Меню


Настоящата практическа инструкция описва общите правила за оформяне на документите в администрацията.

І. Разположение на елементите на документа
Разположението на реквизитите на документите следва действащия в момента стандарт „Унифицирана система за управленска администрация” (БДС, 6.00.2. – 83; БДС, 6.04.1. – 85), като са внесени някои промени, наложени в съвременната писмена практика.
1. Все по-често името на адресата и неговите адресни данни се разполагат в горната лява част на документа. Досегашната традиция за разполагането на тези елементи в дясната част не е грешка, но като по-рационално и удобно се препоръчва лявото позициониране.
2. Съдържателната формула (Относно…, На Ваше писмо №…, Мотиви… и др.) се разполага в горната лява част на документа под името на адресата.
3. Встъпителната етикетна формула (обръщението) се разполага в лявата част на документа след съдържателната формула или след описанието на действието (Нареждам, Обявявам и т.н.).
4. Описанието на приложенията се разполага в левия долен край на документа и се подравнява с отстъпа за нов ред.
5. Името, длъжността и подписът на адресанта се разполагат в долния край на документа и се подравняват с името на адресата.
6. Имената на съгласувалите и на изготвилите документа се отбелязват само на втория екземпляр и се разполагат в долния ляв край на документа, след подписа на адресанта.

II. Оформяне на текста на документа
1. Текстът на документа се подравнява двустранно (Justified).
2. Между отделните думи се използва само един интервал (за проверка: Show/Hide (бутонът ¶) от менюто).
3. Текстът се структурира на отделни параграфи чрез нов ред (чрез клавиша Enter или чрез Format ? Paragraph ? Special ? First line). Всеки нов параграф започва с отстояние надясно.
4. При изброяване се използват цифри, букви, булети. Те се разполагат с отстъп надясно, като разположението им е еднакво за целия текст.
5. Ако се използват графики, таблици, фигури и др., всички се оформят в еднакъв формат.

III. Шрифт
1. Целият текст на документа се оформя с един и същ шрифт.
2. БЛОКШРИФТ и болд (Bold) се използват при изписване на името на адресата, на съдържателната формула, на обръщението.
3. Болд (Bold) се използва за оформяне на частта за приложенията.
4. Името на адресанта се изписва с главни букви в болд (Bold), а длъжността на нов ред под името – само с първа главна буква и в курсив (Italic).
5. Болд (Bold) и/или курсив (Italic) се използват и при по-важни думи, изрази или части от текста.
6. Курсив (Italic) се използва за текста при съдържателната формула, при отбелязване на източници на информация или при допълнителни обяснения при таблици, графики и пр.
7. Препинателният знак след дадена дума се оформя в същия стил, както думата – Bold, Italic, Underlined и др. Пример: За да бъде издадена заповед, трябва да нареди директорът; Присъстват: Петър Петров и Иван Иванов.
8. Латинска азбука може да бъде използвана при обозначаване на валути (напр. USD или US$, EUR или ?). Обозначаването на валута (валути) трябва да бъде еднакво в целия документ.

IV. Често срещани граматични и пунктуационни грешки
Текстът на документа се оформя съгласно съвременната българска книжовноезикова норма.
1. Специално внимание трябва да се обръща на правилата за слято, полуслято и разделно писане на сложни думи и изрази:
– министър-председател (мин.-председател)
– заместник министър-председател (зам. мин.-председател)
– заместник-министър (зам.-министър)
– заместник-директор (зам.-директор)
– заместник-началник (зам.-началник)
– областен управител (обл. управител)
– заместник областен управител (зам. обл. управител)
– заместник-кмет (зам.-кмет)
– началник-управление
– заместник началник-управление (зам. началник-управление)

Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена, между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се приемат за сложни думи и се пишат полуслято (с малко тире): заместник-министър, заместник-кмет, министър-председател, помощник-директор. При употребата на малко тире (дефис) при правописното оформяне на сложните думи не се поставят интервали.
Не са сложни думи изрази като областен управител, главен редактор и пр. Ако се налага още едно пояснение към такъв тип изрази, тези изрази не променят статута си, т.е. добавеното пояснение се пише разделно: заместник областен управител, заместник главен редактор.
Когато се добавя пояснение към сложна дума, която се изписва полуслято (министър-председател, началник-управление), това пояснение също се пише разделно поради струпването на три съставни части: заместник министър-председател, заместник началник-управление.
2. Не се поставя интервал преди точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
3. Не се поставя интервал след лява кръгла, квадратна или ъглеста скоба, отварящи кавички.
4. Поставя се интервал след точка, двоеточие, многоточие, въпросителен знак, удивителен знак, запетая, точка и запетая, дясна кръгла, квадратна или ъглеста скоба, затварящи кавички.
5. Малкото тире (дефис) се използва при правописното оформяне на сложни думи. При употребата му не се поставят интервали. Примери: най-голям, заместник-министър.
6. При използване на дълго тире се поставя по един интервал преди и след него.
Пример: София – столицата на България.
Заб.: Специално внимание трябва да се обърне на разликата между малкото тире (дефис, -) и дългото тире (–).

В повечето компютърни програми изписването на дълго тире се постига по следния начин:

– Написва се думата София
– Поставя се интервал след думата София·
– Добавя се малко тире (на клавиатурата няма дълго) София·-
– Слага се втори интервал след тирето София·-·
– Досега тирето е малко. Написва се следваща дума София·- ·ххх
– Слага се интервал след думата София·–·ххх·

– Едва сега малкото тире визуално се превръща в дълго тире. Цялото това неудобство се дължи на „недостатък” на компютъра, приет заради опростяване на клавиатурата... ?
7. Когато се използва точка при изреждане, номериране, обозначаване на дати, при указване на поредност и т.н., интервал се поставя след последната точка.
Примери: 10.12.2007·г.; 1.2.1.·Географски означения.
8. При изписването на числа се спазват следните правила за графично оформление:
– Като десетичен знак се използва точка (както е на някои чужди езици) или запетая (както обикновено е в България), като важното е възприетият принцип да се спазва в целия документ. Пример: 127.50 лв. или 127,50 лв.
– При обозначаване на хиляди се използва интервал. Пример: 34 560 души. Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая.
Пример: 34,560 души. Тази практика е утвърдена най-вече в английските текстове.
9. Не се поставя интервал преди знаците за градус, за процент или индекс и след знаците за номер (№) и за параграф (§). Примери: 25?, 25%, 251‰, Иванов2, CO2, №2, §2.
10. Поставя се интервал след юридически съкращения като чл., ал., т. и др.
Примери: чл. 1, ал. 2, ал. (3), т. 4.
11. При обозначаване на дати и периоди се използва дълго тире. Примери: януари – март 2006 г.; 5 – 6 февруари 2007 г.
12. Кавичките се използват в целия текст еднотипно. Примери: Книгата се казва „Отнесени от вихъра”; или Книгата се казва «Отнесени от вихъра». В повечето компютърни текстообработващи програми графичното изображение на кавичките е зависимо от избрания шрифт.
13. При абревиатури не се използват кавички. Примери: Дирекция „Финансово-стопански дейности”, но Дирекция ФСД.
14. Скобите се използват в целия текст еднотипно. Препоръчително е да се използват кръгли скоби: (Иванов). Знакът / не е скоба. Той означава деление или дроб: 2/3 от служителите, или има друго значение (най-често замества думата „или”): роден/а..., Пътуващите до Германия/Франция да представят...
15. В края на изречението не се допуска струпване на еднакви знаци (скоби, кавички, точка): запазва се последната затваряща скоба, последните затварящи кавички, последната точка. Примери:
...(освен жителите на градовете (София и Варна)... – има само една последна затваряща скоба.
– Петров каза: „Не съм чел романа „Под игото”... – има само едни последни затварящи кавички.

Приложения:

Приложение 1. Бланки на документи
1а. Заповед
1б. Заповед за командироване
1в. Писмо
1г. Отговор на писмо
1д. Докладна записка
1е. Становище
1ж. Доклад

Приложение 2. Учебно-илюстративен тест с най-често допусканите грешки при подготовка и оформление на документи
2а. Тест за прецизност
2б. Описание и обяснение на допуснатите грешки

Приложение 1а

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
_______________________________________________

З А П О В Е Д
№____________
София, _______________ г.

На основание чл. 42, ал. 5 от Закона за администрацията, чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 7 от Устройствения правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа (приет с Постановление №215 на Министерския съвет от 12.10.2005 г.)


В Ъ З Л А Г А М:

На Ангелина Събева – директор на дирекция „Организационно развитие на административните структури”, да изпълнява функциите и на главен секретар на Министерството на държавната администрация и административната реформа за времето от 29 до 31 януари 2007 г. включително.

ЙОРДАН ДИНЕВ
Министър на държавната администрация и административната реформа

Съгласувал:
Велислава Горанова
Началник на отдел „Правен”

Изготвил:
Антония Димитрова
Младши експерт в дирекция ФСДУС

 

 

Приложение 1б

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Т Р У Д А
И С О Ц И А Л Н А Т А П О Л И Т И К А

З А П О В Е Д
№.............................
София, ........................... г.

На основание чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и на основание и чл. 15 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика


К О М А Н Д И Р О В А М:

Във Финландия, гр. Хелзинки, за периода 24 – 29 септември 2006 г. с право на пътни, дневни, квартирни пари и застрахователни такси:
1. Даниел Мусаков, заместник-министър
2. Димитрина Новакова, директор на дирекция „Политика на пазара на труда”
3. Лилия Вангелова, началник на отдел в дирекция „Политика на пазара на труда”

Задача: Участие в двустранна среща във Финландия в рамките на проекта „Европейски политики в областта на пазара на труда”.

Цел: Обмяна на опит за прилагането на добри практики в областта на пазара на труда.
Пътуването да се извърши със самолет. Разходите по командировката за пътни,
вътрешен транспорт, квартирни пари и медицински застраховки са за сметка на проекта „Състояние на българските политики на пазара на труда” на Министерството на труда и социалната политика.
В срок до 5 дни след завръщането си командированите лица да представят отчетен доклад за извършената работа.
Копие от настоящата заповед да бъде връченo на командированите лица, дирекция „Финансово-стопански дейности” и дирекция „Връзки с обществеността и протокол” за сведение и изпълнение.

КОНСТАНТИН ВИДЕЛОВ
Министър на труда и социалната политика

 

Приложение 1в

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
_________________________________________________

Изх. №.........................
.......................................

ДО
МИНИСТРИТЕ
ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИ
И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ АГЕНЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

Във връзка със сигналите за пропуски и слабости при провеждането на конкурси, които се получават в Дружеството за защита на авторски права „ИЗА-АРТ”, предоставям на Вашето внимание препоръките на Съюза на българските художници, Националната асоциация за дизайн и реклама, Създателите на видеопродукция, Сдружение „Анимация” към СБФД, Асоциацията на рекламните фотографи, Националния съвет по дизайн, Националната художествена академия и Националния център за дизайн.
Моля за Вашето съдействие препоръките да станат достояние на подчинените Ви структури.
Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВАСИЛ ДИМИТРОВ
Министър на държавната администрация и административната реформа

 

Приложение 1г

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
______________________________________________________________________

Изх. №..................
...............................

ДО
Г-Н ПЕТЪР ВЕЛКОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА НЕВЕНА ПЕТРОВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЕСМФИ КЪМ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛКОВ,


В отговор на Вашето писмо с Изх. №92-758/23.07.2007 г. Ви предоставям необходимата Ви информация, а именно:
1. Превод на предоставените от Вас документи на френски и на немски език.
2. Транслитерация на латиница на имената на населените места и географските обекти на територията на област Русе.
Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ
Министър на държавната администрация и административната реформа

Изготвил:
Явора Симеонова, мл. експерт в дирекция ВОП

 

Приложение 1д

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
__________________________________________________________________


Изх. №...........
..................
ДО

Г-ЖА РАДОСТИНА ДОВЛАТОВА
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Васил Банков
Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Относно: Осигуряване на достъп до сградата на МДААР в неработни дни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОВЛАТОВА,

Моля да разрешите достъпа до сградата на министерството на ул. „Аксаков” 1 на Наделина Димитрова – мл. специалист в дирекция „Връзки с обществеността и протокол”, през неработните 10 и 11 юни 2006 г.
Предварително благодаря!

С уважение,

ВАСИЛ БАНКОВ

Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Изготвил:
Наделина Димитрова, мл. специалист в дирекция ВОП

 

Приложение 1е

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
______________________________________________________________


ДО
Г-Н ДИМИТЪР ПЕТКОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА

С Т А Н О В И Щ Е
От Искра Борисова
Директор на дирекция „Управление на човешките ресурси”

Относно: ....................(кратко описание на съдържанието)....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .......................................................................................................................... ................................................................................................................................ ...........................................................................................

С уважение,

ИСКРА БОРИСОВА
Директор на дирекция „Управление на човешките ресурси”

 

Приложение 1ж

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА
__________________________________________________________________


ОДОБРЯВАМ:

Г-ЖА АНЕЛИЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ”

Д О К Л А Д

От Красимира Борисова
Младши експерт в дирекция „Финансови дейности”


Относно: ....................(кратко описание на съдържанието)....................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….…….………
…………………………………………………………………………….…….………………
……………………………………………………………………..........

С уважение,

КРАСИМИРА БОРИСОВА
Младши експерт в дирекция „Финансови дейности”

 

 

Приложение 2а

Въведение
Този тест е създаден от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) с учебно-илюстративна цел. С него всеки би могъл да тества своите познания и наблюдателност при подготовката на текстове и официални документи. Тестът не претендира за изчерпателност, тук са включени само
някои от най-често срещаните грешки при изработването на документи.
На следващата страница ще видите текст, в който умишлено са допуснати голям брой граматични и пунктуационни грешки и неправилно оформление. Опитайте се да откриете и поправите грешките.
След като преминете теста в Приложение 2б, може да проверите доколко сте се справили. Там ще откриете детайлно описание на всяка от грешките – какво е сгрешено, как и защо трябва да бъде коригирано. Някои от корекциите са задължителни, други имат препоръчителен характер или има няколко варианта за промяна в зависимост от избрания стил на оформление на текста.
Спазването на правилата на българската граматика и доброто оформление на текстовете е израз на добра култура и уважение към езика ни. Това е и въпрос на уважение към читателите на документа.
Надяваме се този тест да Ви бъде полезен и интересен! Приемаме и критични коментари и предложения, вкл. несъгласие с някои от нашите препоръки.

 
Писмо с нарочно допуснати грешки
 
ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

 

Бих искал да Ви уведомя накратко, че днес(26. 07.2007г.) в гр.София се провежда
първия национален семинар по модернизация на държавната администрация . Лектори на семинара са:

 • Красимир Красимиров– заместник министър на финансите

 • Георги Георгиев – заместник-областен управител на Софийска област

 • Петър Петров- заместник кмет на с. Аврен ( Варненска област )

 • Димитър Димитров – народен представител /32-ри МИР/

 • Илия Илиев – началник на отдел „ Анализи и прогнози” в министерството на транспорта

Основните теми ,включени в дневния ред са:

 • Обучение на 43125 държавни служители по информационни технологии

 • предоставяне на 1 200 компютъра на всички общини

 • Пилотно въвеждане на система за плащане с «единен фиш»

Участие в семинара са потвърдили 5 члена на Комисията по въпросите на държавната
администрация към Народното събрание, както и представители на областни и общински административни структури от 25 градове.

С уважение:

ИВАН ИВАНОВ
заместник министър председател

 

Приложение 2б

Описание на грешките

Обяснение на грешките и коментари от авторите на теста

1. Корекция: Препоръчителна
Грешно:

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

Вярно:

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ,


Обяснение: Препоръчва се името на адресата и обръщението да се изписват в Bold.

2. Корекция: Задължителна
Грешно: МИНИСТЪР·-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Вярно: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Обяснение: Думата министър-председател се пише полуслято, т.е. с малко тире без интервали. В сгрешения документ е написано с малко тире и интервал преди него.

3. Корекция: Задължителна
Грешно: УВАЖАЕМИ··ГОСПОДИН
Вярно: УВАЖАЕМИ·ГОСПОДИН
Обяснение: Между отделните думи се използва (само) един интервал. Неопитният наблюдател не забелязва разликата, но опитният веднага я вижда ?. За да избегнете този проблем, препоръчваме да използвате опцията за визуализация на интервалите и параграфите – бутон Show/Hide ¶. Може също така след написването на целия документ да използвате функцията Ctrl+H (Find and Replace), като намерите всички случаи на двойни интервали (··) и ги замените с единичен (·).

4. Корекция: Задължителна
Грешно: МИНИСТЪР·–·ПРЕДСЕДАТЕЛ
Вярно: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
Обяснение: Думата министър-председател се пише полуслято, т.е. с малко тире без интервали. В сгрешения документ е написано с дълго тире с интервали преди и след него.

5. Корекция: Задължителна
Грешно: ПРЕДСЕДАТЕЛ·,
Вярно: ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Обяснение: Преди препинателния знак запетая не се поставя интервал.

6. Корекция: Задължителна
Грешно: днес(26.
Вярно: днес·(26.
Обяснение: Преди отваряща скоба се поставя интервал.

7. Корекция: Задължителна
Грешно: 26.·07.2007
Вярно: 26.07.2007
Обяснение: Не трябва да има интервал след точките между отделните части от изписването на датата. При използване на точката при обозначаване на дата интервал се поставя след последната част от изписването на датата (в случая след годината).

8. Корекция: Задължителна
Грешно: 2007г.
Вярно: 2007·г.
Обяснение: След 2007 и преди г. трябва да има интервал.

9. Корекция: Задължителна
Грешно: гр.София
Вярно: гр.·София
Обяснение: След препинателния знак точка трябва да има интервал.

10. Корекция: Задължителна
Грешно: се провежда първия
Вярно: се провежда първият
Обяснение: Думата първи трябва да е членувана с пълен член (ят), а не с кратък (я), както е в сгрешения документ. Съществителните имена от м.р. се членуват с пълна членна форма, когато са граматичен подлог в изречението. Примери: Директорът оглави екипа (деятелен залог, актив); Екипът се оглави от директора (страдателен залог, пасив). При колебание: ако съществителното, по отношение на което има колебание, може да бъде заменено с личното местоимение „той”, то следва да бъде членувано с пълна членна форма (Той оглави екипа; Той се оглави от директора).

11. Корекция: Задължителна
Грешно: администрация·.
Вярно: администрация.
Обяснение: Преди препинателния знак точка не се поставя интервал.

12. Корекция: Задължителна
Грешно: са:
Вярно: са:
Обяснение: Препинателният знак след дадена дума ползва същото графично оформление като нея. В случая двоеточието след думата също трябва да е Bold. Неопитният наблюдател не забелязва разликата, но опитният веднага я вижда ?.

13. Корекция: Задължителна
Грешно: Красимиров–
Вярно: Красимиров·–
Обяснение: След името трябва да има интервал. Дългото тире (дълга чертица) е препинателен знак, преди и след който се поставя по един интервал. Най-често при съвременните компютърни програми за текстообработка дългото тире се получава последния начин: използва се дефис (малко тире), като се оставя по един интервал от двете му страни. След написването на следващата дума и поставянето на интервал след нея дефисът автоматично се модифицира от програмата в дълго тире (виж също така обяснението в Практическата инструкция).

14. Корекция: Задължителна
Грешно: заместник·министър
Вярно: заместник-министър
Обяснение: Думата заместник-министър се пише полуслято, т.е. с малко тире без интервали.

15. Корекция: Задължителна
Грешно:

 • ·Георги

Вярно:

 • Георги

Обяснение: При употребата на булети (както и изобщо в началото на даден ред) не се поставя интервал преди началото на текста.

16. Корекция: Задължителна
Грешно: заместник-областен управител
Вярно: заместник·областен управител
Обяснение: Изрази като областен управител, главен редактор и пр. не са сложни думи, т.е. се пишат разделно, а не с малко тире (за дълго тире изобщо и да не си помисляме ?). Ако се налага още едно пояснение към такъв тип изрази, тези изрази не променят статута си, т.е. добавеното пояснение се пише разделно (като отделни думи, без тире между тях): заместник областен управител.

17. Корекция: Задължителна
Грешно: Петър Петров
Вярно: Петър Петров
Обяснение: Целият текст на документа се оформя с един и същ вид и големина на шрифта. В посочения случай името е с размер 10 пункта, а трябва да е 12 пункта, както е останалият текст на документа. Разликата в размера на шрифта понякога е трудно забележима, затова препоръчваме за избягването на подобни грешки след написването на документа целият текст да се маркира и от менюто Format ? Font се избират желаният шрифт и размер на буквите.

18. Корекция: Задължителна
Грешно: Петров-
Вярно: Петров·–
Обяснение: След името трябва да има интервал, а тирето да е дълго. Дългото тире (дълга чертица) е препинателен знак, преди и след който се поставя по един интервал. Най-често при съвременните компютри дългото тире се получава по следния начин: използва се дефис (малко тире), като се оставя по един интервал от двете му страни. След написването на следващата дума и поставянето на интервал след нея дефисът автоматично се модифицира от програмата в дълго тире (виж също така обяснението в Практическата инструкция).

19. Корекция: Задължителна
Грешно: заместник·кмет
Вярно: заместник-кмет
Обяснение: Думата заместник-кмет се пише полуслято, т.е. с малко тире без интервали.

20. Корекция: Задължителна
Грешно: Варненска
Вярно: (Варненска
Обяснение: След отваряща скоба не се поставя интервал.

21. Корекция: Задължителна
Грешно: област·)
Вярно: област)
Обяснение: Преди затваряща скоба не се поставя интервал.

22. Корекция: Препоръчителна
Грешно: /32-ри МИР/
Вярно: (32-ри МИР)
Обяснение: В един документ е препоръчително да се използват един вид скоби, освен ако не се търси по-различен ефект чрез употреба на друг вид. Например квадратни скоби понякога се използват при математически формули или при цитат в научен труд. Пример: .... [(1), стр. 22]… В случая ограждащите скоби трябва да са кръгли, каквито са в останалата част от документа. Като цяло препоръчваме употребата на кръгли скоби, тъй като наклонените черти обикновено се употребяват с друг смисъл (например: 2/3 от хората, кандидатът/ите представят...).

23. Корекция: Задължителна
Грешно: Илия Илиев
Вярно: Илия Илиев
Обяснение: Целият текст на документа се оформя с един и същ вид и големина на шрифта. В случая името е изписано на шрифт Arial, а трябва да е на шрифт Times New Roman, какъвто е шрифтът на останалата част от текста. Препоръчваме за избягването на подобни грешки след написването на документа целият текст да се маркира и от менюто Format ? Font се избират желаният шрифт и размер на буквите.

24. Корекция: Задължителна
Грешно: „·Анализи и прогнози”
Вярно: „Анализи и прогнози”
Обяснение: След отваряща кавичка не се слага интервал.

25. Корекция: Задължителна
Грешно: министерството на транспорта
Вярно: Министерството на транспорта
Обяснение: Имената на институции и ведомства са собствените имена и се изписват с главна начална буква.

26. Корекция: Задължителна
Грешно: теми·,включени
Вярно: теми,·включени
Обяснение: Преди запетаята не трябва да има интервал, а след запетаята – трябва да има. Общото правило е, че преди препинателен знак не се поставя интервал(изключение правят дългото тире, отварящите скоби и кавички), а след препинателен знак се поставя интервал (изключение правят отварящите скоби и отварящите кавички).

27. Корекция: Задължителна
Грешно: теми, включени в дневния ред са
Вярно: теми, включени в дневния ред, са
Обяснение: Обособените части, когато са в средата на изречението, се отделят със запетаи в началото и в края им. В конкретния случай обособена част е включени в дневния ред.

28. Корекция: Задължителна
Грешно: са:
Вярно: са:
Обяснение: Препинателният знак след дадена дума ползва същото графичнооформление като нея. В случая двоеточието също трябва да е подчертано (опцията Underline). Неопитният наблюдател не забелязва разликата, но опитният веднага я вижда ?.

29. Корекция: Препоръчителна
Грешно: 43125
Вярно: 43·1255
Обяснение: Хилядите в дадено число се разделят графично с интервал. Като алтернатива може за разделителен знак да се използва и запетая (43,125) – тази практика е утвърдена най-вече в английските текстове.

30. Корекция: Задължителна/препоръчителна
Грешно: предоставяне
Вярно: Предоставяне
Обяснение: Задължително при употребата на булети се използва един и същ модел на оформление във всички булети, въпрос на стил е кой подход ще бъде възприет. Има два варианта за началото на всеки булет: 1) начало навсякъде с главни букви; 2) начало навсякъде с малки букви. В конкретния посочен случай се препоръчва да се използва главна буква за начало, както е при текстовете на останалите булети.
Обикновено с главна буква започват булетирани рубрики, когато на отделните изброявания трябва да се придаде самостоятелен характер или когато включват едно или повече изречения (когато става въпрос за цели изречения, в края на всяко се поставя точка). С малка буква най-често започват булетираните текстове, които са зависими от последната дума на въвеждащото изречение. При финала на такива булети също трябва да се спазва еднотипно оформление, като най-общо вариантите са: 1) поставяне на точка и запетая (;) в края на всеки булет и точка (.) в края на последния – това е официално приетият вариант; 2) без препинателни знаци в края на булетите, но с точка (.) след последния – допустим вариант, особено ако текстът в булетите е сравнително кратък; 3) без препинателни знаци в края на булетите – изчистен стил, подходящ при презентации, информационни материали и др.

31. Корекция: Задължителна/препоръчителна
Грешно: «единен фиш»
Вярно: «единен фиш»
Обяснение: В целия документ трябва да се използват един и същ тип кавички. В случая отварящите и затварящите кавички трябва да са като използваните по-нагоре в текста („Анализи и прогнози”). В повечето компютърни текстообработващи програми графичното изображение на кавичките е зависимо от избрания шрифт.

32. Корекция: Задължителна
Грешно: 5 члена на Комисията
Вярно: 5 членове на Комисията
Обяснение: При съществителни от м.р., които назовават лица, е грешно да се употребява бройна форма за мн.ч. (5 члена, 20 ученика). Правилното е да се употребява само обикновената форма за мн.ч.: 5/петима членове, 20 ученици.

33. Корекция: Задължителна
Грешно: 25 градове
Вярно: 25 града
Обяснение: При съществителните имена от м.р., които не назовават лица, се използват два вида форми за мн.ч.: обикновена – много театри, много столове и пр., ибройна форма – (два) театъра, (три) стола. В случая правилното е да се употреби бройната форма – 25 града.

34. Корекция: Задължителна
Грешно: 25 градове.
Вярно: 25 града.
Обяснение: Препинателният знак след дадена дума ползва същото графично оформление като нея. В случая точката не трябва да е Bold. Неопитният наблюдател не забелязва разликата, но опитният веднага я вижда ?.

35. Корекция: Препоръчителна
Грешно: ИВАН ИВАНОВ
Вярно: ИВАН ИВАНОВ
Обяснение: Препоръчва се името на адресанта се изписва с главни букви в Bold.

36. Корекция: Задължителна/препоръчителна
Грешно: заместник министър·председател
Вярно: Заместник министър-председател
Обяснение: Смислови обособените словосъчетания трябва да имат еднакво графично оформление. В случая Заместник министър-председател трябва да е с еднакъв шрифт. Препоръчва се длъжността на адресанта да се изписва под името му с първа главна буква и в Italic.

37. Корекция: Задължителна
Грешно: Заместник министър·председател
Вярно: Заместник министър-председател
Обяснение: Думи, в състава на които влизат части от съществителни имена, между които има отношение на подчинение (първата пояснява втората), се приемат засложни думи и се пишат полуслято (с малко тире): министър-председател, заместник-кмет, помощник-директор. Когато се добавя пояснение към сложна дума, която се изписва полуслято (министър-председател), това пояснение също се пише разделно поради струпването на три съставни части: заместник министър-председател.


Общи препоръки

Всеки нов параграф е добре да започва с отстояние надясно, като неговият размер е еднакъв за всички параграфи в текста. Текстът на документа се подравнява от двете страни, а адресатът (получателят), обръщението и адресантът (подателят) се позиционират в началото на реда с ляво подравняване. Името и длъжността на адресата, обръщението, както и името на адресанта е препоръчително да се изписват с главни букви в Bold. Длъжността на адресанта е препоръчително да се изписва на нов ред под името му с първа главна буква и в Italic.

Писмо без грешки

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Бих искал да Ви уведомя накратко, че днес (26.07.2007 г.) в гр. София се провежда
първият национален семинар по модернизация на държавната администрация. Лектори на семинара са:

 • Красимир Красимиров – заместник-министър на финансите
 • Георги Георгиев – заместник областен управител на Софийска област
 • Петър Петров – заместник-кмет на с. Аврен (Варненска област)
 • Димитър Димитров – народен представител (32-ри МИР)
 • Илия Илиев – началник на отдел „Анализи и прогнози” в Министерството на
  транспорта

Основните теми, включени в дневния ред, са:

 • Обучение на 43 125 държавни служители по информационни технологии
 • Предоставяне на 1 200 компютъра на всички общини
 • Пилотно въвеждане на система за плащане с „единен фиш”

Участие в семинара са потвърдили 5 членове на Комисията по въпросите на държавната администрация към Народното събрание, както и представители на областни и общински административни структури от 25 града.

С уважение:

ИВАН ИВАНОВ

Заместник министър-председател

 

 

За проекта „РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ”

През последните десетилетия някои от българските букви се предават по повече от три, четири или пет начина – т.е. в различни текстове от различни автори три, четири или пет латински букви се използват едновременно за обозначаване на една български буква.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е отговор на необходимостта да се уеднакви тази твърде разнообразна и често затрудняваща общуването съвременна практика при транслитериране на български собствени имена с латински букви. Системата за транслитериране беше предложена на обсъждане пред широк кръг от съвременното българско общество: освен представители от всички университети и висши училища, в дискусията участваха и представители на писателските и преводаческите съюзи, на държавните български институции, на медиите.

В рамките на проекта РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е апробирана системата за транслитериране на български собствени имена, правилата и неизбежните изключения. Конструирана е база данни от собствени имена. Създадено е web-базирано приложение, което позволява коректно да се транслитерират български собствени имена от кирилица на латиница и обратно. Транслитерацията на имената на географските обекти (градове, села, планини, реки, езера, местности, върхове...) и на имената на обекти в населените места (улици, булеварди, паркове, градини, паметници...) има задължителен характер. Транслитерацията на личните, бащините и фамилните имена има пожелателен характер.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е финансиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа . Реализиран е от екип сътрудници на Института за български език при Българската академия на науките – от Секцията за съвременен български език (направление "Езикова култура и езикова политика") и от Проблемната група за стандартизиране на собствени имена. В началния етап от разработването на проекта участваха и сътрудници от Секцията за компютърна лингвистика и от Информационния център при Института за български език.

Система за транслитериране
 

Българска кирилица Латинска версия
Главна буква/букви Малка буква/букви Главна буква/букви Малка буква/букви
А а A a
Б б B b
В в V/U v/u
Г г G g
Д д D d
Е е E e
Ж ж Zh zh
З з Z z
И и I i
Й й Y y
К к K k
Л л L l
М м M m
Н н N n
О о O o
П п P p
Р р R r
С с S s
Т т T t
У у U u
Ф ф F f
Х х H h
Ц ц Ts ts
Ч ч Ch ch
Ш ш Sh sh
Щ щ Sht sht
Ъ ъ A a
Ь ь Y y
Ю ю Yu yu
Я я Ya ya

 

Специфични буквени съчетания

В съвременния български стандартен език се използват и специфични буквени съчетания, някои български букви се предават чрез латински буквени съчетания, а някои латински букви и буквени съчетания обозначават едновременно две български букви или буквени съчетания.

Българска кирилица Латинска версия
Главна буква/букви Малка буква/букви Главна буква/букви Малка буква/букви
А/Ъ а/ъ A a
В в V/U v/u
Дж дж Dzh dzh
Дз дз Dz dz
Ев ев Ev/Eu ev/eu
Й/Ь й/ь Y y
Ц/Тс ц/тс Ts ts
Йо йо Yo yo
Ш/Сх ш/сх Sh sh
Ьо ьо Yo yo

 

Предаване на някои имена по традиция

Собственото име България се предава по традиция като Bulgaria.
Също по традиция буквеното съчетание –ия в края на собствените имена и в края на думите, които са използвани като собствени имена, се предава с латинските букви –ia: София (Sofia), Македония (Makedonia), Тракия (Trakia), Малкия дъб (Malkia dab), Синия вир (Sinia vir) и т.н.
Когато не е в края на собствено име или в края на дума, използвана като собствено име, съчетанието -ия- се предава като -iya- : Диана (Diana) и Дияна (Diyana), Мариян (Mariyan), Кръстьо Българията (Krastyo Balgariyata) и т.н.


База данни

Базата данни е конструирана специално за проекта „Разбираема България” в Института за български език при БАН с активното съдействие на Министерството на държавната администрация и административната реформа, на областните центрове в страната, със съдействието и на Datamap.
Базата данни съдържа имената на над 140 000 обекта (имена на географски обекти, имена на улици, площади, паметници, квартали и пр.), както и използваните днес лични, бащини и фамилни имена на хора.
Базата данни съдържа както пълни собствени имена, така и някои съкращения с оглед на актуалната обществена практика.
Базата данни предоставя препоръчителна форма на дадено собствено име на географски обект (местност, населено място, река, планина, връх и т.н.) или на обект в населено място (улица, площад, паметник и т.н.) в случаите, когато даденото име се среща в повече от един вариант. За препоръчителна форма най-често е избран по-краткия вариант.
Базата данни съдържа транскрибирани чуждоезикови собствени имена, използвани като български собствени имена за наименуване на различни обекти в населените места: улици, паметници и др. Според приетите правила тези имена не се транслитерират, а се предават съобразно правописа им в езика, от който са заети. Имената от езиците, които използват версия на латинската азбука (напр. английски, френски, полски), се предават в оригиналния им правопис. Имената от езиците, които не използват версия на латинската азбука, се предават според приетата в езика система за транслитерация или според най-разпространения вариант.
Базата данни не съдържа такива собствени имена, които по установена общоприета практика не се транслитерират, а се превеждат: напр. имената на държавните институции.
Базата данни съдържа собствени имена на хора (лични, бащини и фамилни) и имена на обекти в населени места във форма, приета в съвременната книжовноезикова практика. Собствените имена на географските обекти от национално значение са представени във формата, приета в съвременния стандартен език. Собствените имена на местности, реки, гори, хълмове и т.н. от регионално значение са представени във разпространения в съответната област вариант.

Повече подробности може да се намерят на електронния адрес:
http://transliteration.mdaar.government.bg/database


Речник на наименованията на обектите

Не малка част от собствените имена съдържат като своя част топонимични термини. Таблицата по-долу съдържа тези от тях, които са най-често използвани, и английския им превод.

aкадемия / акад.

akademia

academy

aквариум

akvarium

aquarium

алея /ал.

aleya / al.

alley

баня (бани)

banya (bani)

public baths

библиотека / библ.

biblioteka / bibl.

library

било

bilo

ridge

блато

blato

marsh

булевард / бул.

bulevard / bul.

boulevard

бюст

byust

bust

бюст паметник

byust pametnik

bust monument

валог

valog

hollow

вила

vila

villa

вилна зона

vilna zona

villa zone

висше училище

visshe uchilishte

higher school

вододел

vododel

water shed

водопад

vodopad

waterfall; falls, cascade

врата

vrata

gates

връх

vrah

peak

възвишение

vazvishenie

eminence, height

вълнолом

valnolom

breakwater

галерия

galeria

gallery

гара

gara

station

град / гр.

grad /gr.

town, city

градина

gradina

garden

гробище

grobishte

cemetery

дворец

dvorets

palace

делфинариум

delfinarium

dolphinarium

джамия

dzhamia

mosque

долина

dolina

valley

дол

dol

ravine

дом

dom

home, house

дом паметник

dom pametnik

memorial house

езеро (езера)

ezero (ezera)

lake (lakes)

ждрело

zhdrelo

gorge

жилищен блок /жил. блок

zhilishten blok / zhil. blok

block (of flats)

жилищен дом / жил. дом

zhilishten dom / zhil. dom

home, house; residential building, flat (BE), apartment (AE)

жилищен комплекс / ж.к.

zhilishten kompleks / zh.k.

housing estate

жилищна зона

zhilishtna zona

residential zone

зала

zala

hall

залив

zaliv

bay, gulf

зона

zona

zone

извор (извори) /изв.

izvor (izvori) / izv.

spring, springs

канал

kanal

canal, channel

квартал

kvartal

district

кино

kino

cinema, (BE), movie theater (AE)

клисура

klisura

ravine, gorge

колиби

kolibi

huts

колония

kolonia

colony, settlement

комбинат

kombinat

combine

комплекс

kompleks

complex

конак

konak

resting place; town-hall

котловина

kotlovina

hollow

крепост

krepost

fortress

кула

kula

tower

културен дом

kulturen dom

cultural centre

курорт

kurort

resort

къща

kashta

house

къща музей

kashta muzey

museum house

лагуна

laguna

lagoon

лично име

lichno ime

first name

мавзолей

mavzoley

mausoleum

магистрала

magistrala

highway

манастир

manastir

monastery

махала

mahala

neighbourhood

местност

mestnost

area

микроязовир

mikroyazovir

small dam

минерални бани

mineralni bani

mineral baths

младежки дом / мл. дом

mladezhki dom / ml. dom

youth centre

могила

mogila

hill

мост

most

bridge

музей

muzey

museum

находище

nahodishte

deposit (ore deposit); field (coal field)

низина (низини)

nizina (nizini)

lowland, lowlands

нос

nos

cape

област

oblast

region

общежитие

obshtezhitie

hostel

окоп

okop

trench

остров

ostrov

island

паметник

panetnik

monument

параклис

paraklis

chapel

парк

park

park

пещера

peshtera

cave

пирамиди

piramidi

pyramids

планина

planina

mountain

плато

plato

plateau

площад

ploshtad

square, circus

поле

pole

field

полуостров

poluostrov

peninsula

природна забележителност

prirodna zabelezhitelnost

natural landmark

пролом

prolom

gorge

пропаст

propast

precipice

проход

prohod

pass

район

rayon

district

резерват

rezervat

reserve

река

reka

river

рид (ридове)

rid (ridove)

hill, hills

римска вила

rimska vila

Roman villa

римски път

rimski pat

Roman road

ротонда

rotonda

rotunda

сграда

sgrada

building

седловина

sedlovina

saddle, col

село / с.

selo / s.

village

скала (скали)

skala (skali)

rock, rocks

скални мостове

skalni mostove

rock bridges

стадион

stadion

stadium

стена

stena

wall

театър

teatar

theatre

улица

ulitsa

street

фамилно име

familno ime

family name

форт

fort

fort

хан

han

inn

хижа

hizha

hut

хоспис

hospis

hospice

храм

hram

temple

храм паметник

hram pametnik

memorial church

хълм (хълмове)

halm (halmove)

hill, hills

хълмиста ивица

halmista ivitsa

hilly strip (of land)

циркус

tsirkus

circus

църква

tsarkva

church

чешма

cheshma

drinking fountain

читалище

chitalishte

community centre

шелф

shelf

shelf

язовир

yazovir

dam

 

ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ОТ НАЧАЛОТО НА 1991 Г.
(ПРОСТА ГОДИШНА ЛИХВА)

От дата

ОЛП

01.06.2010 г.

0.20

01.05.2010 г.

0.18

01.04.2010 г.

0.17

01.03.2010 г.

0.18

01.02.2010 г.

0.24

01.01.2010 г.

0.39

01.12.2009 г.

0.55

01.11.2009 г.

0.61

01.10.2009 г.

1.46

01.09.2009 г.

1.57

01.08.2009 г.

1.71

01.07.2009 г.

2.24

01.06.2009 г.

2.35

01.05.2009 г.

2.27

01.04.2009 г.

3.53

01.03.2009 г.

3.49

01.02.2009 г.

3.92

01.01.2009 г.

5.17

01.12.2008 г.

5.77

01.11.2008 г.

5.72

01.10.2008 г.

5.38

01.09.2008 г.

5.23

01.08.2008 г.

5.25

01.07.2008 г.

5.06

01.06.2008 г.

4.96

01.05.2008 г.

4.93

01.04.2008 г.

4.85

01.03.2008 г.

4.83

01.03.2008 г.

4.83

01.02.2008 г.

4.75

01.01.2008 г.

4.68

01.12.2007 г.

4.58

01.11.2007 г.

4.26

01.10.2007 г.

4.24

01.09.2007 г.

4.09

01.08.2007 г.

4.10

01.07.2007 г.

4.01

01.06.2007 г.

3.84

01.05.2007 г.

3.81

01.04.2007 г.

3.68

01.03.2007 г.

3.52

01.02.2007 г.

3.53

01.01.2007 г.

3.43

01.12.2006 г.

3.26

01.11.2006 г.

3.19

01.10.2006 г.

2.98

01.09.2006 г.

2.94

01.08.2006 г.

2.80

01.07.2006 г.

2.69

01.06.2006 г.

2.56

01.05.2006 г.

2.57

01.04.2006 г.

2.48

01.03.2006 г.

2.28

01.02.2006 г.

2.25

01.01.2006 г.

2.21

01.12.2005 г.

2.05

01.11.2005 г.

2.04

01.10.2005 г.

2.04

01.09.2005 г.

2.04

01.08.2005 г.

2.04

01.07.2005 г.

2.04

01.06.2005 г.

2.06

01.05.2005 г.

2.03

01.04.2005 г.

1.95

01.03.2005 г.

1.91

01.02.2005 г.

1.89

26.01.2005 г.

2.45

29.12.2004 г.

2.37

24.11.2004 г.

2.36

27.10.2004 г.

2.44

29.09.2004 г.

2.39

25.08.2004 г.

2.40

28.07.2004 г.

2.44

30.06.2004 г.

2.44

26.05.2004 г.

3.83

28.04.2004 г.

2.59

31.03.2004 г.

2.55

25.02.2004 г.

2.41

28.01.2004 г.

2.51

23.12.2003 г.

2.83

26.11.2003 г.

2.60

29.10.2003 г.

2.60

24.09.2003 г.

2.59

27.08.2003 г.

2.56

30.07.2003 г.

2.52

25.06.2003 г.

2.52

28.05.2003 г.

2.96

30.04.2003 г.

2.95

26.03.2003 г.

2.56

26.02.2003 г.

2.52

29.01.2003 г.

2.50

04.12.2002 г.

3.31

02.10.2002 г.

3.71

04.09.2002 г.

3.75

07.08.2002 г.

3.79

03.07.2002 г.

3.67

05.06.2002 г.

3.71

30.04.2002 г.

3.92

03.04.2002 г.

4.08

06.03.2002 г.

4.43

06.02.2002 г.

4.54

02.01.2002 г.

4.78

05.12.2001 г.

4.65

21.11.2001 г.

4.79

17.10.2001 г.

4.63

03.10.2001 г.

4.63

19.09.2001 г.

4.76

05.09.2001 г.

4.68

15.08.2001 г.

4.75

01.08.2001 г.

4.59

18.07.2001 г.

4.55

06.06.2001 г.

4.47

16.05.2001 г.

4.47

02.05.2001 г.

4.39

18.04.2001 г.

4.36

04.04.2001 г.

4.24

07.03.2001 г.

4.15

21.02.2001 г.

4.21

07.02.2001 г.

3.96

17.01.2001 г.

4.29

03.01.2001 г.

4.54

28.12.2000 г.

4.63

20.12.2000 г.

4.54

13.12.2000 г.

4.58

06.12.2000 г.

4.67

22.11.2000 г.

4.71

15.11.2000 г.

4.50

01.11.2000 г.

4.46

25.10.2000 г.

4.42

18.10.2000 г.

4.13

11.10.2000 г.

4.01

04.10.2000 г.

3.97

27.09.2000 г.

4.01

20.09.2000 г.

3.93

13.09.2000 г.

3.81

07.09.2000 г.

3.85

30.08.2000 г.

4.01

23.08.2000 г.

3.72

16.08.2000 г.

3.44

02.08.2000 г.

3.48

19.07.2000 г.

3.44

12.07.2000 г.

3.72

05.07.2000 г.

3.93

28.06.2000 г.

4.05

21.06.2000 г.

4.17

14.06.2000 г.

3.60

25.05.2000 г.

3.44

17.05.2000 г.

3.48

10.05.2000 г.

3.56

26.04.2000 г.

3.64

12.04.2000 г.

3.60

05.04.2000 г.

3.64

22.03.2000 г.

3.56

15.03.2000 г.

3.48

01.03.2000 г.

3.03

23.02.2000 г.

3.11

16.02.2000 г.

3.23

09.02.2000 г.

3.40

02.02.2000 г.

3.68

26.01.2000 г.

3.93

19.01.2000 г.

4.13

12.01.2000 г.

4.26

05.01.2000 г.

4.42

03.11.1999 г.

4.46

13.10.1999 г.

4.42

06.10.1999 г.

4.46

29.09.1999 г.

4.50

23.09.1999 г.

4.63

15.09.1999 г.

4.71

01.09.1999 г.

4.75

25.08.1999 г.

4.79

11.08.1999 г.

4.75

07.07.1999 г.

4.79

30.06.1999 г.

4.75

23.06.1999 г.

4.50

26.05.1999 г.

4.42

19.05.1999 г.

4.46

12.05.1999 г.

4.50

05.05.1999 г.

4.54

28.04.1999 г.

4.63

21.04.1999 г.

4.67

14.04.1999 г.

4.71

07.04.1999 г.

4.75

31.03.1999 г.

4.79

24.03.1999 г.

4.83

17.03.1999 г.

4.87

10.03.1999 г.

4.83

17.02.1999 г.

4.91

10.02.1999 г.

4.99

27.01.1999 г.

5.04

13.01.1999 г.

5.08

06.01.1999 г.

5.12

30.12.1998 г.

5.08

16.12.1998 г.

4.99

09.12.1998 г.

5.04

02.12.1998 г.

5.08

25.11.1998 г.

5.12

18.11.1998 г.

5.16

11.11.1998 г.

5.24

28.10.1998 г.

5.28

21.10.1998 г.

5.20

14.10.1998 г.

5.12

09.09.1998 г.

5.08

19.08.1998 г.

5.12

05.08.1998 г.

5.16

24.06.1998 г.

5.20

10.06.1998 г.

5.16

27.05.1998 г.

5.12

20.05.1998 г.

5.16

13.05.1998 г.

5.24

06.05.1998 г.

5.32

29.04.1998 г.

5.37

08.04.1998 г.

5.41

31.03.1998 г.

5.41

25.03.1998 г.

5.32

18.03.1998 г.

5.28

11.03.1998 г.

5.32

04.03.1998 г.

5.49

25.02.1998 г.

5.53

18.02.1998 г.

5.61

11.02.1998 г.

5.78

04.02.1998 г.

5.90

28.01.1998 г.

6.07

21.01.1998 г.

6.27

14.01.1998 г.

6.40

07.01.1998 г.

6.52

05.01.1998 г.

6.56

29.12.1997 г.

6.65

17.12.1997 г.

6.77

10.12.1997 г.

6.85

03.12.1997 г.

6.94

01.12.1997 г.

6.40

24.11.1997 г.

5.90

17.11.1997 г.

5.41

10.11.1997 г.

5.45

03.11.1997 г.

4.95

27.10.1997 г.

4.87

20.10.1997 г.

5.12

13.10.1997 г.

5.53

06.10.1997 г.

5.78

29.09.1997 г.

6.03

22.09.1997 г.

6.27

15.09.1997 г.

6.23

08.09.1997 г.

6.11

01.09.1997 г.

5.98

25.08.1997 г.

5.86

18.08.1997 г.

5.70

11.08.1997 г.

5.59

04.08.1997 г.

5.50

28.07.1997 г.

5.42

21.07.1997 г.

6.12

14.07.1997 г.

6.96

07.07.1997 г.

9.76

30.06.1997 г.

10.12

23.06.1997 г.

15.20

16.06.1997 г.

35.76

09.06.1997 г.

47.28

02.06.1997 г.

48.72

26.05.1997 г.

43.08

19.05.1997 г.

51.48

12.05.1997 г.

62.40

28.04.1997 г.

74.40

21.04.1997 г.

96.36

14.04.1997 г.

169.80

07.04.1997 г.

205.68

01.03.1997 г.

216.00

28.01.1997 г.

198.00

04.11.1996 г.

180.00

18.10.1996 г.

240.00

24.09.1996 г.

300.00

10.05.1996 г.

108.00

26.04.1996 г.

67.00

06.03.1996 г.

49.00

05.02.1996 г.

42.00

01.08.1995 г.

34.00

17.07.1995 г.

39.00

03.07.1995 г.

44.00

21.06.1995 г.

48.00

08.05.1995 г.

54.00

25.04.1995 г.

60.00

10.04.1995 г.

65.00

07.09.1994 г.

72.00

14.03.1994 г.

62.00

10.01.1994 г.

56.00

10.11.1993 г.

52.00

01.11.1993 г.

47.00

23.08.1993 г.

44.00

04.06.1993 г.

48.00

22.02.1993 г.

51.00

01.01.1993 г.

47.00

15.09.1992 г.

41.00

03.08.1992 г.

45.00

06.07.1992 г.

49.00

21.08.1991 г.

54.00

10.07.1991 г.

47.00

10.06.1991 г.

52.00

07.02.1991 г.

45.00

валидни към 01.01.2020 година

Законова разпоредба

Нарушение

Наказателно-отговорни лица

Наказание

Вид

Размер в лева при първо нарушение

Размер в лева при повторно нарушение

І.  По Закона за счетоводството

Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция за приходите или на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на  Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

Чл. 68

Нарушаване разпоредбата на чл. 9 от ръководител

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 69

Нарушаване изискванията за съхраняване на счетоводна информация по глава първа, раздел III

Физически лица

Глоба

От 500 до 3500

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 7000

Двоен размер

Чл. 70

възлагане съставяне на финансови отчети в нарушение на чл. 17, ал. 1

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 71

Съставяне финансов отчет от лице или счетоводно предприятие, без да отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 и чл. 18(за лице) или чл. 18(за счетоводно предприятие)

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 72

Несъставяне при задължение на  финансов отчет и/или годишни доклади по глава седма, раздели I – IV

Физически лица

Глоба

От 500 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 5000

Двоен размер

Чл. 73

Несъставяне при задължение на годишни доклади за плащанията към правителствата по реда на глава седма, раздели V и VI

Физически лица

Глоба

От 1000 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 15000

Двоен размер

Чл. 74

Непубликуване при задължение на финансов отчет

Физически лица

Глоба

От 200 до 3000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Двоен размер

Чл. 75

Невъзлагане при задължение на извършването на независим финансов одит на регистриран одитор

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.1 и 3

Възлагане извършването на независим финансов одит на лице, упражняващо дейност като регистриран одитор, без да е регистрирано по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 10000

Двоен размер

Чл. 76, ал.2 и 3

Извършване на одит, без да е регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000

Двоен размер

Чл. 77

Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този закон

Физически лица

Глоба

От 200 до 1000

Двоен размер

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 300 до 2000

Двоен размер

ІІ.  По Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице. В случаите, когато нарушението е извършено от орган или служител на НАП, актът за установяване на административно нарушение се съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.

Чл. 270

Разгласяване, предоставяне, публикуване, използване или разпространяване по друг начин факти и обстоятелства, представляващи данъчна и осигурителна информация

Лицата по чл. 73 – 75, както и лицата, имащи по други закони достъп до данъчна и осигурителна информация

Глоба

Ако не подлежат на по-тежко наказание, се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., а в особено тежки случаи – от 5000 лв. до 10 000 лв. Освен глобата по изречение първо служителите на Националната агенция за приходите, публичните изпълнители и специалистите могат да бъдат лишени от правото да заемат съответната длъжност за срок от 1 до 3 години

-

Чл. 271

Неиздаване в срок на удостоверение за наличие или липса на задължение по искане на заинтересованото лице или въз основа на акт на съда

Орган по приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 1

Отказ да се приеме надлежно попълнена и подписана декларация, включително чрез пълномощник

Служител от Националната агенция за приходите, на когото е възложено приемането на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 272,

ал. 2

Неотразяване подаването на декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски, във входящия регистър на съответната териториална дирекция или не издаде документ, удостоверяващ подаването.

Служител от Националната агенция за приходите

Глоба

От 100 до 300

От 300 до 600

Чл. 273

Неоказване на съдействие на орган по приходите или публичен изпълнител или възпрепятства упражняването на правомощията им

Физически лица

Глоба

От 250 до 500 От 500 до 1000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 250 до 500 От 500 до 1000

Чл. 274

Извършване на ревизия, без да е възложена, или продължаване извършването на ревизия извън определения срок, освен когато този срок е продължен по установения ред

Орган по приходите

Глоба

От 250 до 500 От 500 до 1000

Чл. 275

Непредставяне на декларацията по чл. 124, ал. 3 или по чл. 142, ал. 5 в установения срок

Физически лица

Глоба

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 500 до 5000, ако не подлежи на по-тежко наказание

От 1000 до 10000, ако не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 276

Налагане на запор или възбрана върху имущества, неподлежащи на принудително изпълнение

Публичен изпълнител

Глоба

От 500 до 1000 От 1000 до 3000

Чл. 277

Лице, което при образувано изпълнително производство по реда на този кодекс не изпълни в установените срокове задължението си за предоставяне на информация на публичния изпълнител

Физически лица

Глоба

От 50 до 250 От 100 до 500
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 50 до 250 От 100 до 500

Чл. 278

Неизпълнение на друго задължение, произтичащо от този кодекс

Виновните лица Глоба От 50 до 500, ако не подлежи на по-тежко наказание

-

Чл. 278а, ал.1

Непредоставяне отчет по държави в предвидения в чл. 143ф, ал. 1 срок от предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 100000 до 200000 От 200000 до 300000

Чл. 278а, ал.2

Непосочване или посочване неверни или непълни данни или обстоятелства в отчета по държави по чл. 143ф от предоставящо информация предприятие по чл. 143х или чл. 143ц

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

от 50 000 до 150 000 . Това наказание се налага и в случаите, когато непълните или неверни данни се дължат на отказ по чл. 143ц, ал. 2 или по чл. 143ч, ал. 5 на крайното предприятие майка да предостави информация.

от 100 000 до 250 000

Чл. 278а, ал.3

Неизпълние на задължението за уведомяване по чл. 143ц, ал. 2 или чл. 143ч, ал. 5 от съставно предприятие

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

10000

15000

Чл. 278а, ал.4

Неизпълние на задължението за уведомяване по чл. 143ш от съставно предприятие

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 50000 до 150000

От 100000 до 200000

Чл. 278а, ал.5,8

Неизготвяне на местно досие по глава осма "а"

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

до 0,5 на сто

от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. За целите на изречение първо при предоставяне или получаване на

заем общата стойност на сделката е неговият размер. Счита се, че местното досие не е изготвено, когато същото не е представено при поискване от орган по

приходите в определения от него срок.

до 1.0 на сто

от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията

Чл. 278а, ал.6,8

неразполагане с обобщено досие по чл. 71г, когато е задължено за това

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 278а, ал.7,8

Посочване на неверни или непълни данни в документацията за трансферно ценообразуване по

глава осма "а"

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция

От 1500 до 5000

От 3000 до 10000

Чл. 278б, ал.1

Неизпълнение на задължение по чл. 13

Физически лица

Глоба От 1000 до 3000 От 3000 до 5000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 20000 От 20000 до 50000

Чл. 278б, ал.2

Нарушение на разпоредбите на чл. 127б - 127е

Физически лица

Глоба До 2000 До 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция До 5000 До 20000

Чл. 278в, ал.1

Непредоставяне на информацията по чл. 142б, ал. 1 в срока по чл. 142в, ал. 1 или предоставяне на невярна информация  от предоставяща информация финансова институция

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 250 лв. за всяка финансова сметка до 500 лв. за всяка финансова сметка

Чл. 278в, ал.2

Откриване на нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 1000 лв. за всяка финансова сметка  

Чл. 278в, ал.3

Несъхраняване на информацията по чл. 142ц, ал. 1

предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 2000 лв.  

Чл. 278в, ал.4

Посочване от титуляр на сметка на неверни данни и обстоятелства в декларация, предвидена по този кодекс, с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация

Физически лица

Глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. В този случай предоставящата информация финансова институция не носи отговорност по ал. 1  

Чл. 278в, ал.5

Нарушаване на  правилата на чл. 142ш, ал. 3

Предоставяща информация финансова институция Имуществена санкция до 2000 лв.  

ІІІ. По Закона за корпоративното подоходно облагане

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 261

Неподаване на декларация по този закон, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 500 до 3000

От 1000 до 6000

Чл. 262

Неподаване на приложение към годишната данъчна декларация или посочване неверни данни или обстоятелства в него

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000

От 200 до 2000

Чл. 262а

Непредставяне или за несвоевременно представяне на информация по чл. 201, ал. 5 и 6, както и за посочване на неверни или непълни данни

ДЗЛ

Имуществена санкция

до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения , извършени за повече от едно юридическо лице, за което следва да се предоставя информация, имуществената санкция се налага поотделно за всяко юридическо лице

До 500

Чл. 262б

Неизпълние задължението по чл. 155г, ал. 9, неизпълнието му

в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до неприлагането на чл. 155г, ал. 7

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 3000 до 5000

От 6000 до 10000

Чл. 263

Отчитане стопанска операция в нарушение на счетоводната политика и това води до неправилно определяне на счетоводния финансов резултат

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 100 до 1000 за всяко нарушение

От 200 до 2000 за всяко нарушение

Чл. 264

С действие или бездействие е допуснато нарушение, посочено в чл. 261, 262 или 263

Представляващият данъчно задълженото лице, включително лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор, синдик или представляващ място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

Имуществена санкция или глоба

От 200 до 1000

От 400 до 2000

Чл. 265

Неиздаване на първичен счетоводен документ за отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Имуществена санкция

санкцията по чл. 182 от Закона за данък върху добавената стойност

-

Чл. 266

Неизпълнение на задължението по чл. 10, ал. 4

ДЗЛ

Имуществена санкция

санкцията по чл. 185 от Закона за данък върху добавената стойност.

-

Чл. 267

Извършване на скрито разпределение на печалба

ДЗЛ

Имуществена санкция

20 на сто от сумата, представляваща скрито

разпределение на печалба ; в случаите, когато данъчно задължено лице, извършило скрито разпределение на печалба, посочи това

обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията не се налага

-

Чл. 276

Неизпълнение на задълженията по чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2 или чл. 259, ал. 3

ДЗЛ

Имуществена санкция От 500 до 2000 за всяко неизпълнено задължение От 1500 до 5000 за всяко неизпълнено задължение

Чл. 277

Прилагане реда на облагане по глава тридесет и четвърта, без да се отговаря на условията, даващи право на избор

ДЗЛ

Имуществена санкция

От 20000 до 30000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

От 40000 до 60000 ; нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби за срок 5 години

Чл. 277а, ал.1

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна по получена

индивидуална квота, които са с номинална стойност, превишаваща тази индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

превишението на номиналната стойност на

предоставените на работодатели ваучери за храна по получената индивидуална квота над тази

индивидуална квота, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277а, ал.2

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна, без да е получило индивидуална квота

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените на

работодатели ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277а, ал.3

Предоставяне на работодатели на ваучери за храна които не отговарят на условията и реда за отпечатване на ваучери за храна, определени с наредбата по чл. 209, ал. 6

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

номиналната стойност на предоставените ваучери за храна, но не по-малко от 2000 лв.

 

Чл. 277б

Непредставяне на справка за предоставените и изплатени/ осребрени ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

От 1000 до 1500

От 2000 до 2500

Чл. 277в

Неизпълнение на изискванията на чл. 209, ал. 8 за плащания във връзка

с предоставени ваучери за храна

Оператор на ваучери за храна

Имуществена санкция

от 10 000 до 15 000 лв

от 20 000 до 30 000 лв

Чл. 277г

Неизпълнение на задълженията по чл. 47д или посочи неверни данни и обстоятелства в регистъра по този член

ДЗЛ

Имуществена санкция

от 3 000 до 5 000 лв

от 6 000 до 10 000 лв

ІV. По Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Нарушенията се установяват с акт на орган по приходите.

Наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Актовете за установяване на нарушенията и наказателните постановления се съставят, издават и обжалват по реда на ЗАНН.

За налагането на административни наказания се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Чл. 80,
ал. 1 и 3

Неподаване на данъчна декларация в предвидените по ЗДДФЛ срокове, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 80,
ал. 2 и 3

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в данъчната декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не подлежи на по-тежко наказание

ДЗЛ

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 80а

Недеклариране или невярно деклариране на информацията по чл. 50, ал. 1, т. 5

Физическо лице

Глоба

в размер 10 на сто от недекларираните суми

в размер 15 на сто от недекларираните

суми, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

Чл. 80б

Неиздаване на документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите доходи от физическо лице,което е задължено да го издаде

Физическо лице

Глоба

в размер от 100 до 500 лв поотделно за всеки неиздаден документ

от 200 до 1000 лв  поотделно за всеки неиздаден документ

Чл. 81

Неудържане или невнасяне в срок на данък при задължение, ако не подлежи на по-тежко наказание

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 1000

До 2000

Чл. 81а

При поискване неиздаване и непредоставяне на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45

Лице-платец на доход

Глоба или имуществена санкция

До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание

До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението, ако лицето не подлежи на по-тежко наказание
Чл. 82 Непредставяне или несвоевременно представяне на информацията по чл.73 и 73а от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, ако не подлежи на по-тежко наказание ДЗЛ Глоба или имуществена санкция До 250 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението До 500 за всяко физическо лице, за което е извършено нарушението

Чл. 83

Неизпълнение на задължението по чл.51.ал.1 от ЗДДФЛ за представяне на годишен отчет за дейността, или непредставянето му в срок

Едноличен търговец

Имуществена санкция

До 500

До 1000

Чл. 84

Неизпълнение на задължението за определяне на годишния размер на данъка за доходи от трудови правоотношения

Работодател по основно трудово правоотношение

Глоба или имуществена санкция

До 500

До 1000

V. По Закона за данък върху добавената стойност

Установяването на нарушенията на този закон и нормативните актове по прилагането му, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от органите по приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 178

Неподаване при задължение на заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по ЗДДС срокове

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 5000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 5000

-

Чл. 179

Неподаване на справка-декларацията по чл. 125, ал. 1, декларацията по чл. 125, ал. 2, отчетните регистри по чл. 124 или неподаването им в предвидените срокове . Прилага се и за лице, регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза, което е длъжно, но не подаде справка-декларация за прилагане на специален режим за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, или не я подаде в предвидения срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 10000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 10000

-

Чл. 180, ал.1 и 2

Неначисляване на данък от регистрираните по ЗДДС лица в предвидените от закона срокове, когато са задължени, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Неначисления данък, но не по-малко от 500

Двукратния размер на неначисления данък, но не по-малко от 1000

Чл. 180,
ал. 3

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от данъка, но не по-малко от 200

5 на сто от данъка, но не по-малко от 400

Чл. 180,
ал. 4

При нарушение по чл.180, ал. 1, когато регистрираното лице е начислило данъка след срока по ал. 3, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

10 на сто от данъка, но не по-малко от 400

10 на сто от данъка, но не по-малко от 800

Чл. 180а, ал.1 , 2 и 4

Неначисляване на данък в предвидените в този закон срокове в случаите,когато данъкът е изискуем от лицето като платец по глава осма и за начисления данък лицето има право на пълен данъчен кредит, както и когато лицата не са начислили данък тъй като не са подали заявление за регистрация и не са се регистрирали по този закон в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ; от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

5 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 50 ;от 100 до 300 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

20 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 500 ; от 200 до 600 в случаите ,когато лицето е уведомило органите по приходите по реда на чл.126,ал.3,т.2 в срок до 2 месеца от края на месеца , в който е следвало да начисли данъка

Чл. 180а, ал.3

При нарушение по чл.180а, ал. 1, когато данъка е начислен в периода, следващ периода, през който данъка е следвало да бъде начислен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

2 на сто от неначисления данък, но не по-малко от 25

 

Чл. 180б

Неначисляване на данък върху добавената стойност за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6 в данъчния период, в който данъкът за доставката става изискуем от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв.

двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Чл. 180в

Непредоставяне в срок на обезпечение по чл. 176в или не предостави обезпечение, или предоставеното обезпечение не е в размера по чл. 176в

Физически лица, които не са търговци

 

 

 

Глоба

В размер на дължимото обезпечение; при предоставяне на дължимото обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено – 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000

Двойния размер на дължимото обезпечение

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

В размер на дължимото обезпечение; при предоставяне на дължимото обезпечение в 7-дневен срок, следващ изтичането на срока, в който е следвало да бъде представено – 25 на сто от дължимото обезпечение, но не по-малко от 10 000

Двойния размер на дължимото обезпечение

 

 

Чл. 181

Неподаване от регистрираните по ЗДДС лица на информация от отчетните регистри, или подаване на информация на технически носител, различна от посочената в отчетните регистри

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Чл. 181а

Непредоставяне при поискване от орган по приходите на електронния регистър по чл. 120, ал. 3 или електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата членка по идентификация от лице, което е регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 или е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 10000

от 1000 до 20000

Чл. 181б

Неводене при задължение на електронен регистър по чл. 123, ал. 5 и 6 или неводене електронния регистър съобразно изискванията на закона

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 181в

Неотразяване при задължение в дневника за продажби информацията от регистъра по

чл. 123, ал. 5, съответно в дневника за покупки информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 за данъчния период, през който тази информация или промените в нея са отразени в съответния регистър

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 100 до 1000

от 200 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 100 до 1000

от 200 до 2000

Чл. 181г

Непредоставяне при поискване от орган по приходите електронния

регистър по чл. 123, ал. 5 и 6

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 181д

Неводене при задължение на отчетност по чл. 123, ал. 7 или неводене отчетността съобразно изискванията на закона

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 500 до 5000

от 1000 до 10000

Чл. 182,

ал. 1

Неиздаване от регистрирано лице на данъчен документ, или неотразяване издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, водещи до определяне на данъка в по-малък размер

Физически лица, които не са търговци

Глоба

определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000

-

Чл. 182,
ал. 2

При нарушение по чл.182.ал.1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен

Физически лица, които не са търговци

Глоба

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250

-

Чл. 183

Издаване на данъчен документ и посочване в него на данък от лице, което не е регистрирано по този закон

Физически лица, които не са търговци

Глоба

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

Посочения в документа данък, но не по-малко от 1000

Двукратния размер на посочения в документа данък, но не по-малко от 5000

Чл. 184

Неподаване на декларацията по чл. 168, ал. 2 или неподаването и в срок

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 1000 до 10000

от 5000 до 20000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 1000 до 10000

от 5000 до 20000

Чл. 185, ал.1, 3 и 4

Неиздаване на документ по чл.118,ал.1

Физически лица, които не са търговци

Глоба

от 100 до 500

От 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Физическо лице, което фактически е било длъжно да издаде документ по чл.118,ал.1  и е приело плащане без да издаде такъв документ

Глоба

От 100 до 500

-

Чл. 185,

ал. 2 и 5

Нарушаване реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, или съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устрой­ства, или сервизно обслужване на фискалните устройства или

неизпълняване изискванията за дистанционна връзка с Националната агенция за приходите

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 300 до 1000 , а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 100 до 500

От 600 до 2000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 200 до 1000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 10000 , а когато нарушението не води до неотразяване

на приходи, от 500 до 2000

От 6000 до 20000 , а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, от 1000 до 4000

Чл. 185,

ал. 6

Неизпълнение на задължението да се съхрани фискалната касова бележка (фискалния бон) до напускането на обекта

Лицата

Глоба, която се събира на място с квитанция

5

-

Чл. 185а

Деклариране на неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14 от производител/разпространител на софтуер

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 185б

използване в търговски обект на софтуер за управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

 

 

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 5000 до 10000

От 10000 до 20000

Чл. 186,

чл. 187 и

чл. 188

Неспазване реда или начина за:
а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба;

б) въвеждане в експлоатация или регистрация в Националната агенция за приходите на фискалните

устройства или интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

в) отм. от 01.01.2019;

г) подаване на данни по чл. 118 в Националната агенция за приходите;

д) съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства или интегрираните

автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

 

или използване фискално устройство или интегрирана автоматизирана система за управление на

търговската дейност, които не отговарят на изискванията за одобрен тип и не са одобрени от

Българския институт по метрология;

 

или неизползване на фискално устройство или такова, което няма изградена дистанционна връзка ;   

 

 или използва електронни системи с фискална памет, които:

а) не са от одобрен тип;

б) са модифицирани чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти, без предварително да е уведомена Националната агенция за приходите;

в) имат нарушени или липсващи пломби;

г) позволяват режим на работа при прекъсване на връзка/връзки и/или комуникация/комуникации между отделните модули не по установения с наредбата по чл. 118, ал. 4 ред.

 

Лицата

Принудителна административна мярка, приложена с мотивирана заповед на органа по приходите или от оправомощено от него длъжностно лице, като обжалването на заповедта се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Запечатване на обекта за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, а в случаите по ал. 1, т. 2 фискалното устройство се отнема от органа по приходите в полза на

държавата и се унищожава, а правото на лицето да използва интегрираната автоматизирана система

за управление на търговската дейност се отнема.. При прилагане на принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 се забранява и достъпът до обекта или обектите на лицето, а наличните стоки в тези обекти и прилежащите към тях складове се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице. Мярката се прилага за обекта или обектите, където са установени нарушенията, включително когато към момента на запечатване обектът или обектите се стопанисват от трето лице, ако това трето лице знае, че обектът ще бъде запечатан. Националната агенция за приходите оповестява на своята интернет страница списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Счита се, че лицето знае, когато на обекта е поставено трайно закрепено съобщение за запечатването и/или информацията за подлежащия на запечатване търговски обект и неговото местонахождение е оповестена на интернет страницата на приходната администрация.

Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения за органите по приходите и/или със значителни разходи за лицето, постановилият запечатването орган може да разпореди стоките в обекта или обектите да бъдат оставени на отговорно пазене от лицето. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението използване на преправено или изменено фискално устройство.
 Когато стоките не са отстранени от лицето в указания срок, органът по приходите ги отстранява, като ги разполага пред обекта, без задължение да ги пази, и не носи отговорност за тяхното повреждане, похабяване или загуба, което е за сметка на лицето.
 Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло. Отпечатването се извършва при задължение за съдействие от страна на лицето. При повторно нарушение не се разрешава отпечатване на обекта преди изтичането на един месец от запечатването му Принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 189

Невнасяне в срок на изискуемия данък по чл. 91, ал. 1 и 2 от платеца на данъка

Физически лица, които не са търговци

Глоба

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 500 до 2000

невнесения данък, но не по-малко от 4000 лв

Чл. 190

Невъзстановяване на данък в предвидения срок при наличие на условията в този закон за възстановяване

Орган по приходите

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл. 191

Неначисляване при задължение на данък по този закон или начисляване данък в по-малък размер, или освобождаване стоки от митнически контрол без заплащане на дължимия данък

Митнически орган

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Чл.191а

Извършване на сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред ;  нарушаване целостта на пломбите на електронна система с фискална памет не по установения за това ред.

Лицата

Глоба

От 1000 до 5000

От 2000 до 10000

Чл.192

При установяване на нарушения по чл. 185, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на

фискални устройства

Производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства

Санкция

председателят на Българския институт по метрология или оправомощено от

него лице:

1. издава задължителни предписания във връзка с правомощията си;

2. отменя одобряването на типа на фискални устройства или одобряването на интегрирана

автоматизирана система за управление на търговската дейност;

3. отнема разрешението на лицето, извършващо сервизно обслужване.

VІ. По Закона за данък върху застрахователните премии

 Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

 

Чл. 20

Неподаване на декларация по чл. 14, неподаване в срок, непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер

Физически лица

Глоба

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

Юридически лица

Имуществена санкция

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

Чл. 21

Непосочване на данъка в застрахователния договор съгласно изискванията на чл. 10, ал. 2

Застраховател

Имуществена санкция

от 500 до 2000

от 1000 до 4000

VІI. По Закона за местните данъци и такси 

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.

Актовете за установяване на нарушенията по чл.129, ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.

Актовете за установяване на нарушенията по чл.130 се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

Чл. 123,
ал. 1

Неподаване на декларация по чл.14, неподаването и в срок, както и непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, ако не е предвидено по-тежко наказание

Физически лица

Глоба

От 10 до 400

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 500 до 3000

-

Чл. 123,

ал. 3

Деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса

Физически лица

Глоба

От 50 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл.123, ал.4

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 13, както и при деклариране на неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци

Физически лица

Глоба

От 10 до 400

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 3000

-

Чл.123, ал.5

неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 15

Управителя или председателя на управителния съвет

Глоба

От 50 до 1000

 

Чл. 124,

ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 32, неподаването и в срок, недеклариране или невярно деклариране на получено по наследство имущество

Наследник, заветник или техен законен представител

Глоба

От 10 до 500

-

Чл. 124,

ал. 3

Нарушение по чл. 41

Виновните лица

Глоба

От 20 до 200

-

Чл. 125

Укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин

Страните

Глоба

Двойния размер на дължимия данък върху укритата част

-

 

 

Чл. 126а,

ал. 1

Неподаване на декларация по чл. 61н или неподаване в срок

Виновните лица

Глоба

до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 126а,

ал. 2

Непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък

Виновните лица

Глоба

до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

 

Чл. 127

Неспазване на разпоредби по ЗМДТ извън случаите по чл.123, 124 и 125 / не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон /

Физически лица

Глоба

От 20 до 200

-

Юридически лица и едноличните търговци

Имуществена санкция

От 100 до 500

-

Чл. 128,

ал. 5 и 6

За маловажни случаи на администра­тивни нарушения по този закон, установени при извършването им

Виновните лица

Глоба

могат да бъдат нала­гани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мяс­тото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от наруши­теля, че е съгласен да плати глобата. На нару­шителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. Издаден фиш, глобата по който

не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за

влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране.

 

Чл. 129

Неизпълнение на задълженията по чл.5а, ал. 1 и 2

Виновното длъжностно лице

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 5000

Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.

Чл.130, ал.1

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 16

Кмета на общината

Глоба

От 500 до 2500 лв. за всяка година, за която липсва информация за броя на ползвателите на услугите по чл. 62 в имотите на територията на общината.

 

Чл.130, ал.2 и 3

Неизпълнение на задължението по чл. 67, ал. 17 или по чл. 71б, ал. 1

Кмета на общината

Глоба

От 500 до 2500

 

VІIІ. По Закона за акцизите и данъчните складове  

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

Актовете за нарушения се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощено от него длъжностно лице.

В случаите, когато констатират нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6, полицейските органи на Министерството на вътрешните работи съставят актовете за установяване на нарушения или фишовете по чл. 126б, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от оправомощени от него длъжностни лица.

В случаите, когато се установят нарушения по чл. 115а и 115б, органите по приходите на Националната агенция за приходите съставят актовете за установяване на нарушения, като наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 108

Нерегистриране по ЗАДС на лице, като е задължено да се регистрира

Виновното лице

Имуществена санкция

От 500 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

 -

Чл. 108а, чл.124

Съхраняване, предлагане или продаване в търговски складове или обекти на тютюневи изделия в

нарушение на чл. 100а

Физически лица  

Глоба

от 1 000  до 3 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

2 000  до 5 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

от 2 000  до 5 000  и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилага за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

4 000  до 8 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са;

не се прилагаа за лицата по чл. 90е, съхраняващи, предлагащи или продаващи тютюневи изделия от транспортни средства, за които е предоставена информацията по чл. 90б, ал. 3 и 4.

Чл. 109,

ал. 1 и 2

Нарушение на разпоредбата на чл.60

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 3000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 2000 до 6000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 4000 до 12000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109,

ал. 3 и 4

Смесване на биогорива

с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад, за които не е бил платен акциз изцяло или частично

Физически лица  

Глоба

От 10000 до 25000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението. Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 20000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 25000 до 50000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението . Всички съоръжения, използвани за извършване на нарушение по

чл. 109, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са

От 50000 до 100000 и сумата на неначисленият акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението

Чл. 109а

Нарушение на разпоредбата на чл. 91а

Физически лица  

Глоба

От 500 до 2000

От 1000 до 4000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 1000 до 3000

От 2000 до 6000

Чл. 110,
ал. 1

Невнасяне на дължимия

акциз в срока по чл. 44 или

Физически лица  

Глоба

От 100 до 1000 От 300 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 2

Нeподаване акцизна декларация в срока по чл. 87

 

 

Физически лица  

Глоба

От 50 до 1000 От 300 до 2000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 100 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 3

Непредоставяне в срок на информация по чл.88а

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000

Чл. 110,
ал. 5

Непредставяне рекапитулативна декларация или непредставяне отчета по чл. 28а в установения срок от лице, получило удостоверение за освободен от акциз краен потребител

Виновните лица

Имуществена санкция

От 200 до 2000 От 500 до 3000
Чл. 111,
ал. 1 и 4 
Неспазване на срока за уведомяване при промяна в обстоятелствата , при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад или удостоверението за регистрация по този закон Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 111,
ал. 2  и 4
Неспазване разпоредбата на чл. 65, ал.6  Виновните лица Имуществена санкция От 500 до 2500 От 1000 до 5000
Чл. 112,
ал.1 и 2
Неначисляване на акциз Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 1000
Чл. 112,
ал. 3
Начисляване на акциза в периода, следващ периода, през който акцизът е следвало да бъде начислен Виновните лица Имуществена санкция 5% от акциза, но не по-малко от 200 5% от акциза, но не по-малко от 400
Чл. 112,
ал. 4
Начисляване на акциза в период, следващ периода по ал.3 Виновните лица Имуществена санкция 10% от акциза, но не по-малко от 400 10% от акциза, но не по-малко от 600
Чл. 112а , ал.1 и 2 Неиздаване опростен придружителен документ Виновните лица Глоба, съответно имуществена санкция 100 300
Чл. 112а, ал.3, чл.124 Изпращане, държане и превозване на акцизни стоки без опростен придружителен документ или документ по чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3 Физически лица   Глоба От 1000 до 4000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 3000 до 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са От 4000 до 8000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 112а, ал.4 изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер. За количества с търговски характер се считат количествата, надвишаващи равнищата, посочени в правилника за прилагане на закона. Физически лица   Глоба От 1000 до 4000 От 3000 до 6000
Чл. 112б ал.1 и 2 Установяване от митническите органи на липси на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето Виновните лица Имуществена санкция Акциза, дължим за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 500 Двойния размер на дължимия акциз за липсващата акцизна стока, но не по-малко от 1000 лв.
Чл. 112б, ал.3 и 4 Установяване от митническите органи на излишъци на акцизни стоки, което обстоятелство не е отразено в материалната отчетност на лицето Виновните лица Имуществена санкция От 3000 до 20 000 От 5000 до 30 000
Чл. 113 Неотразяване на издаден или получен данъчен документ или придружителен административен документ/електронен административен документ в счетоводството си или в регистъра "Дневник за стоковите наличности", или в акцизната декларация за съответния данъчен период, или използва в счетоводството си документи с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до определяне на дължимия акциз в по-малък размер или на акциза за възстановяване в по-голям размер Виновните лица Имуществена санкция От 200 до 10 000 От 500 до 20 000
Чл. 114 Нарушение на разпоредбата на  чл. 103а, ал. 1, 2, 4,5 и 7 Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000

В случаите, когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, санкцията не се налага, ако лицето е уведомило митническите органи по реда и начина, определени с наредбата по чл. 103а.

 

От 10 000 до 50 000
Чл. 114а, ал.1 и 2, чл. 124 Разтоварване на място, различно от посоченото в чл. 91б, ал. 1 и 5, или променяне транспортното средство без предварително уведомяване на компетентната териториална дирекция по реда на чл. 91б, ал. 6 Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 8000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 114а, ал.3 и чл.124 Нарушаване на разпоредбите на чл. 91б, ал. 2, 3 и 4 Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане в полза на държавата, независимо от това чия собственост са
Чл. 115 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 92 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 4000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 115а Лице вложител, което наруши разпоредбата на чл. 92а

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000

Юридически лица и еднолични търговци

Имуществена санкция

От 3000 до 7000 От 6000 до 14000
Чл. 115б Лице вложител, което не подаде информация по чл. 47а, ал. 1, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данните по чл. 47а, ал. 2

Физически лица  

Глоба

От 1000 до 5000 От 2000 до 10000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 7000 От 6000 до 14000
Чл. 116 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл. 93.

Нарушаване на условията и реда за инсталиране и използване на глобалната система за позициониране и средствата за измерване и контрол, както и предаването на данни към Агенция "Митници".

 

Виновните лица Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 10 000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 117 и чл. 124 Нарушение на разпоредбата на чл.94 и чл.94а Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата От 10000 до 50 000 и отнемане на стоките в полза на държавата
Чл. 118 и чл.124 Нарушение на разпоредбата на чл. 95 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 6000 до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Чл. 119 Нарушение на разпоредбата на чл. 96, чл. 97 и чл. 98 Физически лица Глоба От 100 до 300 От 200 до 600
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000
до 10 000
От 6000
до 20 000
Чл. 120,
ал. 1,
чл. 124
Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ,т.1 и 2 Виновните лица Имуществена санкция От 5000
до 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
От 10 000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл.120,
ал. 2 и 4,

чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 99, ал. 2 ,т.1,3, и 5 Физически лица Глоба От 100 до 500 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000
до 10 000
От 6000
до 20 000

Чл. 120,

ал. 3

Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 3 Виновните лица Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10000

Чл.120, ал.5

Нарушаване на забраната на чл. 99, ал. 6 и 7 Физически лица Глоба От 500 до 1000 От 1000 до
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 5000 От 5000 до 10 000

Чл. 120,

ал. 6

Нарушаване разпоредбата на чл. 99, ал. 14-16 Виновните лица Имуществена санкция От 3000 до 10000 От 5000 до 15000

Чл. 121,
ал. 1 и 2,

чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 64, ал. 1-4 Физически лица Глоба От 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 4000
до 12 000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 3,
чл. 124

Облепване на акцизни стоки с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност от лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки Виновните лица Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 121,
ал. 4

Нарушаване на реда или начина за въвеждане на бандероли Виновните лица Имуществена санкция 2000 4000

Чл.121,

ал. 5,

чл.124

Поставяне, съхраняване, пренасяне или превозване на употребявани акцизни бандероли в нарушение на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му.

Прилага се и за употребяваните бандероли, облепени върху опаковките на тютюневи изделия или алкохолни напитки, за които не са били предназначени.

 

Физически лица Глоба от 1000 до 3000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 2000 до 6000 и отнемане на стоките в полза на държавата ,независимо от това чия собственост са -

Чл. 122,
чл. 124

Нарушение на разпоредбата на чл. 101 Физически лица Глоба От 100 до 300 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са От 200 до 600 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 10000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

 
От 6000
до 20 000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 122а, ал.1

Манипулиране, премахване или въздействие по друг неправомерен начин върху средствата по чл.102, ал.3, т.3 или върху техническите устройства по чл. 102а Физически лица Глоба От 1000 до 10000 От 3000 до 15000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 10 до 20000 От 6000 до 30000

Чл. 122а, ал.2

Манипулиране или въздействие по друг неправомерен начин върху средствата за измерване и контрол по чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и върху оборудване, софтуер и мрежа, осигуряващи или свързани с предаване на данни

Физически лица Глоба От 1000 до 10000 От 3000 до 15000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 5000 до 30000 От 10000 до 50000

Чл. 122б, ал.1

Нарушаване на чл. 47б, ал. 2 - 9 и ал. 12

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 1000 до 5000 От 2000 до 8000

Чл. 122б, ал.2

Нарушаване на чл. 47б, ал. 1, 10 и 11

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 3000 до 8000 От 5000 до 10000

Чл. 123,

ал. 1, 2, 3,

4 и 5,
чл. 124

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, с изключение на акцизни стоки, необлепени с бандерол, поставени под режим отложено плащане на акциз. Ако юридическото лице или едноличния търговец, който държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол, който не отговаря на изискванията на чл. 64, ал. 4, изготвя незабавно опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемането или получаването на стоката, компетентното митническо учреждение по местонахождението на обекта, като в този случай имуществена санкция не му се налага. Ако собственикът не може да се открие санкциите се налагат на лицето, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол когато такъв е задължителен, или облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност Физически лица Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 6, 7,

чл. 124

 

Държане, пренасяне, превозване, предлагане или продаване на алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE. Не се прилага, когато акцизните стоки са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с извършване на митническите формалности или са под режим отложено плащане на акциз, или попадат под нормативно определените количествени прагове, или се държат, предлагат и продават в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия, или когато за акцизните стоки е заплатен дължимият акциз. Физически лица  Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 700 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 123,
ал. 8

 

Установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност или с бандерол съответно с надпис по ал. 6, в автомати за продажба на тютюневи изделия Физическото лице, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 500 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000
Юридическото лице или едноличен търговец, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати съгласно българското законодателство Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000

Чл. 123а

Избягване пълното или частичното заплащане или обезпечаване на дължимия по този закон акциз Физически лица нетърговци Глоба Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.

Чл. 123б, ал. 1

За количествата установени липси

на отпадъците по чл. 12, ал. 4 и при неизпълнение на задължението по чл. 12, ал. 4

Физически лица Глоба двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38 двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 лв. ; дължи се и акциз по ставката, определена в чл. 38

Чл. 123б, ал. 2 и 3,

чл. 124

Държане, предлагане, продаване, превозване или пренасяне на отпадъци по чл. 12, ал. 4 ; не се прилага, когато отпадъци по чл. 12, ал. 4 са под митнически надзор по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 във връзка с извършване на митническите формалности или са под режим отложено плащане на акциз, или се държат или транспортират от лицата по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5.

Физически лица Глоба от 200 до 1000 лв. от 400 до 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция от 500 до 2000 лв., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са от 1000 до 4000 лв., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл.123в, чл.124

Нарушаване на разпоредбите на чл. 99а, ал. 1, 2 и 3.

Наказанията по ал. 1 и 2 не се налагат на лица - пощенски оператори по смисъла на Закона за пощенските услуги, които са уведомили митническите органи за наличие на пратка, съдържаща акцизните стоки или отпадъци от тютюн по чл. 99, и са съдействали за установяване на нейния изпращач и получател.

Физически лица Глоба Двойния размер на акциза, но не по-малко от 1000 лв. двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв.
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на акциза, но не по-малко от 2000 лв. ., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са двойния размер на акциза, но не по-малко от 4000 лв. ., и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл.123г

Нарушаване на разпоредбите на чл. 101б

Физически лица Глоба двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 лв

Чл. 124,

ал. 2

Извършване на нарушение по този закон Виновните лица

Имуществена санкция

Средствата и/или съоръженията - собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по този закон, се отнемат в полза на държавата, освен ако стойността им явно не съответства на тежестта на нарушението -

Чл. 124а, чл. 124б,

чл. 124в

При извършване на нарушение в  случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6 , чл. 123а и чл.126 Виновните лица Наказание

 

 

лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за срок един месец ; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок един месец Наказанието не се

налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на

административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна

административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено

нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението за

срок от 2 до 6 месеца ; прилага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от 2 до 6 месеца Наказанието не се

налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на

административно-наказателното производство по реда на чл. 107з ; налага се и принудителна

административна мярка запечатване на обекта или обектите, където е установено нарушението, като се забранява и достъпът до обекта или обектите на нарушителя, а наличните стоки, с изключение на тези, които са предмет на нарушение, се отстраняват от лицето или от упълномощено от него лице в срок, определен от органа, наложил принудителната административна мярка. Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значител­ни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговор­ността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението

Чл. 125 Получаване на енергийни продукти и употребяването им за цели, различни от указаните в удостоверението за освобождаване от акциз и не е заплатен дължимия за стоките акциз по реда на този закон Освободен от акциз краен потребител ; земеделски производител Имуществена санкция Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 5000 Двоен размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид но не по-малко от 10000 и отнемане на удостоверението, както и заплащане на акциза на наличните количества към момента на отнемане на удостоверението

Чл. 126, ал.1 и

чл. 124

Предлагане, продаване или превозване на акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административендокумент/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза Физически лица нетърговци Глоба Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са
юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са Двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 4000 и отнемане на стоките в полза на държавата,независимо от това чия собственост са

Чл. 126а

За всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго , както и неоказване съдействие или възпрепятстване на митническите органи при упражняването на правомощията им, както и в случаите когато лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това Физически лица нетърговци Глоба От 200 до 1000

 

Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 500 до 2000

 

Чл. 126б

За маловажни случаи на нарушения по чл. 118,120, 122 и 123,126 и 126а установени при извършването им . Маловажни случаи са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Виновните лица Глоби с фиш от митническите органи В размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания

 

Чл. 126в

Нарушаване чл. 103, ал. 8 и 9 Физически лица нетърговци Глоба От 1000 до 5000 От 2000 до 7000
Юридически лица и еднолични търговци Имуществена санкция От 2000 до 10000 От 5000 до 15000

Чл. 127

Неиздаване в 7-дневен срок на удостоверение за наличие или липса на задължения по този закон Митнически орган Глоба До 250 До 500


1. Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ)
2. Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ)
3. Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ)
4. Формула за определяне на индивидуалния коефициент на лицето, участващ във формулите, по които се изчислява размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ИК)


1. Формула за определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ПОСВ)

ПОСВ = СОД х ИК х ОС
-----------,
100

където:
ПОСВ е размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст;
СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;
ИК е индивидуалният коефициент на лицето;
ОС е осигурителният стаж на лицето, превърнат към трета категория труд - по процент 1,169 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

 

2. Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради общо заболяване (ПИОЗ)

ПИОЗ = СОД х ИК х ( ДОС + ПОС х Кк)
----------------------- ,
100

където:
ПИОЗ е размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване;
СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;
ИК е индивидуалният коефициент на лицето до датата на инвалидизирането, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпване на работа – до датата на заявлението;
ДОС е действителният осигурителен стаж на лицето по процент 1,1 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж;
ПОС е признатият осигурителен стаж по процент 1,1 за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж;

Кк е коригиращият коефициент по чл. 75, ал. 2 КСО в зависимост от процента намалена работоспособност, както следва:

1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто – 0,9;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,7;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,5.

 

3. Формула за определяне размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ПИТЗПБ)

ПИТЗПБ = СОД х ИК х Кк,

където:
ПИТЗПБ е размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;
СОД е средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията;
ИК е индивидуалният коефициент на лицето до датата на инвалидизирането;
Кк е коригиращият коефициент по чл. 79, ал. 1 КСО в зависимост от процента на намалената работоспособност, както следва:

1. за лица с намалена работоспособност над 90 на сто – 0,4;
2. за лица с намалена работоспособност от 71 до 90 на сто – 0,35;
3. за лица с намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто – 0,30.

 

4. Формула за определяне на индивидуалния коефициент на лицето, участващ във формулите, по които се изчислява размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест (ИК)

ИК = ИК1 x 36 м. + ИК2 x ZZZм.
---------------------------------- ,
36 м. + ZZZ м.

където:
ИК
е индивидуалният коефициент на лицето;
ИК1 е съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за избран от него тригодишен период (36 месеца) до 31.12.1996 г. и средномесечната работна заплата за страната за същия период, обявена от Националния статистически институт;
ИК2 е съотношението между средномесечния осигурителен доход на лицето за периода след 31.12.1996 г. до пенсионирането (ZZZ месеца) и средномесечния осигурителен доход за страната за същия период, обявен от Националния осигурителен институт.
Индивидуалният коефициент се определя, като всяко от съотношенията – ИК 1 и ИК 2 се умножи по броя на месеците, за които е установено и сборът на получените произведения се раздели на общия брой на месеците, включени в двата периода.

(към 01.01.2020 г.)

Видове носители / Документи:

Срокове:

Правно основание:

1. Ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск общо над 30 работни дни в една календарна година, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения.
Документите се съхраняват по реда, определен в Закона за Националния архивен фонд.

50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12, ал. 1 ЗСч, чл. 38, ал. 1 ДОПК ,

чл. 5, ал. 7 КСО

2. Счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции.

10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12, ал. 1 ЗСч, чл. 38, ал. 1 ДОПК

3. Всички останали носители на счетоводна информация.

3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят

Чл. 12, ал. 1 ЗСч

5 години

Чл. 38, ал. 1 ДОПК

4. Документи за данъчно-осигурителен контрол.

5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани

Чл. 38, ал. 1 ДОПК

Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1, независимо от съхранението им на друг носител.

Чл. 38, ал. 3 ДОПК

Счетоводната информация може да се съхранява в частни или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд, при спазване на изискванията по чл. 12, ал. 1 ЗСч.

Чл. 12, ал. 3 ЗСч

При прекратяване на предприятие чрез преобразуване, носителите на счетоводна информация (хартиени и/или технически) се предават на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия.

Чл. 12, ал. 3 ЗСч

При прекратяване на предприятие, или когато предприятието няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт, по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 12, ал. 3 ЗСч

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация  (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

Чл. 13 ЗСч,

чл. 38, ал.2 ДОПК

5. Данъчни документи, издадени от данъчно задължено лице или от негово име, както и всички получени от него данъчни документи, отчетите за извършените продажби по чл. 119 и чл. 120 , регистрите по чл. 123, ал. 2 и 3, както и за митническите документи за внос.

До 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи, в оригиналния им вид.
Автентичността на произхода и целостта на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост, трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхранение. Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по ал. 1, данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на произхода и целостта на тяхното съдържание.

Чл. 121  ЗДДС

6.  а) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител (КЛЕН) в стационарни търговски обекти от лицата по чл. 3 със стационарен търговски обект.

б) Съхранение на Контролни ленти от електронен носител  на адреса за кореспонденция
от лицата без стационарен търговски обект и от лицата, извършващи продажби на стоки и услуги чрез автомати на самообслужване.

В тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3.

Чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 3 и ал. 5, т. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

7. Отчетни документи по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., включително книгите за дневните финансови отчети и контролни ленти от електронен носител.

5 години

Чл. 42, ал. 6 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

8. Погасяване на публични вземания по давност

Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Чл. 171, ал. 1 ДОПК

С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични, вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено, изпълнението е спряно по искане на длъжника или е подадена жалба за разрешаване на спор по глава шестнадесета, раздел IIа.

Чл. 171, ал. 2 ДОПК

9. Погасяване на вземанията на Националния осигурителен институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични обезщетения и надвзети пенсии, и лихвите върху тях.

С изтичане на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят.
С изтичане на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнасят, се погасяват всички вземания, независимо от спирането или прекъсването на давността, освен в случаите, когато задължението е разсрочено или изпълнението е спряно по искане на длъжника.

Чл. 115, ал. 1 КСО

10. Погасяване на дължимите от държавното обществено осигуряване вземания.

С изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят. Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното поделение на НОИ, издава разпореждане по искането за възстановяване на суми. Разпореждането подлежи на обжалване по реда на чл. 117 КСО.

Чл. 115, ал. 2 КСО

C измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.),  от началото на 2013 г. бяха въведени промени в режима на авансово удържане на данъка по реда на чл. 43 и 44 от закона.

Прочети още...


Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...