Процедура № 16 – Разрешаване на строителството и изграждане на огради

Автор: Савин КОВАЧЕВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Процедурата се изразява в получаване на разрешение за строеж на ограда и извършване на нейното строителство съгласно одобрените строителни книжа. С изграждането на огради се материализират границите на поземлени имоти. Това най-често се извършва след влизане в сила на подробен устройствен план, който превръща един неурегулиран поземлен имот в урегулиран (УПИ), както и след провеждане на процедури по възстановяване право на собственост, попълване или поправяне на кадастрална карта (кадастрален план) или изменение на подробен устройствен план за регулация. В тези случаи трасирането на оградата представлява и трасиране границите на поземления имот. Процедурата съчетава извършване на геодезически дейности, както и издаване на индивидуален административен акт – разрешение за строеж. Самата ограда представлява строеж от шеста категория по смисъла на чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с изключение на оградите по чл. 151, ал. 1, т. 11 ЗУТ.

Правно основание

  • Член 48, чл. 137, чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2, чл. 148, чл. 151, ал. 1, т. 11 от Закона за устройство на територията
  • Член 12, чл. 16-19, чл. 56, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър
  • Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
  • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
_______

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.