Меню

Уважаеми клиенти и партньори,
Ние с Вас сме в активен диалог вече толкова години.

Благодарим Ви, че проявявате интерес и ни се доверявате:
- че получавате и ползвате нашите издателски и експертни продукти;
- че участвате в тяхното създаване.

ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” са ангажирани с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство, ние:
ИК Труд и право”, ЕИК: 121145402, адрес: София, пл. „Македония” № 1 и
НКЦ „Решение” ООД
, ЕИК: 121457462, адрес: София, пл. „Македония” № 1,
се явяваме Съвместни Администратори на лични данни.

В това си качество, ние сме длъжни да Ви информираме:
- какви лични данни събираме;
- за какви цели ги използваме;
- как и в какви срокове съхраняваме данните;
- на какви правни основания ги обработваме;
- кои са Получателите на личните данни извън ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД;
- длъжни сме да Ви гарантираме правото на достъп, на коригиране, на изтриване на Вашите данни и правото да бъдете „забравени”.

1. ИК „Труд и право и НКЦ „Решение” ООД събират и съхраняват лични данни по повод и във връзка със своята дейност:
- издаване и разпространение на печатни издания и компютърни информационни продукти;
- организиране и провеждане на професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

2. Предмет на събиране и обработка са следните лични данни:
- Основни лични данни – имена и адрес по местожителство.
- Комуникационни лични данни – телефон, e-mail.
- Информация за сферата, в която работите – длъжност, месторабота, адрес по месторабота.
- Основни данни по договори – при продажба на клиенти и при покупка от доставчици, като данни за идентификация на страните и данни за доставка.

3. Ние събираме и обработваме споменатите лични данни за следните цели и на следните правни основания:
- за изпълнение на поетите договорни задължения при покупка и продажба на продукти и услуги – чл. 6, пар. 1, буква „б” от ОРЗД;
- за представяне на нашите издателски продукти и учебни семинари;
 - изпращане на Електронен бюлетин;
 - изпращане на информационни съобщения;
 - изпращане на покани за учебни семинари.
- за „пряка” връзка с Вас – съвместна дейност и кореспонденция, запитвания и анкети – чл. 6, пар. 1, буква „а” от ОРЗД;
- за счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността ни – чл. 6, пар. 1, буква „в” от ОРЗД.

4. Как и в какви срокове съхраняваме данните.
- Информацията за личните данни при нас се събира и съхранява на собствен сървър и в компютрите на функционалните ни отдели. Някои от базата данни – на партньори и клиенти, се съхраняват и на хартиени носители, съобразно законовите изисквания. Лични данни по повод реализацията на нашите издателски и експертни продукти, се събират и съхраняват и от упълномощените ни търговски представители, на основание сключени споразумения.
- Осигурена е защита и конфиденциалност на личните данни.

Информацията за личните данни не се предоставя на трети страни, извън посочените Обработващи лични данни.

- Съхраняването на личните данни продължава, докато разполагаме с основания за тяхното съхранение – законово изискване, съгласие, изпълнение на договорни задължения.

5. На кого споделяме или разкриваме Вашите лични данни.

Личните данни, които събираме и обработваме при електронните заявки и покупка на наши продукти, както и личните данни, свързани с представянето на продуктите ни, се споделят и предоставят:
- на партньорската фирма М2 Дизайн ЕООД, ЕИК 175357355, адрес: София, ул. „Орел” 2, ап. 26 – наш системен администратор. С фирмата има сключено споразумение в качеството й на Обработващ лични данни.
- На нашите упълномощени търговски представители – в качеството им на Обработващи лични данни.

6. Вие, като субект на лични данни, имате право:
- право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
- право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
- право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
- право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
- право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
- право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да упражните с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, предпочитаната от Вас форма за комуникация и действия по Вашето искане. Необходимо е да подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с Вас.

7. Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.
В ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.
ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД не предават личните данни в трети държави или международни организации.

9. Значение на предоставените личните данни.
С Ваше съгласие обработваме личните данни, когато доброволно преценявате да получавате информация от нас. Имате право по всяко време да отеглите съгласието си и това води до преустановяване изпращането на материали от наша страна.
За постигане на финансово-счетоводна отчетност (издаване на фактури, съхраняване на счетоводна информация) изпълняваме наши законови задължения. Непредоставянето на личните Ви данни в тези случаи препятства възможността за издаване на тези документи.

10. От какви източници получаваме лични данни.
Обработваните от ИК „Труд и право” и НКЦ „Решение” ООД лични данни се предоставят от физически лица, за които се отнасят, както и от юридическите лица – ползватели на нашите продукти.

За контакти:
- Администратор: ИК „Труд и право”, ЕИК: 121145402, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 93.
- Администратор: НКЦ „Решение”, ЕИК: 121457462, София, пл. „Македония” № 1, тел.: 02981 13 76.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...