Меню

Автор: арх. Пенчо Димитров


Цел

Да се определят изискванията към устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания да се определи конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване на поземлените имоти, да се урегулират поземлените имоти, кварталите, уличната мрежа и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, да се определят изискванията за опазване на околната среда, да се определят охранителни зони на единични или на групови недвижими културни ценности, за които се въвеждат ограничения в режимите за застрояване и ползване, да се определят застрашените от бедствия територии, определени съобразно анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия по Закона за защита при бедствия , както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита, да се създадат условия за устройство на достъпна среда за цялото население, включително за хората с увреждания, да се определят около поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, забранени зони, в които е забранено застрояване, ползване, престой и преминаване и/или сервитутни зони, с които се въвеждат ограничения за промяна на предназначението и режима на ползване на засегнатите поземлени имоти...

Правно основание

  • Глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове“ - чл. 108-114 и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“ - чл. 124 -133 от Закона за устройство на територията
  • Член 21 , ал. 1, т. 11 и чл. 44 , ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ - чл. 18 -22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
  • Глава втора, раздел VІІ, глава трета, р аздел ІІ и глава четвърта от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища, и пристанищата на Република България

Участници (платен достъп)
Описание на процедурата
(платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения
ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
(платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
Решение/Заповед за разрешение за изработване на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Решение/Заповед за одобряване на подробен устройствен план
Заповед за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 5 ЗУТ

Цена за процедурата:

{mijoshop id=145}

Цена за всички процедури:

{mijoshop id=202,options=option_oc[273]:0|option_oc[274]:0|option_oc[275]:0|option_oc[276]:0}


Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.


Всички процедури и приложни документи в книгата ще бъдат включени в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Собственост”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Собственост” вижте тук.

 

Как да закупите наши продукти:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право" (Доставката на книгата чрез „Български пощи” е за сметка на издателството);
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

 

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...