Процедура № 20 – Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Автор: инж. Милка ГЕЧЕВА

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
За начало на строежа се счита датата на съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Разделът за откриване на строителна площадка от протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа е основание да започне разчистване на строителната площадка, изместване на надземни и подземни електрически, телефонни и др. мрежи, както и заемане на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи, при наличие на разрешение от съответната общинска (районна) администрация. (платен достъп)

Правно основание

  • Член 157, 158 и 159 от Закона за устройство на територията
  • Член 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Искане от лицето, упражняващо строителен надзор (техническия ръководител), до съответната общинска администрация за осигуряване на присъствието на служител за контрол по строителството
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура
__________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.