Процедура № 03 – Създаване и одобряване на подробен устройствен план

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Да се определят изискванията към устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания да се определи конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване на поземлените имоти, да се урегулират поземлените имоти, кварталите, уличната мрежа и мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, да се определят изискванията за опазване на околната среда, да се определят охранителни зони на единични или на групови недвижими културни ценности, за които се въвеждат ограничения в режимите за застрояване и ползване, да се определят застрашените от бедствия територии, определени съобразно анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия по Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита, да се създадат условия за устройство на достъпна среда за цялото население, включително за хората с увреждания, да се определят около поземлените имоти, предназначени за застрояване със специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, забранени зони, в които е забранено застрояване, ползване, престой и преминаване и/или сервитутни зони, с които се въвеждат ограничения за промяна на предназначението и режима на ползване на засегнатите поземлени имоти. (платен достъп)

Правно основание

  • Глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове“ – чл. 108-114 и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“ – чл. 124-133 от Закона за устройство на територията
  • Член 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ – чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
  • Глава втора, раздел VІІ, глава трета, раздел ІІ и глава четвърта от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища, и пристанищата на Република България

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
Решение/Заповед за разрешение за изработване на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Решение/Заповед за одобряване на подробен устройствен план
Заповед за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 5 ЗУТ

__________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.