Меню

Есен 2018

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

6 – 7 декември 2018 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА
,
Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА,
Експерт по бюджетно счетоводство


 • 001
 • 002
 • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

6 декември 2108 г. (четвъртък)

09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.30 – 09.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.40 - 11.00 ч. Тема № 1
1. Нови моменти в отчетността на бюджетните организации, в сила от 01.01.2018 г.:
1.1. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации – практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС № 10 от 2017 г.: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби.
1.2. Преглед за обезценка/преоценка на нефинансовите активи, вземанията, задълженията, материалните запаси и наличната валута:
 • Разграничаване на понятията – обезценка, преоценка и амортизация;
 • Прилагане на дадените указания за нов срок за преглед за обезценка на нефинансовите активи, определен от МФ;
 • Преглед за преоценка на вземанията, задълженията, наличната валута и материалните запаси;
 • Документиране на извършените прегледи.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза  
11.30 - 13.00 ч. Тема № 2
2. Пропуски и неправилни отчитания на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация – бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; амортизация на нефинансови дълготрайни активи – амортизационна политика, амортизационен план; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
2.1. Промяна в счетоводната политика и приблизителните оценки, свързани с амортизацията на нефинансовите дълготрайни активи;
2.2. Разбиране за събития или на новопостъпила информация, водещи до промени в някои от параметрите на амортизационния план, в резултат на което се очаква съществена промяна на разхода за амортизации (включително и промяна на очаквания срок на годност) или неговото разпределение по години - примери.
2.3. Агрегирана корекция на разходите за амортизация, съгласно указания на МФ, дадени с писмо изх. № 91–00–162 от 06.06.2018 г. - Процедури и записвания за 2018 г.
2.4. Актуализиране/въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
13.00 – 14.00 ч. Обяд в ресторант "Егур-Егур"  
14.00 - 15.30 ч. Тема № 3
3. Достоверно представяне на информация в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС и сметките за чуждите средства, приложение:
 • Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
 • Признаване на приходи от помощи и дарения.
 • Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
 • Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – „приходно-разходни” и „финансиращи” позиции
 • Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
 • Начисляване на разходи за амортизации.
 • Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
 • Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
 • Начисляване на приписани приходи и разходи
 • Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
 • Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
 • Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
 • Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
 • Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
 • Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
 • Деклариране на верността и пълнотата на отчетните данни, включени в ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Оповестяване и публикуване на информация от ГФО на бюджетните организации за 2018 г.
 • Други.

4. Годишно приключване на счетоводните сметки: приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.

5. Съдържание на ГФО съгласно Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите. Обхват на подлежащата за представяне информация – отчети Б-3; СЕС-3-КСФ; СЕС-3-РА; СЕС-3-ДЕС; СЕС-3-ДМП; Б-3 с код 33; отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за СЕС и сметките за чужди средства (отчета по т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.); оборотни ведомости и друга информация, изготвени по определен от МФ макет; отчет за салдата (наличностите) по банкови сметки; допълнителна отчетна информация.

Лектор
Теодора
Бакърджиева
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза  
16.00 - 17.30 ч. Тема № 4

6. Преглед на системата за вътрешен контрол – Акуализиране/Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно „Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации“ – актуализации, допълнения, примерни стъпки. Добри практики. Осъществяване на управленската отговорност, в т.ч. в организациите, разпоредители с бюджет от втора и по-ниска степен. Преглед на Стратегията за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България с хоризонт 2020.

Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

7 декември 2108 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 5

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТОВЕРНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ В ГФО ЗА 2018 Г.  ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

1. Познаване на нормативните изисквания и правила при счетоводното отчитане в бюджетните организации.
1.1. Допускани грешки.
1.2. Нормативна йерархия – закони и кодекси; подзаконови актове, писма и указания; вътрешни актове/документи.
1.3. Управленска отговорност на ръководителите, свързана с финансово-счетоводната дейност.
1.4. Унифициране на счетоводна политика за ПРБ и неговите разпоредители с бюджет – СС 1 Представяне на финансовите отчети.
1.5. Указания на МФ за годишното приключване.

2. Коректно прилагане на счетоводните сметки от СБО, в т. ч. и според критериите „приходно-разходни позиции” и „финансиращи позиции”.
2.1. Допускани грешки
2.2. Указания, дадени в ДДС № 14 от 2013 г.
2.3. Спазване на СБО, утвърден от министъра на финансите по позиции.
2.4. Обобщение и изводи за прилагане на счетоводните сметки.

3. Спазване на взаимовръзките между счетоводни сметки от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2018 г.
3.1. Допускани грешки.
3.2. Причини за наличие на взаимовръзка между сметките от СБО и параграфите/подпараграфите на ЕБК за 2018 г.
3.3. Случаи на липса на взаимовръзка между сметки и параграфи.
3.4. Обобщение и изводи.

4. Правилно осчетоводяване на В и К активите, приходите и инвестициите.
4.1. Допускани грешки.
4.2. Спазване на указанията на МФ, дадени с писмо № 91-00-106 от 22.02.2017 г .

5. Коректно отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и нейното данъчно облагане.
5.1.Допускани грешки.
5.2. Спазване на указанията на ГДД, дадени в писмо № 24-00-1393 от 2004 г.

6. Правилно разбиране за отчитането на прехвърлянето на придобитите активи в отчетна група „СЕС” към отчетна група “Бюджет”.
6.1. Допускани грешки.
6.2. Указания на МФ, дадени в ДДС № 03 от 2016 г.
6.3. Спазване на т. 17 от ДДС № 05 от 2016 г.

7. Правилно прилагане на реда и начина на осчетоводяване на средствата от европейското и международното финансиране по механизмите, дадени от МФ за 2018 г.
7.1. Допускани грешки.
7.2. Спазване на указанията на МФ, дадени във ФО-02 и ДДС № 01 от 2015 г., и  ДДС № 01 от 2018 г.

8. Правилно отчитане на статистиката на финансиране на разходите по задбалансовите сметки от подгрупа 994.
8.1. Допускани грешки.
8.2. Коректно прилагане на съответните сметки от подгрупа 994;
8.3. Особености при отчитането.

Лектор
Мария
Цветанова
11.00 - 11.30 ч. Кафе-пауза  
13.00 ч. Закриване на семинара  

 

 

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар и книжката "Малка книжка за децата и за детското в нас".  

 

Доплащания

Обяд на 6 декември 2108 г. 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
5 декември 2018 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...