Процедура № 02 – Изменение на общ устройствен план

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Цена: 8.40 лв.

Описание

Цел
Да се изменят предвижданията на влязъл в сила общ устройствен план (ОУП), когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът (чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ);
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти – собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества (чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ);
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ);
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната (чл. 134, ал. 1, т. 4 ЗУТ);
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана (чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ).

Правно основание

  • Глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствените планове“, чл. 134-136 от Закона за устройство на територията
  • Член 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“, чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

____________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.