Всички процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Цена: 120.00 лв.

Описание

Процедурите, които Ви предлагаме, очертават технологията на строителния и
инвестиционния процес в съответствие със Закона за устройство на територията и
другите нормативни актове в тази област.

Те съдържат концентрирано приложно знание с описание на конкретните етапи на
проектиране, строителство и надзор.

Всяка процедура е разработена в следната последователност:

  • цел на процедурата;
  • правно основание;
  • участници;
  • описание на процедурата;
  • допълнения;
  • оспорване;
  • правни последици.

Към всяка процедура се предлагат примерни образци на съпътстващите я приложни
документи.

Разработката на процедурите е дело на екип от първокласни специалисти – преки
участници във формирането на нормативната уредба в тази област и в нейното
прилагане.