Sidebar

Меню

Традиционен национален учебен семинар

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. ЗА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ.
ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АМОРТИЗАЦИИ В ОТЧЕТНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

6 – 7 декември 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"

Лектори:

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА, Експерт по бюджетно счетоводство
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА, Експерт по бюджетно счетоводство

  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

6 декември 2017 г. (сряда)

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 12.30 ч. Тема № 1
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 Г. I. Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.
II. Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.
1. Приложими изисквания за финансово отчитане съгласно:

- ДДС № 20 от 2004 г;
- ДДС № 14 от 2013 г.;
- ФО-2 от 27.01.2015 г. и ДДС № 01 от 26.01.2015 г.;
- ДДС № 08 от 16.09.2014 г.;
- ДДС № 05 от 14.04.2015 г.;
- Указания дадени от Министерството на финансите към 31.12.2017 г.
- Други нормативни актове.
2. Актуални въпроси от приложимите изисквания за финансово отчитане.
3. Установени отклонения и често повтарящи се грешки при извършване на финансов одит от Сметната палата на периодичните и годишни финансови отчети на бюджетните организации.
4. Конкретни казуси от практиката на бюджетния счетоводител.
5. Преглед на издадените от Министерството на финансите коментари по методологически въпроси през 2017 г.
III. Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

1. Текущо начисляване на приходите и разходите за отчетната година.
2. Признаване на приходи от помощи и дарения.
3. Осчетоводяване на разходите/задълженията за текущата отчетна година, които ще се изплатят в следващата.
4. Спазване на класификационния разрез за финансовите активи и пасиви – "приходно-разходни" и "финансиращи" позиции
5. Преглед за принадлежност на активите – спазване на критериите за признаване на активи.
6. Начисляване на разходи за амортизации.
7. Анализ на операциите по донорските програми и свързаните с тях лихви
8. Спазване на максималния размер за определените бюджетни показатели
9. Начисляване на приписани приходи и разходи
10. Начисляване на приходите и разходите за месец Декември по корективни сметки
11. Начисляване на провизии за вземания/ задължения към персонала
12. Преглед за обезценка на нефинансовите активи в края на годината и привеждане на отчетните им стойности по справедлива стойност.
13. Преглед за преоценка на материалните запаси в края на годината.
14. Определяне на приблизителна счетоводна оценка на незавършено производство/строителство
15. Еднократни счетоводни записвания в края на отчетната година
16. Други.
Лектор
Теодора
Бакърджиева
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 13.30 ч. Обяд в ресторант "Егур-Егур"  
13.30 - 17.00 ч. Тема № 2
IV. Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.
Акценти
: етапи на провеждане (подготовка, фактическа проверка на активите и пасивите;, документиране и осчетоводяване); резултати – липси, излишъци, компенсиране,установяване на кражби.
V. Годишно приключване на счетоводните сметки.
Акценти:
приключване на сметки от раздели 6 и 7; сметки от подгрупа 994; сметки от подгрупа 980; сметка 9860; сметка 1201; сметка 1101.
VI. Въвеждане на контролни дейности във връзка с прилагане на указанията на Министерството на финансите, дадени с ДДС № 05 от 30.09.2016 т. относно "Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации". Примерни образци на документи, приложения към Амортизационната политика на бюджетната организация.
1. Общи контроли за системата

1.1. Утвърждаване и актуализиране на вътрешни актове (счетоводна и амортизационна политика)
1.2. Подход за класификация на Дълготрайните активи (ДА)
1.3. Периодичен преглед за принадлежност на ДА
1.4. Разграничаване на понятията преоценка, обезценка и амортизации
1.5. Периодично съпоставяне на данните от различните отчетни форми
1.6. Други
Автоматизирани контроли при разработване на амортизационния план (общ и индивидуален)
Лектор
Теодора
Бакърджиева

 

7 декември 2017 г. (четвъртък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
Съществени акценти и специфика в счетоводството на бюджетните организации
1. Изисквания на Закона за счетоводство
1.1. Недопустими случаи на счетоводно отчитане.
1.2. Отговорност за достоверността на годишния финансов отчет.
1.3. Срокове на съхраняване на счетоводната информация.
1.4. Права и задължения на ръководителя на бюджетната организация.
1.5. Общи изисквания към финансовите отчети.
1.6. Подписване на финансовите отчети.
1.7. Основни счетоводни принципи.
1.8. Провеждане на инвентаризация.
1.9. Публикуване на годишните финансови отчети.
2. Заповед № 1338 от 22.12.2015 г. на министъра на финансите, издадена на основание чл. 166, ал. 2 от Закона за публичните финанси за елементите на годишния финансов отчет.
- Съдържание на ГФО.
3. Изисквания при прилагане на счетоводните сметки според критерии "приходно-разходни позиции" и "финансиращи позиции".
- При касов поток;
- При липса на касов поток.
4. Правилно отчитане на преведените авансови суми на доставчици/изпълнители и осчетоводяване в тази връзка на поетите ангажименти за разходи и новите възникнали задължения за разходи.
5. Правилно отчитане на сметките от подгрупа 994.
- Изчисляване на съответното финансиране в съответствие с т. 88 от ДДС № 14 от 2013 г.;
- Приключване в края на годината;
- Изводи.
6. Указания на МФ, дадени в ДДС № 03 от 31.03.2016 г.
- Счетоводни записвания при продажба на активи, отчитани в "ДСД" (т. 35).
- Подходи при прехвърляне на активите от СЕС в Бюджета (т. 36).
- Прехвърляне на активи в системата на първостепенния разпоредител с бюджет (т. 37).
- Вътрешни разчети, отчитани по сметки 4501, 4502 и 4503 (т. 38).
7. Акценти при начисляване на амортизации.
- Мерки и действия;
- Различия между обезценка, преоценка и амортизации;
- Определяне на предполагаем срок на годност;
8. Взаимовръзки между сметки и параграфи.
- Балансиран отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и отчета за чужди средства;
9. Специфични стопански операции в бюджетното счетоводство
9.1. Отчитане на ваучери за храна.
9.2. Отчитане на бартер.
9.3. Отчитане на консигнация.
9.4. Отчитане на концесия.
9.5. Отчитане на стопанска дейност в бюджетната организация.
- Указания от МФ, дадени с писмо изх. № 91–00–106 от
22.02.2017 г. за отчитане на правото на ползване на В и К активите. Пример.
Лектор
Мария
Цветанова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

240.00 лв.

Цената включва:лекции, консултации, учебни материали, кафе-паузи, удостове-рение за участие в семинар и книжката "Васил Левски – Апостола на свободата"  

 

Доплащания

Обяд на 6 декември 2017 г. 18.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Бон Бон Централ" *** 96.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Ренесанс" **** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Ренесанс" **** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Бон Бон Централ" *** е включена закуска и ползване на безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на сауна, парна баня, джакузи и безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Ренесанс" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Бон Бон Централ"
***

Хотел "Бон Бон Централ" *** е нов тризвезден хотел в центъра на София (ул. Три уши № 8), разположен в непосредствена близост (30 м.) до конферентната зала.

Хотелът разполага с ресторант (Егур Егур), фитнес, сауна, масажен център, паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет и телефон.

Страница в Интернет: http://central.bonbonhotels.bg.
Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.
Хотелът разполага с бизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.
Във всяка стая има телевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.
Страница в Интернет: www.central-hotel.com.

Хотел "Ренесанс" *** Хотел "Ренесанс" *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: www.hotelrenaissance-bg.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
5 декември 2017 г.

Допълнителна информация Tелефони: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит