Новото данъчно законодателство през 2010 г.

Автори:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Красимира УЗУНОВА, Николай РИЗОВ

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга е традиционен издателски продукт и съдържа цялостно професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2010 г.

Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони:

  • Закон за корпоративното подоходно облагане;
  • Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
  • Закон за данък върху добавената стойност;
  • Закон за акцизите и данъчните складове;
  • Закон за местните данъци и такси.

В изчерпателни авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък.
Представени са и важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2010 година.
Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Националната агенция за приходите, както и авторитетни данъчни консултанти.

Целевата аудитория на книгата са мениджъри и предприемачи; счетоводители и данъчни експерти; юристи и финансисти; преподаватели и студенти във ВУЗ.