Процедура № 05 – Създаване и одобряване на работен устройствен план

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Работен устройствен план (РУП) – план за застрояване и силуетно оформяне, е вид подробен устройствен план (ПУП) (чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ).
РУП се съставя за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) въз основа на действащ ПУП по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ – план за регулация и застрояване или план за застрояване, или едновременно с изработването на ПУП (чл. 113, ал. 1 ЗУТ).
Когато в процеса на изработване на ПУП е разрешено инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти въз основа на ПУП – извадка от изработвания проект за ПУП, и е необходим РУП, той се изработва и процедира заедно с ПУП – план-извадка (чл. 133, ал. 5 ЗУТ). (платен достъп)

Правно основание

  • Глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове“ – чл. 113 и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“ – чл. 124-133 от Закона за устройство на територията
  • Член 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

_________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.