Меню

Есен 2019

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г.
ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

5 - 6 декември 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА,
Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА,
Експерт по бюджетно счетоводство


  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

5 декември 2019 г. (четвъртък)

09.30 - 10.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
10.00 - 10.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
10.10 - 11.30 ч. Тема № 1
1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации - практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.:
етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати - липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.
1.2. Периодичен преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:
- Разграничаване на понятията - обезценка, преоценка и амортизация;
- Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
- Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
- Документиране на извършените прегледи.
1.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план - примери.
1.4. Преглед и актуализиране на счетоводната политика.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
11.30 - 12.00 ч. Кафе-пауза  
12.00 - 13.30 ч. Тема № 2
2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация
- бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи - амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
2.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
2.2. Промени в амортизационния план през 2019 г. при наличие на събития по т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации - основен ремонт, подобрения, модернизация, реконструкция, обезценка, преоценка, промяна на срока на годност, промяна на метода на амортизация, промяна на остатъчната стойност. Пример за промяна в амортизационния план. Извод и заключение.
2.3. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
2.4. Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател “Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.
Изискване на Закона за данък върху добавената стойност. Указания на МФ - БЮ- 4 от 23.08.2018 г.и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. Възможни подходи при разходи за командировки и аванси на подотчетни лица. Съставяне на счетоводни статии.
2.5. Признаване на последващите разходи за дълготрайни активи. Преглед и анализ на капиталовите разходи - указания на Министерството и приложими нормативни изисквания.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
13.30 - 14.30 ч. Обяд  
14.30 - 16.00 ч. Тема № 3
3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет - баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:

- Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
- Признаване на приходи от помощи и дарения.
- Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви - „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
- Преглед за принадлежност на активите - спазване на критериите за признаване на активи.
- Начисляване на разходи за амортизации.
- Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
- Задбалансова отчетност за отразяване на националното и друго съфинансиране по международни проекти (ДДС № 14 от 2013 г.).
- Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
- Начисляване на приписани приходи и разходи
- Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
- Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
- Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
- Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
- Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
- Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
- Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
- Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
- Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация - отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.
6. Преглед на указанията на министъра на финансите относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2019 г., както и публикуване на годишните финансови отчети на бюджетните организации.
Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

6 декември 2019 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 4
СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГФО ЗА 2019 г.
1. Познаване на нормативните изисквания и правила при счетоводното отчитане в бюджетните организации.

- Нормативна йерархия - закони и кодекси; подзаконови актове, писма и указания; вътрешни актове/документи;
- Финансова отговорност на ръководителите, свързана с финансовите отчети;
- Унифициране на счетоводна политика за ПРБ и неговите разпоредители с бюджет - СС 1 Представяне на финансовите отчети;
- Указания на МФ за годишното приключване.
Допускани грешки.
2. Коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО, в т. ч. и според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции”.
- Указания, дадени в ДДС № 14 от 2013 г.;
- Спазване на СБО, утвърден от министъра на финансите по позиции;
- Обобщение и изводи за прилагане на счетоводните сметки..
Допускани грешки.
3. Спазване на взаимовръзките между счетоводни сметки от СБО и параграфите/ подпараграфите на ЕБК за 2019 г.
- Причини за наличие на взаимовръзка между сметките от СБО и параграфите на ЕБК за 2019 г.;
- Случаи на липса на взаимовръзка между сметки и параграфи;
- Примери;
- Обобщение и изводи.
Допускани грешки.
4. Правилно осчетоводяване на ВиК активите, приходите и инвестициите.
- Спазване на указанията на МФ за правилно осчетоводяване на В и К активите в бюджетните организации в съответствие с указанията на МФ, дадени с писмо № 91-00-106 от 22.02.2017 г .; разсъждения по писмото.
Допускани грешки.

5. Последни указания на Министерството на финансите (МФ) за провеждане на инвентаризация в бюджетните организации - писмо ДДС № 10 от 28.12.2017 г.
6. Отчитане на книгите в библиотеките
Указания в ДДС № 14 от 2013 г. Изискване на Закона за обществените библиотеки. Счетоводно отчитане. Осчетоводяване на безплатните учебници на учениците.
7. Обезценка на нефинансовите активи
Спазване изискванията на ДДС № 05 от 2016 г. и ДДС № 07 от 2017 г. и ДДС № 08 от 2018 г. на МФ за извършване преглед за обезценка на нефинансовите активи. Примери.
8. Преоценка на наличната валута, вземанията и задълженията в чуждестранна валута.
Указания на МФ в ДДС № 20 от 2004 г. Преоценка в посока увеличение или намаление. Отчетност в края на годината.
9. Промени в амортизационния план през 2019 г. при наличие на събития по т. 6.5 от СС 4 Отчитане на амортизации.
Наличие на събития - основен ремонт, подобрения, модернизация, реконструкция, обезценка, преоценка, промяна на срока на годност, промяна на метода на амортизация, промяна на остатъчната стойност. Пример за промяна при основен ремонт на нефинансов актив. Извод и заключение.
10. Промяна в начина на осчетоводяване на бюджетния показател „Нови задължения за разходи” при превеждане на авансови суми по сключен договор на доставчици/ изпълнители.
Изискване на Закона за данък върху добавената стойност. Указания на МФ - БЮ- 4 от 23.08.2018 г.и ДДС № 08 от 21.12.2018 г. Възможни подходи при разходи за командировки и аванси на подотчетни лица. Съставяне на счетоводни статии.
11. Възстановяване на транспортни разходи и наеми на педагогическия персонал.
Нормативно основание за освобождаване от данъчно облагане (ЗДДФЛ, ЗКПО, НЕВДПОВ).
12. Проекти на ОП „Околна среда” за изграждане на съоръжения за компостиране.
Пример с различни варианти. Облагане с ДДС.
13. Данъчно третиране на такса битови отпадъци при сключен договор за наем - становище на НАП.
14. Трансфери, преведени в последния ден на отчетния период (в процес на сетълмент).
Указания на МФ, дадени в ДДС № 20 от 2004 г. Отчитане на начислена и касова основа.
15. Отчитане на чуждите средства в бюджетната организация.
Варианти на осчетоводяване в съответствие със счетоводната ситуация: получаване, възстановяване на собственика, изтекъл давностен срок, заем от набирателната сметка към бюджета, при прихващане от чуждите средства за влезли в сила санкции по договора.
16. Отчитане на приходи от отдаване на публична държавна или общинска собственост на концесия.
Нормативни разпоредби в Закона за концесиите. Данъчно третиране по ЗКПО. Указания за отчитане в ДДС № 20 от 2004 г. Видове концесии - общински и държавни.
17. Прехвърляне на придобитите в СЕС нефинансови активи от СЕС към Бюджета
Указания на МФ - ДДС № 03 от 2016 г. и ДДС № 05 от 2016 г.
18. Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и облагането й с данък върху приходите.
- Спазване на указанията на ГДД, дадени в писмо № 24-00-1393 от 2004 г.
Допускани грешки.
19. Правилно прилагане на реда и начина на осчетоводяване на средствата от европейското и международното финансиране по механизмите, дадени от МФ.
- Спазване на указанията на МФ, дадени във ФО-2 и в ДДС № 01 от 2015 г.
20. Правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994.
- Коректно прилагане на съответните сметки от подгрупа 994;
- Особености при отчитането - обобщение;
Допускани грешки.
21. Спазване на ДДС № 08 от 16.09.2014 г. за отчитане на аванса като задължение по отпуснати аванси към бюджетната организация-администратор.
- При получен трансфер от администратор - бюджетна организация;
- При недопустими разходи прекласифициране на задължението към бюджетна организация като задължение по донорски програми.
Допускани грешки.
22. Други - отчитане и амортизиране на сгради-паметници на културата; прекратяване на прекласификацията на дълготрайни активи в материални запаси поради спад на стойността под прага на същественост; прекласификацията на материални запаси в дълготрайни активи, поради увеличение на стойността над прага на същественост и др.
Лектор
Мария
Цветанова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва:лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книжката „Правота на човека – Твои право”.  

 

Доплащания

Обяд на 5 декември 2019 г. 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" ****
местата в хотела са запълнени
66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" ****
местата в хотела са запълнени
108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" ***
местата в хотела са запълнени
48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" ***
местата в хотела са запълнени
84.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "София Палас" **** 72.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "София Палас" **** 120.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
Хотел "София Палас" **** Хотел "София Палас" **** е четиризвезден хотел, който се намира се на ул. "Три уши" №8, в непосредствена близост до конферентната зала.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
3 декември 2019 г.

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...