 септември 1996 г. относно развитието на социалния диалог на ниво на Общността, като взема предвид представителния статут на подписалите Договора страни и законността на всяка клауза на Рамковото споразумение;
(18) Като има предвид, че Комисията е разработила предложението си за Директива, в съответствие на Член 2 (2) от Споразумението за социалната политика, което предвижда директивите в областта на социалната политика “да избягват да налагат административни, финансови и законови ограничения по начин, който би забавил създаването и развитието на малки и средни предприятия”;
(19) Като има предвид, че в съответствие със Съобщението си от 14 декември 1993 г. относно прилагането на Протокола (№ 14) за социалната политика, Комисията информира Европейския парламент, като му изпрати текста на предложението си за Директива, съдържаща Рамковото споразумение;
(20) Като има предвид, че Комисията информира и Икономическия и социален комитет;
(21) Като има предвид, че Клауза 6.1 на Рамковото споразумение предвижда държавите-членки и/или социалните партньори да могат да поддържат или въвеждат по-благоприятни разпоредби;
(22) Като има предвид, че Клауза 6.2 на Рамковото споразумение предвижда осъществяването на настоящата Директива да не служи за оправдание за влошаване на положението, което съществува в държавите-членки;
(23) Като има предвид, че Хартата на Общността за основните социални права на работниците признава важността за борбата срещу всички форми на дискриминация, особено основаващата се на пол, цвят, раса, мнение или вероизповедание;
(24) Като има предвид, че Член F(2) от Договора за Европейския съюз заявява, че Съюзът уважава основните права, както те са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в съответствие с конституционните традиции, които са общи за държавите-членки, като общи принципи на правото на Общността;
(25) Като има предвид, че държавите-членки, могат да предоставят на социалните партньори по тяхно общо искане изпълнението на настоящата Директива, ако държавите-членки, предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират по всяко време следващите от настоящата Директива резултати;
(26) Като има предвид, че осъществяването на Рамковото споразумение допринася за постигането на целите, посочени в Член 1 на Споразумението за социалната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Настоящата Директива се прилага за осъществяване на Рамковото споразумение за работа на непълно работно време, сключено на 6 юни 1997 г. между общите междуотраслови организации (UNICE, CEEP и ETUC) и приложено към Директивата.

Член 2
1. Държавите-членки, приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими, за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата Директива преди 20 януари 2000 г., или за да осигурят, най-късно до тази дата, социалните партньори да въведат необходимите мерки чрез споразумение; от държавите-членки, се изисква да предприемат всички необходими мерки, които да им позволят по всяко време да гарантират постигането на наложените от настоящата Директива резултати. Те незабавно информират за това Комисията.
Държавите-членки, могат да получат максимум още една година при необходимост, за да вземат предвид специалните трудности или изпълнението чрез колективно споразумение.
Те уведомяват незабавно Комисията за такива обстоятелства.
Когато държавите-членки, приемат упоменатите в първия подпараграф разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата Директива или то се прилага към тях при официалното им обнародване. Начините, по които се прави позоваването, се определят от държавите-членки.
2.Държавите-членки, предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от вътрешното право, които са приели или ще приемат в обсега на материята, уредена с настоящата Директива.

Член 3
Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването й в Официалния вестник на Европейските общности.

Член 4
Настоящата Директива е адресира до държавите-членки.  

Съставена в Брюксел на 15 декември 1997 година.

___________
1 ОВ, № C 224 от 8 септември 1990 г., с. 6.
2 ОВ, № C 305 от 5 декември 1990 г., с. 8.
3 ОВ, № C 224 от 8 септември 1990 г., с. 4.
4 ОВ № C 368 от 23 декември 1994 г., с. 6.


Приложение

СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КОНФЕДЕРАЦИИ НА ИНДУСТРИАЛЦИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОФСЪЮЗИ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ
за работа на непълно работно време

Преамбюл
Настоящото Рамково споразумение е принос към общата Европейска стратегия за заетост. През последните години работата на непълно работно време е имала важно въздействие върху заетостта. Поради тази причина, страните в настоящото споразумение отдават приоритетно внимание на тази форма на работа. Страните имат намерение да разгледат необходимостта от подобни споразумения, които са свързани с други форми на гъвкав режим на работа.
Като отчита разнообразието в положението в държавите-членки и признава, че работата на непълно работно време е една от особеностите на заетостта в някои сектори и дейности, настоящото Споразумение определя общите принципи и минималните изисквания, които са свързани с работата на непълно работно време. То илюстрира готовността на социалните партньори да установят обща рамка за премахване на дискриминацията срещу наетите на непълно работно време работници и да помогне за развиването на възможности за работа на непълно работно време на основа, приемлива за работодателите и работниците.
Настоящото Споразумение е свързано с условията за наемане на работа на непълно работно време, като се признава, че въпросите, които се отнасят до установеното със закон обществено осигуряване се решават от държавите-членки. В контекста на принципа за недопускане на дискриминация, страните в настоящото Споразумение отбелязват Декларацията за трудовата заетост от заседанието на Европейския съвет в Дъблин през декември 1996 г., в която Съветът inter alia подчертава необходимостта системите за обществено осигуряване да бъдат по-благоприятни спрямо трудовата заетост чрез “развиване на системи за социална закрила, които да са способни да се адаптират към новите начини на работа и да дават подходяща закрила на хората, които участват в такава работа”. Страните в настоящото Споразумение считат, че тази Декларация трябва да се приложи.
ETUC, UNICE и CEEP се обръщат към Комисията с молба да представи настоящото Рамково споразумение на Съвета за вземане на решение, което да направи тези изисквания задължителни за държавите-членки, които са страни в Споразумението за социалната политика, приложено към Протокол (№ 14) за социалната политика, приложен към Договора за създаване на Европейската общност.
Страните в настоящото споразумение искат от Комисията, в нейното предложение за изпълнение на настоящото споразумение да поиска от държавите-членки, да приемат законови, подзаконови и административни разпоредби, които са необходими за съобразяване с Решението на Съвета в рамките на две години от приемането му или да осигурят1  социалните партньори да набележат необходимите мерки чрез споразумение до края на този срок. При необходимост да се вземат предвид особените трудности или изпълнение чрез колективно договаряне, държавите-членки, могат да имат на разположение максимум още една година, за да се съобразят с тази разпоредба.
Без да се накърнява ролята на националните съдилища и Съда на Европейските общности, страните в това споразумение искат всички въпроси, които са свързани с тълкованието на това споразумение на Европейско ниво, на първа инстанция да се препращат от Комисията до тях за становище.

Общи съображения
1. Като взе предвид Споразумението за социалната политика, приложено към Протокол (№ 14) за социалната политика, приложен към Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално Членовете 3(4) и 4(2) от него;
2. Като има предвид, че Член 4(2) на Споразумението за социалната политика предвижда споразуменията на ниво на Общността да се изпълняват по съвместно искане на подписалите страни, посредством Решение на Съвета по предложение на Комисията.
3. Като има предвид, че във втория документ от консултациите за постигане на гъвкавост в работното време и осигуряване на работниците, Комисията обяви намерението си да предложи законова обвързваща мярка на Общността;
4. Като има предвид, че заключенията от заседанието на Европейския съюз в Есен подчертават необходимостта от вземането на мерки за насърчаване, както на заетостта, така и равните възможности за жените и мъжете и призовават за мерки, целящи “ускоряване на растежа на заетостта, по-специално по-гъвкава организация на работа по начин, който задоволява желанията както на работниците, така и изискванията за конкурентност”;
5. Като има предвид, че страните в настоящото Споразумение придават значение на мерките, които биха улеснили достъпа до работа на непълно работно време за мъже и жени, за да се подготвят те за пенсиониране, за да могат да съчетаят професионалния и личния си живот, и да се възползват от възможностите за образование и квалификация, с цел да подобрят уменията си и да постигнат израстване в кариерата си във взаимна полза, както за работодателите, така и за работниците и по начин, който би подпомогнал развитието на предприятията;
6. Като има предвид, че настоящото Споразумение се обръща отново към държавите-членки и социалните партньори за приемане на мерки за прилагането на тези общи принципи, минимални изисквания и разпоредби, като се вземе предвид положението във всяка една държава-членка;
7. Като има предвид, че настоящото споразумение отчита необходимостта да се подобрят изискванията на социалната политика, да се повиши конкурентността на икономиката на Общността и да се избегне налагането на административни, финансови и законови ограничения по начин, който би забавил създаването и развитието на малките и средните предприятия;
8.Като има предвид, че социалните партньори са в най-добра позиция да намерят решения, които съответстват на нуждите, както на работодателите, така и на работниците и че трябва следователно да им се даде специална роля при изпълнението и приложението на настоящото Споразумение.

ПОДПИСАЛИТЕ СТРАНИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Клауза 1:
Цел
Целта на настоящото Рамково споразумение е:
(a) да даде възможност да се премахне дискриминацията спрямо работниците на непълно работно време и да се подобри качеството на работата на непълно работно време;
(b) да улесни развитието на работата на непълно работно време на доброволна основа и да допринесе за гъвкава организация на работното време по начин, който държи сметка за нуждите на работодателите и работниците.

Клауза 2:
Обхват на действие
1. Настоящото споразумение се прилага към работници на непълно работно време, които имат трудов договор или трудови правоотношения, определени от закона, колективно споразумение или практика, в сила във всяка една от държавите-членки.
2. Държавите-членки, след консултация със социалните партньори, в съответствие с вътрешното право, колективните споразумения или практиката и/или социалните партньори на подходящо ниво, в съответствие с практиката на индустриалните отношения в страната, могат, по обективни причини да изключат изцяло или частично от условията на настоящото Споразумение работниците на непълно работно време, които са на непостоянна работа.Тези изключения се преразглеждат периодично, за да се установи дали създалите ги обективни причини остават валидни.

Клауза 3:
Определения
За целта на настоящото споразумение:
1.Терминът “работник на непълно работно време” се отнася до работник, чийто нормални работни часове, изчислени на седмична основа или осреднени за времето на трудова заетост до една година, са по-малко от нормалните работни часове на работник на пълно работно време.
2.Терминът “работник на пълно работно време за сравнение” означава работник в същото предприятие, който има същия вид трудов договор или правоотношение, който е нает за същата или подобна работа/професия, като се отдаде дължимото внимание на други съображения, които могат да включват ранг и квалификация/умения.
В случаите, когато в същото предприятие/организация липсва работник на пълно работно време за сравнение, сравнението се прави чрез препращане към подходящо колективно споразумение или, когато няма приложимо колективно споразумение, в съответствие с вътрешното право, колективните споразумения или практиката.

Клауза 4:
Принцип за недопускане на дискриминация
1. По отношение на условията за заетост, работниците на непълно работно време не трябва да се третират по по-малко благоприятен начин, отколкото работниците на пълно работно време, които са взети за сравнение само затова, че те работят на непълно работно време, освен ако различното отношение е оправдано от обективни причини.
2. При необходимост се прилага принципът pro rata temporis.
3. Мерките по прилагането на настоящата клауза се определят от държавите-членки и/или социалните партньори, като се държи сметка за Европейското законодателство, вътрешното право, колективните споразумения и практиката.
4. Където е оправдано поради обективни причини, държавите-членки, след консултация със социалните партньори, в съответствие с вътрешното право, колективните споразумения и практиката и/или при необходимост социалните партньори, могат да прибегнат до особени условия на трудова заетост, отчитайки трудовия стаж, изработеното време, или квалификацията въз основа на трудовия доход. Определенията, свързани с достъпа на работниците на непълно работно време до особени условия на работа, трябва да се преразглеждат периодично, като се държи сметка за залегналия в Клауза 4.1 принцип за недопускане на дискриминация.

Клауза 5:
Възможности за работа на непълно работно време
1. В контекста на Клауза 1 на настоящото Споразумение и принципа за недопускане на дискриминация между работниците на непълно работно време и тези на пълно работно време:
(a) Държавите-членки, след консултации със социалните партньори в съответствие с вътрешното право или практика, трябва да идентифицират и да прегледат пречките от законово или административно естество, които могат да ограничат възможностите за работа на непълно работно време и при необходимост да ги отстранят;
(b) социалните партньори, като действат в своите сфери на компетентност и чрез записаните в колективните споразумения процедури, трябва да идентифицират и прегледат пречките, които могат да ограничат възможностите за работа на непълно работно време и при необходимост да ги отстранят.
2. Отказът на работник да премине от работа на пълно работно време към работа на непълно работно време или обратно сам по себе си не представлява валидна причина за прекратяване на трудовите правоотношения, без да се накърнява правото за такова прекратяване по силата на вътрешното право, колективните споразумения и практиката, по други причини, които могат да възникнат от оперативните изисквания в съответното предприятие.
3. Доколкото е възможно, работодателите трябва да държат сметка за:
(a) молбите на работниците за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, ако възникне такава възможност в предприятието;
(b) молбите на работниците за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване на работното време, ако възникне такава възможност;
(c) предоставяне на навременна информация за наличието на места за работа на непълно и пълно работно време в предприятието, с оглед да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време и обратно;
(d) мерки за улесняване достъпа до работа на непълно работно време на всички нива на предприятието, включително до местата за квалифицирани работници и управляващ персонал и при необходимост да се улесни достъпът на работниците на непълно работно време до професионално образование, с цел да се увеличат възможностите за израстване в кариерата и професионална мобилност;
(e) предоставяне на подходяща информация на съществуващите представителни организации на работниците за наличието на места за работа на непълно работно време в предприятието.

Клауза 6:
Разпоредби относно изпълнението
1. Държавите-членки и/или социалните партньори могат да поддържат или въвеждат по-благоприятни от залегналите в настоящото Споразумение разпоредби.
2. Изпълнението на разпоредбите на настоящото Споразумение не представлява валидна причина за намаляване на общото ниво на закрила, което се предоставя на засегнатите от Споразумението работници. То не накърнява правото на държавите-членки и/или социалните партньори да развиват различни законови, подзаконови или договорни разпоредби в светлината на променящите се обстоятелства и не накърнява прилагането на Клауза 5.1, ако не се накърнява принципът за недопускане на дискриминация, както той е изразен в Клауза 4.1.
3. Настоящото Споразумение не накърнява правото на социалните партньори да сключват на подходящо ниво, включително и Европейско ниво, споразумения, които адаптират и/или допълват разпоредбите на настоящето Споразумение по начин, който държи сметка за специфичните нужди на засегнатите социални партньори.
4. Настоящото Споразумение не накърнява други специфични разпоредби на Общността и по-специално разпоредбите на Общността по отношение на еднаквото третиране и предоставяне на еднакви възможности на мъжете и жените.
5. Избягването и решаването на спорове и жалби, породени от прилагането на настоящото Споразумение, става в съответствие с вътрешното право, колективните споразумения и практиката.
6. Подписалите страни ще направят преглед на настоящото Споразумение пет години след датата на решението на Съвета, ако бъдат помолени от една от страните на настоящото Споразумение  

_____________
 1 По смисъла на Член 2 (4) на Споразумението за социалната политика на Договора за създаване на Европейската общност.