Меню

Обн. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. ДВ. бр. 92 от 17.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 22 от 13.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12.02.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 37 от 7.05.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 6.12.2019 г., доп. ДВ. бр. 26 от 22.03.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Приложно поле

Чл. 1. Този закон урежда:
1. изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация;
2. приложимата счетоводна база за финансово отчитане;
3. съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
4. задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
5. задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.

Чл. 2. За целите на този закон предприятия са:
1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;
2. местните юридически лица, които не са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
5. осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

Раздел II.
Текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи, счетоводна информация и счетоводни системи

Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.
(2) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред.
(3) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон.
(4) Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.

Чл. 4. (1) Счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация, класифициран като първичен, вторичен и регистър.
(2) Първичният документ е носител на информация за регистрирана за първи път стопанска операция.
(3) Вторичният документ е носител на преобразувана (обобщена или диференцирана) информация, получена от първичните счетоводни документи.
(4) Регистърът е носител на хронологично систематизирана информация за стопански операции от първични и/или вторични счетоводни документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Счетоводен документ по ал. 1 може да е електронен документ, който съдържа информацията, изисквана по този закон, издаден и получен в какъвто и да е електронен формат при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 5. (1) Счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е уговорена в чуждестранна валута, левовата й равностойност се определя, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска народна банка към датата на сделката.
(2) Счетоводните документи, които постъпват в предприятията на чужд език, се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в закон.

Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
(2) Адресът по ал. 1, т. 3 е адресът за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование на предприятието;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и подпис на съставителя.
(4) При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ.
(5) Документална обоснованост е налице, когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 3, но за нея има документи, които я удостоверяват.
(6) Освен в случаите по ал. 5 документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон, и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
(7) При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.

Чл. 7. (1) Първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 се издава, когато това е предвидено в закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност, или с ценна книга, отпечатана по реда, предвиден за отпечатване на ценни книжа, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Лицата, които желаят да отпечатват ценни книжа, подават уведомление до Министерството на финансите.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2019 г.) Алинея 2 не се прилага, когато получателят е изискал издаването на първичен счетоводен документ.

Чл. 8. Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се допускат. Погрешно съставени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.

Чл. 9. Не се допуска:
1. отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри;
2. счетоводно отчитане на фиктивни или недостатъчно идентифицирани сделки, несъществуващи разходи, както и задължения с неточно определен предмет, извършено с цел подкупване на длъжностни лица или прикриване на подкуп.

Чл. 10. Лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите информационни носители, носят отговорност за достоверността на информацията в тях.

Чл. 11. (1) При изграждането и поддържането на счетоводната система предприятията осигуряват:
1. всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;
2. получаване на аналитична и обобщена информация по счетоводен път, представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отчети на предприятието;
3. междинно и годишно приключване на счетоводните регистри;
4. изменения в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии;
5. прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан;
6. прилагане на утвърдена от ръководителя на предприятието счетоводна политика.
(2) Когато при осъществяване на счетоводството се използва счетоводен софтуер, той трябва да е разработен при спазване на изискванията на този закон и да дава възможност обработваните чрез него данни и изходните документи да са на български език.

Раздел III.
Съхраняване на счетоводна информация

Чл. 12. (1) Счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или на технически носител в предприятието в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
2. счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
3. всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
(2) Счетоводната информация може да се съхранява в частни или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд при спазване на изискванията по ал. 1.
(3) При прекратяване на предприятие чрез преобразуване носителите на счетоводна информация (хартиени и/или технически) се предават на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия.
(4) При прекратяване на предприятие или когато предприятието няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 13. След изтичането на срока за съхранението им носителите на счетоводна информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд или в Националния осигурителен институт, могат да се унищожават.

Чл. 14. (1) При прекратяване на трудово, служебно или облигационно правоотношение с лице, което извършва текущо счетоводно отчитане и съставя финансови отчети, счетоводната документация се предава на лице, определено от ръководителя на предприятието.
(2) Приемането и предаването по ал. 1 се извършват в присъствието на комисия по ред и начин, определени от ръководителя на предприятието.
(3) При прекратяване на трудовото, служебното или облигационното правоотношение на ръководителя на предприятието същият е длъжен да предаде на лице, определено от съответния компетентен орган на предприятието, цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация.

Раздел IV.
Правомощия на министъра на финансите

Чл. 15. Министърът на финансите:
1. осъществява координацията и взаимодействието с Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз при хармонизация на българското счетоводно законодателство с европейското счетоводно законодателство;
2. дава становища и методически указания по прилагането на този закон и Националните счетоводни стандарти;
3. предприема мерки за развитието и усъвършенстването на счетоводството.

Раздел V.
Права и задължения на ръководителя на предприятието

Чл. 16. (1) Ръководителят на предприятието:
1. утвърждава индивидуалния сметкоплан на предприятието;
2. организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон;
3. утвърждава формата на счетоводството, която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане;
4. отговаря за съставянето, съдържанието и публикуването на финансовите отчети и на годишните доклади, изисквани по този закон;
5. определя периодичността на финансовите отчети за нуждите на управлението на предприятието;
6. отговаря за извършването на независим финансов одит от регистрирани одитори;
7. определя реда и начина за извършване на инвентаризация;
8. отговаря за съхраняването на счетоводната информация по реда и в сроковете по раздел III;
9. определя реда и движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването им съгласно този закон.
(2) Ръководителят и членовете на управителния и надзорния орган на предприятието отговарят за съставянето, извършването на независим финансов одит от регистрирани одитори и публикуването на годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и годишните доклади по глава седма в съответствие с изискванията на този закон и съобразно правомощията им по Търговския закон.

Раздел VI.
Съставители на финансови отчети

Чл. 17. (1) Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.
(2) Алинея 1 може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване по реда на чл. 3, ал. 4, и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността, както следва:
а) висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
аа) при магистърска степен - две години;
бб) при бакалавърска степен - три години;
вв) при степен "професионален бакалавър" - 4 години;
б) друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;
в) средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител;
2. да не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Глава втора.
КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел I.
Категории предприятия

Чл. 19. (1) За целите на този закон се определят следните категории предприятия:
1. микропредприятия;
2. малки предприятия;
3. средни предприятия;
4. големи предприятия.
(2) Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.
(3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.
(4) Средни предприятия са предприятия, които не са малки предприятия и които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.
(5) Големи предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.

Чл. 20. (1) Промяна в категорията по чл. 19 се извършва, когато предприятие за последните два отчетни периода престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия (трети) отчетен период.
(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода предприятието отговаря на показателите за две различни категории, същото се категоризира според показателите за последния отчетен период.
(3) За отчетния период, в който предприятие по § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби престане да бъде предприятие от обществен интерес, същото се отчита като предприятие от обществен интерес.

Раздел II.
Категории групи предприятия

Чл. 21. (1) За целите на този закон се определят следните категории групи предприятия:
1. малки групи;
2. средни групи;
3. големи групи.
(2) Малки групи са групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущия отчетен период, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.
(3) Средни групи са групи предприятия, които не са малки групи, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущата година, не надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.
(4) Големи групи са групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа, съставени към 31 декември на текущата година, надхвърля праговете най-малко на два от следните три показателя:
1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) Категориите на групите предприятия могат да се определят и на основа на сбора на стойностите на показателите съгласно индивидуалните годишни финансови отчети на предприятията от групата, съставени към 31 декември на текущия отчетен период. В този случай при определяне на категорията на групата праговете на показателите за балансова стойност на активите и нетни приходи от продажби по ал. 2, 3 и 4 се увеличават с 20 на сто.

Чл. 22. (1) Промяна в категорията по чл. 21 се извършва, когато за последните два отчетни периода група престане да отговаря на два от трите показателя за съответната категория. Категорията се променя от началото на следващия отчетен период.
(2) В случаите по ал. 1, когато за последните два отчетни периода група отговаря на показателите за две различни категории, тя се категоризира съгласно показателите за последния отчетен период.

Глава трета.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Раздел I.
Общи изисквания към финансовите отчети

Чл. 23. Финансовите отчети се съставят на български език, с арабски цифри и в хиляди левове.

Чл. 24. (1) Финансовите отчети трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието, паричните потоци и собствения капитал.
(2) Вярното и честното представяне изисква достоверно показване на ефектите от операциите, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в приложимите счетоводни стандарти.
(3) Съдържанието на финансовите отчети трябва да е ясно и разбираемо.

Чл. 25. (1) Във финансовите отчети се посочват:
1. наименованието на предприятието, правната му форма, седалище и адрес на управление, както и информация, ако предприятието е прекратено;
2. регистърът, в който предприятието е вписано, и регистрационният му номер от този регистър;
3. друга информация, изисквана от този или друг закон и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Финансовите отчети се подписват от:
1. ръководителя на предприятието;
2. физическото лице, което е съставило финансовия отчет, или от представляващия и/или управляващия счетоводното предприятие, когато финансовият отчет е съставен от счетоводно предприятие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Във финансовите отчети се посочват имената на лицата по ал. 2. Печат на предприятието и печат на счетоводното предприятие се поставя само ако това се изисква от друг закон.
(4) В случаите, когато финансовите отчети подлежат на независим финансов одит, подписите и печатите на лицата, извършили независимия финансов одит на финансовия отчет, се поставят съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Чл. 26. (1) Позициите, които се представят във финансовите отчети, се признават и оценяват в съответствие със следните принципи:
1. действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
2. последователност на представянето и сравнителна информация - представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети;
3. предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
4. начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
5. независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период;
6. същественост - предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен характер; обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма яснота; сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, промените в паричните потоци и в собствения капитал;
7. компенсиране - предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи;
8. предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;
9. оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в приложимите счетоводни стандарти.
(2) Предприятията осъществяват счетоводството при спазване на принципите по ал. 1 или в съответствие с принципите и изискванията на Международните счетоводни стандарти, когато счетоводната база на предприятието са Международните счетоводни стандарти.

Чл. 27. Предприятията съставят:
1. годишен финансов отчет към 31 декември на отчетния период;
2. консолидиран финансов отчет към 31 декември на отчетния период, когато предприятието майка е дружество по дял трети на част втора от Търговския закон;
3. междинни финансови отчети, обхващащи период, по-кратък от един отчетен период, когато това се изисква от закон или по решение на ръководителя на предприятието.

Раздел II.
Инвентаризация

Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети.
(2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.
(3) Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя на предприятието, по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.

Раздел III.
Годишни финансови отчети

Чл. 29. (1) Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение.
(2) Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.
(3) Годишният финансов отчет на едноличните търговци, на които размерът на нетните приходи от продажби за текущия отчетен период не надхвърля 200 000 лв. и не подлежи на задължителен независим финансов одит, може да се състои само от отчет за приходите и разходите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите.
(5) Алинея 4 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микропредприятия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите и приложение.
(7) Годишните финансови отчети по ал. 3, 4 и 6 дават вярна и честна представа за активите, пасивите, финансовото състояние и резултатите от дейността на предприятието.
(8) Предприятията по ал. 1, 3, 4 и 6 могат по избор да съставят пълен комплект финансови отчети.
(9) Годишният финансов отчет на средните и големите предприятия, както и на предприятията от обществен интерес се съставя в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.
(10) За предприятията, които са контролирани от държавата или общините или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми, държавни гаранции и други форми на държавна помощ, министърът на финансите може да изисква представянето на допълнителни отчети и информация в определени от него форма, съдържание, срокове и ред на изготвяне и представяне.

Чл. 30. (1) Големите предприятия и предприятията от обществен интерес в пояснителните приложения оповестяват начислените за годината суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори, поотделно за:
1. независим финансов одит;
2. данъчни консултации;
3. други услуги, несвързани с одита.
(2) В пояснителните приложения на консолидирания финансов отчет се оповестява по аналогичен начин информацията, посочена в ал. 1, по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

Раздел IV.
Консолидирани финансови отчети

Чл. 31. (1) Консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка по правилата и изискванията на:
1. Националните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните счетоводни стандарти;
2. Международните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Международните счетоводни стандарти.
(2) Консолидиран финансов отчет се съставя от предприятие майка независимо от това къде се намират седалищата на дъщерните й предприятия.

Чл. 32. Консолидиран финансов отчет може да не се съставя от предприятие майка на малка група, освен ако в групата има поне едно предприятие от обществен интерес.

Чл. 33. Формата, структурата и съдържанието на консолидирания финансов отчет се определят с приложимите счетоводни стандарти.

Глава четвърта.
ПРИЛОЖИМА СЧЕТОВОДНА БАЗА

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Предприятията съставят финансовите си отчети на базата на Националните счетоводни стандарти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) Финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти съставят следните предприятия:
1. кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. застрахователи и презастрахователи, както и застрахователни холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, начело на група, по смисъла на Кодекса за застраховането;
4. пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване;
5. инвестиционни посредници по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. управляващи дружества и колективни инвестиционни схеми по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
7. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и предприятия за колективно инвестиране по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
8. национални инвестиционни фондове по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
9. предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз;
10. пазарни оператори по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти;
11. централни депозитари на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) Консолидираните финансови отчети на предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати за търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз, се съставят на базата на Международните счетоводни стандарти.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) Предприятията по ал. 1 могат да изберат да съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти.
(5) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Предприятията, които съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти, могат да преминат към съставянето им на базата на Националните счетоводни стандарти, с изключение на предприятията по ал. 2.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) По реда на този закон не се допуска промяна на счетоводната база (приложимите счетоводни стандарти) повече от веднъж, освен когато това се изисква от закон.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) Консолидираните и междинните финансови отчети се съставят на базата на счетоводните стандарти, въз основа на които се съставя годишният финансов отчет на предприятието, което съставя консолидирания или междинния финансов отчет, с изключение на предприятията по ал. 3.

Чл. 35. (1) Годишните финансови отчети на предприятията в производство по ликвидация или в несъстоятелност се съставят на базата на национален счетоводен стандарт.
(2) Предприятия - юридически лица с нестопанска цел, независимо от категорията им по чл. 19, съставят годишните си финансови отчети на базата на национален счетоводен стандарт.

Чл. 36. (1) Националните счетоводни стандарти се приемат от Министерския съвет и са в съответствие с актовете на Европейския съюз и националните особености.
(2) Националните счетоводни стандарти се обнародват в "Държавен вестник".

Глава пета.
НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Чл. 37. (1) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:
1. малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
а) балансова стойност на активите - 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби - 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период - 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес;
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Независимо от ал. 1 годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата отговарят на условията на чл. 19, ал. 2.
(3) Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.
(4) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
1. балансова стойност на активите към 31 декември - 1 000 000 лв.;
2. размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година - 2 000 000 лв.;
3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди - 1 000 000 лв.
(5) На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.
(6) Регистрираните одитори, които извършват независим финансов одит на годишни и консолидирани финансови отчети, в одиторския доклад задължително изразяват становище:
1. съответства ли докладът за дейността на финансовите отчети за същия отчетен период;
2. изготвен ли е докладът за дейността в съответствие с приложимите законови изисквания и заявяват дали в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и обстановката, в която то работи, са установили случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността и посочват характера на невярното представяне;
3. в декларацията за корпоративно управление представена ли е изискваната от съответните нормативни актове информация;
4. предоставена ли е нефинансовата декларация и дали декларацията е изготвена в съответствие с изискванията на този закон;
5. предоставен ли е доклад за плащанията към правителствата и дали докладът е изготвен в съответствие с изискванията на този закон;
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) предоставен ли е доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията към годишния финансов отчет и дали докладът отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Глава шеста.
ПУБЛИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Чл. 38. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва:
1. всички търговци по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) юридическите лица с нестопанска цел - чрез заявяване за обявяване и предоставянето им в регистър на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез интернет, в срок до 30 юни на следващата година.
(2) Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.
(3) Годишните финансови отчети и докладът за дейността се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.
(5) По реда на ал. 1 заедно с годишния финансов отчет акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, публикуват и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
(6) Годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата заедно с годишните доклади по глава седма към тях.
(7) Когато отчетите и докладите на предприятията по ал. 1, т. 3 се публикуват в интернет, до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.
(8) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Алинеи 1 - 8 не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и еднолични търговци, които не са осъществявали дейност през отчетния период; и
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) всички останали предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите; декларацията се публикува в срок до 31 март на следващата година, както следва:
а) от лицата по ал. 1, т. 1 и 2 - в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) от лицата по ал. 1, т. 3 - чрез икономическо издание или чрез интернет.
(10) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Едноличните търговци по ал. 9, т. 1 не подават декларация, че не са осъществявали дейност през отчетния период.
(11) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларациите по ал. 9, т. 2 не се дължат.
(12) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Предприятие майка, което едновременно е и дъщерно предприятие (междинна майка) и съгласно приложимите счетоводни стандарти не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет, публикува на български език консолидирания финансов отчет на първото предприятие майка, в което междинната майка е консолидирана, в тримесечен срок от крайния задължителен срок за публикуването му от консолидиращото предприятие майка. Заедно с консолидирания финансов отчет се публикуват консолидираните годишни доклади по глава седма и одиторският доклад. Когато предприятието майка е регулирано от законодателството на трета държава, консолидираният финансов отчет се заверява от одитори или одиторски дружества, които извършват одит съгласно законодателството на държавата, приложимо към предприятието майка.
(13) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2016 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списъци с предприятията, които:
1. не са заявили за обявяване годишните си финансови отчети за предходната година в сроковете по ал. 1 и 2; списъкът се предоставя в срок до 31 юли на текущата година;
2. са заявили за обявяване в търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел декларация по ал. 9, т. 2; списъкът се предоставя в срок до 30 април на текущата година.
(14) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Списъците по ал. 13 следва да съдържат наименованието на предприятието и ЕИК от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(15) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В двумесечен срок от получаване на списъците по ал. 13 Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по ал. 1 - 12.

Глава седма.
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ

Раздел I.
Годишен доклад за дейността

Чл. 39. Предприятията изготвят годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:
1. обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
2. анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях;
3. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
4. вероятното бъдещо развитие на предприятието;
5. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
6. информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;
7. наличието на клонове на предприятието;
8. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:
а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането;
б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Чл. 40. (1) Предприятията от обществен интерес по § 1, т. 22, букви "а", "б" и "в" от допълнителните разпоредби включват в своя доклад за дейността декларация за корпоративно управление съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) Декларацията за корпоративно управление може да бъде представена като:
1. отделен доклад, публикуван заедно с доклада за дейността;
2. документ, който е обществено достъпен на интернет страницата на предприятието.

Чл. 41. Големите предприятия, които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, включват в доклада за дейността си нефинансова декларация по чл. 48.

Чл. 42. (1) Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не изготвят доклад за дейността, при условие че информацията относно придобиването на собствените им акции, изисквана от чл. 187д от Търговския закон, е оповестена в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към съставения счетоводен баланс.
(2) Алинея 1 не се прилага за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, категоризирани като микро- или малки предприятия.

Чл. 43. Микро-, малките и средните предприятия могат да не включват в доклада за дейността нефинансова информация.

Раздел II.
Консолидиран доклад за дейността

Чл. 44. Предприятие майка, задължено да съставя консолидиран финансов отчет по реда на чл. 31, изготвя консолидиран доклад за дейността.

Чл. 45. Консолидираният доклад за дейността съдържа информацията, изисквана по чл. 39 - 41 при отчитане на съществените корекции в резултат на специфичните характеристики на консолидирания доклад за дейността, като информацията се представя по начин, улесняващ преценката на състоянието на консолидираните предприятия като цяло.

Чл. 46. Когато предприятие майка е задължено да изготвя годишен доклад за дейността и консолидиран доклад за дейността, двата доклада могат да бъдат изготвени като един доклад.

Чл. 47. В консолидирания доклад за дейността се прилагат следните корекции на информацията, изисквана по реда на чл. 39 - 41:
1. при отчитане на данни за придобитите собствени акции и дялове в консолидирания доклад за дейността се посочват броят и номиналната стойност, а ако такава липсва - отчетната стойност на всички акции и дялове на предприятието майка, притежавани от предприятието майка, неговите дъщерни предприятия или от лица, които действат от свое име, но за сметка на някое от тези предприятия;
2. при оповестяване на системите за вътрешен контрол и управление на риска в декларацията за корпоративно управление се включва позоваване на основните характеристики на системите за контрол и управление на риска за консолидираните предприятия като цяло.

Раздел III.
Нефинансова декларация

Чл. 48. (В сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Нефинансовата декларация съдържа описание на политиките на предприятията по отношение на дейностите им, осъществявани в областта на екологията, социалните въпроси и тези, свързани със служителите, правата на човека, борбата против корупцията.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нефинансовата декларация включва и:
1. кратко описание на бизнес модела на предприятието - цел, стратегия, организационна структура, инфраструктура, продукти, следвани политики по отношение на основните и спомагателните дейности на предприятието и други;
2. описание на политиките, които предприятието е приело и следва по отношение на екологичните и социалните въпроси, включително дейностите, които е извършило през отчетния период и резултатите от тях;
3. целите, рисковете и задачите, които предстоят по отношение на екологичните и социалните политики, включително описание на такива дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията, служителите или други социални въпроси;
4. описание на основните показатели за резултатите от дейностите, свързани с екологичните и социалните въпроси.
(3) Когато предприятието не спазва приетите политики по отношение на един или няколко от въпросите - предмет на нефинансовата декларация, тя трябва да съдържа ясно и аргументирано обяснение за причините, поради които приетите политики не се спазват.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нефинансовата декларация по ал. 1 включва по целесъобразност и препратки и допълнителни обяснения за сумите, отчетени в годишните финансови отчети.
(5) Предприятията могат да не публикуват информация за предстоящи промени в политиките си, свързани с екологичните или социалните въпроси, които са в процес на договаряне, когато публикуването на подобна информация би довело до вреда на предприятието. Непубликуването на информацията в процес на договаряне не трябва да пречи на обективното разбиране за развитието, резултатите, състоянието на предприятието и въздействието на неговата дейност върху екологията и социалните въпроси. Когато такава информация не се публикува, ръководителят и членовете на управителния и надзорния орган на предприятието трябва да представят аргументирано становище за причините, по които информацията не е публикувана.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При оповестяване на информацията, изисквана по ал. 1 и 2, предприятията могат да се позовават на национални, основани на нормите на Европейския съюз, или международни рамки, като уточняват на коя конкретно рамка са се позовали.

Чл. 49. (В сила от 01.01.2017 г.) Предприятията са изпълнили задължението за изготвяне на нефинансова декларация, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) в доклада за дейността са включени информация и анализ по чл. 48, ал. 1 и 2;
2. е изготвен отделен доклад за информацията, изисквана за нефинансовата декларация, при условие че този доклад:
а) се публикува заедно с доклада за дейността;
б) е общественодостъпен в срок до 30 юни на следващата година на интернет страницата на предприятието, като това обстоятелство се посочва в доклада за дейността.

Чл. 50. (В сила от 01.01.2017 г.) Предприятие, което е дъщерно предприятие, не изготвя нефинансова декларация, ако предприятието и неговите дъщерни предприятия са включени в консолидирания доклад за дейността или в отделния доклад на друго предприятие, съставени в съответствие с изискванията на този закон.

Раздел IV.
Консолидирана нефинансова декларация

Чл. 51. (В сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой на служителите през финансовата година от 500 души, включват в консолидирания доклад за дейността консолидирана нефинансова декларация, съдържаща информацията по чл. 48, ал. 1 и 2.

Чл. 52. (В сила от 01.01.2017 г.) Разпоредбите на чл. 48, ал. 3 - 5 и чл. 49 се прилагат и за консолидираната нефинансова декларация.

Раздел V.
Доклад за плащанията към правителства

Чл. 53. (1) Големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват годишен доклад за плащанията, извършени към правителства, едновременно с годишния доклад за дейността си.
(2) Годишен доклад за плащанията към правителства не се изготвя от дъщерно предприятие, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. предприятието майка се регулира от законодателството на държава - членка на Европейския съюз;
2. плащанията към правителства, извършвани от предприятието, са включени в консолидирания доклад за плащанията към правителства, изготвен от предприятието майка по раздел VI.
(3) Годишен доклад за плащанията към правителства не се изготвя, в случай че за един отчетен период е извършено еднократно плащане или поредица от свързани плащания в размер до 195 600 лв.
(4) В годишния доклад за плащанията към правителства не се включват плащания по проекти на стойност до 195 600 лв.

Чл. 54. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Годишният доклад за плащанията към правителства се съставя на български език, в хиляди левове и съдържа следната информация за съответния отчетен период:
1. общия размер на извършените плащания към всяко правителство;
2. общия размер за всеки от видовете плащания, извършени към всяко правителство, както следва:
а) права върху продукция;
б) данъци върху печалбата и данъци върху доходите; не се оповестява платеният данък върху добавената стойност, акциз и данък върху доходите на физическите лица;
в) авторски, лицензионни и сродни на тях права;
г) дивиденти;
д) бонуси за подписване на договор, откриване и производство;
е) лицензионни такси, наеми, такси за регистрация и други възнаграждения за лицензи и концесии;
ж) плащания за инфраструктурни подобрения;
3. общия размер на плащанията по всеки проект поотделно, както и общия размер по видовете плащания по т. 2 за всеки проект; когато предприятието е извършило плащания по няколко проекта на едно и също лице, представляващо правителство по смисъла на закона, оповестяването може да бъде по лица, а не по проекти.

Чл. 55. Плащанията в натура се отчитат по стойност и ако е възможно, по обем. Докладът съдържа обяснителни бележки за начина на изчисляване на стойността им.

Чл. 56. Годишният доклад за плащанията към правителствата отразява същността, а не формата на съответните плащания или дейности. Плащанията и дейностите не могат да се разделят или обединяват с цел отклонение от прилагането на този закон.

Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Доклад за плащанията към правителствата може да не се изготвя, в случай че предприятията са задължени да изготвят такъв доклад за третите страни, включени в Приложение към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1910 на Комисията от 28 октомври 2016 г. относно еквивалентността на изискванията на някои трети държави за докладване за плащанията към правителства с изискванията на глава 10 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 295/82 от 29 октомври 2016 г.).
(2) Докладът по ал. 1 подлежи на публикуване заедно с годишния финансов отчет.

Раздел VI.
Консолидиран доклад за плащанията към правителства

Чл. 58. Предприятията майки, които извършват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, задължително съставят и консолидиран доклад за плащанията към правителства в съответствие с изискванията на раздел V.

Чл. 59. Смята се, че предприятието майка извършва дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори, ако някое от неговите дъщерни предприятия извършва дейност в тези области.

Чл. 60. В консолидирания доклад се включват само плащания, произтичащи от операции, свързани с добив и дърводобив.

Чл. 61. Предприятието майка не съставя консолидиран доклад по чл. 58:
1. за малка или средна група предприятия, освен когато някое свързано предприятие е предприятие от обществен интерес;
2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) когато предприятието майка, което се регулира по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, едновременно е дъщерно предприятие и неговото собствено предприятие майка се регулира по законодателството на държава - членка на Европейския съюз.

Чл. 62. (1) Дъщерно предприятие, включително предприятие от обществен интерес, не се включва в консолидирания доклад за плащанията към правителства, когато е изпълнено едно от следните условия:
1. предприятието майка е възпрепятствано в значителна степен от дългосрочни ограничения при упражняване на правата си върху активите или управлението на дъщерното предприятие;
2. информацията, необходима за изготвянето на консолидирания доклад за плащанията към правителствата, не може да бъде получена без извършване на прекомерни разходи или ненужно забавяне;
3. акциите или дяловете на предприятието се притежават единствено с цел последващата им продажба.
(2) Алинея 1 се прилага само в случай, че при същите условия дъщерното предприятие не е включено в консолидирания финансов отчет.

Глава осма.
БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Чл. 63. (1) Бюджетните предприятия осъществяват счетоводството си в съответствие с изискванията на глава петнадесета от Закона за публичните финанси.
(2) Предприятията от сектор "Държавно управление", различни от тези по ал. 1, които осъществяват счетоводството си съгласно приложимите за бюджетните предприятия изисквания, се определят по реда на чл. 165 от Закона за публичните финанси.
(3) Бюджетните предприятия и предприятията по ал. 2 изготвят и представят годишните си финансови отчети в съответствие с изискванията на чл. 166, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(4) Отчетните данни за активите, пасивите, приходите, разходите и операциите на всички бюджетни предприятия и предприятията по ал. 2 се консолидират от Министерството на финансите съгласно чл. 167 от Закона за публичните финанси.
(5) Формата, структурата и съдържанието на годишните и междинните финансови отчети на бюджетните предприятия и на предприятията по ал. 2 се определят от министъра на финансите съгласно чл. 166, ал. 2 от Закона за публичните финанси.
(6) Редът, начинът и сроковете за съставяне и представяне на финансовите отчети на бюджетните предприятия и публикуването на информацията от тях се определят съгласно чл. 170 от Закона за публичните финанси.

Чл. 64. За отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане.

Чл. 65. Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет.

Чл. 66. За бюджетните предприятия министърът на финансите може да определи срокове за извършване на инвентаризация, различни от посочените в този закон.

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.)

Глава девета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 68. (1) Ръководител, който наруши разпоредбата на чл. 9, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 69. (1) Който наруши изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III, се наказва с глоба в размер от 500 до 3500 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 7000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 70. (1) Който възложи съставяне на финансови отчети в нарушение на чл. 17, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 71. (1) Лице, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. На счетоводно предприятие, което състави финансов отчет, без да отговаря на изискванията на чл. 18, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 72. (1) Който е задължен и не състави финансов отчет и/или годишни доклади по глава седма, раздели I - IV, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 73. (1) Който е задължен и не състави годишни доклади за плащанията към правителствата по реда на глава седма, раздели V и VI, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 15 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 74. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 75. (1) Който е задължен и не възложи извършването на независим финансов одит на регистриран одитор, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 76. (1) Който възложи извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) Който извърши одит, без да е регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит, се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 77. (1) Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.

Чл. 78. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 22 от 2018 г.) "Бюджетни предприятия" са всички лица, прилагащи бюджети, сметки за средства от Европейския съюз и сметки за чужди средства съгласно Закона за публичните финанси, включително Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, държавните висши училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и всички други лица, които са бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
2. "Група предприятия" са предприятието майка и всички негови дъщерни предприятия.
3. "Действителен стаж" е действително прослужено време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило без трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е полагало личен труд или е упражнявало свободна професия и изцяло се е осигурявало за своя сметка. В понятието "действителен стаж" не се включва времето на наборната военна служба и времето за отглеждане на малко дете.
4. "Дъщерно предприятие" е юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка). Юридическите лица, които са дъщерни на дъщерното предприятие, също се смятат за дъщерни предприятия на предприятието майка.
5. "Инвентаризация" е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.
6. "Инвестиционни дружества" са:
а) дружества, чийто единствен предмет на дейност е влагане на средствата им в различни ценни книжа, недвижими имоти и други активи с единствената цел да бъдат разпределени инвестиционните рискове и акционерите им да се възползват от резултатите от управлението на техните активи;
б) дружества, свързани с инвестиционни дружества с постоянен капитал, ако единственият предмет на дейност на тези свързани дружества е да придобият изцяло изплатени акции, емитирани от тези инвестиционни дружества, без да се засяга член 22, параграф 1, буква "з" от Директива 2012/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (ОВ, L 315/74 от 14 ноември 2012 г.).
7. "Консолидиран финансов отчет" е финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно че те са едно предприятие.
8. "Международни счетоводни стандарти" (МСС) са приетите в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на Международните счетоводни стандарти и включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS), Международните стандарти за финансова отчетност (International Financial Reporting Standards (IFRS) и свързаните с тях тълкувания (SIC-IFRIC interpretations), последващите изменения на тези стандарти и свързаните с тях тълкувания, бъдещите стандарти и свързаните с тях тълкувания, издадени или приети от Съвета по международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB).
9. "Място на стопанска дейност" е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
10. "Независим финансов одит на финансов отчет" е одитът по Закона за независимия финансов одит.
11. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Нетни приходи от продажби" са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.
12. (отм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
13. "Основна дейност" по смисъла на т. 22, букви "и", "к" и "л" е дейността на търговското дружество, когато общата стойност на нетните приходи от продажби от съответната дейност представлява повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за отчетния период.
14. "Отчетен период" е календарната година (1 януари - 31 декември), освен когато в този закон е предвидено друго.
15. "Плащане към правителство" за целите на глава седма, раздел V е платена сума в парично изражение или в натура от предприятие, работещо в добивната промишленост, или от предприятие, работещо в дърводобива от девствени гори, за задължения към правителството по чл. 54, т. 2.
16. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
17. "Правителство" за целите на глава седма, раздел V е национален, регионален или местен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на трета държава. Понятието "правителство" включва дирекция, агенция или предприятие, контролирани от органите на държавата.
18. "Предприятие майка" е юридическо лице, което упражнява контрол спрямо едно или повече дъщерни предприятия.
19. "Предприятие, работещо в добивната промишленост" е предприятие, осъществяващо дейност, свързана с проучване, търсене, откриване, разработване на находища и добив на минерали, нефт, природен газ или други суровини, попадащи в обхвата на икономическите дейности, изброени в приложение I, раздел В, позиции 05-08 към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1893/2006".
20. "Предприятие, работещо в дърводобива от девствени гори" е предприятие, осъществяващо дейност в девствени гори съгласно приложение I, раздел А, позиция 02, група 02.2 към Регламент (ЕО) № 1893/2006.
21. "Проект" за целите на глава седма, раздел V са оперативни дейности, управлявани по силата на договор, лиценз, лизинг, концесия или подобни правни споразумения, представляващи основание за задължение за плащане към правителство. Ако такива споразумения са свързани помежду си, те се смятат за един проект.
22. "Предприятия от обществен интерес" са:
а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз;
б) кредитни институции;
в) застрахователи и презастрахователи;
г) пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;
д) инвестиционни посредници, които са големи предприятия по този закон;
е) колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, които са големи предприятия по този закон;
ж) финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия по този закон;
з) "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания "Железопътна инфраструктура";
и) търговски дружества, чиято основна дейност е да произвеждат и/или да пренасят, и/или да продават електроенергия и/или топлоенергия и които са големи предприятия по този закон;
к) търговски дружества, чиято основна дейност е да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или транзитират природен газ и които са големи предприятия по този закон;
л) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия.
23. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) "Регулиран пазар" е този по смисъла на чл. 152, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
24. "Ръководител на предприятие" е лице или лица, които лично ръководят предприятието в качеството си на собственици, управители или упълномощени с договор, които носят отговорност за цялата икономическа дейност на предприятието пред собственика или собствениците - акционерите, съдружниците, пред местното самоуправление или пред държавата.
25. "Свързани предприятия" са всеки две или повече предприятия в рамките на дадена група.
26. "Сектор "Държавно управление" е сектор "Държавно управление" (General government) съгласно изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността.
27. "Счетоводно предприятие" е всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.
28. "Финансови холдингови дружества" са дружества, чийто единствен предмет на дейност е придобиване на участия в други дружества, управление на тези участия и извличане на печалба от тях, без те самите пряко или непряко да участват в управлението на тези дружества и без да се засягат правата, които финансовите холдингови дружества притежават в качеството си на акционери.
29. "Цифров или друг идентификатор" е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия.
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

§ 2. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
2. Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи (ОВ, L 330/1 от 15 ноември 2014 г.).
§ 3. Микропредприятията, извън облекченията за тях по този закон, се третират като малки предприятия.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Предприятията от обществен интерес за целите на този закон се третират като големи предприятия, независимо от балансовата стойност на активите, нетните приходи от продажби и средната численост на персонала.
§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Предприятие, чиято счетоводна база са Международните счетоводни стандарти по смисъла на § 1, т. 8, осъществява текущото счетоводно отчитане и съставя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на тези стандарти изцяло и без изменения. Когато в Международните счетоводни стандарти се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на закона, се прилагат разпоредбите на Международните счетоводни стандарти.
§ 5б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че съгласно приложимите счетоводни стандарти разходите за развойна дейност са признати за нематериален актив, не се разрешава разпределянето на дивиденти от предприятието до пълното амортизиране или отписване на този нематериален актив, освен ако стойността на резервите (фондовете) на предприятието, за които е допустимо разпределение съгласно изискванията на нормативен акт, и неразпределената печалба от минали години е най-малко равна на балансовата стойност на признатия нематериален актив.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. Този закон отменя Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15, 91 и 100 от 2013 г.).
§ 7. Предприятията и групите предприятия определят категорията си за 2016 г. в съответствие с чл. 19 и 21 съгласно показателите си към 31 декември 2015 г.
§ 8. Предприятията, които към 1 януари 2016 г. отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие съгласно чл. 19 от този закон и съставят годишните си финансови отчети на база Международни счетоводни стандарти, могат еднократно да преминат към прилагане на Национални счетоводни стандарти след приемане на национален счетоводен стандарт.
§ 9. Незавършените административнонаказателни производства до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
§ 10. (1) Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.
(2) Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършва по реда на този закон.
§ 11. (1) Големите предприятия по този закон съставят годишните си финансови отчети за 2016 г. на база на Международните счетоводни стандарти.
(2) Разпоредбата на чл. 34, ал. 2 по отношение на големите предприятия се прилага от 1 януари 2017 г.
§ 12. В Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г., бр. 19 от 2014 г. и бр. 32 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 23 ал. 5 се изменя така:
"(5) Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за счетоводството."
2. В чл. 34 ал. 1 се изменя така:
"(1) Политическите партии изготвят финансов отчет за предходната календарна година съгласно изискванията на глава трета, раздел III от Закона за счетоводството."
§ 13. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр.105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г., бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20, 70 и 109 от 2013 г.) в § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби думите "чл. 37, ал. 2" се заменят с "чл. 31, ал. 1".
§ 14. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14, 22, 54, 61 и 79 от 2015 г.) в чл. 186а, ал. 2 думите "със съдържанието по чл. 26, ал. 1" се заменят със "съгласно чл. 29, ал. 1".
§ 15. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г. и бр. 30 от 2015 г.) в чл. 84, ал. 6 в текста преди т. 1 думите "чл. 7" се заменят с "чл. 6".
§ 16. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14, 17, 58 и 61 от 2015 г.) в § 4 ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"(4) За дълготрайните активи на обектите по ал. 3 и за другите водностопански системи и съоръжения, за които има учредена концесия, се начисляват амортизационни отчисления съгласно приложимите счетоводни стандарти в съответствие с глава четвърта от Закона за счетоводството."
§ 17. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61 и 79 от 2015 г.) в чл. 9, ал. 2 думите "чл. 7" се заменят с "чл. 6".
§ 18. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53 от 2007 г., бр. 77 от 2011 г. и бр. 34 от 2015 г.) в чл. 12, ал. 2, изречение второ думите "чл. 34, ал. 2" се заменят с "чл. 18".
§ 19. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 35 и 79 от 2015 г.) в чл. 10, ал. 3 думите "чл. 1, ал. 2" се заменят с "чл. 2".
§ 20. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г. и бр. 72 от 2015 г.) в чл. 102, ал. 4 думите "чл. 15 от Закона за счетоводството" се заменят с "приложимите счетоводни стандарти в съответствие с глава четвърта от Закона за счетоводството".
§ 21. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г. и бр. 20 от 2012 г.) в чл. 21, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "чл. 1, ал. 2" се заменят с "чл. 2".
2. В т. 2 думите "чл. 1, ал. 2" се заменят с "чл. 2".
§ 22. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г. и бр. 62 от 2015 г.) в чл. 62, ал. 7 думите "чл. 33, ал. 6" се заменят с "чл. 63, ал. 4".
§ 23. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34, 61 и 62 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 81, ал. 3, изречение второ думите "чл. 34, ал. 2" се заменят с "чл. 18".
2. В чл. 100м, ал. 3, изречение второ думите "чл. 34, ал. 2" се заменят с "чл. 18".
3. В чл. 124, ал. 2, т. 4 думите "чл. 26, ал. 1" се заменят с "чл. 29, ал. 1".
§ 24. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37 и 61 от 2015 г.) в чл. 28з, ал. 2 думите "чл. 33, ал. 6" се заменят с "чл. 63, ал. 4".
§ 25. В Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 22 и 54 от 2015 г.) в чл. 6, ал. 3 думите "чл. 40, ал. 1 - 3" се заменят с "чл. 38, ал. 1, 3 и 5".
§ 26. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 221:
а) в т. 6 накрая се добавя "когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит";
б) в т. 7 след думата "одитор" се добавя "когато е бил извършен независим финансов одит".
2. В чл. 245 накрая се добавя "когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит".
3. В чл. 248 ал. 1 се изменя така:
"(1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи."
4. В чл. 249, ал. 1 след думата "Когато" се добавя "годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и".
5. В чл. 251:
а) в ал. 3 изречение първо се изменя така: "Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад. Регистрираният одитор участва в заседанието на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите по ал. 1 и 2.";
б) в ал. 4 думите "Провереният и приет" се заменят с "Приетият от общото събрание".
§ 27. В Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 от 2015 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 11 се изменя така:
"11. "Предприятия от обществен интерес" са тези по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството."
§ 28. В Закона за публичните финанси (ДВ, бр. 15 от 2013 г.) в чл. 168, ал. 1 думите "чл. 1, ал. 2" се заменят с "чл. 2".
§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 - 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.
__________
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 24 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
(Обн. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ
СКЛАДОВЕ
(Обн. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

§ 61. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 47, т. 1 и т. 5, буква "б", § 48 и § 49, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН
КОДЕКС
(Обн. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 - 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква "а", която влиза в
сила от 20 май 2019 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 55. До изтичането на срока за пререгистрация чрез вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по § 25
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
годишните финансови отчети и докладите за дейността по Закона за счетоводството се публикуват, както следва:
1. в срок до 30 юни на текущата година годишните финансови отчети и докладите за дейността за предходната година - в икономическо издание или в
интернет, когато за лицето не са настъпили условията по т. 2 - 4; лицето трябва да осигури свободен безплатен достъп до публикуваните му отчети и доклади
и при поискване да посочи мястото, където са публикувани;
2. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.;
3. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г.;
4. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.
§ 56. Член 34, ал. 4 от Закона за счетоводството се прилага и по отношение на годишните финансови отчети за 2018 г.
…..
§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 - относно чл. 4, т. 65, т. 4, буква "а", т. 5, буква "б", подбуква "бб", т. 9, т. 15, буква "б", т. 31 и т. 34 и § 64, които влизат в сила от деня на
обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 63, който влиза в сила от 18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1, § 43, т. 36, § 50, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 5 - 10, § 52, т. 3, § 53, т. 1 и 3 и § 65 - 69, които влизат в сила от 7 януари 2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари 2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2, които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22, § 57, т. 9, т. 11, буква "в", т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви "в" и "г", които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква "б" - относно чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

§ 55. До изтичането на срока за пререгистрация чрез вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по § 25
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
годишните финансови отчети и докладите за дейността по Закона за счетоводството се публикуват, както следва:
1. в срок до 30 юни на текущата година годишните финансови отчети и докладите за дейността за предходната година - в икономическо издание или в
интернет, когато за лицето не са настъпили условията по т. 2 - 4; лицето трябва да осигури свободен безплатен достъп до публикуваните му отчети и доклади
и при поискване да посочи мястото, където са публикувани;
2. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2018 г. до 31 май 2019 г., публикуват в срок до 30 юни на 2019 г. отчетите за 2017 и 2018 г.;
3. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2019 г. до 31 май 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2020 г. отчетите за 2017, 2018 и 2019 г.;
4. лицата, пререгистрирани в периода от 1 юни 2020 г. до 31 декември 2020 г., публикуват в срок до 30 юни на 2021 г. отчетите за 2017, 2018, 2019 и 2020 г.
§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) Член 34, ал. 5 от Закона за счетоводството се прилага и по отношение на годишните финансови
отчети за 2018 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 - относно чл. 4, т. 65, т. 4, буква "а", т. 5, буква "б", подбуква "бб", т. 9, т. 15, буква "б", т. 31 и т. 34 и § 64, които влизат в сила от деня на
обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 63, който влиза в сила от 18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1, § 43, т. 36, § 50, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 5 - 10, § 52, т. 3, § 53, т. 1 и 3 и § 65 - 69, които влизат в сила от 7 януари 2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари 2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2, които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22, § 57, т. 9, т. 11, буква "в", т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви "в" и "г", които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква "б" - относно чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
(Обн. - ДВ, бр. 37 от 2019 г. )

§ 60. (В сила от 07.05.2019 г.) Предприятията по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за счетоводството съставят финансовите си отчети за 2018 г. на базата на
Международните счетоводни стандарти.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 64. Законът влиза в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с
пруденциалния надзор над кредитните институции, с изключение на § 5, т. 1, § 6, § 7, т. 1, § 8, 9, 10, 13, 14, § 16, т. 2, § 17, § 18, т. 1, буква "б", подбуква "аа", §
19, § 20, т. 1, буква "б", подбуква "аа", § 21, т. 1, буква "а", § 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 53, 54, 59, 60, 61, 62 и 63, които влизат в сила от деня на
обнародването на закона в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

§ 40. Параграф 39, т. 2, буква "а", подбуква "бб" относно чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството по отношение на еднократното подаване на декларация
по образец се прилага за отчетни периоди, започващи на и след 1 януари 2019 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на § 30, т. 28, букви "а", "б", "в" и "г", т. 35, буква "а", подбуква "гг" и подбуква "дд" относно т. 96 от
допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
(Обн. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.)

§ 30. (1) Параграфи 2, 3, 9, 10 и 17 влизат в сила от 3 септември 2020 г.
(2) Параграфи 1 и 21 влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Обн. ДВ. бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., изм. ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 28.02.2020 г.

Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:
1. целта, обхвата и принципите на независимия финансов одит, извършван от регистрирани одитори, наричан по-нататък "финансов одит";
2. професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и удостоверяване на резултатите от финансовия одит, наричани по-нататък "приложими одиторски стандарти";
3. придобиването на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител;
4. придобиването на правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;
5. правата и задълженията на регистрираните одитори;
6. статута и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък "Комисията";
7. статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);
8. дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Цел на финансовия одит
Чл. 2. Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Финансов одит
Чл. 3. (1) Финансовият одит е изпълнение на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се формира одиторското мнение.
(2) При изразяването на одиторско мнение се взема предвид типът на приложимата рамка за финансово отчитане.

Предмет на финансовия одит
Чл. 4. Финансов одит се извършва на:
1. годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;
2. други финансови отчети или финансова информация.

Приложими отчетни рамки
Чл. 5. (1) Приложимите рамки за финансово отчитане са:
1. обща рамка за финансово отчитане, регламентираща финансови отчети с общо предназначение за широк кръг потребители;
2. специфична рамка за финансово отчитане, регламентираща отчети за конкретни потребители.
(2) Общите рамки за финансово отчитане са:
1. отчетна рамка за достоверно представяне, която съдържа поне едно от следните потвърждения:
а) потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да представи допълнителни оповестявания;
б) потвърждава изрично, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да се отклони от дадено изискване на общата рамка;
2. обща рамка за съответствие, която не съдържа потвържденията по т. 1.

Задължителен одит и доброволен одит
Чл. 6. (1) Финансовият одит е задължителен и доброволен.
(2) Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.
(3) Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

Регистрирани одитори
Чл. 7. (1) Финансов одит се извършва от регистрирани одитори, които са вписани в регистъра по чл. 20.
(2) Регистрираните одитори по смисъла на този закон са:
1. физически лица;
2. одиторски дружества.
(3) Одиторско дружество е търговско дружество, регистрирано по чл. 64, ал. 1, т. 1, 2 или 3 от Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, с основен предмет на дейност - извършването на финансов одит на финансови отчети на предприятия, при което три четвърти от членовете на управителния му орган са регистрирани одитори по този закон или са регистрирани одитори от други държави - членки на Европейския съюз, има добра репутация и е:
1. събирателно дружество, в което повече от половината от съдружниците са регистрирани одитори по този закон или по законодателството на други държави - членки на Европейския съюз;
2. командитно дружество, в което повече от половината от неограничено отговорните съдружници са регистрирани одитори по този закон или по законодателството на други държави - членки на Европейския съюз;
3. дружество с ограничена отговорност, в което повече от половината от гласовете в общото събрание на съдружниците и от капитала принадлежат на регистрирани одитори, одитори и/или на одиторски дружества от други държави - членки на Европейския съюз.

Способи за упражняване на одиторска професия
Чл. 8. (1) Правото да се упражнява одиторска професия е изключително и се осъществява:
1. пряко:
а) като физическо лице;
б) чрез участие в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
в) по трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
г) по облигационен договор с одиторско дружество или с търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество по чл. 7;
2. чрез участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра по чл. 20;
3. чрез участие в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите.
(2) Регистриран одитор не може да упражнява одиторска професия чрез участие в повече от едно търговско дружество и/или одиторско дружество.

Професионални стандарти
Чл. 9. (1) Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.
(2) Приложими одиторски стандарти са Международните одиторски стандарти, Международният стандарт за контрол на качеството и другите международни стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност.
(3) Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги, като прилага изискванията на други одиторски стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.

Професионална етика
Чл. 10. При осъществяване на професионалната си дейност регистрираният одитор прилага принципите и изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители и приет от ИДЕС, наричан по-нататък "Етичен кодекс".

Професионална тайна
Чл. 11. Регистрираният одитор, членовете на одитните екипи и всички лица, които работят за него, спазват задължението за професионална тайна за информацията, станала им известна при или по повод изпълнение на одиторски ангажимент, освен когато разкриването й се изисква за целите на съдебно производство или по закон.

Публичен надзор над регистрираните одитори
Чл. 12. (1) Публичният надзор над регистрираните одитори се осъществява от Комисията.
(2) Надзорът по ал. 1 се осъществява съгласно изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ на Комисията (OB, L 158/77 от 27 май 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 537/2014", върху:
1. професионалната дейност на регистрираните одитори;
2. дейността на ИДЕС в случаите, посочени в този закон.
3. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията осъществява постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията е компетентният орган за регулирането и надзора над регистрираните одитори в Република България.

Глава втора.
ПРИДОБИВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА ДИПЛОМИРАН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ОДИТОРИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2020 Г.)

Изисквания за кандидатстване
Чл. 13. (1) За дипломиран експерт-счетоводител и за регистриран одитор може да кандидатства лице с добра репутация.
(2) За придобиване правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител може да кандидатства лице, което притежава:
1. счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и 4 години професионален стаж;
2. счетоводно-икономическо образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 5 години професионален стаж;
3. друго висше икономическо образование и 7 години професионален стаж;
4. друго висше образование и 10 години професионален стаж.
(3) Професионален стаж по ал. 2 е стаж в областта на счетоводството, вътрешния одит, външния одит и финансовата инспекция, като орган на Националната агенция за приходите, като инспектор в Комисията или като преподавател във висше училище в областта на счетоводството, контрола и финансите.

Изискване за предварително полагане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 14. (1) За да придобие право да се яви на изпитите по чл. 15, кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е положил успешно изпити във висше училище в следните области:
1. обща теория на счетоводството;
2. финансово счетоводство;
3. управленско счетоводство;
4. анализ на финансовите отчети;
5. финансов контрол и одиторски стандарти, включително Международните одиторски стандарти;
6. търговско право;
7. данъчно право;
8. трудово и осигурително право;
9. финанси на предприятието;
10. математика и статистика;
11. микроикономика;
12. основи на финансовото управление на предприятието;
13. информационни системи и технологии;
14. управление на риска и вътрешен контрол;
15. професионална етика и независимост.
(2) Когато кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител не е положил изпит в някоя от областите, посочени в ал. 1, същият полага такъв изпит в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.

Изпити за дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 15. (1) Диплома за дипломиран експерт-счетоводител се придобива след успешно полагане на следните писмени изпити:
1. счетоводство, включително Международните счетоводни стандарти;
2. търговско право;
3. данъчно и осигурително право;
4. независим финансов одит, включително Международните одиторски стандарти.
(2) Изпитите по ал. 1 се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Изпитите по ал. 1, т. 1 и 4 могат да бъдат признати за успешно положени, ако кандидатът е положил успешно такива изпити пред организация, която е оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава - членка на Европейския съюз, или в трета държава.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Условията и редът за признаване на изпитите по ал. 3 се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.

Практическо обучение за допускане до изпит по независим финансов одит на кандидат за дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 16. (1) За допускане до изпита по независим финансов одит кандидатът за дипломиран експерт-счетоводител трябва да е преминал най-малко една година практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, когато кандидатът докаже, че не по-малко от три години е извършвал ефективно дейност, която е аналогична на финансов одит.

Диплома и регистриране на дипломиран експерт-счетоводител
Чл. 17. Кандидатът, успешно издържал изпитите по чл. 15, получава диплома за дипломиран експерт-счетоводител и се вписва в регистър на дипломираните експерт-счетоводители при ИДЕС.

Придобиване на правоспособност на регистриран одитор
Чл. 18. (1) Дипломиран експерт-счетоводител придобива право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след три години практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети и след вписването му в регистъра по чл. 20.
(2) В случаите по чл. 16, ал. 2 практическото обучение по ал. 1 трябва да е не по-малко от две години.
(3) Изискването за практическо обучение по ал. 1 не се прилага, когато обучението по чл. 16, ал. 1 е не по-малко от три години.

Практическо обучение
Чл. 19. (1) Практическото обучение по чл. 16, ал. 1, чл. 18 и 25 се провежда при регистриран одитор.
(2) Условията и редът за удостоверяване на практическото обучение по чл. 16, 18 и 25 се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.

Регистър на регистрираните одитори
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията организира и поддържа Регистър на регистрираните одитори.
(2) В регистъра се вписват само физически лица или одиторски дружества с добра репутация.
(3) За вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление, към което се прилага свидетелство за съдимост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) За вписване на одиторските дружества в регистъра лицата, които представляват дружеството, подават заявление, към което се прилагат: данни за имената и адресите на съдружниците; декларация от управителите, че дружеството отговаря на изискванията на този закон; декларация от физическите лица, които са съдружници или членове на управителни или контролни органи на одиторското дружество, че притежават добра репутация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията се произнася по заявлението по ал. 3 и 4 с мотивирано решение в 30-дневен срок от датата на подаването му. Решението за регистрация се съобщава писмено на заинтересованите лица.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Решението на Комисията по ал. 5 за отказ от вписване в регистъра подлежи на съдебно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра се определят с наредба, приета от Комисията.

Информация в регистъра
Чл. 21. (1) Регистърът по чл. 20 е публичен, като информацията в него се съхранява в електронна форма, на български език и е достъпна на официалните интернет страници на Комисията и на ИДЕС.
(2) За регистрираните одитори - физически лица, в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
1. имената по документ за самоличност, адрес за кореспонденция, регистрационен номер и информация за интернет страница (ако е приложимо);
2. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление, интернет страница (ако е приложимо) и регистрационен номер на одиторското дружество, в което лицето участва като съдружник или упражнява одиторска професия;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) имената и адресите за кореспонденция на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с регистрирания одитор;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирала лицето;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) вписаните по чл. 23, ал. 1 одитори и одиторски дружества от трети държави се отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като регистрирани одитори.
(3) За регистрираните одитори - одиторски дружества, в регистъра по чл. 20 се съдържа следната информация:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) наименование, единен идентификационен код и регистрационен номер;
2. правно-организационна форма;
3. данни за всеки съдружник, за размера на неговите дялове и вида на отговорността му;
4. лице за контакт, информация за връзка и интернет страница (ако е приложимо);
5. седалище и адрес на управление;
6. адресите на всички офиси на дружеството в страната;
7. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) имената и адресите за кореспонденция на всички съдружници и регистрационен номер на съдружниците, които са регистрирани одитори;
8. имената, адресите за кореспонденция и регистрационните номера на регистрираните одитори, които са в договорни отношения с одиторското дружество;
9. имената и адресите на членовете на управителните или контролните органи на одиторското дружество, които са регистрирани одитори;
10. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани като съдружници или по друг начин с одиторското дружество;
11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата - членове или свързани с одиторската мрежа, или указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава - членка на Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния номер и наименованието на компетентния орган в държавата, регистрирал дружеството.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства лицата по ал. 2 и 3 в 7-дневен срок от настъпването й уведомяват писмено Комисията, която отразява промяната в срок до три работни дни от постъпване на уведомлението.
(5) В регистъра по чл. 20 се вписва и информация за:
1. отписване от регистъра, както и основанията за това;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) наложените на регистрираните одитори административни наказания с влезли в сила наказателни постановления;
3. влязлото в сила решение на Комисията за приложена надзорна мярка по чл. 89, ал. 2, т. 5, 6, 7 или 8, включително срока за нейното прилагане;
4. влязлото в сила решение за наложена дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6, включително срока за нейното прилагане;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) оценката по чл. 87, ал. 8;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) временно неупражняване на професионална дейност, различно от т. 3 и 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Публичната информация по ал. 5 се оповестява на официалните интернет страници на Комисията и на ИДЕС, както следва:
1. информацията по т. 1 се актуализира в 7-дневен срок от узнаването и се архивира;
2. информацията по т. 2 се публикува в едномесечен срок от влизането в сила на административното наказание и остава публична в продължение на 5 години;
3. информацията по т. 3 се публикува в едномесечен срок от влизането в сила на надзорната мярка и остава публична през срока на нейното действие;
4. информацията по т. 4 се публикува в едномесечен срок от влизането в сила на дисциплинарната мярка, включително и произтичащите от нея последици, и остава публична през срока на нейното действие;
5. информацията по т. 5 се публикува в 14-дневен срок от датата на решението на Комисията, с което оценката е определена, и остава публична до приемането на решение за нова оценка.

Вписване на регистрирани одитори от други държави - членки на Европейския съюз
Чл. 22. (1) Физическо лице, придобило в друга държава - членка на Европейския съюз, правоспособност да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, се вписва в регистъра по чл. 20 след успешното полагане пред ИДЕС на изпити по българско търговско, данъчно и осигурително право на български език. Изпитите се провеждат в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.
(2) Одиторско дружество, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, което желае да извършва финансов одит в страната, се вписва в регистъра по чл. 20, при условие че всяко физическо лице, извършващо финансов одит от името на одиторското дружество, е вписано в регистъра.
(3) За вписване в регистъра по чл. 20 лицата по ал. 1 и 2 подават заявление, към което прилагат удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на подаване на заявлението от компетентния орган на държавата членка по произход.
(4) Професионалната дейност на регистрираните одитори, вписани по реда на този член, подлежи на публичен надзор по реда на този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за всеки регистриран одитор, вписан по реда на ал. 1 - 3.

Вписване на регистрирани одитори от трети държави
Чл. 23. (1) В регистъра по чл. 20 се вписва всеки одитор - физическо лице, от трета държава, който представи одиторски доклад от задължителен одит на годишен финансов отчет на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) При спазване на реципрочност се вписва в регистъра по чл. 20 всеки одитор - физическо лице, от трета държава, след като представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 13 - 19 и чл. 20, ал. 2, и след успешно полагане на изпитите по чл. 22, ал. 1.
(3) При спазване на реципрочност се вписва в регистъра по чл. 20 като регистриран одитор - одиторско дружество, от трета държава, което представи доказателства, че:
1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи задължителен финансов одит от името на дружеството, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 13 - 19 и чл. 20, ал. 2;
2. дружеството извършва задължителен финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 31 и 54;
3. одиторското дружество публикува на своята интернет страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(4) Професионалната дейност на одитори от трети държави, вписани в регистъра по чл. 20, подлежи на публичен надзор по реда на този закон.
(5) За одиторите от трети държави, вписани в регистъра по чл. 20, се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(6) Комисията уведомява Европейската комисия за извършената оценка на реципрочността по ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции.
(7) Одиторските доклади от задължителен финансов одит, издадени от одитори или одиторски дружества от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, не пораждат правни последици на територията на страната.

Отписване от регистъра
Чл. 24. (1) Регистрираният одитор се отписва от регистъра по чл. 20 в следните случаи:
1. подаване на заявление за заличаване на регистрацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. временно лишаване от право да упражнява одиторска професия;
4. влязло в сила решение за временно изключване от ИДЕС;
5. когато одиторско дружество престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3;
6. смърт на физическото лице.
(2) При отписване или при временно лишаване от правото да упражнява одиторска професия на регистриран одитор, одобрен и в друга държава - членка на Европейския съюз, и вписан в регистъра на тази държава членка, Комисията уведомява за това компетентните органи на съответната държава членка, като посочва и причините за това.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 5 по преценка на Комисията съответната одиторска практика до датата на отписване може да бъде проверена чрез инспекция или разследване.

Повторно вписване в регистъра
Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Регистриран одитор - физическо лице, който 4 или повече години е бил отписан от регистъра по чл. 20 на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 - 4, може да бъде вписан отново в регистъра след практическо обучение от една година, проведено по реда на чл. 19 през последните две години преди повторното вписване.
(2) За повторно вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление, към което се прилага свидетелство за съдимост, документ за удостоверяване на изпълнението на изискванията на ал. 1, както и декларация, че отговаря на изискванията на този закон.

Такса за вписване в регистъра
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

Клетва
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Всеки дипломиран експерт-счетоводител преди вписването му в регистъра по чл. 36, ал. 1, т. 5 полага клетва пред ИДЕС съгласно неговия устав.

Професионален печат
Чл. 28. (1) Професионалният печат на регистриран одитор - физическо лице, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани името, фамилията и номерът на регистрирания одитор в регистъра по чл. 20.
(2) Професионалният печат на регистриран одитор - одиторско дружество, е с елипсовидна форма. Върху него са изписани "Одиторско дружество", неговата фирма и седалище, както и номерът в регистъра по чл. 20.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Печатите по ал. 1 и 2 се издават от Комисията след вписване в регистъра по чл. 20.
(4) Печатите по ал. 1 и 2 се използват за удостоверяване на одита на финансовите отчети или в други случаи, предвидени със закон.

Глава трета.
УПРАЖНЯВАНЕ НА ОДИТОРСКА ПРОФЕСИЯ

Права на регистрирания одитор
Чл. 29. (1) Регистрираните одитори имат изключителното право да извършват финансов одит при условията и по реда на този закон.
(2) При извършване на финансов одит регистрираният одитор има право:
1. да изисква и да получи пълно съдействие от ръководството на одитираното предприятие по въпроси, имащи отношение към изготвяне на финансовите отчети;
2. да получи неограничен достъп до всякаква информация във връзка с дейността на одитираното предприятие, имаща отношение към изготвяне на финансовите отчети;
3. да присъства при провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на одитираното предприятие;
4. по негова преценка да наблюдава процеси, свързани с дейността и управлението на одитираното предприятие.

Продължаващо професионално развитие
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Всеки регистриран одитор - физическо лице, провежда обучение за поддържане и развитие на професионалната си квалификация с продължителност не по-малка от 40 часа за календарна година.
(2) Условията и редът за провеждане и отчитане на обучението за поддържане и развитие на професионалната квалификация на регистрираните одитори се определят с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4.

Задължения на регистрирания одитор
Чл. 31. (1) При упражняване на одиторската професия регистрираният одитор е длъжен да:
1. спазва фундаменталните принципи на професионалната етика - почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно внимание, конфиденциалност и професионално поведение, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс;
2. изпълнява поетия одиторски ангажимент в съответствие с приложимите одиторски стандарти;
3. защитава по подходящ начин професионалната тайна по отношение на информацията и документите, до които има достъп, както по време на изпълнение на одиторски ангажимент, така и след приключването му;
4. предоставя при поискване на заместващия го регистриран одитор достъп до притежаваната от него относима информация за одитираното предприятие и изпълнения от него финансов одит за предходни години съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти и Етичния кодекс и да може да удостовери, че е предоставил на заместващия го регистриран одитор достъп до тази информация;
5. информира ръководството на одитираното предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
6. разяснява на ръководството на одитираното предприятие характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение;
7. отчита ежегодно дейността си в съответствие с правилата по чл. 71, ал. 3, т. 4;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) се застрахова за рисковете на своята дейност за вреди, настъпили вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, с изключение на времето, през което не предоставя услуги, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед;
9. съдейства на Комисията и на ИДЕС при упражняването на техните правомощия;
10. съхранява одиторската документация за срок 5 години след датата на одиторския доклад;
11. членува в ИДЕС и спазва неговия устав;
12. предоставя ежегодно на Комисията информация за одитираните от него предприятия и за получените от тях общи приходи при условия и по ред, определени от Комисията.
(2) В допълнение на задълженията по ал. 1 при извършване на задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес регистрираният одитор е длъжен да:
1. информира ръководството и одитния комитет на предприятието за всички обстоятелства, които са или биха накърнили неговата независимост при изпълнение на поет одиторски ангажимент;
2. предоставя достъп до допълнителните доклади по чл. 60 и до всяка друга информация, предавана на компетентните органи съгласно чл. 61, в качеството си на предходен регистриран одитор;
3. информира одитния комитет на одитираното предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на негови учредителни и други вътрешни актове, доколкото са му станали известни при изпълнение на одиторски ангажимент;
4. разяснява на одитния комитет на одитираното предприятие характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както и на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 11 не са задължителни за регистрираните одитори от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави.
(4) Минималната застрахователна сума по задължителна застраховка "Професионална отговорност" за регистрирани одитори, неодитиращи предприятия от обществен интерес, е 20 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 60 000 лв. за всички застрахователни събития за една година, а за регистрирани одитори, одитиращи предприятия от обществен интерес, е 250 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 1 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.
(5) При прекратяване упражняването на одиторската професия и след отписване от регистъра по чл. 20 съответното лице не е длъжно да сключва допълнителна застраховка съгласно чл. 469, ал. 6 от Кодекса за застраховането.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Договорът по задължителна застраховка "Професионална отговорност" се подновява, като се осигурява непрекъснатост на покритието, освен в случаите, когато регистрираният одитор не упражнява дейност, свързана с предоставянето на услуги, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед, и е декларирал това обстоятелство по реда на чл. 21, ал. 4.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Регистриран одитор, който упражнява одиторската професия само по трудов договор в одиторско дружество и/или чрез участие в такова, не е длъжен да сключва лична застраховка "Професионална отговорност".

Имуществена отговорност
Чл. 32. (1) Регистрираният одитор носи имуществена отговорност за вредите, които е причинил, ако те са пряка и непосредствена последица от негово виновно действие или бездействие.
(2) Когато финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, имуществената отговорност на регистрираните одитори е солидарна.
(3) Отговорността по ал. 1 се осъществява съгласно Закона за задълженията и договорите и по правилата на общото исково производство.
(4) Отговорността на регистрирания одитор към предприятието доверител се ограничава до трикратния размер на договореното възнаграждение, но не по-малък от посочените в чл. 31, ал. 4 суми за едно застрахователно събитие. Ограничението на отговорността не се прилага при умишлено неправомерно поведение на регистрирания одитор, включително при обявяване на предприятието доверител в несъстоятелност.

Изключване на отговорността
Чл. 33. Регистрираните одитори не носят отговорност за допуснати нарушения от ръководството и служителите на одитираните предприятия, както и за разкриването на измами в одитираните предприятия.

Отговорност на ръководството на одитираното предприятие
Чл. 34. Финансовият одит не освобождава от отговорност ръководството на одитираното предприятие за законосъобразността и целесъобразността на действията му през одитирания период, включително за изготвените от него финансови отчети и/или друга финансова или нефинансова информация, както и за контролната система на предприятието.

Глава четвърта.
ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Статут на ИДЕС
Чл. 35. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.
(2) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори, която осигурява упражняването на професионалната дейност на своите членове, включително извършването на финансов одит в интерес на обществото, при спазване на стандартите за професионално и етично поведение.

Функции на ИДЕС
Чл. 36. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира, ръководи и контролира професионалната дейност на своите членове, като:
1. организира и провежда изпитите за получаване на диплома за дипломиран експерт-счетоводител и придобиване на правоспособност на регистриран одитор;
2. организира и провежда изпитите за придобиване на правоспособност на регистриран одитор от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави;
3. организира и провежда обучения на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители, за повишаване на професионалната квалификация на своите членове и по продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
4. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
5. организира и поддържа регистъра на дипломираните експерт-счетоводители;
6. разработва и предлага за утвърждаване от Комисията правилата за изпълнение на дейностите по т. 1 - 5;
7. разработва, внедрява и поддържа функционираща вътрешна система за контрол на професионалната дейност на своите членове и за спазване изискванията на Етичния кодекс;
8. извършва проверки на професионалната дейност на своите членове по подадени от заинтересовани лица сигнали или по инициатива на органите на ИДЕС; в екипите за извършване на проверките може да участват и инспектори от Комисията;
9. дава методически указания и разработва професионални одиторски правила и техники, практически наръчници и технически средства за подпомагане на дейността на своите членове;
10. издава професионална литература, учебни помагала, научни трудове и други материали, свързани с упражняването, развитието и популяризирането на професията на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор;
11. организира, подпомага и извършва изследователска дейност в областта на финансовия одит, на счетоводството и на финансовия анализ и управление, както и за други съпътстващи одиторската професия области;
12. налага дисциплинарни мерки на своите членове.
(2) Органите и служителите от администрацията на ИДЕС, които са свързани с изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 8 и функциите по чл. 85, ал. 3, са длъжни да спазват изискванията за опазване на професионалната тайна съгласно чл. 82.

Правомощия на председателя на ИДЕС
Чл. 37. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители се представлява от неговия председател.

Органи на ИДЕС
Чл. 38. (1) Органи на ИДЕС са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. съветът по професионална етика;
5. съветът за контрол по качеството на одиторските услуги;
6. дисциплинарният съвет.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на ИДЕС и приема устав, избира председател на ИДЕС и членове на другите негови органи.
(3) Управителният съвет организира и ръководи цялостната дейност на ИДЕС за постигане на неговите цели и се отчита пред общото събрание. Председателят на ИДЕС е член на управителния съвет и ръководи неговите заседания.
(4) Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет, изпълнението на бюджета на ИДЕС, спазването на неговия устав и вътрешни правила.
(5) Съветът по професионална етика контролира изпълнението на изискванията на Етичния кодекс от членовете на ИДЕС.
(6) Съветът за контрол по качеството на одиторските услуги контролира качеството на професионалната дейност на членовете на ИДЕС чрез проверки.
(7) Дисциплинарният съвет разглежда констатациите на контролния съвет, на съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на съвета по професионална етика и се произнася с решение по тях.
(8) Контролният съвет разработва правила за своята работа, които се утвърждават от общото събрание.
(9) Съветът по професионална етика, съветът за контрол по качеството на одиторските услуги и дисциплинарният съвет разработват правила за своята работа, които се утвърждават от управителния съвет. Тези съвети координират своята дейност с управителния съвет, като са независими в своята професионална преценка по отношение на разглежданите от тях случаи/преписки.
(10) Членовете на органите на ИДЕС са членове на института. Членовете на управителния съвет, на контролния съвет, на съвета по професионална етика, на съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на дисциплинарния съвет се избират по критерии за допустимост, разработени от управителния съвет и утвърдени от общото събрание, които имат за цел да осигурят тяхната експертност и опит.
(11) Организацията и дейността на органите по ал. 1 се уреждат с устава на ИДЕС.

Финансиране на дейността на ИДЕС
Чл. 39. Финансирането на дейността на ИДЕС се осигурява от:
1. встъпителни и годишни вноски от членовете;
2. приходи от такси за провеждане на курсове и изпити;
3. приходи от абонамент и от издателска дейност;
4. приходи от извършване на консултантски услуги;
5. приходи от санкции, налагани от ИДЕС;
6. приходи от дарения;
7. други приходи.

Дисциплинарна отговорност
Чл. 40. (1) За нарушение на устава на ИДЕС регистрираните одитори и дипломираните експерт-счетоводители носят дисциплинарна отговорност.
(2) За установени от съвета по професионална етика, съвета за контрол по качеството на одиторските услуги и на контролния съвет нарушения съответните преписки се предават на дисциплинарния съвет, за което се информира управителният съвет на ИДЕС.
(3) За нарушенията на устава на ИДЕС се налагат следните дисциплинарни мерки:
1. задължително предписание за отстраняване на констатирано нарушение;
2. публикуване на интернет страницата на ИДЕС на констатираните нарушения за срок една година;
3. лишаване от право да бъде избиран в органите на ИДЕС за срок до три години;
4. предупреждение за изключване от ИДЕС;
5. временно изключване от ИДЕС за срок до три години;
6. временно изключване от ИДЕС за срок 5 години;
7. глоба от 1000 до 15 000 лв.
(4) Когато в резултат от извършена по реда на чл. 36, ал. 1, т. 8 проверка се установят нарушения, извършени от регистриран одитор при упражняване на професионалната му дейност, които са нарушения на разпоредбите на закона и/или на Регламент (ЕС) № 537/2014, управителният съвет изпраща на Комисията доклада от проверката. Комисията извършва разследване и уведомява ИДЕС за резултатите от него, наложените административни наказания и приложените надзорни мерки. В този случай ИДЕС не налага дисциплинарни мерки.

Дисциплинарно производство
Чл. 41. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на дисциплинарния съвет на ИДЕС.
(2) Дисциплинарният съвет разглежда в закрито заседание преписките от извършени проверки от органите на ИДЕС с участието на проверявания регистриран одитор или дипломиран експерт-счетоводител.
(3) Дисциплинарният съвет допуска всички доказателства, които са от значение за изясняване на случая.
(4) Дисциплинарният съвет се произнася в 14-дневен срок от последното заседание, на което е разглеждана съответната преписка по ал. 2.
(5) Дисциплинарният съвет налага дисциплинарните мерки по чл. 40, ал. 3, т. 1 - 4 или 7 и предлага на управителния съвет да наложи мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6.
(6) Управителният съвет взема с мнозинство две трети от членовете си решение за налагане на мерките по чл. 40, ал. 3, т. 5 или 6 в 14-дневен срок от получаване на предложението.
(7) В дисциплинарното производство се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел I от Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Не се образува дисциплинарно производство, а образуваното се прекратява, когато са изтекли две години от извършване на нарушението.
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители уведомява писмено Комисията за приложените дисциплинарни мерки по чл. 40, ал. 3, т. 5 и 6 в 14-дневен срок от приемането на съответните решения, както и от влизането им в сила.

Обжалване на наложена дисциплинарна мярка
Чл. 42. (1) Решението за налагане на дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1 - 4 или 7 може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованото лице пред управителния съвет на ИДЕС. Управителният съвет се произнася с решение по жалбата в едномесечен срок от получаването й.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 1 е окончателно. Решението на управителния съвет за налагане на мярка по чл. 40, ал. 3, т. 2 - 7 подлежи на обжалване пред Административния съд - град София, по реда на глава десета, раздел I на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

Принудително изпълнение на дисциплинарна мярка глоба
Чл. 43. Принудителното изпълнение на влязло в сила решение, с което е наложена дисциплинарна мярка глоба, се допуска по искане на управителния съвет на ИДЕС по реда на чл. 418 от Гражданскопроцесуалния кодекс.

Част втора.
ФИНАНСОВ ОДИТ

Глава пета.
ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Цел
Чл. 44. (1) Целта на финансовия одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база.
(2) За общите рамки за финансово отчитане, приети като приложима счетоводна база, одиторското мнение е дали финансовият отчет е представен достоверно, във всички съществени аспекти, или дали дава вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на одитираното предприятие към датата на финансовия отчет, в съответствие с приложимата счетоводна база.
(3) Изразяването на одиторско мнение се извършва чрез писмен одиторски доклад.

Обхват
Чл. 45. (1) Финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:
1. за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
2. доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;
3. за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;
4. за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
5. за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;
6. за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.
(2) Когато се изисква по закон, регистрираният одитор изразява становище относно съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.
(3) Без да се засягат изискванията за докладване по този закон и Регламент (ЕС) № 537/2014, обхватът на финансовия одит не включва изразяване на сигурност относно бъдещата жизнеспособност на одитираното предприятие, нито за ефективността или ефикасността, с които ръководството на одитираното предприятие е управлявало или ще управлява дейността на предприятието.

Етични изисквания
Чл. 46. Преди поемане на одиторски ангажимент и по време на неговото извършване регистрираният одитор оценява и документира писмено съответствието с изискванията на приложимите одиторски стандарти и на Етичния кодекс по отношение на своята независимост и на фундаменталните етични принципи.

Професионален скептицизъм и професионална преценка
Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При извършване на финансов одит регистрираният одитор действа с професионален скептицизъм и прилага професионална преценка при спазване изискванията на този закон и в съответствие с приложимите одиторски стандарти. Регистрираният одитор поддържа професионален скептицизъм, като взема предвид възможността за наличие на съществено неправилно отчитане и/или докладване, дължащи се на факти или поведение, индикиращи нередности, включително измама или грешка, независимо че предишният опит на регистрирания одитор е показал, че ръководството на одитираното предприятие и лицата, натоварени с общо управление, действат честно и почтено.
(2) Алинея 1 се прилага и когато регистрираният одитор прави преглед на приблизителни оценки на ръководството на одитираното предприятие относно справедливите стойности, обезценката на активите, провизиите и бъдещите парични потоци, които са от значение за определяне на способността на одитираното предприятие да продължи да функционира като действащо.

Поемане на ангажимент за финансов одит
Чл. 48. (1) Поемането на ангажимент за финансов одит се осъществява с писмо за поемане на одиторски ангажимент, подписано от предприятието доверител и от регистрирания одитор, съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти. В писмото за поемане на одиторския ангажимент се посочва регистрираният одитор, отговорен за извършването на одита.
(2) Одиторското възнаграждение и условията за заплащане се договарят между лицата по ал. 1. Възнаграждението за извършване на финансов одит не може да бъде условно или определено на база предоставяне на допълнителни услуги на одитираното предприятие.
(3) Изборът на регистриран одитор за изпълнение на задължителен финансов одит на годишни финансови отчети се извършва с решение на общото събрание на съдружниците/акционерите, от неограничено отговорните съдружници или от едноличния собственик на капитала в предприятието доверител. Изборът на регистриран одитор за изпълнение на доброволен финансов одит може да се извърши и от други органи на предприятието доверител.
(4) Всяка договорна клауза, по силата на която изборът на общото събрание на акционерите или членовете на предприятието доверител се ограничава до определени категории или списъци на регистрирани одитори във връзка с назначаването на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на финансови отчети на това предприятие, се забранява. Всички подобни клаузи са нищожни.

Освобождаване на регистриран одитор от изпълнение на поет ангажимент за финансов одит
Чл. 49. (1) Регистриран одитор, който е избран и с когото има подписано писмо по чл. 48, не може да откаже издаването на одиторски доклад или да бъде освободен от ангажимента предсрочно, освен при наличието на основателни причини. Различие в мненията относно счетоводно третиране или обхват и характер на одиторските процедури не е основателна причина за отказ от издаване на одиторски доклад или за предсрочно освобождаване от ангажимент.
(2) Основателна причина по ал. 1 е някое от следните обстоятелства:
1. наличие на факти и обстоятелства, които нарушават независимостта или обективността на регистрирания одитор;
2. обективна невъзможност да бъде изпълнен поетият ангажимент за финансов одит;
3. други обстоятелства, посочени в приложимите одиторски стандарти и/или в други нормативни актове, при одиторски ангажименти, които са различни от задължителен финансов одит и свързани с одита услуги и не са предоставени на предприятия от обществен интерес; в тези случаи регистрираният одитор документира всички обстоятелства, обосноваващи предсрочното освобождаване от ангажимент.
(3) При предсрочно освобождаване или отказ от изпълнение на поет ангажимент за задължителен финансов одит одитираното предприятие и регистрираният одитор уведомяват писмено в 7-дневен срок Комисията и ИДЕС за освобождаването или за отказа, като посочват основанията за това. При задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес по същия ред се уведомяват и съответните органи с регулативни и надзорни правомощия по отношение на дейността на одитираното предприятие.
(4) Когато при задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес бъде установено, че е налице основателна причина по ал. 2, т. 1, съдружниците, представляващи 5 на сто или повече от правата на глас или от капитала на одитираното предприятие, както и Комисията може да предявят по съдебен ред иск за предсрочно освобождаване от ангажимента на регистрирания одитор.

Документиране
Чл. 50. (1) Документирането на финансовия одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и изискванията на приложимите одиторски стандарти.
(2) Ръководството на одитираното предприятие предоставя на регистрирания одитор финансовия отчет за одит, както и подписано представително писмо от органа за управление съгласно изискванията на приложимите одиторски стандарти.
(3) В случаите на задължителен финансов одит ръководството на одитираното предприятие предоставя на регистрирания одитор освен посоченото в ал. 2 и решението на съответния орган на управление за одобрението на финансовия отчет и доклада за дейността.
(4) Органите за управление на одитираното предприятие са длъжни да предоставят и всяка друга информация, необходима на регистрирания одитор за извършването на финансовия одит и за издаването на одиторски доклад.

Удостоверяване на резултатите от извършен финансов одит
Чл. 51. (1) Регистрираният одитор представя резултатите от извършения финансов одит в одиторски доклад.
(2) Одиторският доклад се изготвя в писмена форма съгласно приложимите одиторски стандарти.
(3) При задължителен финансов одит одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 2, като съдържа най-малко следното:
1. адресат/адресати;
2. дата на съставяне;
3. наименование на предприятието, чийто финансов отчет е предмет на финансовия одит; уточняване на вида на финансовия отчет, датата и периода, които обхваща; посочване на счетоводната база, която е била приложена при изготвянето му;
4. описание на финансовия одит, в което най-малко се посочват приложимите одиторски стандарти, в съответствие с които е извършен;
5. одиторско мнение, което може да бъде немодифицирано, квалифицирано или отрицателно и ясно изразява мнението на регистрирания одитор за това дали финансовият отчет дава вярна и честна представа съгласно приложимата счетоводна база и отговаря на законовите изисквания, когато е приложимо, или отказ от мнение, ако регистрираният одитор не може да изрази одиторско мнение;
6. други въпроси, на които регистрираният одитор е обърнал внимание с параграф, без да квалифицира одиторското мнение;
7. становище дали докладът за дейността съответства на финансовите отчети за същата финансова година и дали е бил изготвен в съответствие с приложимите законови изисквания;
8. изявление дали са налице случаи на съществено невярно представяне в доклада за дейността на одитираното предприятие и характера на невярното представяне;
9. констатация за всякаква съществена несигурност, свързана със събития или условия, които могат да породят сериозни съмнения относно способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие;
10. адрес за кореспонденция - за физическо лице, или адрес на управление - за дружество, посочени в регистъра по чл. 20.
(4) При задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес одиторският доклад отговаря на изискванията на ал. 3, както и когато е приложимо, на изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(5) Когато финансовият одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, регистрираните одитори постигат съгласие по резултатите от финансовия одит и представят общ одиторски доклад и одиторско мнение. В случай на несъгласие всеки регистриран одитор представя своето одиторско мнение в отделен абзац от одиторския доклад и посочва причината за несъгласието.
(6) Одиторският доклад при задължителен финансов одит се удостоверява със:
1. името на регистрирания одитор, личния му подпис и професионалния му печат - когато финансовият одит е извършен пряко от регистрирания одитор като физическо лице или чрез търговското дружество, чрез което упражнява одиторската професия;
2. наименованието на фирмата, името и личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество, когато финансовият одит е извършен от одиторско дружество.
(7) Когато задължителният финансов одит е извършен съвместно от повече от един регистриран одитор, одиторският доклад се удостоверява със:
1. името на регистрирания одитор, личния му подпис и професионалния му печат - за всеки регистриран одитор, участвал в извършването на съвместния одит в качеството си на физическо лице;
2. наименованието на фирмата, името и личния подпис на представляващия и професионалния печат на одиторското дружество, както и с името и личния подпис на регистрирания одитор, отговорен за одита от името на одиторското дружество - за всяко одиторско дружество, участвало в съвместния одит.
(8) Одиторският доклад при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет отговаря на изискванията по ал. 1 - 6. Когато се изисква докладване за съответствието между доклада за дейността и финансовия отчет съгласно чл. 45, ал. 2 на ниво група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, регистрираният одитор изразява становище за съответствие на консолидирания финансов отчет и консолидирания доклад за дейността.
(9) При задължителен финансов одит личният подпис и професионалният печат на регистрирания одитор се поставят върху одиторския доклад и върху всеки от елементите на годишния финансов отчет, без приложението, съгласно приложимата счетоводна база, за които е изразено одиторското мнение.

Финансов одит на друга финансова информация
Чл. 52. Разпоредбите на тази глава се прилагат и за ангажименти за извършване на финансов одит на друга финансова информация.

Глава шеста.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Подготовка на финансовия одит и оценка на заплахите за независимостта
Чл. 53. В допълнение на задълженията по глава пета, при поемане и продължаване на ангажимент за задължителен финансов одит регистрираният одитор оценява и документира писмено дали:
1. са изпълнени изискванията за независимост и обективност по чл. 54;
2. има заплахи за неговата независимост и какви предпазни мерки са приложени за намаляване на тези заплахи;
3. разполага с компетентни служители, време и ресурси, необходими за извършване на финансовия одит;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) отговорният одитор е вписан в регистъра по чл. 20 в случаите, когато ангажиментът се изпълнява от одиторско дружество.

Независимост и конфликт на интереси
Чл. 54. (1) Регистрираният одитор, както и всяко физическо лице, което е в състояние пряко или косвено да окаже влияние върху резултата от задължителния финансов одит, трябва да бъде независим от одитираното предприятие и да не участва в процеса на вземане на решения в него. Изискването за независимост се спазва най-малко както през периода, обхванат от финансовите отчети - предмет на одита, така и през периода, в който се извършва финансовият одит.
(2) Регистрираният одитор предприема необходимите предпазни мерки, за да може при извършването на финансовия одит независимостта му да не бъде повлияна от съществуващ или от потенциален конфликт на интереси или от икономически или друг вид преки или косвени взаимоотношения. Тези изисквания се прилагат и за:
1. неговата одиторска мрежа, когато е приложимо, и
2. всички лица, работещи за него или под негов контрол, или които са пряко или косвено свързани с него чрез взаимоотношения на контрол.
(3) Регистрираният одитор не извършва задължителен финансов одит, ако една обективна, разумна и информирана трета страна би могла да направи заключение, като вземе предвид приложените от него предпазни мерки, че независимостта му е компрометирана от наличието на риск от проверка на собствената му дейност, наличие на собствен интерес, застъпничество, близки отношения или заплаха, вследствие на финансови, лични, икономически, трудови или други взаимоотношения между:
1. него, неговата одиторска мрежа и всяко физическо лице, което е в състояние да окаже влияние върху резултата от одита, и
2. одитираното предприятие.
(4) Регистрираният одитор отразява в работните документи по одита всички съществени заплахи за своята независимост, както и приложените мерки за смекчаване ефекта на тези заплахи.
(5) Регистрираният одитор не участва в извършването на задължителен финансов одит, нито влияе по някакъв начин на резултатите от него, ако:
1. притежава финансови инструменти на одитираното предприятие, различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
2. притежава финансови инструменти на предприятие, свързано с одитираното предприятие, притежаването на които може да породи или да се възприеме като пораждащо конфликт на интереси, и които са различни от дялове, притежавани непряко чрез диверсифицирани колективни инвестиционни схеми;
3. е бил в трудови или икономически, или друг вид отношения с това одитирано предприятие през периодите по ал. 1, като тези отношения могат да породят или да се възприемат като пораждащи конфликт на интереси;
4. е налице обстоятелство по т. 1 - 3 за съпруг или роднина по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за лица, свързани с регистрирания одитор.
(6) Лицата по ал. 2 не искат и не приемат подаръци или услуги под формата на пари или под друга форма от одитираното предприятие или от всяко друго предприятие, свързано с одитираното предприятие, освен ако обективна, разумна и информирана трета страна не би преценила, че тяхната стойност е незначителна или неносеща последствия.
(7) Когато в периодите по ал. 1 одитираното предприятие бъде придобито от друго, слее се с друго или придобие друго предприятие, регистрираният одитор установява и подлага на оценка всички предишни или настоящи интереси или отношения с това предприятие, включително услуги, различни от одиторските, предоставени на това предприятие, които биха могли да компрометират неговата независимост и възможността да продължи извършването на задължителен одит след датата на преобразуване. При първа възможност и най-късно в срок до три месеца от датата на преобразуването регистрираният одитор предприема необходимите действия за преустановяване на всички настоящи интереси и отношения, които биха могли да компрометират неговата независимост, и при възможност предприема мерки за свеждане до минимум на всяка заплаха за неговата независимост, произтичаща от предишни или настоящи интереси и отношения.

Вътрешна организация на работата на регистрирания одитор
Чл. 55. (1) Регистрираният одитор, който извършва задължителен финансов одит, е длъжен да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) прилага политики и процедури, които гарантират, че собствениците на капитала, членовете на управителните, надзорните и контролните му органи или свързани с тях лица не се намесват в изпълнението, нямат достъп до одиторската информация и не могат да предприемат действия, които застрашават независимостта и обективността на регистрирания одитор, който извършва финансов одит от името на одиторското дружество - когато е одиторско дружество;
2. разполага с надеждни процедури, с механизми за вътрешен контрол на качеството, с ефективни процедури за оценка на риска и с ефективни контролни и защитни механизми по отношение на системите за обработка на информацията;
3. прилага механизми за контрол на качеството, които да осигурят спазване на решенията и процедурите на всички равнища в одиторското дружество или в изградената от регистрирания одитор организация на работа;
4. прилага политики и процедури, които гарантират, че всички лица, които работят за него и участват в одита, притежават необходимите знания и опит за изпълнение на възложените им задължения;
5. прилага политики и процедури, които гарантират, че при възлагането на подизпълнители на функции по извършване на финансов одит се извършва по начин, който не влошава вътрешния контрол на качеството, както и да не пречи на Комисията да упражнява ефективен надзор за спазването на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014;
6. прилага ефективни организационни и управленски механизми за предотвратяване, отстраняване, откриване или управление и оповестяване на всички възможни заплахи за своята независимост по чл. 54;
7. прилага политики и процедури за извършване на задължителен финансов одит, наставничество, надзор над и преразглеждане на дейностите на служителите и за създаване и попълване на одиторското досие в съответствие с изискванията на чл. 56;
8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) изгражда и поддържа подходяща система за вътрешен контрол на качеството, която да гарантира качеството на задължителния финансов одит и да обхваща поне политиките и процедурите по т. 1 - 7; при одиторско дружество отговорността за системата за вътрешен контрол на качеството се носи от лице, което е регистриран одитор;
9. прилага и използва подходящи системи, ресурси и процедури, за да гарантира непрекъснатото и редовно осъществяване на дейността си;
10. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) създава и прилага подходящи и ефективни организационни и управленски механизми за регистриране на нарушения, които имат или могат да имат сериозни последици за качеството на дейността му, както и за тяхното отстраняване;
11. прилага подходящи политики относно възнагражденията, включително политика за участие в печалбите, които предоставят достатъчно стимули за постигане на резултати, с цел да се осигури качествен задължителен финансов одит; размерът на приходите, които регистрираният одитор получава от предлагането на услуги на одитираното предприятие, различни от одиторските, не е част от оценката на работата и възнаграждението на което и да е лице, участващо в извършването на задължителен финансов одит или способно да окаже влияние върху това извършване;
12. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) наблюдава и оценява адекватността и ефективността на своите системи и механизми за вътрешен контрол на качеството, както и съответствието им с изискванията на този закон и когато е приложимо, на Регламент (ЕС) № 537/2014, и предприема подходящи действия за отстраняване на пропуските; извършва ежегоден преглед и оценка на системата за вътрешен контрол на качеството, посочена в т. 8, като документира констатациите от тази оценка, както и всички предложени промени във връзка с това;
13. прилага подходящи вътрешни процедури за докладване по определен ред от неговите служители на потенциални или действителни нарушения на този закон или на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(2) Политиките и процедурите по ал. 1 се документират и предоставят на всички лица, които работят за регистрирания одитор.
(3) Възлагането на подизпълнител на функции по извършване на финансов одит по ал. 1, т. 5 не води до освобождаване от или ограничаване на отговорността на регистрирания одитор.
(4) Регистрираният одитор във всеки момент трябва да е в състояние да докаже пред Комисията, че политиките и процедурите по ал. 1 са подходящи и съобразени с мащаба и сложността на неговата дейност.

Организация на извършването на задължителен финансов одит
Чл. 56. (1) При изпълнението на ангажимент за задължителен финансов одит регистрираният одитор осигурява достатъчно време и ресурси, за да може да изпълни задълженията си адекватно и одитът да бъде извършен качествено.
(2) Когато задължителният финансов одит се извършва от одиторско дружество, то назначава отговорен за одита регистриран одитор - физическо лице. Одиторското дружество предоставя на отговорния регистриран одитор достатъчно ресурси, включително персонал с необходимите познания и умения, за да може да изпълни задълженията си адекватно и одитът да бъде извършен качествено.
(3) Регистрираният одитор съхранява информация за всички нарушения на разпоредбите на този закон и когато е приложимо, на Регламент (ЕС) № 537/2014. Информацията включва и данни за последиците от нарушенията, за предприетите действия за отстраняването им, както и за направените промени в системата за вътрешен контрол на качеството във връзка с това. Регистрираният одитор изготвя и годишен доклад за всички действия по отстраняване на нарушенията и го разпространява в рамките на своята одиторска практика.
(4) Когато регистрираният одитор ползва външни експерти за консултации, той документира отправеното искане и получените съвети.
(5) Регистрираният одитор съхранява всички данни и документи, които обосновават посоченото в одиторския доклад по чл. 51, и когато е приложимо - докладите по чл. 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(6) Регистрираният одитор създава одиторско досие за всеки извършен задължителен финансов одит, като задължително се документират данните по чл. 53 и когато е приложимо - по чл. 6 - 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Одиторското досие се приключва и архивира не по-късно от 60 дни след датата на подписване на одиторския доклад.
(7) Регистрираният одитор създава и поддържа досие за всяко одитирано предприятие, което съдържа най-малко следната информация:
1. наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление на одитираното предприятие;
2. имената на отговорния одитор и на лицето, извършило преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад, когато е приложимо;
3. получените възнаграждения за всяка финансова година от одитираното предприятие за извършен финансов одит, както и за всички предоставени други услуги на това предприятие.
(8) Регистрираният одитор съхранява в регистър информация за всяка жалба, подадена в писмена форма, относно извършването на финансов одит.

Специфични изисквания при задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет
Чл. 57. (1) При извършване на задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет на група предприятия одиторът на групата носи цялата отговорност за изразеното в одиторския доклад мнение относно консолидирания финансов отчет, включително в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.
(2) Одиторът на групата изготвя документация за извършената работа от регистрираните одитори, одитори и/или одиторски дружества от други държави - членки на Европейския съюз, или от трети държави, за целите на одита на групата.
(3) Одиторът на групата прави оценка на работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, и документира естеството, времето на изпълнение и обхвата на работата, извършена от тези одитори, включително, когато е приложимо, извършения от него преглед на одиторската документация на тези одитори. За да разчита на работата им, одиторът на групата иска съгласието на тези одитори за предаване на съответната документация при провеждането на одита на консолидирания финансов отчет.
(4) Одиторът на групата прави проверка на работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, и документира това. Документацията, съхранявана от одитора на групата, трябва да осигурява възможност на Комисията да прави проверки на работата му. Когато одиторът на групата не е в състояние да извърши тази проверка, той извършва допълнителна работа по одита - пряко или чрез възлагане на тези задачи на подизпълнител, и информира за това Комисията.
(5) Когато одиторът на групата подлежи на инспекция за гарантиране на качеството или на разследване относно задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет на група предприятия, одиторът на групата при поискване предоставя на Комисията съответната документация, която е съхранявана при него, за извършената работа от другите одитори за целите на одита на групата, както и всички други работни документи.
(6) Комисията може да поиска от съответните компетентни органи на държавите - членки на Европейския съюз, допълнителна документация за работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата.
(7) Когато предприятие майка или дъщерно предприятие от група предприятия е одитирано от одитор или от одиторско дружество от трета държава, Комисията може да поиска допълнителна документация за работата, извършена от другите одитори за целите на одита на групата, от съответните компетентни органи на тази трета държава чрез действащите договорености, посочени в чл. 104.
(8) Когато предприятие майка или дъщерно предприятие от група е одитирано от одитор или от одиторско дружество от трета държава, с която не са сключени договорености, отговарящи на изискванията на чл. 104, одиторът на групата отговаря и за гарантиране на надлежното предоставяне на допълнителна документация за работата, извършена от одиторите от тази трета държава, включително за работните документи, свързани с одита на групата. За гарантиране на предоставянето одиторът на групата съхранява копие от тази документация или се договаря с одиторите от третата държава, при поискване, да получи разрешен и неограничен достъп до документацията, или предприема други подходящи действия. Когато работните документи по одита не може да бъдат предоставени от одитора от третата държава, одиторът на групата удостоверява чрез документацията при него, че е предприел необходимите действия за получаване на достъп до тези документи, като в случай на причина, различна от причина, свързана със законодателството на третата държава, в документацията се включва доказателство за съществуването й.
(9) Когато регистриран одитор извършва задължителен финансов одит в предприятие, което е част от група, в рамките на която предприятието майка е установено в трета държава, посочените в този закон правила за професионална тайна не възпрепятстват регистрирания одитор да предаде съответните документи за извършената работа на одитора на групата, който се намира в третата страна, ако тези документи са необходими за извършването на одит на консолидиран финансов отчет на предприятието майка.
(10) Регистриран одитор, извършващ задължителен финансов одит в предприятие, което е емитирало ценни книжа в трета държава или е част от група, която изготвя консолидирани финансови отчети в трета държава, може да предава държаните от него работни или други документи, свързани с одита на това предприятие, на компетентните органи на съответните трети държави само при условията, определени в чл. 105.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Предаването на информация на одитор на група, намиращ се в трета държава, се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Ограничения при заемане на длъжност след приключване на задължителен финансов одит
Чл. 58. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит, не може да бъде избиран или назначаван в одитирано предприятие преди изтичането на една година, а при задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес - на две години от датата на приключване на одита, на следните длъжности:
1. ръководна длъжност;
2. член на одитен комитет или на орган, изпълняващ функции на одитен комитет;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) член на орган на управление или контрол.
(2) Ограничението по ал. 1 се прилага за всички регистрирани одитори - физически лица, за отговорните одитори от одиторско дружество, както и за всички служители, съдружници или други физически лица, участвали при изпълнението на съответния задължителен финансов одит.

Глава седма.
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Одиторски доклад
Чл. 59. Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на годишен финансов отчет на предприятие от обществен интерес, представя резултатите от одита в одиторски доклад, който се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 51 от закона и на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Допълнителен доклад до одитния комитет
Чл. 60. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, изготвя и представя на одитния комитет допълнителен доклад към доклада по чл. 59.
(2) При задължителен финансов одит на консолидиран финансов отчет одиторът на групата изготвя и представя на одитния комитет на предприятието майка допълнителен доклад към доклада по чл. 59.
(3) Допълнителните доклади по ал. 1 и 2 се изготвят в съответствие с изискванията на приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(4) При поискване от компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятието от обществен интерес, регистрираният одитор представя незабавно съответния допълнителен доклад по ал. 1 и 2.

Доклад до компетентен орган, осъществяващ надзор
Чл. 61. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, е длъжен в 7-дневен срок от датата на одиторския доклад да уведоми писмено компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие, както и Комисията за всяка информация за това предприятие, която е установил при извършване на задължителния финансов одит и която е предизвикала или може да предизвика една от следните последици:
1. съществено нарушение на нормативните разпоредби, които определят условията за лицензиране или които уреждат по-конкретно осъществяването на дейности на предприятието от обществен интерес;
2. съществена заплаха или съществено съмнение относно продължаването на дейността на предприятието от обществен интерес;
3. отказ от одиторско мнение, отрицателно или квалифицирано одиторско мнение по чл. 51, ал. 3, т. 5.
(2) Регистрираният одитор е длъжен да съобщава и всяка информация, съответстваща на посочената в ал. 1, която е установил при извършването на задължителен финансов одит на предприятие, което е в тесни връзки с одитираното от него предприятие от обществен интерес.

Доклад за прозрачност
Чл. 62. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, ежегодно публикува на своята интернет страница доклад за прозрачност, който включва най-малко:
1. описание на правно-организационната форма, както и на дяловете и съдружниците, когато регистрираният одитор е одиторско дружество;
2. когато одиторското дружество е член на одиторска мрежа:
а) описание на одиторската мрежа, юридически и структурни договорености в нея;
б) името/наименованието на всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като физическо лице или като одиторско дружество;
в) държавите, в които всеки регистриран одитор, който упражнява дейност като физическо лице или като одиторско дружество, е квалифициран като регистриран одитор или в която се намира неговото седалище и основно място на осъществяване на дейността му;
г) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) нетните приходи от продажби на регистрираните одитори, членуващи в мрежата, от задължителен финансов одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани;
3. описание на управленската структура на одиторското дружество;
4. описание на системата за вътрешен контрол на качеството и декларация от регистрирания одитор - физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество, за ефективността на нейното функциониране;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) дата на решението на Комисията, с което са приети резултатите от последната инспекция за гарантиране на качеството съгласно чл. 85, както и дадената от Комисията оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор; ако през последните три години дейността на регистрирания одитор не е инспектирана от Комисията, това обстоятелство се оповестява в доклада;
6. списък на предприятията от обществен интерес, на които през предходната година регистрираният одитор е изпълнил ангажименти за задължителен финансов одит;
7. описание на практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта; в доклада трябва да се потвърди, че през последната година е бил извършен вътрешен преглед за спазване на изискванията относно независимостта;
8. описание на политиката, която регистрираният одитор прилага по отношение на обучението във връзка с продължаващото професионално развитие по чл. 30;
9. информация относно базата, въз основа на която се формира възнаграждението на съдружниците - за одиторско дружество;
10. описание на политиката на регистрирания одитор за ротация на отговорните одитори и служителите в съответствие с чл. 65;
11. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) информация относно нетните приходи от продажби на регистрирания одитор, разпределена по следните категории:
а) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани, на предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес;
б) приходи от задължителен одит на годишни финансови отчети - индивидуални и консолидирани, на други предприятия;
в) приходи от разрешени услуги, различни от одита, предоставени на одитираните предприятия;
г) приходи от услуги, различни от одита, предоставени на други клиенти;
12. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) когато регистрираният одитор принадлежи към одиторска мрежа - информация относно нетните приходи от продажби на всички членове на мрежата, осъществявали дейност на територията на страната през годината, разпределена по следните категории:
а) приходи от услуги, предоставени на одитирани от регистрирания одитор предприятия от обществен интерес и предприятия, част от група, чието предприятие майка е предприятие от обществен интерес;
б) приходи от услуги, предоставени на други одитирани от регистрирания одитор предприятия.
(2) Докладът за прозрачност се подписва от регистрирания одитор - физическо лице, съответно от лицата, управляващи одиторското дружество.
(3) Докладът за прозрачност се публикува ежегодно до 30 април и е достъпен на интернет страницата на регистрирания одитор в срок най-малко 5 години от датата на публикуването му.

Информация, предоставяна на Комисията
Чл. 63. (1) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, предоставя ежегодно на Комисията следната информация:
1. списък на одитираните от него предприятия от обществен интерес с информация за получените от тях приходи; информацията за приходите се разделя на:
а) приходи от задължителен одит;
б) приходи от услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които се изискват от законодателството на Европейския съюз или от националното законодателство;
в) приходи от услуги, различни от одита и различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, които не се изискват от законодателството на Европейския съюз или от националното законодателство;
2. списък на всички услуги, предоставени на одитираните предприятия от членовете на одиторската мрежа, когато регистрираният одитор е член на одиторска мрежа;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) допълнителна информация във връзка с функцията на Комисията за наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги по задължителен одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес.
(2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят с приети от Комисията правила.

Забранени услуги
Чл. 64. (1) За регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се прилагат разпоредбите на чл. 5, параграфи 1, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Регистрираният одитор може да предоставя услугите, посочени в чл. 5, параграф 1, ал. 2, буква "а", подточка "vii", при условие че:
1. услугите не оказват влияние или оказват несъществено влияние, поотделно или общо, върху одитираните финансови отчети;
2. оценката за влиянието върху одитираните финансови отчети е документирана и обяснена изчерпателно в допълнителния доклад за одитния комитет;
3. регистрираният одитор спазва изискванията за независимост.
(2) Алинея 1 се прилага и за лицата по чл. 54, ал. 1 и 2, както и за съпруг или роднина по права или по съребрена линия до втора степен включително, или за лица, свързани с регистрирания одитор.
(3) Регистрираният одитор и лицата по ал. 2 може да предоставят разрешените по ал. 1 услуги извън задължителния финансов одит след одобрението на одитния комитет, за което регистрираният одитор уведомява писмено Комисията в 7-дневен срок от датата на получаване на одобрението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) За целите на ал. 3 одитният комитет може да одобрява списък с услуги извън задължителния финансов одит при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014. В този случай регистрираният одитор уведомява предварително писмено Комисията и одитния комитет за всяка услуга от този списък, която той и ако е приложимо, всеки от членовете на одиторската мрежа ще предоставят на одитираното предприятие, на предприятието майка или на дъщерните му предприятия.

Назначаване и ротация на регистрираните одитори
Чл. 65. (1) Назначаването на регистриран одитор за извършването на задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес се извършва и съгласно изискванията на този закон и на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(2) Минималната продължителност на договор за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес не може да бъде по-малка от една година.
(3) Регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, се оттегля, след като е изпълнявал одиторски ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването му. Този регистриран одитор не може да изпълнява ангажименти за задължителен финансов одит в това предприятие в продължение на 4 години от датата на оттеглянето си.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Отговорен одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет от името на одиторско дружество в предприятие от обществен интерес, се заменя, след като е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в продължение на 7 поредни години от датата на назначаването на одиторското дружество в това предприятие. Този регистриран одитор не може да изпълнява в качеството си на отговорен одитор ангажименти за задължителен финансов одит в предприятието в продължение на 4 години от датата на оттеглянето си.
(5) Продължителността по ал. 3 и 4 започва от годината, когато е поет първият одиторски ангажимент за задължителен финансов одит през съответния период.
(6) Разпоредбите на ал. 3 се прилагат и по отношение на търговските дружества по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б".
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) В случаите на законово изискване за съвместен задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес се допуска удължаване на срока за оттегляне по ал. 3 с не повече от 5 години. Удължаването се допуска, ако има препоръка на одитния комитет, която е предложена на общото събрание на съдружниците/акционерите и е приета от него.

Одиторско възнаграждение
Чл. 66. (1) Когато в продължение на три или повече последователни финансови години регистриран одитор предоставя на одитирано от него предприятие от обществен интерес, на неговото предприятие майка или на дъщерните му предприятия услуги извън одита, различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014, общата сума на възнагражденията за тези услуги не може да надхвърля 70 на сто от средната сума на възнагражденията за последните три последователни финансови години за задължителен финансов одит на одитираното предприятие и когато е приложимо, на неговото предприятие майка, дъщерните му предприятия и консолидираните финансови отчети на тази група от предприятия. Ограничението не се прилага за услуги извън одита, които са различни от посочените в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и които се изискват по закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Когато общата сума на възнагражденията от предприятие от обществен интерес за всяка от последните три последователни финансови години надхвърля 15 на сто от общата сума на възнагражденията на регистрирания одитор или когато е приложимо, на одитора на групата, извършващ задължителния одит, за всяка от тези финансови години съответният одитор съобщава за това на одитния комитет и обсъжда с него заплахите за своята независимост и предприетите предпазни мерки за намаляване на тези заплахи. В този случай одитният комитет преценява дали одиторският ангажимент трябва да бъде подложен на преглед за контрол на качеството от определен от одитния комитет друг регистриран одитор, преди да бъде издаден одиторският доклад.
(3) Когато платените от предприятието от обществен интерес възнаграждения продължават да надхвърлят 15 на сто от общия приход на регистрирания одитор или когато е приложимо, на одитора на групата, извършващ задължителния одит, одитният комитет решава въз основа на обективни критерии дали съответният одитор може да продължи да извършва задължителен финансов одит през допълнителен период след настъпване на тези обстоятелства, който не може да бъде по-дълъг от две години.

Подготовка за задължителен одит и оценка на заплахите за независимостта
Чл. 67. Преди поемане или продължаване на ангажимент за задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес регистрираният одитор, освен посоченото в чл. 54, извършва допълнителни действия за оценка на заплахите за независимостта съгласно разпоредбите на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Преглед за контрол на качеството на ангажимента
Чл. 68. (1) Преди издаване на докладите по чл. 59 и 60 се извършва преглед за контрол на качеството на ангажимента за задължителен финансов одит, за да се прецени дали регистрираният одитор основателно е достигнал до мнението и заключенията, изразени в проектите на тези доклади.
(2) Прегледът за контрол на качеството на ангажимента за задължителен финансов одит се извършва съгласно разпоредбите на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Нередности
Чл. 69. (1) Когато регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на предприятие от обществен интерес, има съмнения или разумни основания да предположи, че може да се допуснат или са допуснати нередности, включително измами по отношение финансовите отчети на одитираното предприятие, той уведомява одитираното предприятие и му препоръчва да разследва случая и да предприеме подходящи мерки, за да отстрани тези нередности и да предотврати повторението им в бъдеще.
(2) Ако одитираното предприятие не разследва случая или не предприеме подходящи мерки, регистрираният одитор е длъжен да докладва своевременно на компетентния орган, осъществяващ надзор над това предприятие.
(3) Добросъвестното оповестяване пред органите на одитираното предприятие от регистрирания одитор на всяка от посочените в ал. 1 нередности не представлява нарушение на договорно или правно ограничение относно разкриването на информация.

Част трета.
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР

Глава осма.
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Статут на Комисията
Чл. 70. (1) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 12, ал. 2.
(2) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Председателят на Комисията е първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При осъществяване на дейността си по този закон и по Регламент (ЕС) № 537/2014 Комисията е независима и не може да приема указания от други органи, институции и лица.
(4) Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.

Отговорност и функции на Комисията
Чл. 71. (1) Комисията носи крайната отговорност за надзора върху:
1. придобиването на право да се упражнява дейност като регистриран одитор, регистрирането на одиторите, включително на одиторите от други държави - членки на Европейския съюз, и от трети държави и временното лишаване от право да се упражнява дейност като регистриран одитор;
2. приемането на стандарти за професионална етика, за вътрешния контрол на качеството в дейността на регистрираните одитори и за извършването на задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги;
3. продължаващото професионално развитие на регистрираните одитори;
4. системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
5. прилагането на принудителни административни мерки и налагането на административни наказания.
(2) Комисията осъществява надзор чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) извършване на разследвания по жалби и сигнали, както и по своя преценка, за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на този закон;
3. прилагане на принудителни административни и други мерки по чл. 89, ал. 2, наричани по нататък "надзорни мерки";
4. даване ход на производства за търсене на административнонаказателна отговорност;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) извършване на проверки за спазване на нормативните изисквания при упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и по чл. 85, ал. 3.
(3) Комисията:
1. приема правилник за дейността си, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приема правила за извършване на инспекции за гарантиране качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори;
3. приема правилата по чл. 31, ал. 1, т. 12 и по чл. 63;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приема правила и методически указания за условията и реда за упражняваните от ИДЕС функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и по чл. 85, ал. 3;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приема други правила и насоки по прилагането на публичния надзор;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приема наредби, когато това е предвидено в този закон, и издава инструкции и указания по прилагане на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 2 и 3;
7. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) приема правила за извършване на разследвания за нарушения на Регламент (ЕС) № 537/2014 и на този закон, като правилата включват най-малко следното:
а) процедури за приемането на жалби и сигнали за нарушения и за предприемане на действия по тях;
б) защита на личните данни на лицата, които предоставят информация за предполагаеми или действителни нарушения, както и на лицата, за които се предполага, че извършват или е възможно да са извършили нарушение;
в) процедури, гарантиращи правото на защита на предполагаемия нарушител, правото му да бъде изслушан преди приемането на решение, което се отнася до него, и правото на ефективни правни средства за защита пред съд срещу всяко решение или мярка, отнасящи се до него.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 537/2014, както и на този закон по отношение на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 2 и 3.

Състав на Комисията и изисквания към председателя и членовете
Чл. 72. (1) Комисията е колегиален орган и се състои от председател и от 4 членове. При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от член на Комисията, определен от председателя за всеки конкретен случай.
(2) Председател и членове на Комисията могат да бъдат само български граждани, които отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше юридическо или икономическо образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да притежават познания в областите, свързани с финансовия одит, и да имат най-малко 5 години професионален опит в тези области;
3. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
4. да отговарят на изискванията за независимост по чл. 21 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Избор на председател и на членове на Комисията
Чл. 73. (1) Председателят на Комисията се избира от Народното събрание след проведена публична процедура.
(2) В едномесечен срок след избора на председател на Комисията той провежда консултации за предлагане на кандидати за членове на Комисията при спазване на следния принцип:
1. едно лице се предлага от министъра на финансите;
2. едно лице се предлага от управителя на Българската народна банка;
3. едно лице се предлага от председателя на Комисията за финансов надзор;
4. едно лице се предлага от управителния съвет на ИДЕС след избор от общото събрание.
(3) Членовете на Комисията се избират от Народното събрание по предложение на председателя й.

Мандат и прекратяване на правомощията
Чл. 74. (1) Мандатът на председателя и на членовете на Комисията е 4 години. Председателят и членовете на Комисията не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.
(2) Правомощията на председателя и на член на Комисията се прекратяват от Народното събрание преди изтичане на мандата им:
1. по тяхно искане;
2. при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
3. ако престанат да отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2, т. 3 и 4;
4. при неучастие без основателни причини в три или повече заседания на Комисията за период от една година;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
6. при смърт.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя или на член на Комисията на негово място за остатъка от мандата се избира друго лице по реда на чл. 73.
(4) След изтичане на мандата, за който са избрани, председателят и членовете на Комисията продължават да упражняват правомощията си до избирането на нов председател и членове.
(5) Членовете на Комисията, с изключение на председателя й, не са в трудово или служебно правоотношение с Комисията.

Възнаграждения на председателя и на членовете на Комисията
Чл. 75. (1) Председателят на Комисията получава основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на Народното събрание.
(2) Членовете на Комисията, с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, инспекция за гарантиране на качеството и международна проява на Комисията в размер, определен с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.

Правомощия на председателя на Комисията
Чл. 76. (1) Председателят на Комисията ръководи дейността й и я представлява.
(2) Председателят на Комисията назначава и освобождава служителите от администрацията.

Правомощия на Комисията
Чл. 77. (1) В изпълнение на своите функции Комисията:
1. упражнява надзорните правомощия по чл. 71, ал. 2, т. 1 - 3, като може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) упражнява надзор за законосъобразното и ефективно изпълнение на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5, за изпълнението на правилата и методическите указания по чл. 71, ал. 3, т. 2 и 4, както и за спазване на изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси по чл. 54;
3. връща за допълнителна или повторна проверка случаите, в които качеството на извършените инспекции за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор е незадоволително;
4. определя член или членове, които да участват в инспекциите за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистриран одитор при повтарящо се неспазване на определени срокове за приключване или при незадоволително качество на инспекциите;
5. извършва разследвания по своя преценка или при получени сигнали и предложения за предполагаеми нарушения при извършването на задължителен финансов одит и/или предоставянето на свързани с одита услуги; в тези случаи Комисията може да бъде подпомагана от съответните органи на ИДЕС; при получаването на сигнали за нарушения при предоставянето на услуги, различни от задължителен финансов одит и/или свързани с одита услуги, Комисията може да възложи на ИДЕС извършването на проверки по тях;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) извършва постоянно наблюдение на развитието на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на финансови отчети на предприятията от обществен интерес, като по-специално оценява:
а) рисковете, произтичащи от наличието на пропуски, свързани с качеството на дейността на регистрираните одитори, включително систематични пропуски в рамките на одиторска мрежа, които могат да доведат до преустановяване на дейността на всяко одиторско дружество, затрудненията в предоставянето на услуги по задължителен одит в конкретен сектор или за различни сектори, концентрирането на риск от одиторски пропуски и въздействието върху цялостната стабилност на финансовия сектор;
б) нивата на концентрация на пазара, включително в конкретни сектори;
в) резултатите от дейността на одитните комитети;
г) необходимост от приемане на мерки за смекчаване на рисковете, посочени в буква "а";
7. уведомява органите на прокуратурата при установяване на данни за извършени престъпления;
8. осъществява сътрудничеството със съответните органи на Европейския съюз, с компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз, или на трети държави, отговарящи за задължителния финансов одит;
9. може да изисква от регистрираните одитори, ИДЕС, одитираните предприятия, одитните комитети и други свързани с тях лица предоставянето в определени от нея срокове на заверени копия на документи, справки и друга информация;
10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) може да уведомява одитните комитети на предприятия от обществен интерес за резултати от извършени инспекции или разследвания, свързани с ангажименти за задължителен финансов одит към тези предприятия;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) упражнява други правомощия, свързани с отговорностите и функциите по чл. 71.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) В срок до 31 юли на текущата година Комисията внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната календарна година. Отчетът съдържа информация и за:
1. дейността на Комисията по отношение на отговорностите и функциите по чл. 71;
2. общите резултати на системата за гарантиране на качеството;
3. обобщена информация за констатациите и заключенията от инспекциите и разследванията.

Администрация на Комисията
Чл. 78. (1) При осъществяване на дейността си Комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 71, ал. 3, т. 1.
(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За работещите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) За администрацията на Комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото не противоречи на този закон.
(4) Инспекциите и разследванията се извършват от инспектори, оправомощени от председателя на Комисията.
(5) При извършване на инспекциите и разследванията се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 537/2014.

Заседания и решения на Комисията
Чл. 79. (1) Заседанията на Комисията са редовни, когато присъстват председателят и най-малко двама от членовете й. Председателят може да оправомощи член на Комисията да председателства заседание в случай на негово отсъствие.
(2) Комисията приема решения с явно гласуване и с мнозинство от три гласа. Председателят и членовете на Комисията не могат да се въздържат от гласуване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит и за отнемане на функция или на функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 се приемат с мнозинство от 4 гласа.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Решенията по ал. 3 се оповестяват на интернет страницата на Комисията, както следва:
1. до влизането им в сила се оповестява информация на анонимна основа;
2. след влизането им в сила се оповестява пълното решение, както и начинът и мотивите за гласуване на всеки гласувал.

Прозрачност на дейността на Комисията
Чл. 80. Комисията публикува на интернет страницата си:
1. приетите решения;
2. годишен отчет за дейността по чл. 77, ал. 2;
3. годишен план за инспекционната дейност.

Принципи в дейността на Комисията
Чл. 81. При осъществяване на дейността си Комисията и нейните органи прилагат основните принципи по чл. 4 - 14 от Административнопроцесуалния кодекс. Информацията, свързана със спазване на принципа по чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс, се публикува на интернет страницата на Комисията.

Задължение за опазване на професионална тайна
Чл. 82. (1) Професионална тайна е информацията, която председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация създават и получават при или по повод осъществяването на дейността им. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване съгласно този или друг закон.
(3) Председателят и членовете на Комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително и след напускане на Комисията или на нейната администрация.
(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да бъде използвана от Комисията само при изпълнение на нейните функции.
(5) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
1. пред органите на съда и прокуратурата;
2. пред Държавна агенция "Национална сигурност" при условия и по ред, определени със съвместна инструкция, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
3. пред съответните компетентни органи, осъществяващи надзор над предприятията от обществен интерес;
4. като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася.
(6) Информация за резултатите от инспекции, разследвания и проверки, представляваща професионална тайна, може да бъде обменяна и между Комисията и органите на ИДЕС. Условията и редът за обмен на тази информация се определят с правила, приети от Комисията.

Конфликт на интереси при упражняване на надзорни правомощия
Чл. 83. При упражняването на надзорните си правомощия органите на Комисията спазват и изискванията на чл. 26, параграф 5, букви "б", "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Отговорност на Комисията за вреди
Чл. 84. Комисията и нейните служители при упражняване на надзорните си правомощия не носят отговорност за вреди, освен ако са действали умишлено.

Глава девета.
СИСТЕМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ

Раздел I.
Обхват и принципи

Обхват
Чл. 85. (1) Системата за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори включва извършването на инспекции за:
1. спазване изискванията на приложимите одиторски стандарти при извършването на задължителен финансов одит;
2. съответствие на одиторската документация при извършването на задължителен финансов одит спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти;
3. спазване на етичните норми и изискванията за независимост на регистрирания одитор при извършването на задължителен финансов одит;
4. адекватност на времевите и човешките ресурси, използвани за извършване на задължителен финансов одит съобразно обхвата и сложността на поетия ангажимент;
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) адекватност на одиторските възнаграждения от задължителен финансов одит;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) адекватност на системата за вътрешен контрол на качеството, прилагана от регистрирания одитор;
7. спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 573/2014 от регистрирани одитори, извършващи задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес;
8. изпълнение на предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2.
(2) Условията и редът за извършването на инспекции се определят с приети от Комисията правила.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията може да делегира на ИДЕС функциите по контрола за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрираните одитори по задължителния финансов одит, одитиращи предприятия, които не са от обществен интерес. Делегирането на тези функции се извършва с решение на Комисията, прието с мнозинство от 4 гласа, и подписано двустранно споразумение.

Принципи
Чл. 86. (1) Системата за гарантиране на качеството се изгражда при спазване на следните принципи:
1. инспекциите се извършват от лица, които са независими от съответните инспектирани регистрирани одитори;
2. финансирането на системата за гарантиране на качеството е адекватно, достатъчно и независимо от регистрирани одитори;
3. осигурени са достатъчни ресурси за извършване на необходимите дейности;
4. лицата, които извършват инспекции, имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и са преминали обучение за контрол на качеството;
5. липса на конфликт на интереси между лицата, които извършват инспекции, и регистрирани одитори;
6. инспекциите са целесъобразни и пропорционални на мащаба и сложността на дейността на инспектирания регистриран одитор.
(2) Принципите по ал. 1 се прилагат и при извършване на разследвания.
(3) Конфликт на интереси по ал. 1, т. 5 е налице, когато лицата, които извършват инспекция или разследване:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) и инспектираният или разследваният регистриран одитор през предходните три години са били съдружници в предприятие, чийто предмет на дейност е финансов одит;
2. са извършвали финансови одити на предприятия, чиито финансови отчети са одитирани от инспектирания или разследвания регистриран одитор през предходните три години;
3. и инспектираният или разследваният регистриран одитор са свързани лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При извършването на инспекции инспекторите декларират, че не съществува конфликт на интереси между тях и инспектирания регистриран одитор.

Раздел II.
Надзор за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрирани одитори, които извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес

Инспекции и разследвания
Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Пълни инспекции се извършват най-малко веднъж на три години въз основа на оценка на риска. Тематични инспекции се извършват по решение на Комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Инспекциите и разследванията се извършват от екипи, в които участват инспектори от Комисията.
(3) При инспекция на одиторско дружество се проверяват одиторски ангажименти по задължителен финансов одит, извършени от всеки един регистриран одитор, осъществявал дейност от името на дружеството.
(4) При инспекциите и разследванията може да се проверяват и други предоставяни от регистрираните одитори услуги, свързани с одита.
(5) За извършените инспекции/разследвания се съставя доклад, който се връчва на проверяваните лица, които имат право в 14-дневен срок от връчването да представят възражения. По представените възражения инспекционният екип се произнася със становище.
(6) При извършването на инспекции се спазват изискванията и на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(7) Комисията разглежда всеки доклад на заседание в разумен срок от предаването му на председателя заедно със събраните доказателства, с представените възражения и със становището на проверяващия екип по възраженията.
(8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията дава оценка на качеството на професионалната дейност на регистрирания одитор въз основа на резултатите от всяка извършена пълна инспекция.

Правомощия и задължения при извършване на инспекция или разследване
Чл. 88. (1) При извършване на инспекция или разследване председателят, членовете и инспекторите на Комисията имат право да изискват в определени от тях срокове от:
1. инспектирания или разследвания регистриран одитор:
а) документи, заверени копия на документи, сведения, справки и друга информация, които имат значение за извършване на инспекцията или разследването;
б) писмени обяснения по въпроси, свързани с инспекцията или разследването;
в) (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) достъп до политиките, правилата и процедурите, регламентиращи системата за вътрешен контрол на качеството на регистрирания одитор, както и до пълната документация от одиторските досиета на включените за проверка ангажименти;
2. физически и юридически лица, различни от тези по т. 1 - предоставянето на заверени копия на документи, сведения и справки, свързани с инспекцията или разследването;
3. ИДЕС - представянето на документи, сведения, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията;
4. одитните комитети по чл. 107 - представянето на заверени копия на документи, справки и друга информация, свързана с правомощията на Комисията.
(2) Инспектираните или разследваните регистрирани одитори са длъжни да оказват съдействие на органите на Комисията и не могат да се позовават на изискванията за професионална, банкова или друга защитена от закон тайна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията има право, когато е необходимо за целите на инспекция или разследване, да наема външни експерти за извършване на конкретни задачи. В тези случаи експертите не вземат участие във вземането на решения от инспекционните/разследващи екипи и от Комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Експертите, участващи в извършването на инспекции, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, да са преминали обучение за контрол на качеството и да нямат конфликт на интереси с инспектираните регистрирани одитори.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Експертите, участващи в извършването на разследвания, трябва да имат подходящо професионално образование, съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане и да нямат конфликт на интереси с разследваните регистрирани одитори.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Информацията, която експертите създават и получават при или по повод участието си в извършването на инспекции или разследвания, е професионална тайна. Експертите са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след приключване на съответните инспекции или разследвания, във връзка с които са наети.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При извършване на инспекция или разследване членовете и инспекторите на Комисията се легитимират със служебна карта.

Нарушения и надзорни мерки
Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията прилага надзорни мерки, когато бъдат установени:
1. пропуски или нарушения в дейността на регистрирания одитор в областите по чл. 85, ал. 1;
2. неспазване на задълженията на регистрирания одитор по чл. 31;
3. неспазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014;
4. отказ от съдействие или възпрепятстване по друг начин на надзора на Комисията.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията може да:
1. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
2. даде предписания на регистрирания одитор за преустановяване и отстраняване на допуснати нарушения; предписанията са задължителни за изпълнение;
3. оповести публично чрез интернет страницата си и по друг подходящ начин нарушителя и извършените от него нарушения, установени с влязъл в сила акт;
4. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин решението, че конкретен одиторски доклад не отговаря на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС) № 537/2014, както и да го изпрати на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър по партидата на одитираното предприятие, за което е приложима разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството;
5. лиши регистриран одитор от правото за извършване на задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес за срок до три години;
6. лиши регистриран одитор от правото за извършване на финансов одит за срок до три години;
7. лиши регистриран одитор от правото да упражнява одиторска професия за срок 5 години;
8. забрани за срок до три години на регистриран одитор да извършва преглед за контрол на качеството на ангажименти за задължителен финансов одит;
9. предложи на компетентен орган, осъществяващ надзор върху дейността на предприятие от обществен интерес, да наложи забрана на член на негов управителен орган за срок до три години да упражнява своите функции, като съответният надзорен орган уведомява Комисията за предприетите мерки в разумен срок.
(3) След изтичане на срока по ал. 2, т. 5 и 6 може да се извършват инспекции за гарантиране на качеството през следващите три години.
(4) Мерките по ал. 2, т. 3 и 4 се прилагат за срок 5 години от влизане в сила на решението на Комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Когато на регистриран одитор е била приложена мярка по ал. 2, т. 5 или 6 и при инспекция или разследване в периода по ал. 3 се установи същото по вид нарушение, Комисията прилага мярката по т. 7.

(6) На регистриран одитор, който извърши нарушение по ал. 1, т. 4, се прилага мярката по ал. 2, т. 6. При повторно нарушение Комисията прилага мярката по ал. 2, т. 7.
(7) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от регистриран одитор, който осъществява задължителен финансов одит от името на одиторско дружество, надзорната мярка се прилага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Мерките по ал. 2, т. 5 - 7 може да се приложат и по предложение на управителния съвет на ИДЕС. Предложението на управителния съвет трябва да се основава на факти и обстоятелства, установени при проверки от органи на ИДЕС.

Раздел III.
Надзор за гарантиране на качеството на професионалната дейност на регистрирани одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес

Инспекции и разследвания
Чл. 90. (1) Регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес, подлежат на инспекции за гарантиране на качеството поне веднъж на 6 години въз основа на оценка на риска.
(2) Инспекциите и разследванията по този раздел се извършват по реда на чл. 87 и 88, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 87, ал. 3 - 5 и чл. 89, ал. 1.
(3) Лицата, извършващи инспекции съгласно ал. 1, отговарят на изискванията на чл. 86.
(4) Комисията може да извършва разследвания за спазване на изискванията по чл. 85, ал. 1.
(5) На регистрираните одитори, които не извършват задължителен финансов одит на финансови отчети на предприятия от обществен интерес, се прилагат съответно мерките по чл. 89, ал. 2.

Глава десета.
НАДЗОР НАД ДЕЙНОСТТА НА ИДЕС

Обхват на надзора
Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията извършва проверки на дейността на ИДЕС за законосъобразното и ефективно упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3.

Ред за извършване на проверки
Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При проверките по чл. 91 в проверяващия екип не участват членове на ИДЕС, като се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88.

Нарушения и надзорни мерки
Чл. 93. (1) При констатиране на допуснати от ИДЕС нарушения на законовите изисквания при упражняване на функциите по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5 и чл. 85, ал. 3 Комисията може да:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) разпореди писмено на председателя на ИДЕС да предприеме действия за преустановяване и за отстраняване на нарушенията в определен срок;
2. оповести публично чрез интернет страницата си или по друг подходящ начин нарушенията;
3. отправи писмено предупреждение за временно отнемане на функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5 и чл. 85, ал. 3;
4. отнеме временно функция или функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 5 и чл. 85, ал. 3;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) отнеме окончателно функцията по чл. 85, ал. 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Мярката по ал. 1, т. 4 се прилага с решение на Комисията, след като преди това са били приложени мерките по ал. 1, т. 1 - 3 и нарушенията не са били отстранени или преустановени в определения по ал. 1, т. 1 срок. В този случай Комисията осъществява отнетите функции за срок до три месеца с възможност за еднократно удължаване с още три месеца.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Мярката по ал. 1, т. 5 се прилага с решение на Комисията, след като преди това е била приложена мярката по ал. 1, т. 4 и нарушенията не са били отстранени или преустановени през периода, в който функцията е била временно отнета.

Глава единадесета.
ИЗДАВАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ НА КОМИСИЯТА

Изисквания към решенията на Комисията
Чл. 94. Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки се издават при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Съобщаване и връчване
Чл. 95. (1) Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки се съобщават на адресатите им чрез връчване срещу подпис или чрез препоръчано писмо с обратна разписка. Връчването на регистрирани одитори с препоръчано писмо с обратна разписка се извършва на адреса, посочен в регистъра по чл. 20.
(2) Когато решението на Комисията не може да бъде връчено по посочения в ал. 1 начин, то се смята за връчено с поставянето му на определено за целта място в сградата на Комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Комисията.

Съдебно обжалване
Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Решенията на Комисията за прилагане на надзорни мерки, с изключение на мерките по чл. 89, ал. 2, т. 2 и 3 и чл. 93, ал. 1, т. 1 - 3, подлежат на съдебно обжалване пред Административния съд - град София, относно тяхната законосъобразност.

Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс
Чл. 97. Доколкото в тази глава не са предвидени особени правила, прилагат се съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава дванадесета.
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ

Раздел I.
Сътрудничество и обмен на информация с Европейския съюз и с компетентните органи на други държави - членки на Европейския съюз

Цел
Чл. 98. Комисията си сътрудничи с органите на Европейския съюз и със съответните компетентни органи на другите държави - членки на Европейския съюз, с цел осъществяване на правомощията им в областта на публичния надзор над регистрираните одитори.

Обмен на информация с Комитета на европейските органи за надзор на одита (КЕОНО)
Чл. 99. Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на КЕОНО съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 537/2014.

Обмен на информация с компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави
Чл. 100. (1) Комисията е компетентният орган за сътрудничество и за получаване и предоставяне на информация на компетентните органи за публичен надзор над регистрираните одитори в другите държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави.
(2) При постъпване на искане от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, Комисията незабавно предприема необходимите действия за събиране на исканата информация.
(3) Изискването за професионална тайна по чл. 82 не възпрепятства обмена на поверителна информация между Комисията и компетентните органи на другите държави - членки на Европейския съюз.
(4) За получената по реда на тази глава информация от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, се прилага изискването за професионална тайна по чл. 82 и тя може да се използва от Комисията и от нейната администрация само във връзка с упражняване на правомощията й по този закон.
(5) Когато Комисията има основателни съмнения, че на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, се извършват действия в нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета, наричана по-нататък "Директива 2006/43/ЕО", на Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети (OB, L 158/196 от 27 май 2014 г.), наричана по-нататък "Директива 2014/56/ЕО", или на Регламент (ЕС) № 537/2014, тя предоставя подробна информация за това на компетентния орган на съответната държава членка.
(6) Когато Комисията е уведомена от компетентния орган на друга държава - членка на Европейския съюз, за нарушение на изискванията на Директива 2006/43/ЕО, Директива 2014/56/ЕО или на Регламент (ЕС) № 537/2014 на територията на Република България, тя предприема необходимите мерки и уведомява компетентния орган на съответната държава членка за резултатите от тях.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията ежегодно предоставя на КЕОНО обобщена информация за приложените надзорни мерки и наложените административни наказания.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията незабавно информира КЕОНО за приложените надзорни мерки по чл. 89, ал. 2, т. 5 - 7.

Разследвания
Чл. 101. (1) Комисията извършва разследване по искане на съответния компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията може да разреши представители на компетентния орган на държавата членка да участват като наблюдатели в разследването, когато е направено такова искане.
(3) Комисията може да поиска да се извърши разследване от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на нейна територия, както и нейни членове да участват като наблюдатели в това разследване.

Отказ от предоставяне на информация
Чл. 102. (1) Комисията може да откаже да изпълни искане за информация по чл. 100 или извършване на разследване, или участие на наблюдатели по чл. 101, когато:
1. извършването на разследване или предоставянето на информация може да засегне суверенитета, националната сигурност или обществения ред на Република България;
2. е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и срещу същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие;
3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на същите действия и същите регистрирани одитори, във връзка с които е поискано съдействие.
(2) В случаите по ал. 1 Комисията уведомява органа, поискал съдействието.

Неприлагане на допълнителни изисквания
Чл. 103. (1) В случай на финансов одит на консолидиран финансов отчет на местно дружество, на одитор или одиторско дружество, извършващо финансов одит на дъщерно дружество, установено в друга държава - членка на Европейския съюз, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с финансовия одит относно регистрацията, контрола за гарантиране на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта на регистрирания одитор, който извършва одита на това предприятие.
(2) В случай на финансов одит на финансов отчет на предприятие със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, чиито ценни книжа се търгуват на български регулиран пазар, не се налагат допълнителни изисквания във връзка с финансовия одит относно регистрацията, контрола на гарантиране на качеството, стандартите за одит, професионалната етика и независимостта на регистрирания одитор, който извършва одита на това предприятие.

Раздел II.
Сътрудничество и обмен на информация с компетентни органи на трети държави

Предоставяне на работни документи от Комисията
Чл. 104. (1) Комисията може да разреши предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, на компетентните органи на трета държава, при условие че:
1. работните и другите документи са свързани с извършването на финансов одит на дружества, емитирали ценни книжа в тази трета държава, или когато дружествата са част от група, която изготвя консолидираните финансови отчети в тази трета държава;
2. предоставянето се осъществява чрез Комисията до компетентните органи на тази трета държава и по тяхно искане;
3. компетентните органи на третата държава отговарят на изисквания, обявени за адекватни от Европейската комисия в съответствие с процедурата, предвидена в чл. 48 от Директива 2006/43/ЕО;
4. са налице действащи договорености въз основа на реципрочност, договорена между Комисията и компетентните органи на третата държава;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) предоставянето се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.
(2) Действащите договорености, посочени в ал. 1, т. 4, трябва да гарантират, че:
1. предоставянето на работни документи, свързани с извършването на финансов одит, или на други документи, държани от регистрираните одитори, се извършва въз основа на обосновано искане от компетентните органи на третата държава, което посочва целите на искането;
2. служителите или лицата, наети от компетентните органи на третата държава, както и другите лица, които получават предоставяните документи, са задължени да спазват изискването за професионална тайна;
3. компетентните органи на третата държава ще използват предоставените документи само за упражняване на своите функции по публичен надзор, инспекции за гарантиране на качеството и разследвания, които отговарят на условията на чл. 29, 30 и 32 от Директива 2006/43/ЕО;
4. искането на компетентните органи на третата държава може да бъде отказано, когато:
а) предоставянето на документите може да засегне суверенитета, сигурността или обществения ред на Република България;
б) е образувано производство пред органите на съдебната власт в Република България по отношение на същите действия и между същите страни, във връзка с които е поискано предоставяне на документите.
(3) Комисията сътрудничи на Европейската комисия при извършване на оценката за адекватността по ал. 1, т. 3 и предприема необходимите действия за изпълнение на решенията на Европейската комисия.

Пряко предоставяне на работни документи от регистрирани одитори
Чл. 105. Комисията може да не приложи чл. 104, ал. 1 и да разреши регистрираните одитори да предоставят работни документи, свързани с извършването на задължителен финансов одит, или други документи, държани от тях, пряко на компетентните органи на трета държава, при условие че:
1. е образувано разследване от компетентните органи в тази трета държава;
2. предоставянето не противоречи на изисквания, които регистрираните одитори са длъжни да спазват в съответствие с този закон;
3. са налице действащи договорености с компетентните органи на третата държава, които позволяват на Комисията реципрочен пряк достъп до работни документи, свързани с извършването на задължителен финансов одит, или до други документи на регистрирани одитори от тази трета държава;
4. запитващият компетентен орган на третата държава информира предварително Комисията за всяко искане за пряко предоставяне на документи, като посочва причините за това;
5. са спазени условията по чл. 104, ал. 2.

Уведомяване на Европейската комисия
Чл. 106. Комисията уведомява Европейската комисия за действащите договорености по чл. 104, ал. 1, т. 4 и чл. 105, т. 3.

Част четвърта.
ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Формиране на одитен комитет
Чл. 107. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет. Одитният комитет на предприятие по § 1, т. 22, букви "г" и "е" от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството може да изпълнява възложените му от закона функции и по отношение на управляваните от предприятието фондове.
(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите или съдружниците по предложение на председателя на управителния съвет или на надзорния съвет или съвета на директорите или на управителя на предприятието. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Одитният комитет на предприятията от обществен интерес с изключение на тези, отговарящи на критериите по чл. 19, ал. 2 и 3 от Закона за счетоводството, се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и надзорните органи на предприятието и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.
(6) Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове. Председателят също трябва да отговаря на изискванията по ал. 4.
(7) Общото събрание на акционерите или съдружниците одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.
(8) С решение на общото събрание на акционерите или съдружниците могат да се създават одитни комитети и в други предприятия.

Права и задължения на одитния комитет
Чл. 108. (1) Одитният комитет:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) информира органите на управление или контрол на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;
6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) уведомява чрез своя председател Комисията, както и органите на управление или контрол на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;
8. отчита дейността си пред органа по назначаване;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.
(2) Управителният орган на предприятието осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Членовете на органите на управление или контрол и служителите на предприятието са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

Наблюдение, оценка и мерки на Комисията по отношение дейността на одитните комитети
Чл. 109. (1) Комисията извършва редовно наблюдение на качеството, развитието и конкуренцията на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на предприятията от обществен интерес съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията организира създаването и поддържа Регистър на одитните комитети в предприятията от обществен интерес за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Регистърът по ал. 2 съдържа следната информация:
1. наименование на предприятието;
2. единен идентификационен код на предприятието;
3. имената на председателя и на членовете на одитния комитет;
4. телефон и електронна поща за контакт с одитния комитет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Председателят на одитния комитет уведомява писмено Комисията в 14-дневен срок от настъпването или промяната в обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Условията и редът за съставяне и поддържане на регистъра по ал. 2 се определят с наредба, приета от Комисията.
(6) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Комисията разработва, разпространява и актуализира методически насоки в областта на дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес в съответствие с изискванията на този закон, приложимите актове на Европейския съюз и добрите практики. Комисията може да дава препоръки за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Част пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Административни нарушения и наказания
Чл. 110. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) На регистриран одитор се налага глоба или имуществена санкция в размер до 10 на сто от общия обем на нетните приходи от продажби за предходната финансова година спрямо датата на установяване на нарушението, но не по-малко от 2000 лв., когато бъде установено, че:
1. е издал одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършване на финансовия одит;
2. не е спазил изискванията на приложимите одиторски стандарти, което е повлияло отрицателно върху резултатите от работата му и върху издаденото от него одиторско мнение;
3. не е спазил изискванията за независимост и липса на конфликт на интереси;
4. не е спазил изискванията за опазване на професионалната тайна по чл. 11;
5. не е изпълнил задължението за предоставяне на заместващия регистриран одитор на информацията съгласно чл. 31, ал. 1, т. 4 и/или ал. 2, т. 2;
6. не е спазил изискванията за съхраняване на одиторската документация по чл. 31, ал. 1, т. 10;
7. не е изпълнил задълженията по чл. 56, ал. 6 и 7 за създаване и поддържане на досиета или същите са непълни;
8. не е изпълнил задължението за докладване на компетентен орган, осъществяващ надзор над предприятие от обществен интерес, както и на Комисията, или е предоставил непълна или невярна информация по чл. 61;
9. не е изпълнил задължението да публикува годишен доклад за прозрачност или публикуваният доклад съдържа непълна или невярна информация съгласно изискванията на чл. 62;
10. не е спазил ограниченията или забраните по чл. 64;
11. не е спазил изискванията за максимална продължителност по чл. 65;
12. не е спазил изискванията за възнагражденията по чл. 66;
13. откаже или не съдейства при извършването на инспекция и разследване или възпрепятства по друг начин функциите на Комисията или на ИДЕС;
14. не е издал одиторски доклад за задължителен финансов одит в предприятие от обществен интерес по негова вина, ако не са налице основателни причини по чл. 49, ал. 2, или при отказ да продължи изпълнението на договора за одит, както и при неиздаване на одиторски доклад в определения срок, който поради датата на неговото по-късно издаване не може да изпълни целта, с която е бил възложен одитът;
15. не е предоставил на Комисията изискваната по този закон информация или я е предоставил по-късно от един месец след определения срок, или е предоставил непълна или невярна информация;
16. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) не е изпълнил предписанията по чл. 89, ал. 2, т. 2;
17. не е извършил преглед за контрол на качеството в съответствие с изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
18. е извършил преглед за контрол на качеството по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014 и е издаден одиторски доклад с одиторско мнение или отказ от издаване на мнение, което не съответства на доказателствата, събрани при извършването на задължителния финансов одит, и това не е отразено адекватно от извършващия прегледа преди издаване на одиторския доклад;
19. не е представил в срока по чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014 допълнителен доклад за одитния комитет или е предаден такъв доклад с невярно или с непълно съдържание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Регистриран одитор се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв. - за физически лица, или с имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв. - за юридически лица и еднолични търговци, когато бъде установено, че:
1. не са спазени други изисквания на приложимите одиторски стандарти, непосочени в ал. 1;
2. е предоставена на Комисията изискваната от този закон информация до един месец след определения срок;
3. не са спазени други изисквания на този закон или актове на Комисията по прилагането му.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 или 2 са извършени от регистриран одитор, който извършва задължителен финансов одит и свързани с одита услуги от името на одиторското дружество, наказание се налага както на регистрирания одитор - физическо лице, така и на одиторското дружество, от чието име е извършен одитът.
(4) Когато исканите по чл. 77, ал. 1, т. 9 и чл. 88, ал. 1 документи и информация не бъдат предоставени или са предоставени след определения срок, или ако са неверни или непълни, на съответното лице, различно от регистриран одитор, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Председател на управителен съвет или на надзорен съвет или председател на съвета на директорите или управител на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.
(6) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 1, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(7) На предприятие от обществен интерес, което не изпълни задължението си по чл. 107, ал. 7, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Председател на одитен комитет на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задълженията си по чл. 108, ал. 1, т. 7 и 9, се наказва с глоба в размер от 500 до 3000 лв.
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Председател на одитен комитет на предприятие от обществен интерес, който не изпълни задълженията си по чл. 109, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) При повторно нарушение се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер.
(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от инспекторите на Комисията и от оправомощени от председателя й контрольори от ИДЕС, на които е възложено извършването на инспекцията или разследването.
(12) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията.
(13) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство
Чл. 110а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) До издаване на наказателно постановление, но не по-късно от 30 дни от предявяване на акта за установяване на административно нарушение, между административнонаказващия орган и нарушителя може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство за нарушения по чл. 110, ал. 1 и 2, освен в случаите на повторност или когато деянието съставлява престъпление.

Сключване на споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство
Чл. 110б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) (1) Споразумението се изготвя в писмена форма и отразява съгласието на административнонаказващия орган и нарушителя по следните въпроси:
1. има ли извършено деяние, извършено ли е то от нарушителя и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието административно нарушение;
2. какъв да бъде размерът на наказанието.
(2) Със споразумението не може да се определя размер на глобата или на имуществената санкция, по-нисък от 70 на сто от минималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение.
(3) Споразумението се подписва от административнонаказващия орган и от нарушителя или от негов представител, изрично упълномощен за постигане на споразумение.
(4) В 14-дневен срок от подписване на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство Комисията приема решение, с което одобрява или отказва да одобри споразумението. Решението, с което се одобрява споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, се изпраща на съответния прокурор в 7-дневен срок от неговото издаване.
(5) Споразумението се одобрява, ако са спазени изискванията на закона.
(6) Решението по ал. 4, с което се одобрява споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, подлежи на протест от прокурора по отношение на неговата законосъобразност пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като протестът не спира изпълнението на решението. Извън случая по предходното изречение решението по ал. 4 не подлежи на обжалване или протест.
(7) Сроковете за издаване на наказателно постановление спират да текат от момента на образуване на съдебно производство по протест на прокурора до неговото приключване.
(8) В случаите, когато споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство не бъде одобрено или решението, с което е одобрено, бъде отменено от съда, административнонаказващият орган издава наказателно постановление по общия ред.

Влизане в сила на споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство
Чл. 110в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) (1) Споразумението за прекратяване на административнонаказателното производство влиза в сила, ако в 7-дневен срок от уведомяването на нарушителя за одобряването му определената глоба и/или имуществена санкция са платени.
(2) В случай на неплащане в срока по ал. 1 на глобата и/или на имуществената санкция производството продължава с издаване на наказателно постановление по общия ред.

Публикуване на информация за наложените административни наказания и предприетите административни мерки
Чл. 111. (1) Комисията публикува на интернет страницата си всички наложени и влезли в сила административни наказания и надзорни мерки, като се посочва информация за вида и естеството на нарушението и за самоличността на физическото или юридическото лице, по отношение на което същите са наложени.
(2) Комисията публикува информацията по ал. 1 на анонимна основа, когато:
1. санкцията е наложена на физическо лице и след предварителна оценка на пропорционалността на публикуването на лични данни се установи, че това публикуване е непропорционално;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо разследване;
3. публикуването би причинило непропорционални вреди на засегнатите институции или лица;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) е сключено споразумение за прекратяване на административнонаказателно производство по реда на чл. 110а - 110в.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Дейност, аналогична на финансов одит" е дейността като инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
2. "Добра репутация" е налице, когато регистрираният одитор - физическо лице, или съдружниците, членовете на управителните или контролните органи на одиторско дружество не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от право да упражняват одиторска професия или дейност или други подобни професии или дейности в областта на финансите и счетоводството.
3. "Държава членка по произход" е друга държава - членка на Европейския съюз, която е дала разрешение на регистриран одитор или одиторско дружество да извършва финансов одит в тази държава съгласно националното й законодателство в съответствие с изискванията на чл. 3, параграф 1 от Директива 2006/43/ЕС.
4. "Експерт" е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
5. "Заинтересовано лице" е лице, което притежава правен интерес от дейността на регистриран одитор, Комисията или ИДЕС.
6. "Инспектор" е лице, което е в служебни или в извънтрудови правоотношения с Комисията, има подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на финансовия одит и финансовото отчитане, не упражнява дейност, свързана с финансовия одит, и е преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори.
7. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Инспекция" е съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел да се гарантира качеството на дейността им и включва оценка за спазването на приложимите одиторски стандарти и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството. Инспекциите могат да са планови и извънпланови, както и пълни и тематични. Пълните инспекции са с обхват съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1 - 5. Тематичните инспекции са с ограничен обхват спрямо изискванията по чл. 85, ал. 1, т. 1 - 5, като обхватът се определя с решение на Комисията.
8. "Комисия за подбор" е комисия, в която акционерите или съдружниците имат съществено влияние и на която е възложено да направи препоръка относно избора на одитор.
9. "Компетентен орган на трета държава" е органът, който отговаря за публичния надзор или за одобряването и регистрацията на лицата, извършващи одит на годишните финансови отчети в държави, които не са членки на Европейския съюз.
10. "Компетентен орган" е органът или органите, определени със закон, на които са възложени регулирането и/или надзорът над дейността на регистрираните одитори или конкретни функции от регулирането или надзора. Позоваването на "компетентен орган" в конкретен член означава позоваване на органа, отговарящ за функциите, посочени в същия член.
11. "Контрольор" е лице - член на ИДЕС, преминало обучение за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори и утвърдено от съвета за контрол по качеството на одиторските услуги при ИДЕС.
12. "Лице, което не упражнява дейност, свързана с финансовия одит" е всяко физическо лице, което по време на участието си в публичния надзор и през тригодишния период, непосредствено предхождащ това му участие, не е извършвало финансов одит по смисъла на този закон, не е притежавало дялове, акции или други ценни книжа, емитирани от одиторско предприятие, не е било член на управителен или контролен орган на одиторско дружество и не е било наето от одиторско дружество или свързано по друг начин с него такова дружество.
13. "Нетни приходи от продажби" са общите суми от продажби, получени от дейността на регистрирания одитор, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите. Когато регистрираният одитор упражнява одиторска дейност пряко, нетните приходи от продажби за целите на закона обхващат общите суми от продажби, получени от физическото лице пряко, от дейността на търговското дружество, чрез което предоставя одиторски услуги, както и от участието му в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите, когато е приложимо.
14. "Области, свързани с финансовия одит" са вътрешният одит, външният одит в публичния сектор и счетоводството.
14а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Одитен комитет" е специализиран, наблюдаващ, консултативен орган с правомощията по чл. 108, ал. 1.
15. "Одитор на група" е регистриран одитор, който извършва финансов одит на консолидирани финансови отчети на предприятие.
16. "Одитор от трета държава" е физическо лице, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от лице, регистрирано в държава - членка на Европейския съюз.
17. "Одиторска мрежа" е обединение, към което принадлежи регистриран одитор или одиторското дружество и което има за цел сътрудничество, подялба на приходи или разходи, или съсобственост на акции, контрол или управление, общи политики и процедури за контрол на качеството, обща бизнес стратегия, използване на обща фирма или на значителна част от професионалните ресурси.
18. "Одиторска професия" е професията на регистрираните одитори по предоставянето на услуги по финансов одит, свързани с одита услуги или аналогични на тях, пряко или чрез одиторско дружество.
19. "Одиторски ангажимент" е ангажимент за финансов одит.
20. "Одиторско дружество от трета държава" е предприятие, независимо от правно-организационната му форма, което извършва финансов одит на годишни финансови отчети на предприятие, учредено в трета държава, и което е различно от предприятието, регистрирано като одиторско дружество в държава - членка на Европейския съюз.
21. "Опит в областта на финансовия одит" е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
22. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Основен предмет на дейност" е дейността на търговското дружество, когато общата стойност на нетните приходи от продажби от тази дейност е повече от 50 на сто от общата стойност на нетните приходи от продажби за отчетния период. В сумата на нетните приходи от продажби от финансов одит се включват и приходите от изпълнение на ангажименти, различни от финансов одит, които по закон се изискват от регистриран одитор, както и приходите от изпълнение на одиторски услуги към компоненти за целите на финансов одит на група.
23. "Отговорен одитор" е одитор:
а) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит от името на одиторското дружество, или
б) определен от одиторското дружество за ръководещ и основно отговорен за извършването на финансов одит на финансовите отчети на групата, и одитор, определен като ръководещ и основно отговорен за извършването на одита на финансовите отчети на основните дъщерни компании, в случаи на одит на група, или
в) който подписва одиторския доклад.
24. "Предприятие" е понятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството.
25. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от издаването на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
26. "Предприятие от обществен интерес" е понятие по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.
27. "Приложима рамка за финансово отчитане" е възприетата от предприятието рамка за финансово отчитане при изготвяне на финансовия отчет, която е подходяща от гледна точка на естеството на предприятието и целта на финансовия отчет или която се изисква от закон или от друг нормативен акт. Приложимата рамка за финансово отчитане определя формата и съдържанието на финансовия отчет.
28. "Приложима счетоводна база" са счетоводните стандарти, представляващи общата рамка за изготвяне на годишните финансови отчети съгласно глава четвърта от Закона за счетоводството.
29. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)
30. "Професионален скептицизъм" е такова поведение, при което се поставя под въпрос и се отделя повишено внимание на условия, които може да са показателни за евентуални неточности, дължащи се на грешка или измама, както и критична оценка на одитните данни.
31. "Професионална дейност на член на ИДЕС" е дейността по предоставянето на услуги, изискващи счетоводни или свързани с тях умения, извършвани от членовете на ИДЕС, включващи ангажименти за финансов одит, за преглед на финансова информация и за изразяване на сигурност, различни от одит или преглед, по договорени процедури и за компилация.
32. "Професионална дейност на регистрирания одитор" е дейността по задължителен финансов одит и свързани с одита услуги.
33. "Професионална преценка" е компетентно, адекватно и съответно на обстоятелствата прилагане на полученото практическо обучение, знанията и опита на регистрирания одитор в съответствие с одиторските стандарти, етичните изисквания и приложимата счетоводна база при вземането на решения при извършването на финансов одит.
34. "Разследване" е изпълнението на съвкупност от процедури за преглед на работата на регистрираните одитори с цел разкриване и оценяване на неправилно изпълнение на ангажименти за задължителен финансов одит и свързани с одита услуги спрямо изискванията на приложимите одиторски стандарти и на законовите разпоредби.
35. "Разумна степен на сигурност" е висока степен на сигурност, изразена позитивно в одиторския доклад като уверение, че информацията - обект на одита, не съдържа съществени пропуски, грешки и недостатъци.
36. "Регистриран одитор" е физическо лице или одиторско дружество, вписано в регистъра по чл. 20, което има право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети.
37. "Регистриран одитор от държава - членка на Европейския съюз" е физическо лице или одиторско дружество, което е придобило право в държава - членка на Европейския съюз, да подписва одиторски доклади с мнение върху годишните финансови отчети на предприятия.
37а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.) "Регистриран одитор, който е свързан по друг начин с регистрирания одитор - физическо лице, или с одиторското дружество" съгласно чл. 21, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 10 е лице, отговарящо на критериите по член 3, параграф 1, точка 26 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.).
38. "Ръководство" са лицата, управляващи и представляващи одитираното предприятие.
39. "Ръководна длъжност" е длъжност, включваща изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на дейност на предприятието.
40. "Свързани с одита услуги" са:
а) одити на финансови отчети, изготвени в съответствие с рамки със специално предназначение за регулаторни или надзорни цели, на предприятия от обществен интерес;
б) ангажименти за изразяване на сигурност, предназначени за широк кръг потребители и различни от одити или прегледи на историческа финансова информация, на предприятия от обществен интерес;
в) ангажименти за изразяване на сигурност относно отчети за парникови газове.
41. "Свързани лица" е понятие по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
42. "Тесни връзки" е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, точка 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.).
43. "Условно възнаграждение" - условни са възнагражденията за одиторски ангажименти, изчислени върху предварително определена основа, свързана с резултата от дадена сделка или от извършената работа. Възнагражденията не се смятат за условни, когато са определени от съд или от компетентен орган.
44. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) "Финансови инструменти" е понятие съгласно чл. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
45. "Широк кръг потребители" са неограничен брой лица, различни от ръководството на одитираното предприятие и/или от посочените в договора за съответната услуга конкретни потребители на финансовата информация.
§ 2. (1) Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета;
2. Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети;
3. член 35 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OB, L 182/19 от 29 юни 2013 г.).
(2) Този закон предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 61 и 95 от 2015 г.).
§ 4. Председателят и членовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори продължават да изпълняват своите правомощия до изтичане на мандата, за който са избрани.
§ 5. За извършването на одити на финансови отчети на предприятия от обществен интерес и на одити на финансови отчети по Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване и Закона за кредитните институции за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2016 г., се прилага отмененият Закон за независимия финансов одит.
§ 6. (1) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г. включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 20 и повече последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2020 г.
(2) Предприятие от обществен интерес, което е приело ангажимент за задължителен финансов одит до 16 юни 2014 г. включително, с регистриран одитор, който е предоставял към тази дата на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на 11 и повече последователни години, но по-малко от 20 последователни години, не може да приеме или продължи ангажимент за задължителен финансов одит с този одитор, считано от 17 юни 2023 г.
(3) Предприятие от обществен интерес, което до 17 юни 2016 г. включително е приело ангажимент за задължителен финансов одит с регистриран одитор, който до 16 юни 2014 г. включително е предоставял на същото предприятие услуги за задължителен финансов одит в продължение на по-малко от 11 последователни години, може да приема и продължава ангажименти за задължителен финансов одит с този одитор до достигане на максималната продължителност по чл. 65.
§ 7. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привеждат дейността си в съответствие с него.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Институтът на дипломираните експерт-счетоводители привежда в съответствие с него професионалните печати на регистрираните одитори.
§ 8. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона:
1. предприятията от обществен интерес създават одитен комитет и приемат правила за дейността му в съответствие с чл. 107, ал. 7;
2. Агенцията по вписванията привежда дейността си в съответствие с него.
§ 9. Актовете на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и на Института на дипломираните експерт-счетоводители, издадени до влизането в сила на закона, се прилагат, доколкото не му противоречат.
§ 10. Незавършените административнонаказателни производства, инспекции и разследвания до влизането в сила на закона се довършват по реда на отменения Закон за независимия финансов одит.
§ 11. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.; доп., бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 101:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Годишните финансови отчети на застраховател, съответно презастраховател, застрахователен холдинг и финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, техните консолидирани финансови отчети, когато е приложимо, както и годишни справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1 се проверяват и заверяват съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит. Когато застрахователят е без право на достъп до единния пазар по чл. 16, проверката и заверката се извършват от едно одиторско дружество.";
б) алинея 3 се изменя така:
"(3) Не може да бъде одитор по ал. 1 одиторско дружество, при което на регистрираните одитори, които ще извършат заверката от негово име, е отнемана правоспособност като одитор в Република България или в друга държава членка или не отговаря на критериите по чл. 101а, ал. 3.";
в) алинея 4 се отменя.
2. Създава се чл. 101а:
"Утвърждаване на одитори
Чл. 101а. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност със седалище в Република България избират одиторите по чл. 101, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от комисията, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано."
3. В чл. 103 навсякъде думите "одиторско предприятие" се заменят с "одиторите по чл. 101, ал. 1".
4. В чл. 125 се създава ал. 3:
"(3) Управителният орган на застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност със седалище в Република България, който е начело на група, изготвя и представя в комисията финансови отчети на предприятието, както и консолидираните финансови отчети, одитирани в съответствие с чл. 101, ал. 1 в срок не по-късно от 20 седмици след края на финансовата година."
5. В чл. 126, ал. 3 думите "специализираното одиторско предприятие по чл. 101" се заменят с "одиторите по чл. 101, ал. 1".
6. В чл. 587, ал. 3:
а) в т. 1 думите "одиторското предприятие" се заменят с "одиторите по чл. 101, ал. 1";
б) в т. 10 думите "одиторско предприятие" се заменят с "регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит".
7. В чл. 599, ал. 3 и 4 думите "одиторското предприятие" се заменят с "одиторите по чл. 101, ал. 1".
§ 12. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г. и бр. 62 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 187:
а) в ал. 1 думите "от двама регистрирани одитори или от специализирано одиторско предприятие" се заменят със "съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит";
б) в ал. 2 думите "и специализираните одиторски предприятия" се заличават.
2. Създава се чл. 187а:
"Избор и назначаване на одитори
Чл. 187а. (1) Пенсионноосигурителните дружества избират одиторите по чл. 187, ал. 1 след предварително съгласуване на избора с Комисията за финансов надзор.
(2) Критериите за съгласуване на избора на одитори по ал. 1 се приемат от Комисията за финансов надзор, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
(3) Когато в 14-дневен срок от датата на искането за съгласуване Комисията за финансов надзор не е направила възражение, се приема, че предложението за избор на одитор е съгласувано."
§ 13. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62 и 81 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 71, ал. 1, т. 7 думата "одитор" се заменя с "одитори".
2. В чл. 76:
а) в ал. 1 думите "от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със "съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори";
б) в ал. 4 думата "одитор" се заменя с "одитори" и се създава изречение второ: "Българската народна банка, съгласувано с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, приема критерии за съгласуване на избора.";
в) в ал. 6 думата "одитор" се заменя с "одитори";
г) в ал. 7 в текста преди т. 1 думите "одиторът дава" се заменят с "одиторите дават", а думите "Одиторът извършва преглед и изразява" се заменят с "Одиторите извършват преглед и изразяват".
3. В чл. 77, ал. 1, т. 4 думите "одиторът да завери" се заменят с "одиторите да заверят".
4. В чл. 78, ал. 1 думите "от специализирано одиторско предприятие, което е регистриран одитор" се заменят със "съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори".
§ 14. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 38 се създава ал. 11:
"(11) В срок до 31 юли на текущата година Агенцията по вписванията предоставя в електронен вид на Националната агенция за приходите списък с предприятията, които не са публикували годишните си финансови отчети за предходната година в срока по ал. 1 и 2. Списъкът трябва да съдържа наименованието на предприятието и код по БУЛСТАТ. В срок до 30 септември на текущата година Националната агенция за приходите предприема необходимите мерки за извършването на проверки и установяване на нарушения по ал. 1 - 10."
2. В чл. 74, ал. 1 след думите "не публикува финансов отчет" се добавя "в сроковете по чл. 38".
3. В § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби буква "л" се изменя така:
"л) ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, които са средни и големи предприятия."
§ 15. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г. и бр. 42 и 76 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В глава четиринадесета в наименованието на раздел III думата "независим" се заменя с "регистриран".
2. В чл. 150:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "независим одитор" се заменят с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит";
б) в ал. 2 думата "независимия" се заменя с "регистрирания";
в) в ал. 3 думите "независим" и "независимият" се заменят съответно с "регистриран" и "регистрираният".
3. В чл. 151, ал. 1, т. 3 думата "независимия" се заменя с "регистрирания".
§ 16. В Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 102 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 19, ал. 2 думите "независим одитор" се заменят с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
2. В чл. 20, ал. 3, т. 7 думата "независим" се заменя с "регистриран".
§ 17. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 57 и 102 от 2015 г. и бр. 59 от 2016 г.) в чл. 23, ал. 1 думите "специализирано одиторско предприятие" се заменят с "одиторско дружество".
§ 18. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 26, ал. 3 думите "независим финансов одитор" се заменят с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
§ 19. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 29а, ал. 3 думата "одитор" се заменя с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
2. В чл. 29б, ал. 5 думата "независим" се заменя с "регистриран".
§ 20. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 78, ал. 1 думите "изготвянето на оценката по чл. 80, ал. 1" се заменят със "завършването на инвентаризацията и оценката по чл. 52, ал. 1".
2. В чл. 80, ал. 7 думите "специализирано одиторско предприятие" се заменят с "одиторско дружество".
§ 21. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г. и бр. 13, 15, 57 и 61 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 170, ал. 1, т. 5 думите "или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
2. В чл. 172, ал. 1, т. 13 думите "или от специализирано одиторско предприятие" се заличават.
§ 22. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. - бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 172, ал. 2 думите "независим одитор" се заменят с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
2. В чл. 188, ал. 4 думата "независим" се заменя с "регистриран".
3. В чл. 222, ал. 8 думата "независим" се заменя с "регистриран".
§ 23. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г. и бр. 45 и 58 от 2016 г.) в чл. 48, ал. 2, т. 18 думите "или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
§ 24. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95 и 101 от 2015 г. и бр. 15, 51 и 52 от 2016 г.) в § 46, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата "одитор" се заменя с "регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит".
§ 25. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г. и бр. 58, 60, 74 и 88 от 2016 г.) в чл. 166, ал. 3, т. 2 думите "или специализирано одиторско предприятие" се заличават.
§ 26. В Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г., бр. 15 от 2013 г. и бр. 43 от 2016 г.) в чл. 16 ал. 2 и 3 се изменят така:
"(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звено в специализираната администрация на Министерството на финансите, което е на негово пряко подчинение.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко три години стаж в областта на вътрешния контрол, вътрешния или външния одит."
§ 27. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 101 от 2015 г. и бр. 43 и 51 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение трето: "Вътрешният одит в Министерството на финансите може да се осъществява от вътрешни одитори в рамките на звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като в този случай ръководителят на звеното е ръководител и на вътрешния одит в Министерството на финансите и трябва да отговаря на изискванията на чл. 21, ал. 1 и 2."
2. В чл. 14, ал. 1 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 2".
3. В чл. 47 ал. 2 и 3 се изменят така:
"(2) За изпълнение на задачите по този закон министърът на финансите се подпомага от служители в звеното по чл. 16, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(3) Служителите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1."
§ 28. В Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г. и бр. 15 от 2016 г.) в чл. 48 думата "независим" се заличава.
_______
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 ноември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
(Обн. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

§ 46. Всички относими към вписването на регистрираните одитори в регистъра по чл. 20 документи и информация се предават от ИДЕС на Комисията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон. До предаването на пълната документация и информация се прилагат условията за поддържане на регистъра до влизането в сила на закона.
§ 47. Измененията относно ротацията на регистрираните одитори по чл. 65, ал. 3 и 4 влизат в сила за одити на финансови отчети за отчетни периоди, завършващи на 31 декември 2019 г.
§ 48. Председателите на одитните комитети в предприятията от обществен интерес са длъжни да предоставят първоначалната информация по чл. 109, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 49. По незавършените административнонаказателни производства към датата на влизане в сила на този закон могат да бъдат сключвани споразумения за прекратяването им по реда на чл. 110а - 110в.
§ 50. Комисията издава наредбите по чл. 20, ал. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 109, ал. 5 в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграф 57, т. 2 и § 60, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 57, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Обн. ДВ. бр. 95 от 24.11.2006 г., изм. ДВ. бр. 52 от 29.06.2007 г., изм. ДВ. бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. ДВ. бр. 113 от 28.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 28 от 14.03.2008 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 106 от 12.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 25 от 3.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 41 от 2.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 95 от 1.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 99 от 15.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 16 от 26.02.2010 г., изм. ДВ. бр. 49 от 29.06.2010 г., изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2010 г., изм. ДВ. бр. 100 от 21.12.2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 31 от 15.04.2011 г., изм. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., изм. ДВ. бр. 51 от 5.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 40 от 29.05.2012 г., изм. ДВ. бр. 81 от 23.10.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 23 от 8.03.2013 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 20.12.2013 г., изм. ДВ. бр. 1 от 3.01.2014 г., изм. ДВ. бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 19.12.2014 г., доп. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 22 от 24.03.2015 г., доп. ДВ. бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 32 от 22.04.2016 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., доп. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 98 от 9.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. ДВ. бр. 63 от 4.08.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 5.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г., изм. ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 24 от 22.03.2019 г., доп. ДВ. бр. 79 от 8.10.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 6.12.2019 г., изм. ДВ. бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 14 от 18.02.2020 г., доп. ДВ. бр. 18 от 28.02.2020 г., доп. ДВ. бр. 38 от 24.04.2020 г., доп. ДВ. бр. 60 от 7.07.2020 г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец.

Обект на облагане
Чл. 2. Обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица.

Данъчно задължени лица
Чл. 3. Данъчно задължени лица по този закон са:
1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
2. местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.

Местни физически лица
Чл. 4. (1) Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
(2) За целите на ал. 1, т. 2 лицето се смята за местно за годината, през която пребиваването надхвърли 183 дни. Денят на излизане и денят на влизане в страната се смятат поотделно за дни на пребиваване в страната.
(3) За целите на ал. 1, т. 2 периодът на престой в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.
(4) За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
(5) Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Чуждестранни физически лица
Чл. 5. Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 4.

Задължения за данъци на местните физически лица
Чл. 6. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Задължения за данъци на чуждестранните физически лица
Чл. 7. Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Доходи от източници в Република България
Чл. 8. (1) Доходите, които произтичат от стопанска дейност чрез определена база на територията на Република България или от разпореждане с имуществото на такава определена база, са от източник в Република България.
(2) Доходите от труд, положен на територията на Република България, или от услуги, извършени на територията на Република България, са от източник в Република България.
(3) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност, са от източник в Република България.
(4) Доходът от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, регистриран в Република България, е доход от източник в Република България, без значение дали прехвърлителят е местно лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Наградите и възнагражденията за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници, са от източник в страната.
(6) От източник в Република България са и следните доходи, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в Република България:
1. неустойки и обезщетения, реализирани вместо или заедно с друг доход от източник в Република България;
2. парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител;
3. възнаграждения, различни от възнаграждения по трудови правоотношения, изплащани на служител или на член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, на клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
4. лихви, включително лихви по договор за лизинг;
5. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество;
6. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
7. авторски и лицензионни възнаграждения;
8. възнаграждения за технически услуги;
9. възнаграждения по договори за управление и контрол на предприятия;
10. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) стипендии за обучение в страната и чужбина;
11. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от осигуряване и от застраховане.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Доходи по ал. 6, начислени от местни юридически лица или местни еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база извън страната или изплатени от местни физически лица, чрез определена база извън страната, не са от източник в страната.
(8) Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България.
(9) Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната.
(10) Доходите от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество, включително на идеална част или ограничено вещно право върху него, намиращо се на територията на страната, са от източник в страната.
(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При определяне на източника на доход по този член мястото на изплащане на дохода не се взема предвид.

Документиране и отчитане на доходите
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.

Глава втора.
ДОХОДИ И ДАНЪЦИ

Видове доходи
Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:
1. доходи от трудови правоотношения;
2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
3. доходи от друга стопанска дейност;
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
5. доходи от прехвърляне на права или имущество;
6. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.
(2) В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.
(3) Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българската народна банка към датата на придобиването им.
(4) Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

Придобиване на доходи
Чл. 11. (1) Ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
1. плащането - при плащане в брой;
2. заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;
3. получаването на престацията - за непаричен доход.
(2) В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
(3) Доходът се смята за придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице. За определяне датата на придобиване се прилагат ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доходът по чл. 33, ал. 11 се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето със заличаване на едноличния търговец.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38, ал. 13, доходът се смята за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Облагаеми доходи
Чл. 12. (1) Облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
(2) Когато в този закон е предвидено приспадане на разходи, при определяне на облагаемия доход от съответния източник се вземат предвид разходите, определени по този закон.

Необлагаеми доходи
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
1. доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;
б) до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;
2. доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:
а) пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;
б) произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
в) акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;
г) движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;
4. разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;
5. доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;
6. доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;
7. доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;
8. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лихвите и отстъпките от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
10. лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане, и присъдените обезщетения за разноски по съдебни дела;
11. присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт;
12. обезщетенията за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди;
13. обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, с изключение на обезщетенията за пропуснати ползи;
14. застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;
15. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;
16. помощите от организации със социална дейност, създадени със закон, и от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност;
17. сумите, получени на основание на Закона за семейни помощи за деца, както и сумите за издръжка, получени от правоимащи лица съгласно разпоредбите на Семейния кодекс;
18. стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина;
19. паричните суми и подаръците, получени на основание на нормативен акт от донори на кръв, кръвни съставки и биопродукти за хуманни цели;
20. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
21. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20;
22. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, както и наградите, предоставени на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси;
23. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;
24. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
25. възнагражденията на: членовете на персонала на дипломатическите представителства съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения; членовете на консулствата съгласно Виенската конвенция за консулските отношения; служителите на междудържавни и междуправителствени организации съгласно международния договор, сключен със съответната организация, и членовете на семействата на изброените лица, доколкото това е предвидено в съответния международен договор;
26. доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт;
27. потребителските дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите;
28. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) средствата, получени по програма "Еразъм +" на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;
29. (нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходите от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица - водачи, от името на регистриран превозвач, но за тяхна сметка, ако за автомобила, с който се извършва дейността, е платен данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Не се определя данък към датата на придобиване на акции и дялове, които са получени срещу направени непарични вноски в търговски дружества. Когато впоследствие търговското дружество извърши продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на имуществото - предмет на непаричната вноска, и вследствие на това намали капитала си и направи плащане (в пари или в натура) в полза на лицето, направило непаричната вноска, за данъчни цели се смята, че физическото лице - съдружник или акционер в това дружество, е извършило продажба на имуществото на датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър. В тези случаи доходът се смята за придобит от физическото лице на датата на вписването на намаляването на капитала в търговския регистър и се облага по реда на чл. 33, освен ако не е освободен от облагане по реда на ал. 1.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 4 не се прилагат за доходите от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец, както и за физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които определят облагаем доход по чл. 26.

Облагане на доходите
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите по глава пета, придобити през данъчната година, с изключение на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) С данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 се облагат доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а.
(3) С окончателен данък се облагат доходите по глава шеста.
(4) Физическите лица, включително едноличните търговци, за доходи от патентни дейности се облагат с патентен данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси. За доходите от други дейности лицата се облагат по реда на този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Едноличните търговци, които се смятат за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 61у от Закона за местните данъци и такси, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на същия закон. За доходите от други дейности, с изключение на случаите по ал. 4, лицата се облагат по реда на този закон.

Част втора.
ОБЩА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА

Глава трета.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данъчна година
Чл. 15. Данъчна година е календарната година. Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа

Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа
Чл. 16. (1) Облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.

Обща годишна данъчна основа
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Общата годишна данъчна основа е сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36, намалена с предвидените в този закон данъчни облекчения.

Глава четвърта.
ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.
(3) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва, когато съгласно сключения със застрахователното/осигурителното дружество договор физическото лице - носител на задължението за данъка, е застраховано/осигурено.
(4) Данъчното облекчение по ал. 1 и 2 се ползва и в случаите, когато по споразумение с лицата се променя застрахователното/осигурителното дружество и прехвърлянето на набраните до този момент средства се извършва по банков път.

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване.

Поредност за ползване на данъчните облекчения
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъчните облекчения по чл. 18, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 20, 22в и 22г се ползват в следната последователност:
1. от сумата от годишните данъчни основи по чл. 25, 30, 32, 34 и 36;
2. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) от годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1.

Данъчно облекчение за дарения
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:
1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:
а) здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1 - 3 от Закона за здравето;
б) лечебни заведения;
в) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
г) (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.)
д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
е) бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
ж) регистрирани в страната вероизповедания;
з) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
и) Българския Червен кръст;
к) културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
л) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
м) (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
н) комуни за лечение на наркозависими;
о) (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
2. до 15 на сто за дарение за културата;
3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) до 50 на сто, когато дарението е в полза на Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция.
(2) Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи по ал. 1.
(3) Когато дарението е в непарична форма, неговият размер е цената на придобиване, отразена в документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до три месеца преди датата на дарението. В останалите случаи размерът на дарението е пазарната цена към датата на предоставяне на предмета на дарението.
(4) За дата на извършване на дарението се смята датата на придобиване на дарението от дареното лице по смисъла на чл. 11.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчно облекчение за дарения се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в ал. 1 лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчно облекчение за млади семейства
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище, когато едновременно са налице следните условия:
1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.
(2) Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение по ал. 1 може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че съпругът/съпругата няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.
(4) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 3 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчното облекчение за млади семейства се ползва и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато в нарушение на условието по ал. 3 и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Данъчно облекчение за деца
Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ползват данъчно облекчение за деца, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17:
1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;
2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;
3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
(2) Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. детето не е навършило пълнолетие;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 - 3.
(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.
(8) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 7 се декларират с декларация по образец.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато в нарушение на условието по ал. 4 пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по ал. 3 дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Данъчно облекчение за деца с увреждания
Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се намалява с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.
(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:
1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.
(3) Данъчното облекчение се ползва от лице по ал. 1, което към 31 декември на данъчната година е:
1. родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
а) детето не е настанено извън семейството, и
б) не е учредено попечителство или настойничество, или
2. настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на настойничество или попечителство, или
3. член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
4. приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по ал. 1 - 3.
(7) Обстоятелствата и условията по ал. 1 - 6 се декларират с декларация по образец.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато в нарушение на условието по ал. 4 пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по ал. 3 дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Данъчно облекчение за извършени безкасови плащания
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.
(2) Данъчното облекчение по ал. 1 е в размер 1 на сто от дължимия за годината данък върху общата годишна данъчна основа, но не повече от 500 лв.
(3) Обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50.

Ползване на данъчните облекчения
Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22, ал. 1 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1;
5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище - за данъчното облекчение по чл. 22а. Когато банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, документът е придружен от легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач;
6. (нова - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач - в случаите по чл. 22, ал. 5.
7. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният превод на български език, извършен от заклет преводач - в случаите по чл. 22а, ал. 5;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22в, ал. 8 - за данъчното облекчение по чл. 22в; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22в, ал. 8 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22в, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач;
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) декларация по чл. 22г, ал. 7 - за данъчното облекчение по чл. 22г; когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно физическо лице - местно на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията по чл. 22г, ал. 7 се прилагат и копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение по чл. 22г, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл. 53, ал. 2, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 8 и 9 не се прилагат към годишната данъчна декларация, когато са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията по чл. 18, 20, 22, 22в и 22г са ползвани в пълен размер по реда на чл. 49, ал. 3 и 4.

Глава пета.
ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ

Раздел I.
Доходи от трудови правоотношения

Облагаем доход
Чл. 24. (1) Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
1. стойността на:
а) безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда;
б) безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по реда на други закони;
в) безплатната храна, предоставена в натура на: членовете на корабните екипажи - за дните в експлоатация, риболовците - за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под вода, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и на екипите по кръвонабиране;
г) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.08.2020 г.) храна и ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 181, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, безплатната храна, предоставена на военнослужещите и цивилните служители съгласно чл. 224, ал. 1, т. 3 и чл. 286, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 67 от Закона за Националната служба за охрана и на служителите съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
д) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,Закона за Националната служба за охрана и на сумите по чл. 181, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
е) ваучерите за храна, получени в размера и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
3. стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) вещевото имущество и снаряжение, осигурени на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,Закона за Националната служба за охрана и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
5. стойността на:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) допълнителните разходи за храна, които се заплащат вместо командировъчни дневни пари на работниците и служителите в автотранспортната дейност и железопътния транспорт, във вагон-ресторантите, в подвижните пощенски служби, в подвижната охрана и в други подобни дейности, при които служебната работа се изпълнява по време на пътуване до друго населено място или обект - до двукратния размер на определените в нормативен акт минимални размери на допълнителните разходи;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) компенсационните суми по чл. 226в, ал. 1 и чл. 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 186 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 81 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
8. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 121 и чл. 124 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 234, ал. 1 - 7 и чл. 236 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
9. социалните разходи за сметка на работодателя, обложени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и разходите за транспорт от местоживеенето до местоработата за сметка на работодателя, които не подлежат на облагане съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане;
10. еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи - до стойността на лечението;
11. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2019 г.) стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството - общо до 2400 лв.;
12. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) направените от работодателя социални разходи до 60 лв. месечно за всяко осигурено лице за вноски/премии за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и/или застраховка "Живот", отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност;
13. направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт;
14. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) обезщетенията и помощите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, включително изплатените на основание чл. 40, ал. 5 от същия кодекс;
15. паричните и предметните награди, получени на основание и по реда на нормативен акт;
16. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) паричните средства по чл. 226з и 298а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, паричната помощ по чл. 69, ал. 1 от Закона за Националната служба за охрана, по чл. 182, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и по чл. 76, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност";
17. (нова - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) паричните средства и помощи по чл. 67, ал. 1 - 5, чл. 69, ал. 1, чл. 108 и чл. 111, ал. 1 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване".
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане при условията на същия закон. Правото на избор се упражнява по реда на чл. 217, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и не може да се прилага за отделни физически лица.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Доходите в натура, обложени по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, не се включват в облагаемия доход по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 01.01.2020 г.) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.

Годишна данъчна основа
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 25 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определя, като облагаемият доход по чл. 24, придобит от данъчно задълженото лице през данъчната година, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по ал. 1 на самоосигуряващи се лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа за доходите, придобити като морско лице, е 10 на сто от определената по ал. 1 годишна данъчна основа.

Раздел II.
Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Облагаем доход
Чл. 26. (1) Облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, включваща и финансовия резултат от прехвърляне на предприятието на едноличния търговец без заличаване на едноличния търговец от търговския регистър.
(2) В облагаемия доход по ал. 1 не се включва счетоводният финансов резултат, формиран от дейности:
1. които се облагат с алтернативни данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси.
(3) При формиране на данъчната печалба едноличните търговци прилагат разпоредбите за пренасяне на данъчна загуба по Закона за корпоративното подоходно облагане.
(4) За целите на определянето на облагаемия доход по ал. 2 частта от неразпределяемите приходи/разходи, съответстващи на дейностите по ал. 2, се определя, като общият размер на неразпределяемите приходи/разходи се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите по ал. 2 и всички нетни приходи от продажби.
(5) Едноличните търговци, които извършват дейности, които подлежат на облагане с алтернативен данък по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, се облагат при условията и по реда на същия закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) В облагаемия доход по ал. 1 се включва и превишението над двукратния размер, посочен в нормативен акт, на дневните командировъчни пари на собственика на предприятието на едноличния търговец.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Използване на лично имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
Чл. 27. (1) Физическо лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, може да включи в имуществото на едноличния търговец придобити от него движими и недвижими вещи, които:
1. не са в режим на съсобственост, или
2. са част от съпружеска имуществена общност.
(2) Вещите по ал. 1 се завеждат в счетоводството на едноличния търговец по документално доказаната им цена на придобиване.
(3) В случаите по ал. 1 физическото лице - собственик на едноличния търговец, съставя протокол, в който посочва вида на вещта и цената по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 другият съпруг декларира с нотариално заверена декларация съгласието си за включване на вещта в имуществото на едноличния търговец.
(5) Ако впоследствие вещта по ал. 1 бъде изключена от имуществото на едноличния търговец и премине към физическото лице - собственик, за данъчни цели се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тази вещ по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя като разлика между:
1. пазарната цена и данъчната стойност - за данъчни амортизируеми активи по Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. пазарната цена и документално доказаната цена на придобиване - за всички други вещи.
(6) Данъчните временни разлики по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, които са свързани с вещ по ал. 1, не се признават за данъчни цели към момента на продажбата по ал. 5 и през следващите години.
(7) Пазарната цена по ал. 5 се приема за цена на придобиване при последваща продажба или замяна на вещта от физическото лице - собственик, както и при последващо прилагане на ал. 2.

Годишна данъчна основа
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като облагаемият доход по чл. 26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
(2) Годишната данъчна основа по ал. 1 се намалява със:
1. направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от годишната данъчна основа по ал. 1;
2. разликата между 7920 лв. и размера на ползваното облекчение по чл. 18, ал. 1, включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението - за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган;
3. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) разликата между направените през годината осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване и размера на ползваното облекчение по чл. 20;
4. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) разликата между допустимия размер на данъчното облекчение по чл. 22в и размера на ползваното облекчение от сумата от годишните данъчни основи;
5. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) разликата между 2000 лв. и размера на данъчното облекчение по чл. 22г.

Раздел III.
Доходи от друга стопанска дейност

Облагаем доход
Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 40 на сто за:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В облагаемия доход по ал. 1 не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 за предходни данъчни години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В облагаемия доход по ал. 1 се включват доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през период на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не са участвали при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване, а биха участвали при формирането на счетоводния финансов резултат за текущата година, ако лицето се облагаше по реда на чл. 29а.

Облагане на доходи от стопанска дейност на физически лица, регистрирани като земеделски стопани (Загл. изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.)
Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
(2) Облагаемият доход на лицата по ал. 1 се формира по реда на чл. 26, като в него:
1. не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл. 14, ал. 2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък;
2. се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.
(3) Редът на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, избран от лицата по ал. 1, се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
(4) Правото на избор за лицата по ал. 1 се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор по ал. 1 за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 за същата година.
(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) След изтичането на срока по ал. 3 лицето може да:
1. продължи да се облага по избрания ред, като в този случай не е необходимо да подава нова декларация по ал. 4;
2. избере да се облага по реда на чл. 29, като упражни правото си на избор в декларацията по ал. 4 в срок до 31 декември на предходната година.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата по ал. 1 прилагат Закона за счетоводството, като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.

Годишна данъчна основа
Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява със:
1. вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
2. внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;
3. вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Раздел IV.
Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Облагаем доход
Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
(2) Придобитите вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, се смятат за доходи от наем по ал. 1.
(3) Облагаемият доход за възнаграждения по договори за франчайз и факторинг, както и по други договори за предоставяне за ползване на права, се определя по реда на ал. 1.

Годишна данъчна основа
Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Годишната данъчна основа на местни физически лица от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права и имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 31, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 31 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Раздел V.
Доходи от прехвърляне на права или имущество

Облагаем доход
Чл. 33. (1) Облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с 10 на сто разходи.
(2) Облагаемият доход е положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване при продажба или замяна на:
1. пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства;
2. произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
(3) Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
(4) Реализираната печалба/загуба по ал. 3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано коя част се продава, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи от същия вид и издател.
(5) Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
(6) Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е:
1. документално доказаната цена на придобиване на имуществото;
2. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане;
3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал; Цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху него;
4. документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър;
6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 на имуществото, придобито при замяна - в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
7. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт - в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж - в случаите на учредяване право на строеж;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5;
10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър - в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик;
11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) когато предмет на непарична вноска в търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество, при продажба или замяна на новопридобитите акции и дялове, с изключение на случаите по чл. 38, ал. 7, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването й в търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми по смисъла на този закон.
(7) Когато продажната цена по ал. 1 се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула:

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ПЦ е продажната цена;

ЦП е цената на придобиване;

ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

(8) Когато продажната цена по ал. 2 се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула:

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ПЦ е продажната цена;

ЦП е цената на придобиване;

ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.

(9) Доходът, получен във връзка с предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото, подлежи на облагане независимо от обстоятелствата по чл. 13. Облагаемият доход се определя по следната формула:

където:

ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;

ДЦ е определената по договора цена на имуществото;

ЦП е цената на придобиване;

ПВ са получените вноски през данъчната година без съдържащите се в тях лихви.

(10) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост върху движимото или недвижимото имущество - предмет на договора, неподлежащите на връщане лизингови вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит към момента на прекратяването. Облагаемият доход, определен по реда на чл. 31, се намалява с определения по формулата на ал. 9 облагаем доход, като в този случай "ПВ" е сумата на неподлежащите на връщане вноски по договора за лизинг, получени през предходни данъчни години.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието.

#e

Годишна данъчна основа
Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество се определя, като облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 33 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Раздел VI.
Доходи от други източници

Облагаем доход
Чл. 35. Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
2. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13;
4. производствени дивиденти от кооперации;
5. упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
6. всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Годишна данъчна основа
Чл. 36. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Годишната данъчна основа за доходите от други източници се определя, като облагаемият доход по чл. 35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 35 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Част трета.
ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ

Глава шеста.
ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

Облагане на доходи на чуждестранни лица
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
1. обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
2. стипендии за обучение в страната и чужбина;
3. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;
5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
6. авторски и лицензионни възнаграждения;
7. възнаграждения за технически услуги;
8. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;
9. доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;
10. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
11. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
12. доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна по чл. 38, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 1 - 9 и по чл. 8, ал. 11 се определя върху брутната сума на начислените/изплатените доходи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 10 и 11 се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалена с 10 на сто разходи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Окончателният данък за доходите по ал. 1, т. 12 се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
(5) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато е платена част от продажната цена, при определяне на окончателния данък за продажна цена и документално доказана цена на придобиване на имуществото по ал. 3 и 4 се приемат получената част от продажната цена и съответстващата на нея част от документално доказаната цена на придобиване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При прекратяване на договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост преди изтичане срока на договора и без да се прехвърли правото на собственост върху движимото или недвижимото имущество - предмет на договора, неподлежащите на връщане лизингови вноски се смятат за доход от ползване на имущество, придобит от чуждестранното физическо лице към момента на прекратяването. Внесеният окончателен данък по ал. 1, т. 3 и 11 до момента на прекратяване на лизинговия договор се приспада от дължимия окончателен данък по ал. 1, т. 4.
(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 1, освободени от облагане по чл. 13 и начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство.
(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Обстоятелствата по ал. 7 се удостоверяват пред платеца на дохода с документ, издаден от данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели, и декларация от лицето, придобило дохода, че са налице обстоятелствата по чл. 13.

Преизчисляване на окончателен данък по чл. 37
Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък, преизчислението се извършва за всички придобити от лицето доходи през годината, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 37.
(2) Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37, преизчисленият данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа или на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28, който би бил дължим за тези доходи, в случай че те са придобити от местно физическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, в случай че те са били извършени от местно физическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.
(3) Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 превишава размера на преизчисления данък по ал. 2 за същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък по чл. 37, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък върху тези доходи в държавата, където лицето е местно за данъчни цели.
(4) Изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50. В данъчната декларация се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.
(5) Възстановяването на данък по ал. 3 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Алинеи 1 - 5 не се прилагат в случаите, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или
2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:
a) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци.

Доходи на местни и чуждестранни физически лица
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
1. дивиденти в полза на едноличен търговец;
2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
б) местно физическо лице от източник в чужбина.
(2) Окончателният данък за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума, определена с решението за разпределяне на дивидент.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Окончателният данък за доходите от дивиденти под формата на скрито разпределение на печалба се определя върху брутния размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата.
(4) Окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи, придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от Закона за корпоративното подоходно облагане:
1. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
2. от местни физически лица при замяната на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
3. от чуждестранни физически лица при замяната на акции и дялове в местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина.
(6) Облагаемият доход по ал. 5 се определя към момента на замяната и е положителната разлика между пазарната цена на придобитите при замяната акции/дялове и цената на придобиване по чл. 33, ал. 6 на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество.
(7) Пазарната цена по ал. 6 се приема за цена на придобиване по чл. 33, ал. 6 при последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, както и при последващо прилагане на ал. 6.
(8) С окончателен данък се облага брутната сума на облагаемите доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот", придобити на датата на:
1. обратно получаване на внесените суми за застраховки "Живот";
2. обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване, с изключение на случаите на възстановяване на разходи за здравно обслужване и предоставяне на здравни услуги и стоки на осигуреното лице при настъпване на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
3. получаване на внесените суми за допълнително доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия;
4. прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
5. изменение на застрахователния договор, за който е ползвано облекчение по чл. 19, в договор, за който не може да се ползва посоченото облекчение;
6. усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем, когато застраховка "Живот" се ползва за обезпечение на задължение на физическото лице.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се облагат с окончателен данък доходите по ал. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 или чл. 24, ал. 2, т. 12.
(10) С окончателен данък се облага брутната сума на дохода, придобит от лицето при продажба или замяна на движимо имущество по чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "г".
(11) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) С окончателен данък се облагат придобитите от член на кооперация облагаеми доходи от лихви по заеми към кооперацията.
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.
(13) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки.
(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.
(15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Глава седма.
ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК КЪМ ОБЛАГАНЕ ПО ОБЩИЯ РЕД (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Облагане на доходите от патентна дейност по общия ред
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси, доходите на физическите лица, включително едноличните търговци, за текущата данъчна година се облагат по общия ред на този закон.
(2) В случаите по ал. 1 физическите лица, включително едноличните търговци, не дължат авансови вноски за текущата година по смисъла на този закон.
(3) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на този закон за цялата данъчна година.

Приспадане на патентен данък
Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) В случаите по чл. 39, ал. 1 от данъка върху общата годишна данъчна основа или от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се приспада дължимият и внесен патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси към датата на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с патентен данък.
(2) Размерът на патентния данък по ал. 1 се удостоверява с документ, издаден от компетентната община.

Данъчни облекчения при облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Част четвърта.
ДАНЪЧНИ СТАВКИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ, УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА. ДЕКЛАРИРАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Глава осма.
АВАНСОВО УДЪРЖАНЕ НА ДАНЪКА

Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
(3) Месечната данъчна основа се намалява със:
1. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2;
2. данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал. 3 се умножи по данъчна ставка 10 на сто, а за доходите, придобити като морско лице - по данъчна ставка 1 на сто.
(5) Данъкът по ал. 4 се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
(6) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания.
(7) Внесеният от работодателя данък по ал. 6 не се удържа от частичното плащане, а се приспада от удържания данък по ал. 5.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Алинея 6 не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.
(9) Данъкът по ал. 1 - 8 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и 66.

Авансов данък за доходи от стопанска дейност
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
(2) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от стопанска дейност по чл. 29, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) Размерът на дължимия данък се изчислява, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(5) Алинея 4 не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
(6) Когато платецът на дохода от стопанска дейност не е предприятие или самоосигуряващо се лице, както и когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се и е декларирало това обстоятелство пред платеца на дохода, размерът на данъка се определя и данъкът се внася от лицето, придобило дохода.
(7) Данъкът по ал. 3 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл. 67, ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.

Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност дължи авансово данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на дължимия данък се определя, като разликата по ал. 1 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.

Авансов данък за доходи от други източници по чл. 35
Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) (1) Паричните доходи по чл. 35 се облагат авансово с данък, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход по чл. 35 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(2) Данъкът по ал. 1 се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му.
(3) Когато получател на дохода по чл. 35 е лице с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, данък по ал. 1 се дължи, след като облагаемият доход на лицето от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за сметка на лицето задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.
(4) Данъкът по ал. 1 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и 66.

Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) При поискване от лицето работодателят издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49.
(2) Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя.
(3) При прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемник, служебните бележки по ал. 1 се издават от последния представляващ работодателя или от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях по реда на Кодекса за социално осигуряване.
(4) Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
(5) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава служебна бележка по образец за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.
(6) Сметката за изплатени суми по ал. 4 и служебната бележка по ал. 5 не се издават в случаите по чл. 43, ал. 5.
(7) При поискване от лицето предприятието или самоосигуряващото се лице платец на доходи от други източници по чл. 35 издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък.
(8) Служебните бележки по ал. 1, 5 и 7 се издават в 14-дневен срок от датата на поискването им.

Глава девета.
ДАНЪЧНИ СТАВКИ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДАНЪК ПО ГЛАВА ШЕСТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Ставки на окончателния данък по глава шеста
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12, 14 и 15.
(2) Ставката на данъка е 7 на сто за доходите по чл. 38, ал. 8 в случаите на получаване на суми след изтичане срока на договора за застраховка "Живот", който е 15 или повече години.
(3) Ставката на данъка е 5 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Ставката на данъка за доходите по чл. 38, ал. 13 е 8 на сто.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Окончателният данък по глава шеста се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65 - 68.

Приложими окончателни данъци (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)
Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а прилагат разпоредбите за облагане на разходите и за данъците, удържани при източника, на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Лицата по ал. 1 внасят дължимия данък върху разходите в срок до 30 април на следващата година, като в този случай не се прилага чл. 217, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава десета.
ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

Определяне размера на данъка
Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа се определя, като общата годишна данъчна основа по чл. 17 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 15 на сто.
(3) От определените по ал. 1 и 2 данъци се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен през данъчната година за съответния данък.
(4) От определения по ал. 1 данък се приспада и удържаният, съответно внесеният през данъчната година окончателен данък за доходи по чл. 37 на физическо лице, което за данъчната година се смята за местно физическо лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) От определения по ал. 1 данък се приспада и данъчното облекчение по чл. 22д, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.
(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) Преотстъпването на данък по ал. 6, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а;
4. лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
5. инвестиции в напояване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 и 2 се закръглява към всеки пълен лев след приспаданията по ал. 3 - 6, когато не се ползва отстъпка, или след ползването на отстъпка.

Годишен данък за доходи от трудови правоотношения
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
(2) Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по ал. 1 включва придобития при другия работодател доход при изчисляване на годишната данъчна основа и определя годишния размер на данъка, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от другия работодател.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 се намалява с годишния размер на:
1. данъчните облекчения по чл. 19 и 22, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) данъчните облекчения по чл. 18, 20, 22в и 22г.
(4) Алинея 3 се прилага, когато работникът/служителят предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:
1. копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;
2. копия на договорите със застрахователното/осигурителното дружество - за данъчното облекчение по чл. 19;
3. копия на документите, удостоверяващи направените вноски - за данъчното облекчение по чл. 20;
4. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
5. копия на документи, удостоверяващи, че надареното лице е от изброените в чл. 22 и че предметът на дарението е получен - за данъчното облекчение по чл. 22;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) декларация по чл. 22в, ал. 8, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22в;
7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и декларация по чл. 22г, ал. 7, включително приложенията към нея - за данъчното облекчение по чл. 22г;
8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) писмена декларация, че към момента на подаването й пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
(5) Когато определеният годишен размер на данъка е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година.
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.
(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) При определянето на годишната данъчна основа и на годишния данък по реда на предходните алинеи не се включват доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби.

Глава единадесета.
ДЕКЛАРИРАНЕ

Раздел I.
Годишна данъчна декларация

Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) дължимия данък по чл. 67, ал. 4 за придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:
а) дивиденти;
б) ликвидационни дялове;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, 13 и 14;
4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) предоставените/получените парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за доходите, по ал. 1, т. 1 и 2 и в случаите по чл. 37а.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.
(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, декларират с годишната данъчна декларация по ал. 1 дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
(9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Възможност за деклариране на необлагаеми доходи
Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 придобитите през годината доходи по чл. 13, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.

Подаване на годишен отчет за дейността (Загл. изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността, подаден по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
3. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или
4. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.

Срок и начин за подаване на годишната данъчна декларация (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишната данъчна декларация се подава в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.
(3) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация може да се подаде и след срока по ал. 1, но не по-късно от 6 месеца след откриването на наследството.
(4) Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на сроковете по ал. 1 и 3, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
(5) Когато не е подадена декларация по чл. 50, ал. 9, задължението може да бъде установено с акт по чл. 106 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване се подава само по електронен път.

Място на подаване на годишната данъчна декларация
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случаите по чл. 50, ал. 8 годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното под запрещение физическо лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите по чл. 50, ал. 9 годишната данъчна декларация се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по последния постоянен адрес на наследодателя.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на пълномощника.
(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Извън случаите по ал. 1 - 4 годишната данъчна декларация се подава в Териториалната дирекция - София, на Националната агенция за приходите.

Раздел II.
Декларация за дължими данъци (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В декларацията по ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по ред и по начин, определени в наредба, издадена от министъра на финансите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларацията по ал. 1 не се подава от предприятия, за които се прилага схема за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси на дължимите данъци по този закон.

Срок за подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишен текст на чл. 56 - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Предприятията - платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При заличаване/прекратяване на предприятието декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в срока и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане. В същия срок се внасят и данъците, дължими по декларацията.

Място на подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.

Удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 58, изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Удостоверение по образец за внесен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е подадена или подлежи на подаване данъчната декларация по чл. 50 или по чл. 55.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) По искане на чуждестранното лице удостоверението за внесен данък върху общата годишна данъчна основа и/или за внесен данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 се издава поотделно за отделните видове доходи по чл. 8 освен в случаите, когато доходът е реализиран чрез определена база.

Раздел III.
Данъчна декларация за облагане с окончателен годишен (патентен) данък (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Задължение за подаване на данъчна декларация за облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Срок за подаване на данъчната декларация за облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Място на подаване на данъчната декларация за облагане с окончателен годишен (патентен) данък
Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел IV.
Срокове и място за подаване на данъчни декларации за алтернативни данъци, дължими от едноличен търговец

Задължение и срокове за подаване на данъчни декларации за алтернативни данъци, дължими от еднолични търговци
Чл. 62. За дейностите, облагани по чл. 26, ал. 5, едноличните търговци прилагат разпоредбите за деклариране на данъка на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Място на подаване на данъчни декларации за алтернативни данъци, дължими от еднолични търговци
Чл. 63. Декларациите по чл. 62 се подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице.

Раздел V.
Утвърждаване на образци

Утвърждаване на образци
Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Образците на данъчните декларации и декларациите по чл. 29а, ал. 4, чл. 22в, ал. 8 и чл. 22г, ал. 7 по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Образците на сметка за изплатени суми и на служебна бележка по този закон, както и на удостоверението по чл. 58 и справките по чл. 73, се утвърждават със заповед на министъра на финансите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Заповедите и образците по ал. 1 и 3 се обнародват в "Държавен вестник".

Глава дванадесета.
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

Раздел I.
Срокове и място за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода

Срокове за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода
Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършено скритото разпределение на печалбата.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 4 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
(5) Алинея 4 не се прилага за доходите от ликвидационни дялове в случаите на прехвърляне на имущество при преобразуване по реда на чл. 265 от Търговския закон, за които данъкът се внася по реда на чл. 67 от едноличния търговец, придобил дохода.
(6) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12 и чл. 38, ал. 5 се внася по реда на чл. 67 от лицето, придобило дохода.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 8, 11 и 14 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
(8) Застрахователното/осигурителното дружество по ал. 7 установява частта на необлагаемите доходи по чл. 38, ал. 9 въз основа на писмена декларация, предоставена от физическото лице - носител на задължението за данъка.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 13 се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
(10) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 8, ал. 11 се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.
(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4,чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(13) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4,чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 15 се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода.

Място за внасяне на данъци, удържани от платеца на дохода
Чл. 66. (1) (Предишен текст на чл. 66 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъкът по чл. 65 се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, придобити от чуждестранни физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.

Раздел II.
Срокове и място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода

Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Дължимият данък по чл. 48 се внася до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дължимият данък по ал. 4 и 5 за доходи на починали лица в случаите по чл. 53, ал. 3, 4 и 5 се внася в едномесечен срок от датата, на която изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация от наследниците/заветниците.

Място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъкът по чл. 43, 44, 46 и 48 се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на местното физическо лице, включително на едноличния търговец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъкът по ал. 1 на чуждестранно лице, получило доходи чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на пълномощника.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато не може да се установи мястото за внасяне на данъка по реда на ал. 1 и 2, данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София-град.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Надвнесен данък или недължимо платени суми за данъци за доходи по чл. 37, ал. 1, т. 10 - 12 и чл. 38, придобити от чуждестранни физически лица, се възстановяват от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която подлежи на внасяне данъкът за дохода на лицето.

Раздел III.
Срокове и място за внасяне на окончателния годишен (патентен) данък (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Срокове за внасяне на окончателния годишен (патентен) данък
Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Място за внасяне на окончателния годишен (патентен) данък
Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел IV.
Срокове и място за внасяне на алтернативни данъци от еднолични търговци

Срокове за внасяне на алтернативни данъци от едноличните търговци
Чл. 71. За дейностите, облагани по чл. 26, ал. 5, едноличните търговци прилагат разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане относно сроковете за внасяне на данъка.

Място на внасяне на алтернативни данъци от еднолични търговци
Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данъците по чл. 71 се внасят в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по постоянния адрес на физическото лице.

Част пета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

Глава тринадесета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Задължения за предоставяне на информация от платци на доходи
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 9, 20 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват в справката по ал. 1 за данъчната година на прехвърлянето.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя в срок до 28 февруари на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При заличаване/прекратяване на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи, след срока по ал. 4 задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.

Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.
(2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 - 3.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя само по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 - 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При заличаване/прекратяване информацията по ал. 1 - 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава - членка на Европейския съюз.

Задължения за предоставяне на информация от държавни органи
Чл. 74. (1) Министерството на вътрешните работи при поискване от органите по приходите предоставя необходимата информация за установяване дали едно лице е местно или чуждестранно съгласно глава първа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството ежегодно до 15 декември предоставя на Националната агенция за приходите актуални данни за населението по настоящ адрес, обобщени по населени места.

Глава четиринадесета.
ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ

Приоритетно прилагане на данъчна спогодба или друг международен договор
Чл. 75. Когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

Данъчен кредит
Чл. 76. (1) Извън случаите по чл. 75 при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи.
(2) Лицата по ал. 1 ползват данъчен кредит за всички данъци върху дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, изплатени от източници в чужбина.
(3) Данъчният кредит по ал. 2 се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до сумата на българския данък върху доходите, който би бил дължим върху тези доходи с източник в чужбина, ако се прилагаше към местен доход.
(4) При необходимост министърът на финансите може да:
1. определя кои данъци са идентични или подобни на данъка върху доходите на физическите лица;
2. уточнява произхода и конкретния размер на местните или чуждестранните доходи, получени от съответен източник;
3. не признава ползването на данъчен кредит за онези чуждестранни данъци, с които кредитът е неправомерно увеличен.

Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
Чл. 77. При определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Глава петнадесета.
ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, ПЛАТЕН В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 106 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)

Приспадане на данък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз
Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Възстановяване на данък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Част шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 80. (1) Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер до 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Физическо лице, което, като е задължено, не декларира или невярно декларира информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5, се наказва с глоба в размер 10 на сто от недекларираните суми.
(2) При повторно нарушение глобата по ал. 1 е в размер 15 на сто от недекларираните суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 80б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) За нарушенията по ал. 1 глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 81. (1) (Предишен текст на чл. 81 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лице - платец на доход, което, като е задължено, не удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв.

Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лице - платец на доход, което при поискване не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

Чл. 82. (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73 и 73а, както и за посочване на неверни или непълни данни, се налага глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
(2) За нарушения по ал. 1, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Лице, което не изпълни задължението си по чл. 51, ал. 1 за представяне на годишен отчет за дейността или не го представи в срок, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв.

Чл. 84. (1) Работодател по основно трудово правоотношение, който не изпълни задължението си за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 1000 лв.

Чл. 85. (1) Нарушенията по този закон се установяват с акт на орган по приходите.
(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят и наказателните постановления се издават, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 86. За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "България" или "страната" е Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) "Постоянен адрес" е адресът по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за българските лични документи.
3. "Място на стопанска дейност" е място на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
4. "Определена база" е определена база по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
5. "Дивидент" е:
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалбата.
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) "Ликвидационен дял" е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице.
7. "Лихва" е доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и доходите (премиите) от бонове и облигации.
8. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Франчайз", "факторинг", "скрито разпределение на печалбата", "авторски и лицензионни възнаграждения" и "възнаграждения за технически услуги" са съответните понятия по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.
9. "Пазарна цена" е пазарната цена по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
10. "Произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети" са съответните понятия по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.
11. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) "Разпореждане с финансови инструменти" за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 са сделките:
а) (доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
12. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) "Допълнително доброволно осигуряване" е осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на друга държава - членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от институция, която извършва дейности, пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
13. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) "Доброволно здравно осигуряване" е осигуряването по глава трета от Закона за здравното осигуряване, както и дейността по доброволно здравно застраховане, осъществявана съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на друга държава - членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от институция, която извършва дейност по доброволно (допълнително) здравно застраховане.
14. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) "Застраховки "Живот" за целите на чл. 19, чл. 24, ал. 2, т. 12 и чл. 28, ал. 2, т. 1 са сключваните от:
а) застрахователи, лицензирани съгласно Кодекса за застраховането, или от застрахователи със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, извършващи дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги:
аа) застраховка "Живот", която включва застраховка само за достигане на определена възраст, застраховка само за смърт, застраховка за достигане на определена възраст или за по-ранна смърт, посочена в т. 1, буква "а" и т. 3, буква "а" от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането;
бб) застраховка с изплащане на анюитети (пенсия или рента) по т. 1, буква "б" и т. 3, буква "б" от раздел I на приложение № 1 от Кодекса за застраховането;
б) застрахователи със седалище в държава - членка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, застраховки, аналогични на застраховките по буква "а".
15. "Доходи от инвестиции на техническите резерви" е разпределената от застраховател по партидите на застрахованите лица част от нетния финансов приход от инвестициите на средствата на математическия (премийния) резерв.
16. "Застрахователно обезщетение" е застрахователно обезщетение по смисъла на Кодекса за застраховането.
17. "Рента" е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването й от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите.
18. "Аренда" е доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда.
19. "Производствени дивиденти" са дивидентите, изплатени на член-кооператорите за произведената от тях и продадена на кооперацията продукция.
20. "Потребителски дивиденти" са дивидентите, разпределени за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията.
21. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Непреработен продукт от селско стопанство" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
22. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
23. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
24. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Лечебни заведения" са лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.
25. "Дарение за култура" е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.
26. "Трудови правоотношения" са:
а) правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;
б) (доп. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга;
в) (доп. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;
г) правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна;
д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
е) (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;
ж) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) правоотношенията между работодател по т. 27 и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;
з) (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9;
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;
к) (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
л) (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон.
27. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) "Работодател" е:
а) всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;
б) дипломатическо представителство на друга държава, което е избрало да определя, да удържа и да внася данък за доходи от правоотношения по т. 26, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от него функции в Република България; изборът се упражнява, като в срок до 31 декември на предходната година представителството уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че желае да удържа и да внася данък по реда на този закон за местния персонал; изборът се прилага за неопределен брой данъчни години без прекъсване и може да се прекратява, ако в срок до 30 ноември на предходната година дипломатическото представителство писмено уведоми за това компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
28. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) "Упражняване на занаят" е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на Закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец.
29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
30. "Извънтрудови правоотношения" са правоотношенията извън тези по т. 26, 28 и 29, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец.
31. "Интелектуална собственост" е собствеността върху произведения на науката, изкуството и литературата, включително кино- и телевизионни филми и записи за телевизионни или радиопредавания; върху патенти, търговски марки, промишлени образци и полезни модели, чертежи, планове, секретни формули и процеси, както и информация за промишлен, търговски или научен опит (ноу-хау).
32. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Собствен капитал на предприятието" във връзка с прилагането на чл. 33, ал. 11 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
33. "Предприятие" е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
34. "Данъчна спогодба" е:
а) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите;
б) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществата;
в) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите;
г) спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществата;
д) спогодби и договори за избягване на двойното данъчно облагане в областта на международния въздушен транспорт без оглед на това, дали посочените спогодби и договори са междудържавни или междуправителствени.
35. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) "Данъчен кредит" е правото при определените по този закон условия да се приспадне вече платен в чужбина данък върху печалби или доходи.
36. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
37. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
38. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
39. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
40. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
41. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
42. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
43. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
44. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
45. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
46. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
47. "Средно претеглена цена" е цената, която се определя по следната формула:


където:
СПЦ е средно претеглена цена;
ЦП1,2...n е цената на придобиване на съответния финансов актив;
БР1,2...n е броят на финансовите активи, придобити на цена ЦП1,2...n.
48. (отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
49. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г.)
50. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г.)
51. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Недвижим жилищен имот" във връзка с прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 1 е недвижим имот, който към момента на продажбата или замяната може да служи за задоволяване на жилищни нужди.
52. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Основно трудово правоотношение" е трудовото правоотношение по т. 26, което е възникнало първо по време. При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква "и".
53. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Годишен отчет за дейността" е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.
54. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) "Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
55. (нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са тези по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.
56. (нова - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Доход от стопанска дейност на физически лица" за целите на чл. 29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.
57. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Данъчна стойност" за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
58. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
59. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) "Държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията" е държавната парична награда на лица за изключителните им постижения и цялостен принос в областта на културата, науката, образованието, отбраната и националната сигурност, здравеопазването, спорта и др., за укрепване и развитие на гражданското общество, демократичните институции и защитата на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии, за опазване на околната среда и за проявена лична доблест, предоставена по реда на Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията.
60. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) "Предприятие в затруднено положение" за целите на чл. 48, ал. 7 е това по смисъла на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.).
61. (нова - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) "Големи предприятия" са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.
62. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) "Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв.
§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 90/434/ЕИО на Съвета относно общата схема за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношения на дружества от различни държави членки и Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 3. Законът за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118 от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г., изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г., бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 43, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17 и 63 от 2006 г.) се отменя.

§ 4. (1) Лице, което към 31 декември 2006 г. е основен работодател по смисъла на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, преизчислява по реда на същия закон окончателно данъка върху доходите от трудови и приравнени по тях правоотношения на годишна база до 31 януари 2007 г.
(2) За разликата в данъка във връзка с преизчисляването по ал. 1 се прилага чл. 49, ал. 5, 6 и 7.
(3) Работодателите по смисъла на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица издават служебната бележка по чл. 38 на същия закон за доходи от трудови правоотношения, получени през 2006 г.

§ 5. За облагаем доход от трудови правоотношения по смисъла на този закон, начислен, но неизплатен до влизането в сила на този закон, размерът на дължимия авансов данък при окончателното изплащане на дохода се определя по чл. 42, ал. 3.

§ 6. (1) Доходите, получени до влизането в сила на този закон, различни от доходи от трудови правоотношения, и подлежащи на облагане по отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, за които датата на придобиване на дохода по този закон е след 1 януари 2007 г., се приспадат при определяне на облагаемия доход по този закон.
(2) Частта от облагаемите доходи, които на основание чл. 22, ал. 2 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица не са участвали при определяне на данъчната основа по смисъла на същия закон, се декларират като облагаем доход по този закон през следващите данъчни години до изчерпване на остатъка от годините по чл. 22, ал. 2 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

§ 7. (1) Доходите, получени през 2006 г. и подлежащи на деклариране по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, се декларират до 15 април 2007 г. с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 41 от същия закон.
(2) Предприятията, изплатили през 2006 г. на физически лица доходи, различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии, подават справката по чл. 57 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица в срок до 15 април 2007 г.

§ 8. (1) Дължимият данък за доходи, получени през 2006 г., се внася в сроковете и по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.
(2) За внесения данък по ал. 1 се ползва отстъпка при условията, по реда и в размера, определени с отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.

§ 9. Образците на годишна данъчна декларация за 2006 г. и справката за 2006 г. по чл. 57 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица се утвърждават в срок до 10 януари 2007 г. със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".

§ 9а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2014 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г.

§ 9б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Разпоредбите на чл. 53 се прилагат и при декларирането на доходите за 2014 г. в годишната данъчна декларация по чл. 50.

§ 10. (В сила от 24.11.2006 г.) Образците на сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4, на удостоверението по чл. 58 и на данъчната декларация по чл. 59, ал. 1 се утвърждават в срок до 31 декември 2006 г. със заповеди на министъра на финансите. Образците и заповедите се обнародват в "Държавен вестник".

§ 10а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) (1) Лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон.
(2) Лицата, на които до 31 декември 2009 г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

§ 10б. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) В облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения съгласно § 22о, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.

§ 11. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 2000 г., изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68 и 82 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 12. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) в § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 13. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34 и 59 от 2006 г.) в чл. 42, ал. 1 и 3 и § 19г, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 14. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37 и 63 от 2006 г.) в чл. 40, ал. 3 и чл. 41 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 15. В Закона за някои права на лицата, които са били президенти на Република България (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) в чл. 2, ал. 2 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 16. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33 и 68 от 2006 г.) в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 17. В Закона за местните избори (обн., ДВ, бр. 66 от 1995 г.; попр., бр. 68 от 1995 г.; бр. 85 от 1995 г. - Решение № 15 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 33 от 1996 г.; бр. 22 от 1997 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 11 и 59 от 1998 г., бр. 69 и 85 от 1999 г., бр. 29 от 2000 г., бр. 24 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 69 и 93 от 2003 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 17, 24, 30 и 69 от 2006 г.) в чл. 33, ал. 2 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 18. В Закона за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; бр. 44 от 2001 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 28, 32 и 38 от 2005 г., бр. 24, 30 и 63 от 2006 г.) в чл. 15а думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 19. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82 и 86 от 2006 г.) в чл. 178, ал. 2, т. 1 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 20. В Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 98 от 1991 г., бр. 44 от 1996 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 24, 80 и 90 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 28 от 2005 г., бр. 24 и 63 от 2006 г.) в чл. 10л, ал. 3 думите "Закона за облагане доходите на физическите лица" се заменят със "Закона за данъците върху доходите на физическите лица".

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 10, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".
_____
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 9 ноември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ИЗМЕНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г.)

§ 27. (1) Този закон влиза в сила от 1 ноември 2007 г. с изключение на § 7, т. 6, 7, 8, 18, 19, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 40, т. 44, буква "б", т. 47, 48, т. 49, буква "а", т.
50 - 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, т. 83, букви "а" и "г", т. 85, буква "а", т. 91, 93, 94, т. 98, буква "а", подбуква "аа", изречение второ относно замяната,
подбуква "бб", изречение второ относно замяната, подбуква "вв", изречение второ относно замяната, и подбуква "гг", изречение второ относно замяната, т. 99,
букви "г" и "д", т. 101, буква "б" и т. 102, § 8, § 9, т. 4, буква "а", т. 5 и 7, § 14, т. 1 и § 19, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен
вестник".
(2) Параграф 7, точки 6, 7 и 8 се прилагат до 1 ноември 2007 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

§ 48. (1) С окончателен данък по чл. 38, ал. 8 се облага брутната сума на облагаемите доходи от застраховки "Живот", придобити на датата на изменение на
застрахователния договор, за който е ползвано данъчно облекчение по реда на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 118
от 1997 г., бр. 35 от 1998 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 71 и 153 от 1998 г., бр. 50, 103 и 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., бр.
110 от 2001 г., бр. 40, 45, 61 и 118 от 2002 г., бр. 42, 67, 95 и 112 от 2003 г., бр. 36, 37, 53, 70 и 108 от 2004 г., бр. 43, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 63 и 102
от 2006 г.; отм., бр. 95 от 2006 г.), в договор, за който не може да се ползва данъчно облекчение по чл. 19.
(2) Не се облагат с окончателен данък доходите по чл. 38, ал. 8, съответстващи на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по
отменения Закон за облагане доходите на физическите лица.
§ 49. Предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК
не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
§ 50. (1) Доходите по чл. 33, ал. 3, за които датата на прехвърляне на собствеността е преди 1 януари 2007 г., се смятат за придобити на датата, определена в
чл. 11, ал. 1.
(2) Доходите по чл. 33, ал. 11, за които датата на съдебното решение за прехвърляне е преди 1 януари 2007 г., се смятат за придобити на датата, определена в
чл. 11, ал. 1.
§ 51. (1) За задълженията за окончателен годишен (патентен) данък, възникнали до 31 декември 2007 г. включително, се прилагат разпоредбите на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица или на отменения Закон за облагане доходите на физическите лица, като установяването, обезпечаването и
събирането се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
(2) Започналите към 31 декември 2007 г. производства по установяване, обезпечаване и събиране на задължения за окончателен годишен (патентен) данък се
довършват от органите на Националната агенция за приходите.
§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

§ 19. В справката по чл. 73, ал. 1 за изплатени доходи на физически лица за данъчната 2008 г. се включват и изплатените през същата година доходи по чл. 38,
ал. 1, когато тези доходи не са включени в справка за предходни данъчни години.
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА
(Обн. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от 01.06.2009 г.)

§ 13. Законът влиза в сила от 1 юни 2009 г., с изключение на разпоредбата на чл. 43, ал. 3, която влиза в сила три години след приемането на програмата по §
11.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Обн. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(Обн. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.,
изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

§ 24. Когато доход по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби е начислен, но неизплатен до 31 декември 2009 г., размерът на дължимия авансов
данък се определя по реда на чл. 42 на базата на месечната данъчна основа, определена от изплатения през съответния месец доход.
§ 25. Член 51 се прилага и по отношение на годишния отчет за дейността за 2009 г. Годишни финансови отчети за 2009 г. и одиторски доклади към тях не се
подават в Националната агенция за приходите.
§ 26. Преотстъпването на данък по чл. 48, ал. 6 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с
правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2011 г., преотстъпването
може да се приложи и за 2010 г. Преотстъпване на авансови вноски за данъка на земеделските производители не се допуска до датата на положителното
решение на Европейската комисия.
§ 27. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Администратор на държавната помощ по чл. 48, ал. 6 е министърът на земеделието, храните и
горите. Министърът на земеделието, храните и горите уведомява Европейската комисия по реда и процедурите, установени в Закона за държавните помощи.
§ 28. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може да се ползва до 31 декември 2013 г., включително за
данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 за 2013 г.
§ 29. Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения на морски лица, начислени след 31 декември 2009 г. за предходни данъчни години, се
определя по реда на чл. 42, ал. 4, в сила към датата на начисляване на дохода.
§ 29а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) С годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2009 г. се декларират и паричните заеми по чл. 50, ал.
1, т. 5.
§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ
СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(Обн - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.)

§ 155. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбата на § 74, който влиза в сила от 1 март 2010 г.,
и на § 135, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.)

§ 10. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 32, 33, 36 и 51, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)

§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

§ 15. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите
дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение доходите от производство на
декоративна растителност, изплатени през 2010 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 29 и чл. 26 и не подлежат на
облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., като в
Приложение 3 и 3а, Част 1, Таблица 1 се посочват с код 10.
§ 16. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от лицата по чл. 29а, ал. 3, за 2011 г. се подава в срок до 31 май 2011 г.
§ 17. (1) Регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по Закона за данък върху добавената
стойност, могат да изберат облагаемият им доход за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28.
(2) Правото на избор по ал. 1 се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г., а ако такава е подадена преди обнародването на този закон в
"Държавен вестник" - с подаване на нова декларация в срок до 30 април 2011 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца на обнародване на този закон в
"Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
(Обн. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.)

§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
1. член 20, ал. 1, 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2012 г. за сгради за обществено обслужване, а за останалите сгради - от 31 декември 2014 г.;
2. член 21, ал. 1, 2, 3 и 4, които влизат в сила от 31 декември 2012 г.;
3. член 22, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.;
4. член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

§ 10. (1) Закрива се фонд "Социално подпомагане" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
Наличните средства на закрития фонд "Социално подпомагане" се прехвърлят по бюджета на фонд "Социална закрила".
(2) Фонд "Социална закрила" е право-приемник на активите, пасивите, правата и задълженията на закрития фонд "Социално подпомагане" по баланса и
отчета към деня на влизане в сила на този закон.
§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика утвърждава правилника за организацията и
дейността на фонд "Социална закрила" и методика за разпределение на средствата по фонда.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на труда и социалната политика определя членовете на управителния съвет и назначава
изпълнителния директор на фонд "Социална закрила".
(3) До определянето на членовете на управителния съвет и назначаването на изпълнителния директор по ал. 2 досегашните членове на управителния съвет
на закрития фонд "Социално подпомагане" продължават да осъществяват правомощията си.
(4) До утвърждаването на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за дейността на управителния съвет на фонд "Социално подпомагане" (необнародван),
издаден на основание на отменения чл. 30.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

§ 17. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на
собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември 2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им.
§ 18. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите
дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на
декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на
облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.
§ 19. Член 48, ал. 8, чл. 52, ал. 1 и 2 и чл. 53, ал. 4 се прилагат и при облагане на доходите за 2011 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО
(Обн. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.)

§ 18. В срок до 7 дни от влизането в сила на този закон лечебните заведения, към които има разкрити ТЕЛК, извършващи освидетелстване
(преосвидетелстване) на деца до 16-годишна възраст, са длъжни да осигурят участието на специалист по детски болести в състава на ТЕЛК.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 22. Разпоредбите на § 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 и 21 влизат в сила от 1 юни 2012 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.)

§ 6. Законът влиза в сила от 1 септември 2012 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

§ 58. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите
дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на
декоративна растителност, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в
годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2012 г.
§ 59. Внесеният през четвъртото тримесечие на 2012 г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица се декларира в действащите към 31 декември 2012 г. срокове и ред на раздел II от глава единадесета на Закона
за данъците върху доходите на физическите лица.
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи,
начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г.
За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица е 31 юли 2013 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 65. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 61, т. 2, буква "а", т. 3, 4 и 6, т. 7 - относно чл. 86, ал. 7, и т. 9 и § 64, които влизат в сила от
деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник", § 61, т. 5, т. 7 - относно чл. 86, ал. 5 и 6, и т. 8, които влизат в сила от 1 април 2013 г., и § 47, т. 9,
буква "в" - относно чл. 159, ал. 5, и т. 11, които влизат в сила от 1 юли 2013 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.)

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
(Обн. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Обн. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за
удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ
ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.)

§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Обн. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 11. Декларацията по чл. 29а, ал. 4, с която се упражнява правото на избор от регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица по чл. 29а,
ал. 1, за 2014 г. се подава в срок до 31 януари 2014 г.
§ 12. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите
дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на
декоративна растителност, изплатени през 2013 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат
на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица за 2013 г.
§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 може
да се ползва до 31 декември 2020 г. само след получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия
съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията. При условие че разписката от Европейската комисия бъде получена до 31 март 2015 г., данъчното
облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 на земеделските стопани не
се допуска до датата на получаване на разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.
(2) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6 представлява последваща фискална схема по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като дейността вече е обхваната от
предходна схема под формата на данъчно облекчение, поради което е допустимо инвестирането в активи по чл. 48, ал. 6 да е започнало и преди да е получена
разписката от Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта, но след 31 декември 2013 г.
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В
ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ
(Обн. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на:
1. параграф 17 относно чл. 154, ал. 2 и чл. 156, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 39, т. 7, буква "б", т. 9 - 13 и т. 19, букви "а", "б", "в", "г", "д" и буква "е" - относно т. 71 - 74, и т. 23, буква "а" и § 42, т. 11 и 17, които влизат в сила от
1 януари 2014 г.;
3. параграф 34, т. 7, която влиза в сила от 1 януари 2016 г., т. 21, буква "а" (относно чл. 84, ал. 6, т. 9), която влиза в сила от 1 юли 2015 г., и т. 2, буква "в", т.
30, 31, 32, 35 и 39 и § 35, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация,
предприета от Министерството на финансите по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща
процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 22 от 2015 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
(Обн. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.)

§ 15. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ"
(Обн. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.)

§ 31. Законът влиза в сила от 1 ноември 2015 г., с изключение на § 17, т. 4 относно чл. 69, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
(Обн. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.)

§ 60. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:
1. член 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3, глава шеста, раздели I, II и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. глава седма, която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
3. глава шестнадесета, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
4. параграф 46, т. 1, буква "а", която влиза в сила от 1 август 2022 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
(Обн. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 - 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)

§ 16. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25,
32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 22, 61 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Навсякъде в закона думата "републиканския" се заменя с "държавния".
§ 17. Дипломатическите представителства могат да упражнят правото на избор по § 1, т. 27, буква "б" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица за 2016 г. включително, като уведомят компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в
срок до 31 януари 2016 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
(Обн. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник", и § 6, който
влиза в сила от 1 април 2016 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
(Обн. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.)

§ 13. (1) Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. в годишната
данъчна декларация за 2016 г.
(2) Данъчно задължено лице, което до датата на обнародване на този закон е прилагало реда за облагане на разходите в натура като непарични доходи на
физическите лица по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, може да избере, като декларира с годишната си данъчна декларация,
подавана за 2016 г.:
1. да продължи да прилага този ред до края на 2016 г., или
2. (В сила от 01.10.2016 г.) да приложи чл. 204, ал. 1, т. 4 до края на 2016 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на:
1. параграф 13, ал. 2, т. 2, който влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването му в "Държавен вестник";
2. параграфи 2, 8, 9, 10, 17 и 18, които влизат в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ
СКЛАДОВЕ
(Обн. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

§ 52. В случаите по чл. 53, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица при откриване през 2017 г. на грешка в декларираните данни и
обстоятелства, основата и определените задължения за 2016 г. данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември 2017 г. да направи
промени чрез подаване на нова декларация за 2016 г.
§ 53. Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се упражнява правото на избор по чл. 29а, ал. 6, т. 2,
за 2017 г. се подава в срок до 31 януари 2017 г.
§ 54. Разпоредбата на чл. 22г, ал. 2, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016
г.
§ 55. Разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на данъчни облекчения за 2016 г. с
подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
§ 56. Разпоредбата на чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при декларирането на доходите за 2016 г. в
годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 61. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 47, т. 1 и т. 5, буква "б", § 48 и § 49, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

§ 35. В Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г. и бр.
100 от 2013 г.) в § 27 от преходните и заключителните разпоредби навсякъде думите "министърът на земеделието и храните" се заменят с "министърът на
земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН
КОДЕКС
(Обн. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 04.08.2017 г.)

§ 83. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 64, който влиза в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 68, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 68, т. 2, която влиза в сила от 30 юни 2017 г.;
4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
5. параграф 71, ал. 1, която влиза в сила от 26 април 2017 г.;
6. параграфи 6 и 72 - 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за
наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА
СТОЙНОСТ
(Обн. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

§ 46. Разпоредбите на § 45, т. 1 и 2 се прилагат и за доходи, придобити от физическите лица през 2017 г.
§ 47. Предприятията подават декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица само по електронен път, ако
задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
§ 48. Данъчно задължените лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица ползват отстъпката по чл. 53, ал. 6 върху данъка за довнасяне и
за годишната данъчна декларация за 2017 г.
§ 49. Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходи, изплатени през 2017 г., е до 15
март 2018 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква "а", която влиза в
сила от 20 май 2019 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
(Обн. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 33. Параграф 32, т. 1, 2 и 3 относно чл. 22а, 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат и при ползване на данъчни
облекчения за 2018 г.
§ 34. Параграф 32, т. 7 и т. 20 относно чл. 45 и чл. 81а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат за изплатени доходи след
31 декември 2018 г.
§ 35. Параграф 32, т. 9 относно чл. 48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при деклариране на доходите за 2018 г. в
годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
§ 36. Параграф 32, т. 11 и т. 12, буква "а" относно чл. 51, ал. 2 и чл. 53, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат и за 2018 г.
§ 37. Параграф 32, т. 10, буква "б", т. 12, букви "б" и "в", т. 18, т. 19, буква "а", относно чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31
декември 2019 г.
§ 38. Параграф 32, т. 14, буква "а" относно чл. 56, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица не се прилага при деклариране на
дължимите данъци за 2018 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 - относно чл. 4, т. 65, т. 4, буква "а", т. 5, буква "б", подбуква "бб", т. 9, т. 15, буква "б", т. 31 и т. 34 и § 64, които влизат в сила от деня на
обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 63, който влиза в сила от 18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1, § 43, т. 36, § 50, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 5 - 10, § 52, т. 3, § 53, т. 1 и 3 и § 65 - 69, които влизат в сила от 7 януари 2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари 2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2, които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22, § 57, т. 9, т. 11, буква "в", т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви "в" и "г", които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква "б" - относно чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 - относно чл. 47, ал. 4, т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019 Г.
(Обн. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 29, т. 13, буква "б", т. 14 и 15, § 30 и § 42, т. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 28, т. 6 - 12 и т. 14 - 19, § 35, т. 3, с изключение на чл. 7а, ал. 4 и чл. 7в, ал. 4, т. 5 и 6, т. 8 - 22 и т. 36 - 40, § 41, т. 2 - 8, т. 9, букви "а" и "в" и т. 10,
които влизат в сила от 1 април 2019 г.;
3. параграф 29, т. 5, буква "а" относно думите "и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицинските изделия, помощните
средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания", т. 9, буква "а" относно думите "както и медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с увреждания", т. 9, буква "г" относно думите "и помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с
увреждания" и относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на медицински изделия, помощни средства,
приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по
предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и т. 9, буква "д" относно ал. 15, т.
3 и ал. 16 относно думите "както и с лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и
медицински изделия за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт
на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания - за заплащане на медицински изделия, помощни
средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания", т. 25, буква "а" - ал. 1, т. 13 относно думите "помощни средства, приспособления и
съоръжения за хората с увреждания" и т. 25, буква "б" относно ал. 4 относно думите "и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания, регистрирани като търговци и вписани в регистъра на лицата,
осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания" и "и
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания", § 36 и § 37 относно чл. 14, ал. 8, т. 2, буква "б", които влизат в сила от 1 януари
2020 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
(Обн. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

§ 28. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. член 73, ал. 3 и § 16 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 7, ал. 6, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
3. параграфи 12 и 13, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
(Обн. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. Относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.)

§ 41. (1) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за правната помощ, Закона за
местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за българските лични документи, Закона за гражданската регистрация и
Закона за опазване на околната среда, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните ръководители и
за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за деца, лишени от родителска грижа, за техните директори и за лицата, настанени в тях, до
закриването на тези домове.
(2) Разпоредбите на Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за правната помощ, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, Закона за хората с увреждания
и Закона за местните данъци и такси, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа и за лицата, които ги
ползват, се прилагат съответно за домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за
пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция и за лицата,
настанени в тях, до закриването на тези домове.
(3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2 от Закона за здравето се прилага за децата, настанени в тези домове.
(4) До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 8д, ал. 6 от Закона за семейни
помощи за деца, чл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат при настаняване на деца в тези
домове.
(5) Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, приложими при дарения в
полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от
родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни
лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.
§ 45. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква "а", § 7, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, т. 6, буква "а", т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно "домове за медико-социални грижи за деца
съгласно Закона за лечебните заведения" и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите "и домовете за медико-социални грижи за деца", и т. 5, буква
"в", които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви "е", "ж" и "з" и § 28, т. 1, буква "а", т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен
вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО
ОБЛАГАНЕ
(Обн. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

§ 24. Параграф 23, т. 1 относно чл. 23, ал. 1, т. 1, 2 и 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при ползване на данъчни
облекчения за 2019 г.
§ 25. Параграф 23, т. 3 относно чл. 73, ал. 1, т. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и за справките по чл. 73, ал. 1 за 2019 г.
§ 26. Доходите на специализантите по договори, сключени по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г., бр.
50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. - бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.), които не са
изплатени до 31 декември 2019 г., се облагат като доходи по трудови правоотношения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на § 30, т. 28, букви "а", "б", "в" и "г", т. 35, буква "а", подбуква "гг" и подбуква "дд" относно т. 96 от
допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯ ЗАКОН
(Обн. - ДВ, бр. 14 от 2020 г.)

§ 16. Параграф 13 влиза в сила от 1 януари 2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
(Обн. - ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.)

§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. параграф 57, т. 2 и § 60, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 57, т. 1, която влиза в сила от 1 януари 2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И
РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
(Обн. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(Обн. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.)

§ 105. (1) Параграф 1, т. 1, § 4, 5, 6, 8, § 10 - 15, § 17, § 32, т. 1, § 33, т. 2, § 43, § 83 - 91, § 95 и § 103 влизат в сила от 1 октомври 2020 г.
(2) Параграф 32, т. 2 относно думите "чл. 185, ал. 1", § 49, 50 и § 94 влизат в сила от 1 август 2020 г.
(3) Параграф 96, т. 10, § 101 и 102 влизат в сила от 1 февруари 2020 г.
(4) Параграф 96, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 13 влизат в сила от 2 август 2021 г.

Приложение към глава седма

(Отм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Обн. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 52 от 29.06.2007 г., изм. ДВ. бр. 108 от 19.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 110 от 21.12.2007 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 106 от 12.12.2008 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 35 от 12.05.2009 г., изм. ДВ. бр. 95 от 1.12.2009 г., изм. ДВ. бр. 94 от 30.11.2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 31 от 15.04.2011 г., изм. ДВ. бр. 35 от 3.05.2011 г., изм. ДВ. бр. 51 от 5.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 77 от 4.10.2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 40 от 29.05.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 30.11.2012 г., доп. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., доп. ДВ. бр. 16 от 19.02.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 23 от 8.03.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 68 от 2.08.2013 г., доп. ДВ. бр. 91 от 18.10.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 19.11.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 20.12.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 3.01.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 19.12.2014 г., доп. ДВ. бр. 107 от 24.12.2014 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 22 от 24.03.2015 г., изм. ДВ. бр. 35 от 15.05.2015 г., изм. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., доп. ДВ. бр. 32 от 22.04.2016 г., изм. ДВ. бр. 74 от 20.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 6.12.2016 г., изм. ДВ. бр. 58 от 18.07.2017 г., изм. ДВ. бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. ДВ. бр. 92 от 17.11.2017 г., изм. ДВ. бр. 97 от 5.12.2017 г., доп. ДВ. бр. 103 от 28.12.2017 г., изм. ДВ. бр. 15 от 16.02.2018 г., доп. ДВ. бр. 91 от 2.11.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г., изм. ДВ. бр. 102 от 11.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 103 от 13.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г., изм. ДВ. бр. 24 от 22.03.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 64 от 13.08.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 6.12.2019 г., изм. ДВ. бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. ДВ. бр. 102 от 31.12.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 28.02.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 24.04.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4.08.2020 г.

Част първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Обекти на облагане
Чл. 1. Този закон урежда облагането на:
1. печалбата на местните юридически лица;
2. печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
3. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност;
4. доходите, посочени в този закон, на местни и чуждестранни юридически лица от източник в Република България;
5. разходите, посочени в част четвърта;
6. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността на организаторите на посочените в закона хазартни игри;
7. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
8. дейността от опериране на кораби на лицата, осъществяващи морско търговско корабоплаване;
9. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) допълнителните разходи на народните представители.

Данъчно задължени лица
Чл. 2. (1) Данъчно задължени лица са:
1. местните юридически лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, извършват разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност или получават доходи от източник в Република България;
3. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски стопани, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - за данъците, удържани при източника и в случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
4. физическите лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон - за случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
5. работодателите и възложителите по договори за управление и контрол - за данъка върху социалните разходи, предвидени в част четвърта;
6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Народното събрание на Република България - за данъка върху допълнителните разходи на народните представители.
(2) За целите на този закон неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.
(3) За целите на облагане на доходите с източник в Република България данъчно задължено лице е и всяко чуждестранно организационно и стопански обособено образувание (тръст, фонд и други подобни), което самостоятелно извършва стопанска дейност или извършва и управлява инвестиции, когато не може да се установи притежателят на дохода.

Местни юридически лица
Чл. 3. (1) Местни юридически лица са:
1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство;
2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър.
(2) Местните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранни юридически лица
Чл. 4. (1) Чуждестранни юридически лица са онези, които не са местни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните юридически лица се облагат с данъци по този закон за печалбите, реализирани чрез място на стопанска дейност в Република България, или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, както и за доходите, посочени в този закон, с източник в Република България.

Видове данъци
Чл. 5. (1) Печалбите се облагат с корпоративен данък.
(2) Доходите на местни и чуждестранни юридически лица, посочени в този закон, се облагат с данък, удържан при източника.
(3) Разходите, посочени в този закон, се облагат с данък върху разходите.
(4) С алтернативен на корпоративния данък се облагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) дейността от организиране на посочените в този закон хазартни игри;
2. приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия;
3. дейността от опериране на кораби.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Дейността на лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 по таксиметров превоз на пътници се облага с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси. За всички останали дейности тези лица се облагат по реда на този закон.

Определяне размера на данъка
Чл. 6. Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по данъчната ставка.

Данъчни декларации и годишни отчети за дейността (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.)
Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Образците на декларации и на други документи по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Подаването на декларациите по образец по този закон се извършва по електронен път.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2020 г., в сила от 01.01.2022 г.) Годишни отчети за дейността се подават по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.

Внасяне на данъци
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Дължимите данъци по този закон се внасят от данъчно задължените лица в приход на държавния бюджет.
(2) Дължимите данъци се внасят по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация или където подлежат на регистрация данъчно задължените лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Дължимите данъци се смятат за внесени на датата, на която сумите са постъпили в държавния бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Лихва за просрочие
Чл. 9. За невнесените в срок дължими данъци, включително за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Документална обоснованост
Чл. 10. (1) Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
(2) Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Извън случаите по ал. 2, счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството и в документа липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон) по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане. Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели.
(5) За международния въздушен транспорт счетоводен разход е документално обоснован, когато е документиран чрез първичен счетоводен документ и бордната карта от осъществения полет. Когато първичният счетоводен документ (протокол) се издава от лицето, което извършва продажбата от името и за сметка на превозвача, то се приема за издател на документа.
(6) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Документална обоснованост за разходите по чл. 204, ал. 1, т. 1, обложени с данък върху разходите, е налице и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство или с касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за дейността, така и за лично ползване, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ, когато при определяне на данъчната основа за облагане с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е приложена разпоредбата на чл. 215а, ал. 2, т. 2.

Разходи, определени като задължителни с нормативен акт
Чл. 11. Разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон е предвидено друго.

Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Счетоводно отчетените разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели, не се признават за данъчни цели. Активи с право на ползване във връзка с договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, признати при лизингополучатели, не са данъчни амортизируеми активи.
(2) За данъчни цели се признават разходите и приходите, определени съгласно правилата на Счетоводен стандарт 17 "Лизинг" по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг по ал. 1. Сумите по предходното изречение се третират като счетоводни разходи и приходи за целите на закона.

Глава втора.
ИЗТОЧНИЦИ НА ПЕЧАЛБА И ДОХОДИ

Печалба и доходи от източници в Република България
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Печалбите на чуждестранните юридически лица, които произтичат от стопанска дейност чрез място на стопанска дейност в страната или от разпореждане с имущество на такова място на стопанска дейност, са от източник в страната.
(2) Доходите от финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините, са от източник в страната.
(3) Доходите от сделки с финансови активи по ал. 2 са от източник в страната.
(4) Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица са от източник в страната.
(5) Следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната или изплатени от местни физически лица или от чуждестранни физически лица, които разполагат с определена база в страната, в полза на чуждестранни юридически лица, са от източник в страната:
1. лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
2. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
3. авторски и лицензионни възнаграждения;
4. възнаграждения за технически услуги;
5. възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
6. възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Доходи по ал. 5, начислени в полза на чуждестранни юридически лица от място на стопанска дейност на местно лице или от определена база на местни физически лица, разположени извън територията на страната, не са от източник в страната.
(7) Доходите от селско, горско, ловно и рибно стопанство на територията на страната са от източник в страната.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Следните доходи са от източник в страната:
1. доходи от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, включително идеална част от недвижимо имущество, намиращо се в страната;
2. доходи от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.
(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са доходи от източник в страната.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При определянето на източника на доход по този член мястото на изплащане на дохода не се взема предвид.

Глава трета.
МЕЖДУНАРОДНО ОБЛАГАНЕ

Международни договори
Чл. 13. Когато в международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответния международен договор.

Данъчен кредит за платен данък в чужбина
Чл. 14. (1) Когато не се прилагат разпоредби на международен договор по чл. 13, данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит при условията и по реда на този закон.
(2) При определяне на корпоративния данък или на алтернативните данъци по този закон данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
(3) Данъчно задължените лица имат право на данъчен кредит за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми.
(4) Данъчният кредит по ал. 2 и 3 се определя за всяка държава и за всеки вид доход поотделно и се ограничава до размера на българския данък върху тези печалби или доходи.

Глава четвърта.
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Сделки между свързани лица
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.

Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
1. значителното превишение на количествата на влаганите материали и суровини за производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини;
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
3. получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) начисляването на възнаграждения или обезщетения за услуги, без те да са реално осъществени.
(3) Когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение се определя при условията на прикритата сделка.

Трансфери, свързани с място на стопанска дейност
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)

Част втора.
КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

Глава пета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Данъчен финансов резултат
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон.
(2) Положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба.
(3) Отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба.

Данъчна основа
Чл. 19. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба.

Данъчна ставка
Чл. 20. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто.

Данъчен период
Чл. 21. (1) Данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година, освен когато в този закон е предвидено друго.
(2) За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината, освен когато в този закон е предвидено друго.

Глава шеста.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Определяне на данъчния финансов резултат
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува по ред и начин, определени в този закон, със:
1. данъчните постоянни разлики;
2. данъчните временни разлики;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) други суми в случаите, предвидени в този закон.

Данъчни постоянни разлики и преобразуване на счетоводния финансов резултат с тях
Чл. 23. (1) Данъчни постоянни разлики са счетоводни приходи или разходи, които не са признати за данъчни цели.
(2) За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че:
1. разход (загуба) не е признат за данъчни цели, с този разход (загуба) се увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години;
2. приход (печалба) не е признат за данъчни цели, с този приход (печалба) се намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) и не се преобразуват счетоводните финансови резултати през следващите години.

Данъчни временни разлики и преобразуване на счетоводния финансов резултат с тях
Чл. 24. (1) Данъчни временни разлики възникват, когато приходи или разходи са признати за данъчни цели в година, различна от годината на счетоводното им отчитане.
(2) Данъчна временна разлика е:
1. разход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно тази част;
2. приход, непризнат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, който ще бъде признат през следващи години, когато настъпят условията за признаване съгласно тази част.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Данъчни временни разлики възникват и в случаите на:
1. преобразуване на дружества и кооперации по реда на глава деветнадесета;
2. трансфер на активи/дейности по реда на глава двадесета.
(4) За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че:
1. разход (загуба), който не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане и ще бъде признат през следващи години при настъпване на условието за признаване съгласно тази част, с разхода (загубата) се:
а) увеличава счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на разхода (загубата) - възникване на данъчна временна разлика;
б) намалява счетоводният финансов резултат в годината на настъпване на условието за признаване съгласно тази част - обратно проявление на данъчна временна разлика;
2. приход (печалба), който не е признат за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане и ще бъде признат през следващи години при настъпване на условието за признаване съгласно тази част, с прихода (печалбата) се:
а) намалява счетоводният финансов резултат в годината на счетоводното отчитане на прихода (печалбата) - възникване на данъчна временна разлика;
б) увеличава счетоводният финансов резултат в годината на настъпване на условието за признаване съгласно тази част - обратно проявление на данъчна временна разлика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато данъчна временна разлика, свързана с актив, е формирана по реда на глава двадесета, в годината на отписване на актива счетоводният финансов резултат се:
1. намалява със сумата на данъчната временна разлика в случаите, когато тя е формирана в резултат на превишение на пазарната цена на актива над:
а) стойността за данъчни цели на актива - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155а, ал. 4, т. 2 и чл. 155б, ал. 5, т. 2;
б) счетоводната стойност на актива - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155д, ал. 3;
в) пазарната цена на актива към момента на предишния трансфер от страната - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155д, ал. 4;
2. увеличава със сумата на данъчната временна разлика в случаите, когато тя е формирана в резултат на това, че пазарната цена на актива е по-ниска от:
а) стойността за данъчни цели на актива - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155а, ал. 4, т. 2 и чл. 155б, ал. 5, т. 2;
б) счетоводната стойност на актива - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155д, ал. 3;
в) пазарната цена на актива към момента на предишния трансфер от страната - за данъчна временна разлика, формирана по реда на чл. 155д, ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато данъчна временна разлика, свързана с пасив, е формирана по реда на чл. 155б, ал. 5, т. 3, в годината на отписване на пасива счетоводният финансов резултат се:
1. намалява със сумата на данъчната временна разлика в случаите, когато тя е формирана в резултат на превишение на стойността за данъчни цели на пасива над пазарната му цена;
2. увеличава със сумата на данъчната временна разлика в случаите, когато тя е формирана в резултат на превишение на пазарната цена на пасива над стойността му за данъчни цели.

Данъчно признати приходи и разходи
Чл. 25. За целите на определяне на данъчния финансов резултат, когато в този закон е посочено, че приход (разход) или печалба (загуба) е признат за данъчни цели в годината на счетоводното му отчитане, с него не се преобразува счетоводният финансов резултат за текущата или следващи години.

Глава седма.
ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ

Непризнати разходи за данъчни цели
Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
1. разходи, несвързани с дейността;
2. разходи, които не са документално обосновани по смисъла на този закон;
3. разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;
4. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разход, отчетен от доставчик по Закона за данък върху добавената стойност за начислен от него или от органа по приходите данък върху добавената стойност за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност; тази точка не се прилага за разходи, отчетени в резултат на корекция на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност;
5. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) последващите разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит по т. 3, 4, 8 и 10;
6. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от Наказателния кодекс и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения;
7. разходи за дарения извън посочените в чл. 31;
8. разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода;
9. разходи за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства;
10. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен данък върху добавената стойност в случаите по чл. 177 от Закона за данък върху добавената стойност;
11. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата;
12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице.

Непризнати приходи за данъчни цели
Чл. 27. (1) Не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 3, 4, 5, 6, 8 и 10, до размера на непризнатите разходи;
3. приходи от лихви върху недължимо внесени или събрани публични задължения, както и върху невъзстановен в срок данък върху добавената стойност, начислени от държавните или общинските органи.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага:
1. за начислени приходи в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;
2. при скрито разпределение на печалба;
3. (нова - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за начислени приходи в резултат на разпределение на суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.

Непризнати разходи от липси и брак
Чл. 28. (1) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, с изключение на произтичащите от непреодолима сила.
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато разходите се дължат на:
1. непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. (нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Не се признава за данъчни цели разходът за данък по чл. 79, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 3.
(5) Не се признават за данъчни цели последващите счетоводни разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на липси и брак на активи, непризнати по реда на ал. 1 - 4.

Непризнати приходи, възникнали по повод на липси и брак
Чл. 29. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28.

Признаване на част от неразпределяемите разходи на юридически лица с нестопанска цел
Чл. 30. (1) Счетоводно отчетените неразпределяеми разходи, съответстващи на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, на юридически лица с нестопанска цел, не се признават за данъчни цели.
(2) За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридическото лице с нестопанска цел.

Разходи за дарения
Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:
1. здравни и лечебни заведения;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;
3. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г. )
4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
6. регистрирани в страната вероизповедания;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;
8. хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
9. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
10. Българския Червен кръст;
11. социално слаби лица;
12. деца с увреждания или без родители;
13. културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
14. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
15. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
16. (доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
17. комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
18. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
19. (нова - ДВ, бр. 91 от 2018 г., в сила от 03.05.2019 г.) социа