Меню

Уважаеми клиенти и партньори,
Ние с Вас сме в активен диалог вече толкова години.

Благодарим Ви, че проявявате интерес и ни се доверявате:
- че получавате и ползвате нашите издателски и експертни продукти;
- че участвате в тяхното създаване.

ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” са ангажирани с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство, ние:
ИК Труд и право”, ЕИК: 121145402, адрес: София, пл. „Македония” № 1 и
НКЦ „Решение” ООД
, ЕИК: 121457462, адрес: София, пл. „Македония” № 1,
се явяваме Съвместни Администратори на лични данни.

В това си качество, ние сме длъжни да Ви информираме:
- какви лични данни събираме;
- за какви цели ги използваме;
- как и в какви срокове съхраняваме данните;
- на какви правни основания ги обработваме;
- кои са Получателите на личните данни извън ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД;
- длъжни сме да Ви гарантираме правото на достъп, на коригиране, на изтриване на Вашите данни и правото да бъдете „забравени”.

1. ИК „Труд и право и НКЦ „Решение” ООД събират и съхраняват лични данни по повод и във връзка със своята дейност:
- издаване и разпространение на печатни издания и компютърни информационни продукти;
- организиране и провеждане на професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

2. Предмет на събиране и обработка са следните лични данни:
- Основни лични данни – имена и адрес по местожителство.
- Комуникационни лични данни – телефон, e-mail.
- Информация за сферата, в която работите – длъжност, месторабота, адрес по месторабота.
- Основни данни по договори – при продажба на клиенти и при покупка от доставчици, като данни за идентификация на страните и данни за доставка.

3. Ние събираме и обработваме споменатите лични данни за следните цели и на следните правни основания:
- за изпълнение на поетите договорни задължения при покупка и продажба на продукти и услуги – чл. 6, пар. 1, буква „б” от ОРЗД;
- за представяне на нашите издателски продукти и учебни семинари;
 - изпращане на Електронен бюлетин;
 - изпращане на информационни съобщения;
 - изпращане на покани за учебни семинари.
- за „пряка” връзка с Вас – съвместна дейност и кореспонденция, запитвания и анкети – чл. 6, пар. 1, буква „а” от ОРЗД;
- за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни – чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД.

4. Как и в какви срокове съхраняваме данните.
- Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява на собствен сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Някои от базата данни – на партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители, съобразно законовите изисквания. Лични данни по повод реализацията на нашите издателски и експертни продукти, се събират и съхраняват и от упълномощените ни търговски представители, на основание сключени споразумения.
- Осигурена е защита и конфиденциалност на личните данни.

Информацията за личните данни не се предоставя на трети страни, извън посочените Обработващи лични данни.

- Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения.

5. На кого споделяме или разкриваме Вашите лични данни.

Личните данни, които събираме и обработваме при електронните заявки и покупка на наши продукти, както и личните данни, свързани с представянето на продуктите ни, се споделят и предоставят:
- на партньорската фирма М2 Дизайн ЕООД, ЕИК 175357355, адрес: София, ул. „Орел” 2, ап. 26 – наш системен администратор. С фирмата има сключено споразумение в качеството й на Обработващ лични данни.
- На нашите упълномощени търговски представители – в качеството им на Обработващи лични данни.

6. Вие, като субект на лични данни, имате право:
- право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
- право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
- право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
- право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
- право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.
В ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД не предават личните данни в трети държави или международни организации.

9. Значение на предоставените личните данни.
С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да отеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.
За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

10. От какви източници получаваме лични данни.
Обработваните от ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от юридическите лица – ползватели на нашите продукти.

За контакти:
- Администратор: ИК „Труд и право”, ЕИК: 121145402, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 93.
- Администратор: НКЦ „Решение”, ЕИК: 121457462, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 76.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...